| contact  |  home

Projectenboek
   
Leidsenhage
Geactualiseerd op 21 november 2017

Winkelcentrum Leidsenhage wordt herontwikkeld tot een kwalitatief hoogwaardig overdekt topregionaal winkelcentrum. De gemeente is faciliterend. De eigenaren en namens hen Unibail-Rodamco bereiden dit voor en gaan over tot realisatie en exploitatie.


1 tot 1 van 2 records
vorige12volgende

Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Stemerdink Programma Economische en ruimtelijke kansen
Ambtelijk opdrachtgever Jeroen van de Ven / Rob Gussekloo Initiatiefnemer / opdrachtgevers Eigenaren/Unibail-Rodamco
Projectleider Paula van der Ark    
Projectkarakteristiek
Projectfase Ontwerp en Realisatiefase Ruimtelijke procedure Bestemmingsplan
Beeldkwaliteitsplan
omgevingsvergunning
Einddatum 2019 Risicoprofiel Laag
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 26 april 2016, budget voor kosten bouw- en woonrijp maken Volgende raads- / commissie-behandeling
Besluitvorming
Afwijking tov besluitvorming


Bij dit project is er sprake van faciliterend grondbeleid.

Als grootste eigenaar van het winkelcentrum werkt Unibail-Rodamco (UR) momenteel aan de realisatie van The Mall of the Netherlands (het nieuwe leidsenhage) om de positie van het winkelcentrum in de regio te versterken en te zorgen dat het klaar is voor de toekomst.
Als onderdeel daarvan zal Unibail-Rodamco ca. 25.000 m2 BVO winkels aan het centrum toevoegen. Uitgangspunt daarbij is het toevoegen van vernieuwende winkelconcepten en internationale retailers. Verder wordt een bioscoop en extra horecaprogramma toegevoegd en wordt ca. 30.000 m2 BVO aan kantoren gesloopt. De bestaande bebouwing zal volledig worden gerenoveerd en dezelfde look en feel krijgen als de nieuwbouw. Op 6 maart 2014 ondertekenden de gemeente en Unibail-Rodamco de anterieure overeenkomst, waarin de afspraken over de grondverkoop, herontwikkeling en realisatie zijn vastgelegd. Uitgangspunt is dat Unibail voor haar rekening en risico ontwikkelt en realiseert en de gemeente faciliteert, d.m.v. grondverkoop en een publiekrechtelijke inspanningsverplichting voor het vaststellen van een bestemmingsplan en verlenen van vergunningen.


Doelstelling en gewenst resultaat

De doelstelling van het project is om Leidsenhage weer te laten uitgroeien tot een Topregionaal winkelcentrum en regionale ontmoetingsplek. Door het sterk onderscheidende, on-Nederlandse concept, zullen de bezoekersaantallen en de verblijfsduur van de bezoekers naar verwachting substantieel toenemen.

Het resultaat van het project is een volledig overdekt en vernieuwd Topregionaal winkelcentrum met een ondergrondse parkeergarage, onderscheidende (internationale) winkelformules, extra horecaprogramma en leisure voorzieningen (bioscoop), integratie met het Groot-Zijdepark en de vijver, services en een interessant activiteitenprogramma.


Stand van zaken

Nadere afspraken met UR

Met UR zijn nadere afspraken gemaakt over de uitgifte van extra openbare gronden aansluitend aan het winkelcentrum. Aan de levering van de gronden worden strenge voorwaarden verbonden ten aanzien van het openbare gebruik en het beheer en onderhoud op minimaal kwaliteitsniveau A. UR wil door eigenaar van de gronden te worden, grip krijgen op de kwaliteit van de openbare ruimte rondom het centrum. Met het oog op de strenge voorwaarden voor gebruik en beheer en de kosten voor het onderhoud, zijn deze gronden onlangs door een taxateur gewaardeerd op € 1,-.Verder zijn nadere afspraken gemaakt over openbaarheid van gronden, hoe om te gaan met APV vergunningen, de uitwerking van prestatieafspraken in de Anterieure Overeenkomst, de definitieve verplaatsing van de markt en verrekening van de toegezegde extra bijdragen voor de openbare ruimte (Weigelia en fietspad). Deze afspraken zullen naar verwachting in december 2017 formeel vastgelegd worden, waarna begin volgend jaar de aangrenzende openbare gronden in eigendom kunnen worden overgedragen.

Groot Zijdepark

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft vanaf april 2017 tot en met september metingen verricht naar de kwaliteit van het water in de vijver, dit omdat de vijver veel gebruikt wordt om te zwemmen. Gebleken is dat de kwaliteit door aanwezigheid van zowel bacteriën als blauwalg niet geschikt is als zwemwater. Op de vraag om omzetting naar een formeel zwemwater, zou Rijnland dan ook een negatief advies afgeven. Er zal nog nader onderzoek worden gedaan naar de herkomst van de bacteriën, mogelijk is er een onbedoelde overstort af afvoer van riolering op de vijver.  Aan de blauwalg kan helaas niet veel gedaan worden en die komt normaal gesproken elke zomer weer terug. Met het oog op deze slechte kwaliteit van het water, zal bij de herinrichting van het park, het zandstrandje worden vervangen door een groene natuurlijke oever. Wel zal op de ligweide een waterspeeltuin op een zandondergrond worden aangelegd, waardoor er voor de kleintjes toch met water en zand gespeeld kan worden. Het Definitief Ontwerp (DO) wordt hierop aangepast en wordt nu uitgewerkt naar deelopdrachten voor de aannemer. Uitvoering is nog steeds voorzien vanaf 1e kwartaal 2018.

Werkzaamheden

Vanaf oktober zijn op meerdere plaatsen in het centrum de heiwerkzaamheden begonnen. Het gaat dan om bouw van The Fresh, de nieuwe Jumbo aan de Banninglaan en de ondergrondse parkeergarage aan de Heuvelweg. Soms is het noodzakelijk om vanwege veiligheid, werkzaamheden in de avond en nacht uit te voeren. Daar worden altijd nachtvergunningen voor afgegeven. Op https://overuwbuurt.overheid.nl/ kunnen de bekendmakingen worden ingezien. De actuele werkzaamheden kunnen gevolgd worden op "De BouwApp" van Mall of the Netherlands (Leidsenhage) en op Leidsenhagevernieuwt.nl.


Financiën
Omschrijving Beschikbaar Uitgaven Verplichtingen Saldo
plankosten 2017 € 105.000 € 44.772   € 60.228
bijdragen Weigelia € 300.000   € 300.000  
Verbetering Groot Zijdepark € 225.000 € 13.554 € 11.446 € 200.000
Totaal€ 630.000€ 58.326€ 311.446€ 260.228

Naast de bijdrage voor de Weigelia is ook een bijdrage aan UR toegezegd van maximaal € 350.000 voor de aanleg van het tweezijdig fietspad aan de Weigelia. Deze bijdrage bestaat uit max € 175.000 subsidie van de MRDH en € 175.000 geoormerkt in het budget voor het VVP.


Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
Oplevering vernieuwd winkelcentrum Leidsenhage2019   
herinrichting openbare ruimteuitvoering gefaseerd in aansluiting op nieuwbouw / renovatiegunning werk op 1 september 2016  
Definitief Ontwerp voor Groot Zijdepark4e kwartaal 2017   
vastleggen uitwerkingsafspraken met UR december 2017college  
oplevering herinrichting Groot Zijdepark2e kwartaal 2018   
verplaatsing markt naar definitieve locatie2019-   
start uitvoering herinrichting Groot Zijdepark1e kwartaal 2018   

Ook gedurende het proces van realisatie zal op regelmatige basis overleg gevoerd worden met omwonenden en andere stakeholders.


Communicatie
Communicatie momenten Omgeving Raad Toelichting
Definitieve verplaatsing markt 2019marktkooplieden, marktcommissie  
nieuwsbrief Unibail-Rodamcobelangstellenden en klankbordgroepen  
Bouwapp van UR omwonenden, winkeliers, belangstellenden  
januari 2018 ondertekening afspraken UR en Rijnland college over stageplekkenRijnlandcollege, UR en gemeente  
Informatie Mall of the Netherlandsomwonenden, belangstellenden, winkeliers  
Uitvoering bouwplan en inrichtingsplanKlankbordgroepen Via Verdi, Banninghaege, Schout van Eijklaan, Heuvelweg, werkgroep Toegankelijkheid, Fietsersbond en winkeliers  

Door Unibail-Rodamco is in samenwerking met de gemeente een communicatieplan opgesteld. Dit plan omvat de communicatieaanpak voor de fasen ontwerp tot en met realisatie. Het gaat ook in op de positionering van het nieuwe Leidsenhage in de markt.


Risicomanagement

De ontwikkeling en realisatie van de vernieuwing van Leidsenhage komt geheel voor rekening en risico van Unibail-Rodamco. De gemeente loopt daar geen financiële risico's, echter indien de gemeente meer wil dan is overeengekomen dat de daaraan verbonden kosten wel voor de gemeente zijn. Hiervoor is op dit moment geen budget aanwezig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities