| contact  |  home

Projectenboek
   
Leidsenhage
Geactualiseerd op 11 september 2017

Winkelcentrum Leidsenhage wordt herontwikkeld tot een kwalitatief hoogwaardig overdekt topregionaal winkelcentrum. De gemeente is faciliterend. De eigenaren en namens hen Unibail-Rodamco bereiden dit voor en gaan over tot realisatie en exploitatie.


1 tot 1 van 2 records
vorige12volgende

Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Stemerdink Programma Economische en ruimtelijke kansen
Ambtelijk opdrachtgever Jeroen van de Ven / Rob Gussekloo Initiatiefnemer / opdrachtgevers Eigenaren/Unibail-Rodamco
Projectleider Paula van der Ark    
Projectkarakteristiek
Projectfase Ontwerp en Realisatiefase Ruimtelijke procedure Bestemmingsplan
Beeldkwaliteitsplan
omgevingsvergunning
Einddatum 2019 Risicoprofiel Laag
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 26 april 2016, budget voor kosten bouw- en woonrijp maken Volgende raads- / commissie-behandeling
Besluitvorming
Afwijking tov besluitvorming


Bij dit project is er sprake van faciliterend grondbeleid.

Als grootste eigenaar van het winkelcentrum werkt Unibail-Rodamco (UR) momenteel aan de realisatie van The Mall of the Netherlands (het nieuwe leidsenhage) om de positie van het winkelcentrum in de regio te versterken en te zorgen dat het klaar is voor de toekomst.
Als onderdeel daarvan zal Unibail-Rodamco ca. 25.000 m2 BVO winkels aan het centrum toevoegen. Uitgangspunt daarbij is het toevoegen van vernieuwende winkelconcepten en internationale retailers. Verder wordt een bioscoop en extra horecaprogramma toegevoegd en wordt ca. 30.000 m2 BVO aan kantoren gesloopt. De bestaande bebouwing zal volledig worden gerenoveerd en dezelfde look en feel krijgen als de nieuwbouw. Op 6 maart 2014 ondertekenden de gemeente en Unibail-Rodamco de anterieure overeenkomst, waarin de afspraken over de grondverkoop, herontwikkeling en realisatie zijn vastgelegd. Uitgangspunt is dat Unibail voor haar rekening en risico ontwikkelt en realiseert en de gemeente faciliteert, d.m.v. grondverkoop en een publiekrechtelijke inspanningsverplichting voor het vaststellen van een bestemmingsplan en verlenen van vergunningen.


Doelstelling en gewenst resultaat

De doelstelling van het project is om Leidsenhage weer te laten uitgroeien tot een Topregionaal winkelcentrum en regionale ontmoetingsplek. Door het sterk onderscheidende, on-Nederlandse concept, zullen de bezoekersaantallen en de verblijfsduur van de bezoekers naar verwachting substantieel toenemen.

Het resultaat van het project is een volledig overdekt en vernieuwd Topregionaal winkelcentrum met een ondergrondse parkeergarage, onderscheidende (internationale) winkelformules, extra horecaprogramma en leisure voorzieningen (bioscoop), integratie met het Groot-Zijdepark en de vijver, services en een interessant activiteitenprogramma.


Stand van zaken

Nadere afspraken met UR

Er wordt overleg gevoerd met UR over de mogelijke uitgifte van extra gronden aansluitend aan het winkelcentrum en de voorwaarden waaronder dat eventueel mogelijk is. Verder worden nog nadere afspraken gemaakt over openbaarheid van gronden, hoe om te gaan met APV vergunningen, de uitwerking van prestatieafspraken in de Anterieure Overeenkomst en verrekening van de toegezegde extra bijdragen voor de openbare ruimte (Weigelia en fietspad).

Groot Zijdepark

Op 4 juli 2017 heeft het college het Schetsontwerp (SO) voor de kwaliteitsverbetering van het Groot Zijdepark vastgesteld. Momenteel wordt gewerkt aan de uitwerking naar het Definitief Ontwerp (DO) voor aanbesteding en gunning. Uitvoering is voorzien vanaf 1e kwartaal 2018.

Werkzaamheden

De sloop van de winkelpanden aan de Jasmijn, Berberis en Liguster is afgerond. Nu kan verder worden gegaan met de opbouw. De actuele werkzaamheden kunnen gevolgd worden op "De BouwApp" van Mall of the Netherlands (Leidsenhage) en op Leidsenhagevernieuwt.nl.

Markt

Op 11 juli 2017 heeft het college de nieuwe locatie voor de markt vastgesteld en hebben de marktkooplieden op basis van ancienniteit een keuze gemaakt voor hun standplaats. Op15 augustus 2017 is de weekmarkt gestart op de nieuwe locatie nabij de Jumbo op het parkeerterrein nabij de Weigelia / Heuvelweg. De marktkooplieden zijn overwegend tevreden met de nieuwe locatie.

Opening infowinkel

Op 12 juli 2017 is het Informatiepunt Mall of the Netherlands aan de Kamperfoelie geopend. Omwonenden, bezoekers en winkelmedewerkers kunnen bij het Informatiepunt terecht voor allerhande vragen over de verbouwing van winkelcentrum Leidsenhage tot Mall of the Netherlands. Het Informatiepunt is op woensdagen van 13.00 tot 16.00 uur en op zaterdagen van 12.00 tot 16.00 uur geopend voor publiek.


Financiën
Omschrijving Beschikbaar Uitgaven Verplichtingen Saldo
Vergoeding plankosten fase intentieovereenkomst € 100.000 € 100.000    
Plankostenverhaal (AO) fase gebiedsvisie € 250.000 € 250.000    
Plankostenverhaal (AO) fase bestemmingsplan € 250.000 € 250.000    
plankosten 2015 € 225.000 € 218.200    
plankosten 2016 € 150.000 € 150.031   € -31
plankosten 2017 € 105.000 € 49.624   € 55.375
bijdragen Weigelia € 300.000   € 300.000  
Verbetering Groot Zijdepark € 225.000 € 5.829 € 25.750 € 193.421
Totaal€ 1.605.000€ 1.023.684€ 325.750€ 248.765

Naast de bijdrage voor de Weigelia is ook een bijdrage aan UR toegezegd van maximaal € 350.000 voor de aanleg van het tweezijdig fietspad aan de Weigelia. Deze bijdrage bestaat uit max € 175.000 subsidie van de MRDH en € 175.000 geoormerkt in het budget voor het VVP.


Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
Oplevering vernieuwd winkelcentrum Leidsenhage2019   
Definitief Ontwerp voor Groot Zijdepark4e kwartaal 2017   
herinrichting openbare ruimteuitvoering gefaseerd in aansluiting op nieuwbouw / renovatiegunning werk op 1 september 2016  

Ook gedurende het proces van realisatie zal op regelmatige basis overleg gevoerd worden met omwonenden en andere stakeholders.


Communicatie
Communicatie momenten Omgeving Raad Toelichting
Definitieve verplaatsing markt 2019marktkooplieden, marktcommissie  
nieuwsbrief Unibail-Rodamcobelangstellenden en klankbordgroepen  
Bouwapp van UR omwonenden, winkeliers, belangstellenden  
Informatie Mall of the Netherlandsomwonenden, belangstellenden, winkeliers  
Uitvoering bouwplan en inrichtingsplanKlankbordgroepen Via Verdi, Banninghaege, Schout van Eijklaan, Heuvelweg, werkgroep Toegankelijkheid, Fietsersbond en winkeliers  

Door Unibail-Rodamco is in samenwerking met de gemeente een communicatieplan opgesteld. Dit plan omvat de communicatieaanpak voor de fasen ontwerp tot en met realisatie. Het gaat ook in op de positionering van het nieuwe Leidsenhage in de markt.


Risicomanagement

De ontwikkeling en realisatie van de vernieuwing van Leidsenhage komt geheel voor rekening en risico van Unibail-Rodamco. De gemeente loopt daar geen financiële risico's, echter indien de gemeente meer wil dan is overeengekomen dat de daaraan verbonden kosten wel voor de gemeente zijn. Hiervoor is op dit moment geen budget aanwezig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities