| contact  |  home

Projectenboek
   
Leidschendam Centrum
Geactualiseerd op 11 september 2017

Herstructureringsproject voor het historisch centrum van Leidschendam.1 tot 1 van 2 records
vorige12volgende

Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Kist Programma Economische en ruimtelijke kansen
Ambtelijk opdrachtgever André Huykman Initiatiefnemer / opdrachtgevers Vof Leidschendam Centrum en gemeente Leidschendam-Voorburg
Projectleider Paula van der Ark    
Projectkarakteristiek
Projectfase Openbaar gebied in  Realisatie / beheer.
Bouwkavels: Ontwerp
Ruimtelijke procedure Bestemmingsplan Damcentrum (2005) en Damplein (2011) onherroepelijk. Herziening bestemmingsplan Damcentrum in voorbereiding. 
Einddatum 2020 Risicoprofiel Financieel laag
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 5 juli 2016 Volgende raads- / commissie-behandeling
Besluitvorming
Afwijking tov besluitvorming

 

Doelstelling en gewenst resultaat

Het (laten) realiseren van het plan Leidschendam Centrum zoals verwoord in het Masterplan (april 2004, het bestemmingsplan 2005) en de verschillende contracten. De hoofddoelstellingen zijn het versterken van de functionele, ruimtelijke en economische structuur, het verbeteren van de leefbaarheid, kwaliteit, sfeer, uitstraling en imago van het historisch centrum van Leidschendam. Het gaat dan concreet over de sloop en nieuwbouw van woningen, realisatie van een ondergrondse parkeergarage en commerciële ruimten op het Damplein (opgeleverd in 2012), de realisatie van basisschool de Zonnewijzer (opgeleverd in 2008) en de volledige herinrichting van het openbaar gebied (grotendeels opgeleverd).

Het historische centrum moet ruimte bieden aan kwalitatief hoogwaardige winkel-, culturele en horeca/uitgaansvoorzieningen naast de gebruikelijke dagelijkse winkels. In plaats van filialisering en uitbreiding van “harde horeca” (snackbars, koffieshops, disco’s, e.d.) wordt hier duidelijk gekozen voor sfeerbepalende, kleinschalige, kwaliteitswinkels en hoogwaardige dag- en avondhoreca. Hiervoor is nodig een algehele kwaliteitsverbetering van het woningaanbod (ca 550 nieuwbouwwoningen), de woonomgeving, de openbare ruimte, de mogelijkheden tot ontspanning en culturele activiteiten, de verkeerssituatie en het winkelaanbod (ca 3.000 m2 nieuwbouw). Het historische centrum moet een duidelijke positionering krijgen ten opzichte van de andere centra in Leidschendam en omstreken.


Stand van zaken

Openbare ruimte

De eerste fase van de herinrichting van de Schoorlaan is het deel dat ligt tussen Zaagmolenstraat en Houtwerf. De werkzaamheden in deze fase zijn op 15 mei 2017 gestart. De verwachting is dat de werkzaamheden in januari 2018 zijn afgerond. De werkzaamheden van de tweede fase starten naar verwachting in 2018 en de derde fase in 2020, afhankelijk van de oplevering van de woningbouw.

Kunstwerk op brug Plaspoelhaven

Eind maart 2017 hebben drie kunstenaars (Fernando Sanchez Castill, Spacecowboys en Tom Claassen) opdracht gekregen tot het maken van een schetsontwerp. Bij de keuze uit deze schetsontwerpen zullen omwonenden worden betrokken. Een eerste presentatie aan de kunstcommissie zal eind augustus plaatsvinden. Daarna zullen ook bewoners bij de keuze worden betrokken, waarna de uitgekozen kunstenaar een jaar heeft om dit uit te werken naar een DO. Plaatsing kan pas nadat fase 2 van de herinrichting is afgerond 2e kwartaal 2019.

Woonboten

Bij het vernieuwen van de beschoeiing / damwand aan de Starrevaart, is ter plaatse van de ligplaatsen voor de brug (nrs. 1,2 en 3) een olieverontreiniging aangetroffen. Hierdoor moesten de werkzaamheden op die plek worden stilgeleged en zijn de noodzakelijk bodemonderzoeken verricht. Mede door de hierdoor opgelopen vertraging is de verhuizing uitgesteld. Naar verwachting zal de verhuizing medio oktober plaatsvinden. In augustus zijn bij de Bolder de voorbereidende werkzaamheden aangevangen ten behoeve van deze verhuizing.

Bouwplannen

De volgende bouwplannen zijn in behandeling:

Plaspoelkade Zuid (A2)          - 16 woningen + 10 appartementen (aanvraag 1e fase ingediend, zienswijzen raad oktober)

Molenpad (J)                          - 26 woningen + 4 appartementen + 2 winkelruimten (aanvraag 1e fase in behandeling planning raad oktober).

Rijnlandstraat Noord              - 26 appartementen + 12 eengezinswoningen (aanvraag 1e fase ingediend)

Gronduitgifte bouwkavels

De eerstvolgende leveringen (gepland 1 september 29017) betreffen de bouwlocaties Molenpad en Rijnlandstraat D4/D1 en H2. Op beide locaties zijn nu tijdelijke parkeerplaatsen ingericht, waardoor met het bouwrijp opleveren van deze locaties de tijdelijke parkeerplaaten worden opgeheven, hetgeen niet wenselijk is, als niet op korte termijn kan worden aangevangen met de bouw. Voor beide locaties zijn nog geen onherroepelijk omgevingsvergunningen beschikbaar zijn. Met SJB is afgesproken dat zij een verzoek om latere afname van deze locaties zullen indienen bij de directie van de Vof. Alvorens de grond aan de Rijnlandstraat kan worden geleverd, dient de gemeente eerst nog overeenstemming te bereiken over de verplaatsing van een zakelijk recht (recht van weg) met de eigenaren van aangrenzende panden aan de Damlaan. Overleg daarover vindt nog plaats.

Nieuwe Parkeerbalans Leidschendam Centrum

In mei 2017 heeft een parkeeronderzoek plaatsgevonden in het centrum. Een extern bureau heeft op basis van dit onderzoek een nieuwe parkeerbalans opgesteld. In september wordt deze nieuwe parkeerbalans behandeld in de raad, waarbij is voorgesteld deze te hanteren als toetsingskader voor de beoordeling van de toekomstige bouwplannen in Leidschendam Centrum.

Herziening bestemmingsplan

De voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan “Leidschendam Centrum” heeft vertraging opgelopen. In belangrijke mate  is deze vertraging te wijten aan de noodzakelijke afstemming van dit nieuwe bestemmingsplan op de voorgenomen bouw- en inrichtingsplannen van de ontwikkelende marktpartijen. Nadat deze plannen voldoende concreet waren, zijn de noodzakelijk onderzoeken opgestart, waaronder ook het genoemde parkeeronderzoek. Inmiddels zijn voor bijna alle locaties bouwplannen ontwikkeld, reeds vergund, dan wel al in procedure voor vergunning. Een herzien bestemmingsplan komt daarmee voor die bouwplannen te laat om nog als toetsingskader te kunnen dienen. Om toch zoveel mogelijk duidelijkheid te kunnen bieden aan bewoners en ontwikkelaars, en de belangrijkste opmerkingen bij de bouwplannen met parkeren te maken hebben, is eerder genoemd voorstel aan de raad gedaan, om de nieuwe parkeerbalans te hanteren als toetsingskader voor de bouwplannen.


Juridische procedures, staatssteun

Staatssteunprocedure Damplein

De huisadvocaat heeft op 27 juni 2016 de Europese Commissie verzocht om vergoeding van de gemaakte proceskosten. Onlangs is een reactie ontvangen van de EC waarbij de meeste kosten door de EC worden betwist.Een reactie op deze brief gaat binnenkort uit.

Procedures tegen bouwplannen

In procedures tegen de bouwplannen wordt de toekomstige parkeersituatie als belangrijkste bewaar opgevoerd. Hopelijk brengst de nieuwe parkeerbalans meer duidelijkheid in de discussie die daarover in de raad en onder bewoners wordt gevoerd. 


Woningmarkt 

Na een lange periode van een stagnerende woningmarkt, is deze de afgelopen periode weer aangetrokken, waardoor er veel interesse is in de koop van woningen. De nieuwbouwwoningen Maalderijstraat, Schoorlaan zijn in het voorjaar van 2017 opgeleverd, de Rijnlandstraat zuid en Van Ravensteijnkade volledig verkocht en in aanbouw. De nieuwbouw Plaspoelkade A2 was volledig verkocht, maar door de lange procedure zijn enkele contracten niet meer verlengd. Er is alle vertrouwen dat deze weer snel verkocht kunnen worden.

De volgende plannen zullen in 2018/2019  nog in verkoop komen:

- Molenpad: 26 eengezinswoningen en 4 appartementen

- Rijnlandstraat Noord: 12 eengezinswoningen en 26 appartementen

- Schoorlaan: 22 eengezinswoningen

- Leytsehof: 109 woningen

- Damlaan: 9 appartementen 

De Vof Leidschendam Centrum heeft o.a. ter stimulering van de woningverkoop een stimuleringsregeling Duurzame Energie vastgesteld. Kopers kunnen via die regeling een bijdrage krijgen voor het plaatsen van zonnepanelen, zonneboiler e.d. Voor informatie zie de website van de Vof : www.leidschendamcentrum.nl . Deze regeling wordt door de gemeente uitgevoerd en bekostigd door de Vof.


Economische aangelegenheden

Er staan nog steeds te veel panden leeg in het centrum. Helaas heeft  de Hema laten weten per oktober de winkel op het Damplein te sluiten.

De leegstand valt buiten de scope van het project, maar heeft wel de aandacht van de gemeente.


Scopewijzigingen

Geen.


Financiën
Omschrijving Beschikbaar Uitgaven Verplichtingen Saldo
juridische ondersteuning en advisering € 424.582 € 377.382 € 9.600 € 37.600
verplaatsing woonboten € 310.000 € 91.950 € 12.073 € 205.977
Totaal€ 734.582€ 469.332€ 21.673€ 243.577

Financiële afwikkeling tussen gemeente en VOF
In opdracht van de VOF heeft de gemeente gronden verworven in het gebied. Daarnaast draagt de VOF in opdracht van de gemeente zorg voor het woon- en bouwrijp maken van deze gronden. De boekwaarden van deze gronden, inclusief de bijkomende kosten, staan daarom op de balans van de gemeente. Hier tegenover staat een schuld van de gemeente aan de VOF in de vorm van een door de VOF aan de gemeente verstrekte geldlening. De gemeente verkoopt in delen de gronden aan de VOF. De opbrengsten uit deze verkopen worden gebruikt om de lening af te lossen. Aan het einde van het project is de lening geheel afgelost met de verkoopopbrengsten.

De huisadvocaat heeft onlangs bij de Europese Commissie verzocht om betaalbaarstelling van de proceskosten van de gemeente ad € 335.331,67 betrekking hebbend op de staatsteunprocedure. Naar aanleiding van de reactie van de EC op de terugvordering, is de verwachting dat maar een klein deel van deze kosten zal worden gehonoreerd.


Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
herziening bestemmingsplan Damcentrumvaststelling in 2014/2015   
start 1e fase herinrichting Schoorlaanapril 2017   
verplaatsing woonboten Bolder1e / 2e kwartaal 2017 5 juli 2016 
Kunstwerk op brug plaspoelhaven2019zomer 2017 keuze uit 3 schetsontwerpen  
gronduitgifte Molenpadseptember 2017besluitvorming in de Vof  
gronduitgifte Rijnlanstraat noordseptember 2017besluitvorming in de Vof  Communicatie
Communicatie momenten Omgeving Raad Toelichting
juni 2017 start werkzaamheden Schoorlaanomwonenden  
3e kwartaal 2017 presentatie schetsontwerp(en) voor kunstwerk op brug Plaspoelhavenomwonenden  

De raad wordt bij alle communicatiemomenten richting omgeving geïnformeerd.

De papieren nieuwsbrief van de Vof is afgeschaft, de laatste editie is verschenen in april 2014. De bouwputcommunicatie is per september overgedragen van de Vof aan de gemeente. Besloten is om de huisstijl en de website van de Vof nog aan te houden, zeker zolang de Vof nog veel werkzaamheden in het gebied uitvoert. Ca. 2-maandelijks worden digitale nieuwsflitsen verzonden. Belangrijke informatie wordt bovendien in de gemeenterubriek gepubliceerd en waar nodig worden huis- aan huisberichten verstuurd.

De Damlounge is als informatiepunt van de Vof niet meer in gebruik. De Damlounge wordt wel weer gebruikt door SJB voor de verkoopinformatie en verkoopbijeenkomsten.

Op 9 november is op een ondernemersavond de promotiefilm "Leven rond de Sluis" gelanceerd. Het gaat om twee promotiefilmpjes, een iets langere "docuversie" met interviews daarin met ondernemers uit het gebied en een kortere "clipversie" zonder interviews.  Deze films zijn gemaakt vanuit het project venestraat en omgeving.

De films zijn te vinden op Leidschendamcentrum.nl en eropuitinleidschendamvoorburg.nl en via onderstaande linkjes:

clipversie : https://youtu.be/u8P9fjHAw3s

docuversie: https://youtu.be/Vp_Fbw4jBeA


Aansturing en beheersing van het project

Samenwerking

Voor het herstructureringsproject is een Samenwerkingsovereenkomst gesloten met Schouten & de Jong Bouwfonds (SJB), ING, WoonInvest en Vidomes en de Vof Leidschendam centrum (vof). De rechten in de Samenwerking van zowel ING als WoonInvest zijn overgedragen aan SJB. Bouwfonds heeft een naamswijziging ondergaan en heet tegenwoordig BPD. De Vof bestaat uit de gemeente en SJB en is verantwoordelijk voor de uitgifte van gronden aan de marktpartijen en de volledige herinrichting van het openbaar gebied. De marktpartijen zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling, verkoop en realisatie van de nieuwbouw in het centrum.

Vof Leidschendam Centrum

Besluitvorming vindt plaats door de VOF-directie, waarin de drie vennoten (gemeente, Schouten De Jong Projectontwikkeling en BPD) elk een vertegenwoordiger in hebben. Voorbereiding van besluiten in de directie vindt plaats in o.a de werkgroep financiën en het Managementteam van de Vof. Het Managementteam vormt het dagelijks bestuur van de Vof en bestaat uit de projectmanager van de gemeente, de projectleiders openbare ruimte (eveneens van de gemeente) en een projectmanager vanuit de ontwikkelingscombinatie Schouten de Jong/BPD.


Risicomanagement

Er is geen sprake van grote risico’s. Mogelijk kleine risico’s kunnen zich nog voordoen met betrekking tot archeologie. Ook kunnen tegenvallers in de uitvoering tot extra plankosten leiden. In de VOF grondexploitatie zit echter nog voldoende “onvoorzien” om dit op te vangen. Er moeten nog grote investeringen in het openbaar gebied gedaan worden. De kans is groter dat hier meevallers op worden gehaald dan dat er tegenvallers zullen zijn. Dat is ook in de afgelopen maanden gebleken bij de aanbesteding van een deel van het openbaar gebied. Ook de aanbesteding van de haven Plaspoelkade is ruim binnen budget gebleven.

Een andere risico is de vertraging van bouwplannen door juridische procedures tegen de bouwplannen, onder andere vanwege de parkeerdruk die bewoners momenteel ervaren in het centrum.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities