| contact  |  home

Projectenboek
   
Leidschendam Centrum
Geactualiseerd op 16 november 2017

Herstructureringsproject voor het historisch centrum van Leidschendam.1 tot 1 van 2 records
vorige12volgende

Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Kist Programma Economische en ruimtelijke kansen
Ambtelijk opdrachtgever André Huykman Initiatiefnemer / opdrachtgevers Vof Leidschendam Centrum en gemeente Leidschendam-Voorburg
Projectleider Paula van der Ark    
Projectkarakteristiek
Projectfase Openbaar gebied in  Realisatie / beheer.
Bouwkavels: Ontwerp
Ruimtelijke procedure Diverse omgevingsvergunningen voor de bouwplannen
Einddatum Uitgifte laatste kavel medio 2019, afronding project 2020. Risicoprofiel Financieel laag
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 31 oktober 2017 Volgende raads- / commissie-behandeling
Besluitvorming Parkeerbalans LDC vastgesteld
Afwijking tov besluitvorming

 

Doelstelling en gewenst resultaat

Het (laten) realiseren van het plan Leidschendam Centrum zoals verwoord in het Masterplan (april 2004, het bestemmingsplan 2005) en de verschillende contracten. De hoofddoelstellingen zijn het versterken van de functionele, ruimtelijke en economische structuur, het verbeteren van de leefbaarheid, kwaliteit, sfeer, uitstraling en imago van het historisch centrum van Leidschendam. Het gaat dan concreet over de sloop en nieuwbouw van woningen, realisatie van een ondergrondse parkeergarage en commerciële ruimten op het Damplein (opgeleverd in 2012), de realisatie van basisschool de Zonnewijzer (opgeleverd in 2008) en de volledige herinrichting van het openbaar gebied (grotendeels opgeleverd).

Het historische centrum moet ruimte bieden aan kwalitatief hoogwaardige winkel-, culturele en horeca/uitgaansvoorzieningen naast de gebruikelijke dagelijkse winkels. In plaats van filialisering en uitbreiding van “harde horeca” (snackbars, koffieshops, disco’s, e.d.) wordt hier duidelijk gekozen voor sfeerbepalende, kleinschalige, kwaliteitswinkels en hoogwaardige dag- en avondhoreca. Hiervoor is nodig een algehele kwaliteitsverbetering van het woningaanbod (ca 550 nieuwbouwwoningen), de woonomgeving, de openbare ruimte, de mogelijkheden tot ontspanning en culturele activiteiten, de verkeerssituatie en het winkelaanbod (ca 3.000 m2 nieuwbouw). Het historische centrum moet een duidelijke positionering krijgen ten opzichte van de andere centra in Leidschendam en omstreken.


Stand van zaken

Openbare ruimte

De eerste fase van de herinrichting van de Schoorlaan is het deel dat ligt tussen Zaagmolenstraat en Houtwerf. De herinrichting van dit deel van de Schoorlaan is afgerond. Momenteel wordt de verkeersbrug gerealiseerd. De verwachting is dat de werkzaamheden eind januari 2018 zijn afgerond. De werkzaamheden van de tweede fase starten naar verwachting in 2018 en de derde fase in 2020, afhankelijk van de oplevering van de woningbouw.

Kunstwerk op brug Plaspoelhaven

Eind maart 2017 hebben drie kunstenaars (Fernando Sanchez Castill, Spacecowboys en Tom Claassen) opdracht gekregen tot het maken van een schetsontwerp. Een eerste presentatie aan de kunstcommissie heeft eind augustus plaatsgevonden. Eind dit jaar wordt een besluit genomen over met welke kunstenaars het vervolgtraject wordt ingegaan en of een keuze aan de omwonenden zal worden voorgelegd.

Woonboten

De laatste werkzaamheden aan het Starrevaartpad (plaatsen damwand, verbeteren bodemkwaliteit, plaatsen laatse bvergingen en realisatie parkeerplaatsen aan de Star) bevinden zich in een afrondend stadium. De voorbereiding van de verhuizing zelf vergt meer tijd dan voorzien. De verhuizing is nu uitgesteld naar het 1e kwartaal 2018.

Bouwplannen

De volgende bouwplannen zijn in behandeling:

Plaspoelkade Zuid (A2)          - 16 woningen + 10 appartementen (aanvraag 1e fase wordt binnenkort verleend + aanvraag 2e fase ingediend)

Molenpad (J)                          - 26 woningen + 4 appartementen + 2 winkelruimten (aanvraag 1e fase in behandeling + behandeling Vvgb raad januari 2018).

Rijnlandstraat Noord              - 26 appartementen + 12 eengezinswoningen (aanvraag 1e fase ingediend)

Gronduitgifte bouwkavels

De eerstvolgende grondlevering is de Schoorlaan G2 fase 2, gepland voor 1 december 2017. Deze grondlevering schuift naar verwachting door naar begin volgend jaar.  De grondleveringen voor de bouwlocaties Molenpad en Rijnlandstraat D4/D1 en H2 zijn uitgesteld. Op beide locaties zijn nu tijdelijke parkeerplaatsen ingericht, waardoor met het bouwrijp opleveren van deze locaties de tijdelijke parkeerplaaten worden opgeheven. Dit is niet wenselijk, als niet op korte termijn kan worden aangevangen met de bouw. Voor beide locaties zijn nog geen onherroepelijk omgevingsvergunningen beschikbaar zijn. Alvorens de grond aan de Rijnlandstraat kan worden geleverd, dient de gemeente eerst nog overeenstemming te bereiken over de inpassing van een zakelijk recht (recht van weg) met de eigenaren van aangrenzende panden aan de Damlaan. Overleg daarover vindt nog plaats. De uitgifte van de laatste kavel (Leytsehof) staat gepland voor medio 2019.

Nieuwe Parkeerbalans Leidschendam Centrum

Op 31 oktober 2017 heeft de raad de nieuwe parkeerbalans vastgesteld als toetsingskader voor de nog komende bouwplannen in Leidschendam Centrum. Tijdens de behandeling in de commissie OG heeft SJB toegezegd in een viertal komende bouwplannen leenauto's te plaatsen en mee te verkopen, waardoor er minder eigenaren een 2e auto zullen aanschaffen. Dit zal naar verwachting de parkeerdruk verminderen. Begin volgend jaar zal door de gemeente een discussieavond worden georganiseerd over het voorgenomen parkeer en ontheffingenbeleid. Dit valt echter buiten de scope van het project.

Herziening bestemmingsplan

De herziening van het bestemmingsplan wordt pas weer opgepakt nadat alle bouwvergunningen voor de nieuwbouw in Leidschendam centrum zijn verleend.Juridische procedures, staatssteun

Staatssteunprocedure Damplein

De huisadvocaat heeft op 27 juni 2016 de Europese Commissie verzocht om vergoeding van de gemaakte proceskosten. Onlangs is een reactie ontvangen van de EC waarbij de meeste kosten door de EC worden betwist. Op 6 september is de terugvordering van kosten, in reactie op de brief van de EC, verlaagd naar circa € 95.000.

Procedures tegen bouwplannen

Tegen het bouwplan van Ravensteijnkade loopt een hoger beroepsprocedure bij de Raad van State. Een eerder verzoek om schorsing van de vergunning is door de rechtbank afgewezen, waardoor de bouw wel al in volle gang is. Uitspraak van de Raad van State wordt medio december verwacht.Woningmarkt 

De volgende plannen zullen in 2018/2019  nog in verkoop komen:

- Molenpad: 26 eengezinswoningen en 4 appartementen

- Rijnlandstraat Noord: 12 eengezinswoningen en 26 appartementen

- Schoorlaan: 22 eengezinswoningen

- Leytsehof: 109 woningen

- Damlaan: 9 appartementen 

De Vof Leidschendam Centrum heeft o.a. ter stimulering van de woningverkoop een stimuleringsregeling Duurzame Energie vastgesteld. Kopers kunnen via die regeling een bijdrage krijgen voor het plaatsen van zonnepanelen, zonneboiler e.d. Voor informatie zie de website van de Vof : www.leidschendamcentrum.nl . Deze regeling wordt door de gemeente uitgevoerd en bekostigd door de Vof.


Economische aangelegenheden

Er staan nog steeds te veel panden leeg in het centrum. De leegstand valt buiten de scope van het project, maar heeft wel de aandacht van de gemeente.


Scopewijzigingen

Geen.


Financiën
Omschrijving Beschikbaar Uitgaven Verplichtingen Saldo
juridische ondersteuning en advisering € 424.582 € 387.872 € 9.600 € 27.110
verplaatsing woonboten € 310.000 € 104.108 € 89.850 € 116.042
Totaal€ 734.582€ 491.980€ 99.450€ 143.152

Financiële afwikkeling tussen gemeente en VOF
In opdracht van de VOF heeft de gemeente gronden verworven in het gebied. Daarnaast draagt de VOF in opdracht van de gemeente zorg voor het woon- en bouwrijp maken van deze gronden. De boekwaarden van deze gronden, inclusief de bijkomende kosten, staan daarom op de balans van de gemeente. Hier tegenover staat een schuld van de gemeente aan de VOF in de vorm van een door de VOF aan de gemeente verstrekte geldlening. De gemeente verkoopt in delen de gronden aan de VOF. De opbrengsten uit deze verkopen worden gebruikt om de lening af te lossen. Aan het einde van het project is de lening geheel afgelost met de verkoopopbrengsten.

De huisadvocaat heeft op 6 september 2017, in reactie op de eerder afwijzing van de Europese Commissie, de terugvordering van de proceskosten van de gemeente  betrekking hebbend op de staatsteunprocedure, verlaagd naar circa € 95.000.


Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
herziening bestemmingsplan Damcentrumvaststelling in 2014/2015   
start 2e fase herinrichting Schoorlaan2018   
gronduitgifte Rijnlandstraat noordseptember 2017besluitvorming in de Vof  
Kunstwerk op brug plaspoelhaven2019najaar 2017 keuze uit 3 schetsontwerpen  
verplaatsing woonboten Bolder1e / 2e kwartaal 2017 5 juli 2016 
gronduitgifte Schoorlaan G2 fase 21 december 2017   
2e fase aanleg Plaspoelhaven2019   
gronduitgifte Leytsehofjuni 2019   
gronduitgifte Molenpadseptember 2017besluitvorming in de Vof  Communicatie
Communicatie momenten Omgeving Raad Toelichting
4e kwartaal 2017 presentatie schetsontwerp(en) voor kunstwerk op brug Plaspoelhavenomwonenden  
12 oktober 2017 laatste digitale nieuwbrief LDC   

In 2014 is de papieren nieuwsbrief van de Vof afgeschaft. Onlangs is ook de website van de Vof gestopt. De URL van deze website is op verzoek van de Ondernemersvereniging OLC aan hen overgedragen, in oktober is de laatste digitale nieuwsbrief verzonden waarin dit is aangekondigd.

Informatie over werkzaamheden van de Vof wordt verspreid via de digitale nieuwsbrief van Leidschendam-Zuid van de gemeente en zonodig via huis aan huis berichten.

De Damlounge op de Damlaan wordt gebruikt door SJB voor de verkoopinformatie en verkoopbijeenkomsten.Aansturing en beheersing van het project

Samenwerking

Voor het herstructureringsproject is een Samenwerkingsovereenkomst gesloten met Schouten & de Jong Bouwfonds (SJB), ING, WoonInvest en Vidomes en de Vof Leidschendam centrum (vof). De rechten in de Samenwerking van zowel ING als WoonInvest zijn overgedragen aan SJB. Bouwfonds heeft een naamswijziging ondergaan en heet tegenwoordig BPD. De Vof bestaat uit de gemeente en SJB en is verantwoordelijk voor de uitgifte van gronden aan de marktpartijen en de volledige herinrichting van het openbaar gebied. De marktpartijen zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling, verkoop en realisatie van de nieuwbouw in het centrum.

Vof Leidschendam Centrum

Besluitvorming vindt plaats door de VOF-directie, waarin de drie vennoten (gemeente, Schouten De Jong Projectontwikkeling en BPD) elk een vertegenwoordiger in hebben. Voorbereiding van besluiten in de directie vindt plaats in o.a de werkgroep financiën en het Managementteam van de Vof. Het Managementteam vormt het dagelijks bestuur van de Vof en bestaat uit de projectmanager van de gemeente, de projectleiders openbare ruimte (eveneens van de gemeente) en een projectmanager vanuit de ontwikkelingscombinatie Schouten de Jong/BPD.


Risicomanagement

Er is geen sprake van grote risico’s. Mogelijk kleine risico’s kunnen zich nog voordoen met betrekking tot archeologie. Ook kunnen tegenvallers in de uitvoering tot extra plankosten leiden. In de VOF grondexploitatie zit echter nog voldoende “onvoorzien” om dit op te vangen. Er moeten nog grote investeringen in het openbaar gebied gedaan worden. De kans is groter dat hier meevallers op worden gehaald dan dat er tegenvallers zullen zijn. Dat is ook in de afgelopen maanden gebleken bij de aanbesteding van een deel van het openbaar gebied. Ook de aanbesteding van de haven Plaspoelkade is ruim binnen budget gebleven.

Een andere risico is de vertraging van bouwplannen door juridische procedures tegen de bouwplannen, onder andere vanwege de parkeerdruk die bewoners momenteel ervaren in het centrum.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities