| contact  |  home

Projectenboek
   
Zürich-gebouw
Geactualiseerd op 28 augustus 2017

De eigenaar van het Zürich-gebouw wil dit kantoorgebouw slopen en hier 24 grondgebonden woningen bouwen.Programmastructuur
Portefeuillehouder Wethouder De Ridder Programma Bouwen en Wonen (VHROSV)
Interne opdrachtgever Jeroen van de Ven Initiatiefnemer H.O.G. Utrecht Lage Weide B.V.
Accounthouder Marlies Bruinstroop / Mariët de Laaf    
Programmakarakteristiek
Planfase Sloop & voorbereiding bouw Ruimtelijke procedure Bestemmingsplan
Einddatum Sloop kantoor: 2017
Start bouw: 2018
Risicoprofiel
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 11-04-2017 (vaststellen bestemmingsplan) Volgende raads- / commissie-behandeling n.v.t.
Intentieovereenkomst 10-3-2014
Anterieure overeenkomst 12-08-2016


Bij dit project is er sprake van faciliterend grondbeleid
Bestanden:
 Ruimtelijk kader Zürichlocatie 14 april 2015.pdf (8,47 Mb)

Gemeentelijke rol

De initiatiefnemer wil op eigen rekening en voor eigen risico het Zurich-gebouw slopen en daarna op dit perceel woningen bouwen. De gemeente neemt inhoudelijk en procesmatig een leidende rol en stelt als randvoorwaarde dat er voor de plannen breed draagvlak is bij in ieder geval de bewoners en ondernemers in het gebied.


Doelstelling en gewenst resultaat

Doel is het faciliteren van een ruimtelijk initiatief en daarmee uitvoering geven aan de publiekrechtelijke taak van de gemeente bij verzoeken van derden die in strijd zijn met het bestemmingsplan.

Het te realiseren nieuwbouwproject moet qua schaal en structuur aansluiten bij de laagbouw van de aangrenzende buurt 't Lien. De nieuwbouw moet verder een herkenbare verschijningsvorm krijgen i.v.m. de ligging in de Centrale Groene Zone.


Stand van zaken

De afgelopen maanden heeft de beoogd ontwikkelaar (Van Wijnen Projectontwikkeling Oost B.V.) getekend aan zijn bouwplan. Het ontwerp is diverse keren besproken met het gemeentelijke planteam en verkennend met de Welstandscommissie. Punten van overleg vormden o.a. de vormgeving van de koppen van de woningen aan de Veurse Achterweg, de herinrichting van de openbare ruimte rondom het plangebied en de rooilijn aan de kant van de Noordsingel. Het ontwerp voldoet aan het Ruimtelijk Kader. Om het bouwplan mogelijk te maken moest het bestemmingsplan worden gewijzigd. Alle voor de bestemmingsplanprocedure benodigde onderzoeken (archeologie, bodem, verkeer etc) zijn door de ontwikkelaar uitgevoerd en door de gemeente geaccordeerd.  Op 11 april 2017 heeft de raad het Bestemmingsplan vastgesteld.  Er is zijn geen zienswijzen ontvangen en er is geen beroep aangetekend. Op 26 juni 2017  is de omgevingsvergunning  voor de bouw van de 24 eengezinswoningen verleend. Binnenkort doet de ontwikkelaar een sloopmelding en kan de sloop van het Zurich-kantoor beginnen. De ontwikkelaar is van plan de 24 eengezinswoningen te verkopen aan een belegger, die de woningen vervolgens gaan verhuren.


Bestanden:
20160129_Leidschendam_Zurich-locatie_VO_LR.pdf (5,81 Mb)

Planning

Sloop van het bestaande kantoorgebouw: 2017

Start bouw 24 eengezinswoningen: 2018

Start verhuur: 2019


Communicatie

Om alle meningen, wensen en suggesties uit de buurt te verzamelen zijn er 2 bewonersbijeenkomsten georganiseerd. De hier opgehaalde wensen en suggesties zijn meegenomen bij het opstellen van het ruimtelijk kader. Ook is er een klankbordgroep samengesteld, bestaande uit 10 omwonenden van de locatie. Deze klankbordgroep is de afgelopen maanden betrokken bij de planvorming. In december 2016 is er een inloopbijeenkomst voor de buurt georganiseerd om mensen te informeren over en te betrekken bij de wijziging van het bestemmingsplan. Afgesproken is dat de ontwikkelaar voordat de sloopwerkzaamheden beginnen de klankbordgroep en de buurt zal informeren over de planning van het sloopproces (werktijden, afvoerroutes puin etc.).

Communicatie met de buurt vindt verder plaats via www.lv.nl/zurich


Risicomanagement

De initiatiefnemer ontwikkelt voor eigen rekening en risico. De gemeente heeft geen eigendom en de kosten van de gemeentelijke werkzaamheden zijn verhaald via de intentie- en anterieure overeenkomst. De gemeente heeft hierdoor geen directe financiële risico’s met betrekking tot dit project. Wel is er sprake van een maatschappelijk risico qua draagvlak in de omgeving. De omwonenden zijn echter actief betrokken bij de planvorming en de meeste mensen zijn positief gestemd dat het grote kantoorgebouw plaats zal gaan maken voor eengezinswoningen. Dit risico is daarom naar verwachting beperkt.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities