| contact  |  home

Projectenboek
   
Oosteinde - Vronesteijn
Geactualiseerd op 21 november 2017

Het realiseren van woningbouw.Programmastructuur
Portefeuillehouder Wethouder De Ridder Programma Economische en ruimtelijke kansen
Interne opdrachtgever Pim Felix Initiatiefnemer William Developments B.V.
Accounthouder Arjan Kampschuur    
Programmakarakteristiek
Planfase Initiatief Ruimtelijke procedure Herzien bestemmingsplan
Einddatum 1ste helft 2017 Risicoprofiel Midden
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling Volgende raads- / commissie-behandeling Q2-2018
Intentieovereenkomst 17-09-2012
Anterieure overeenkomst


Bij dit project is er sprake van faciliterend grondbeleid
Bestanden:
 foto coördinatie gebied.docx (0,31 Mb)

Gemeentelijke rol

De eigenaren ontwikkelen voor eigen rekening en risico. De gemeente neemt procesmatig een leidende rol om te komen tot een planologisch besluit en stelt als randvoorwaarde dat er voor de plannen breed draagvlak is bij in ieder geval de bewoners en ondernemers in het gebied.

Taken van de gemeente:

 • het managen van de gemeentelijke begeleiding van de voorgenomen herontwikkeling
 • het voeren van overleg en communicatie over de herontwikkeling met de exploitant en in algemene zin met derden;
 • het toetsen van het voorlopig ontwerp en het inrichtingsplan;
 • het toetsen van de ruimtelijke onderbouwing
 • het opstellen van (eventuele) vervolgovereenkomsten, zoals een anterieure overeenkomst
 • het opstellen van een kostenbegroting vanwege het wettelijk verplicht kostenverhaal;
 • het eventueel opstellen van divers kaartmateriaal;
 • het opstellen van het ontwerp planologisch besluit.

Taken van de initiatiefnemer:

 • het doen van alle onderzoeken die vereist zijn voor een goede ruimtelijke onderbouwing;
 • het verrichten van onderzoek naar de mogelijkheden tot het verkrijgen van alle benodigde vergunningen, ontheffingen en toestemmingen noodzakelijk om de herontwikkeling te kunnen realiseren
 • het voeren van overleg en communicatie over de herontwikkeling met de gemeente en met derden;
 • het opstellen van een inrichtingsplan;
 • het opstellen van een voorlopig ontwerp;
 • het uitvoeren van een onderzoek naar eventueel veroorzaakte planschade en de omvang daarvan;
 • het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing.

Doelstelling en gewenst resultaat

Doel

De grondeigenaar  (William Developments B.V.) van de naast het spoor/ de halte van Randstadrail gelegen locatie Oosteinde 241/243/245 heeft het voornemen deze locatie te herontwikkelen. De gemeente heeft zich bereid verklaard te onderzoeken of zij hieraan planologisch medewerking wil verlenen.

Het doel van het project is om aan de hand van een goedgekeurd ruimtelijk kader en een onherroepelijk bestemmingsplan te komen tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor woningbouw. Na de verlening van de omgevingsvergunning is het aan de ontwikkelaar om het bouwplan te realiseren.

Resultaat

 • Een door de raad vastgesteld ruimtelijk kader. Dit ruimtelijk kader gaat in op de ruimtelijke structuur en omgevingsaspecten (geluid, flora & fauna, archeologie, luchtkwaliteit, bodem, water, verkeer en parkeren). De concrete bouwplannen worden getoetst aan het door de raad vast te stellen ruimtelijk kader.
 • Een onherroepelijk aangepast bestemmingsplan. De herontwikkeling van de locatie vereist herziening van het bestemmingsplan.
 • Een omgevingsvergunning op basis van een ingediend bouwplan.

 • Realisatie nieuwbouw door de ontwikkelaar

Stand van zaken

Op 17 september 2012 is met de ontwikkelaar een intentieovereenkomst getekend om de haalbaarheid van de herontwikkeling van de locatie te onderzoeken. Hiervoor zal in eerste instantie een ruimtelijk kader worden opgesteld.

Tijdens een informatieavond op 4 december 2012 zijn omwonenden en belangstellenden geïnformeerd over het proces rondom het opstellen van een ruimtelijk kader. Met de ontwikkelaar vinden geregeld gesprekken plaats over het ruimtelijk kader voor de nieuwbouw op deze locatie. Met name de financiële en ruitmelijke haalbaarheid van de ontwikkelplannen van de ontwikkelaar binnen de te stellen stedenbouwkundige randvoorwaarden spelen hierbij een rol. Hierdoor is er vertraging opgetreden in de oospronkelijke planning.
De verwachting is dat in het eerste kwartaal 2018 duidelijkheid is over de planning van het concept ruimtelijk kader.Planning

De planning is afhankelijk van de (financiële en ruimtelijke) haalbaarheid van de de herontwikkeling binnen de door de gemeente te stellen kaders. Hierover vindt overleg plaats met de ontwikkelaar (zie ook stand van zaken). Een nieuwe planning wordt opgesteld wanneer de herontwikkeling door de ontwikkelaar haalbaar wordt geacht en het (concept) ruimtelijk kader kan worden opgesteld. Naar verwachting is hierover in het eerste kwartaal 2018 meer duidelijkheid.


Communicatie
Communicatie momenten Omgeving Raad Toelichting
Behandeling ruimtelijk kader Q2 2018 
Inloopbijeenkomst concept ruimtelijk kaderQ1 2018  

Communicatie over ontwikkelingen en voortgang van het project vindt plaats via nieuwsbrieven, inloopavonden en de gemeentelijke website.
 


Risicomanagement

Het project is een initiatief van derden. De gemeente heeft hierdoor geen directe financiële risico’s met betrekking tot dit project. Wel is er sprake van een maatschappelijk risico als gevolg van mogelijk gebrek aan maatschappelijk draagvlak voor de nieuwbouw. Met goede communicatie naar omwonenden wordt getracht dit risico te voorkomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities