| contact  |  home

Projectenboek
   
Kulturhus
Geactualiseerd op 21 december 2017

In het Kulturhus werken vanaf 2018 het Dorpshuis Stompwijk, de basisschool Maerten van den Velde, Kinderopvang Zoeterwoude SKZ, Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West en de Bibliotheek aan de Vliet onder één dak samen in Stompwijk.Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Bremer Programma Onderwijs (voorheen Sociale structuur)
Ambtelijk opdrachtgever Rob Gussekloo Initiatiefnemer / opdrachtgevers Gemeente Leidschendam-Voorburg
Projectleider Marian Rood    
Projectkarakteristiek
Projectfase Ontwerp & voorbereidingsfase af te ronden met een aanvangscertificaat conform contract Design, Build, Finance, Maintain and Operate Ruimtelijke procedure Omgevingsvergunning is verleend en onherroepelijk.
Einddatum Q4-2018 Risicoprofiel Hoog
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 12 december 2017 Volgende raads- / commissie-behandeling
Besluitvorming Gelet op de onvoorziene omstandigheden en het belang van het Kulturhus als voorziening in Stompwijk extra middelen beschikbaar stellen.
Afwijking tov besluitvorming

 

Doelstelling en gewenst resultaat

In Stompwijk is een impuls nodig voor het behoud van de basisvoorzieningen op het gebied van onderwijs, kinderopvang, welzijn en zorg. Investeren in een slimme combinatie van maatschappelijke voorzieningen, informatie en dienstverlening onder één dak is de oplossing voor dit vraagstuk. In het Kulturhus versterken functies elkaar. De deur is vaker open. En elkaar ontmoeten maakt samen iets organiseren makkelijker. Het Kulturhus draagt zo bij aan de leefbaarheid van Stompwijk.

Het Kulturhus voorziet in een centrum voor de dorpsgemeenschap met een basisschool, een peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, een consultatiebureau, een jeugdsoos, een servicepunt van de bibliotheek en multifunctionele ruimtes zoals een grote zaal, een foyer met keuken, een speellokaal en een atelier. Dit centrum komt op de locatie waar nu de basisschool staat.


Stand van zaken

Het DBFMO-contract voor het Kulturhus is getekend op 18 april 2017 en de omgevingsvergunning is op 28 september 2017 aan Slim Scholen Bouwen B.V. verleend. De raad heeft op 12 december besloten om extra middelen voor het Kulturhus beschikbaar te stellen. De bouw van het Kulturhus is inmiddels gestart.Financiën
Omschrijving Beschikbaar Uitgaven Verplichtingen Saldo
Krediet Kulturhus € 3.280.049 € 624.538 € 2.994.732 € -9.211
Totaal€ 3.280.049€ 624.538€ 2.994.732€ -9.211

Het beschikbare krediet van €3.280.049 wordt als gevolg van het raadsbesluit om extra middelen ter beschikking te stellen bij de eerstvolgende kadernota verhoogd met € 560.000. De verplichtingen bestaan uit de contractueel overeengekomen gemeentelijke bijdrage aan de locatie- en opstalontwikkeling minus de betaalde termijnen, de investering in de kwaliteitssprong en de geprognotiseerde boekwaarde van het huidige schoolgebouw op peildatum 31-12-2017.

Het Dorpshuis Stompwijk, schoolbestuur Panta Rhei, Kinderopvang Zoeterwoude, SKZ, en Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West, JGGZZHW, betalen jaarlijks huur en/of servicekosten. Het gaat om bedragen die zijn vastgelegd in deelnameverklaringen. Panta Rhei betaalt de vergoeding voor de materiële instandhouding van het primair onderwijs (groepsafhankelijke bijdrage). De gemeente staat garant voor de huurinkomsten ter grootte van € 49.622 voor een periode van 10 jaar. In de deelnameverklaring van SKZ is de subsidie van de gemeente als voorwaarde genoemd. Vanaf 2018 is er een nieuwe subsidieregeling voor peuterspeelzalen. Voor SKZ wordt er maatwerk toegepast, zodat peuters naar de opvang in Stompwijk kunnen.

De gemeente heeft in het jaarprogramma onderwijs een bedrag van € 85.000 separaat ter beschikking gesteld (oormerking in de reserve onderwijshuisvesting) voor de asbestsanering die voorafgaand aan de sloop van het hoofdgebouw plaats vindt.


Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
Start bouw KulturhusQ4-2017De gemeente verstrekt een Aanvangscertificaat vóór start bouw. Voor een sluitende business-case zijn extra middelen nodig.12 december 2017 
Opening KulturhusQ4-2018De gemeente verstrekt een Beschikbaarheidscertificaat vóórdat gebruikers over het Kulturhus kunnen beschikken.  

De aantrekkende markt (gevulde orderportefeuilles) vroeg om aanvullende besluitvorming en heeft de planning hierdoor onder druk gezet. De start van de bouw van het Kulturhus en de oplevering van het Kulturhus is hierdoor vertraagd. De bouw is inmiddels gestart en de nieuwe planning gaat uit van oplevering van het Kulturhus vóór de herfstvakantie in oktober 2018.


Communicatie

Op 15 mei 2017 zijn direct omwonenden in een bijeenkomst geïnformeerd over de laatste stand van zaken en de uitvoering van het project. Er zijn vervolgens twee nieuwsbrieven gepubliceerd in de Dorpsketting. De laatste nieuwsbrief naar direct omwonenden is verstuurd in september 2017 over de sloop van het kleutergebouw. In de Dorpsketting is een bericht geplaatst n.a.v. het collegebesluit van 31 oktober om de raad om extra middelen te vragen. Het ontwerp heeft de instemming van de gebruikers en is in de openbare vergadering van de adviesraad Stompwijk gepresenteerd. De omgevingsvergunning heeft tot 9 november ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen binnengekomen.


Risicomanagement

De contractvorm voor het Kulturhus, DBFMO, zorgt ervoor dat de opdrachtnemer het ontwerp en de uitvoering af kan stemmen op de gebruiksfase van het object. De opdrachtnemer is zo in staat om de meeste projectspecifieke risico’s te beheersen. Deze projectrisico’s zijn daarom bij de opdrachtnemer belegd vanuit de redenering dat de partij die het beste in staat is het risico te beheersen dit ook moet doen. Met Slim Scholen Bouwen is daarom een contract gesloten waarbij het risico voor het ontwerp en prijsstijging bij Slim Scholen Bouwen ligt. Door onvoorziene omstandigheden kan Slim Scholen Bouwen echter niet aan het contract gehouden worden. Gelet op het belang van het Kulturhus als voorziening in Stompwijk is aan de raad voorgesteld om extra middelen ter beschikking te stellen.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities