| contact  |  home

Projectenboek
   
Hokatexlocatie (De Vlietoevers)
Geactualiseerd op 20 november 2017

De projectontwikkelaar De Vlietoevers B.V. wil het Hokatexterrein en het naastgelegen stuk grond gelegen aan het Westeinde 28 en 50-52 te Voorburg herontwikkelen naar woningbouw.Programmastructuur
Portefeuillehouder Wethouder De Ridder Programma Economische en ruimtelijke kansen
Interne opdrachtgever Pim Felix Initiatiefnemer De Vlietoevers B.V.
Accounthouder Margret van der Plas    
Programmakarakteristiek
Planfase Realisatiefase Ruimtelijke procedure Wijzigingsbevoegdheid bestemmingsplan
Einddatum eind 2018 Risicoprofiel
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 1 juli 2015 (Bestemmingsplan Voorburg West/Park Leeuwenbergh) Volgende raads- / commissie-behandeling nvt
Intentieovereenkomst 5 maart 2014
Anterieure overeenkomst 26 oktober 2016


Bij dit project is er sprake van faciliterend grondbeleid

Gemeentelijke rol

De initiatiefnemer wil voor eigen rekening en risico de bestaande bebouwing slopen en vervolgens op het terrein woningen bouwen. De gemeente neemt inhoudelijk en procesmatig een leidende rol om te komen tot een planologisch besluit en de gemeente stelt als randvoorwaarde dat er voor de plannen breed draagvlak is bij in ieder geval de bewoners in het gebied.

In de anterieure overeenkomst zijn de afspraken tussen de initiatiefnemer en de gemeente vastgelegd over:

1. de gemeentelijke planologische medewerking aan de realisatie van het bouwplan;

2. de ontwikkeling van het bouwplan en het woonrijp maken van het exploitatiegebied door de initiatiefnemer;

3. ruimtelijke, stedenbouwkundige, civieltechnische, programmatische en financiële aspecten en tijdgebonden randvoorwaarden.

4. gemeentelijk kostenverhaal en het verhalen van planschade;

5 de verkoop van het openbaar gebied aan de gemeente.


Op basis van de afgesloten anterieure overeenkomst zijn als taken te noemen:

Taak gemeente:

-  het opstellen en in procedure brengen van een ontwerp wijzigingsplan;

-  in behandeling nemen van de (omgevings)vergunning(en) en deze binnen de gestelde wettelijke termijn af te handelen.


Taak van de ontwikkelaar is onder andere de realisatie van het bouwplan door sloop van de opstallen, de bouw van 62 woningen, parkeerplaatsen en de inrichting van het openbaar gebied.

Doelstelling en gewenst resultaat

Doel is het faciliteren van een ruimtelijk initiatief en daarmee uitvoering geven aan de publiekrechtelijke taak van de gemeente bij verzoeken van derden die in strijd zijn met het bestemmingsplan. Op 1 juli 2015 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Voorburg West/Park Leeuwenbergh vastgesteld waarin voor de herontwikkeling van de Hokatexlocatie een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen. Dit betekent dat we de ruimtelijk-planologische voorwaarden hebben gecreëerd waarbinnen de ontwikkeling plaats kan vinden.


Stand van zaken

Wat is er al gedaan?

- Op 5 maart 2014 heeft de gemeente een intentieovereenkomst afgesloten met Initial B.V., Schouten & De Jong projectontwikkeling B.V. en Synchroon B.V.

- Gedurende de looptijd van de intentieovereenkomst heeft SP Fund B.V. en NL Development B.V. (hierna ook: Vlietoevers B.V.) de rechten en verplichtingen van de andere initiatiefnemers overgenomen.

- De nieuwe initiatiefnemer heeft samen met de gemeente op 4 april 2016 een inloopavond georganiseerd voor de bewoners en belangstellenden over de voorgenomen herontwikkeling.

- De ontwikkelaar heeft naar aanleiding van de reacties haar plannen aangepast.

- Op 21 juni 2016 was de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep en op 6 september 2016 de tweede bijeenkomst.

- Op 26 oktober 2016 hebben de gemeente en Vlietoevers B.V. de anterieure overeenkomst ondertekend.

- Op 6 december 2016 heeft het college ingestemd met het ontwerp wijzigingsplan. Het ontwerp wijzigingsplan heeft tot en met 27 januari 2017 ter inzake gelegen. 's Avonds was de derde bijeenkomst van de klankbordgroep.

- Op 22 februari 2017 is een verkeersbesluit genomen voor het invoeren van een parkeerschijfzone voor het projectgebied.

- Om het gebruik van de privé parkeerplaatsen binnen het bouwplan De Vlietoevers te bevorderen en zo voldoende openbare parkeerruimte over te houden voor bewoners zonder privé parkeerplaatsen en voor bezoekers, heeft het college op 28 februari 2017 ingestemd met een ontwerp-ontheffingenbeleid waarbij het aantal ontheffingen voor bewoners met privé parkeergelegenheid wordt beperkt.

- Op het ontwerp wijzigingsplan zijn zienswijzen ontvangen. Naar aanleiding van deze zienswijzen hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met de klankbordgroep en een aantal andere omwonenden over de toekomstige verkeerssituatie. De klankbordgroep en de omwonenden worden verder betrokken bij het ontwerp van het inrichtingsplan.

- Op 11 april 2017 heeft het college ingestemd met het wijzigingsplan 'De Vlietoevers, de hogere grenswaarden Wet geluidhinder 'De Vlietoevers en de zienswijzennota / nota van wijzigingen wijzigingsplan 'De Vlietoevers'.

- Op 19 juni 2017 is de omgevingsvergunning eerste fase verleend

- Op 17 augustus 2017 is de omgevingsvergunning tweede fase verleend

- De gebouwen zijn door de eigenaar gesloopt.

Wat wordt er de komende periode gedaan?

- bouwrijp maken van het perceel door de intitiatefnemer en de bouw van de woningen;

- gemeente en de ontwikkelaar hebben overleg met de klankbordgroep over voortgang van het project;

- nadat het inrichtingsplan voor het plangebied gereed is, neemt het college op basis daarvan een verkeersbesluit.


Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
Ontwerp wijzingsplanEind 20166 december 2016nvt 
Anterieure overeenkomstmedio 201612 juli 2016nvt 
WijzigingsplanMedio maart 201711 april 2017nvt 

Op basis van een onherroepelijk wijzigingsplan is de omgevingsvergunning eerste fase (19 juni 2017) en tweede fase (17 augustus 2017) inmiddels verleend.


Communicatie

Om alle meningen, wensen en suggesties uit de buurt te verzamelen zijn er op 24 november 2014 en op 4 april 2016 twee informatieavonden georganiseerd. Communicatie vindt verder plaats via de klankbordgroep of via een persbericht via de lokale media.


Risicomanagement

De initiatiefnemers ontwikkellen voor eigen rekening en risico.  De gemeente heeft geen eigendom op het terrein en de kosten van de gemeentlijke werkzaamheden worden verhaald via een intentie- en anterieure overeenkomst. De gemeente heeft hierdoor geen financiële risico’s met betrekking tot dit project.

Er is wel sprake van een maatschappelijk risico, als gevolg van een mogelijk gebrek aan maatschappelijk draagvlak. Met goede communicatie wordt gewerkt aan het creëren van draagvlak voor de nieuwbouw en daarmee aan beperking van risico's.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities