| contact  |  home

Projectenboek
   
Meeslouwerpolder
Geactualiseerd op 04 december 2017

De gemeente wil samen met ondernemers en eigenaren komen tot een compacte en economisch vitale Meeslouwerpolder, waarbij verouderde en leegstaande objecten worden verwijderd en nieuwe functies mogelijk worden, passend bij de identiteit van het gebiedProjectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Bremer Programma Economie
Ambtelijk opdrachtgever Jeroen van de Ven Initiatiefnemer / opdrachtgevers
Projectleider Mariska Kastelic    
Projectkarakteristiek
Projectfase Planvormingsfase Ruimtelijke procedure
Einddatum 31-07-2018 (voor rol als aanjager; publiekrechtelijke rol loopt door) Risicoprofiel Laag
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 1 september 2016
19 september 2017
Volgende raads- / commissie-behandeling voorjaar 2018
Besluitvorming
Afwijking tov besluitvorming


Door ruimte te bieden voor andere functies naast glastuinbouw kan in de Meeslouwerpolder weer waarde ontstaan vanuit ondernemerschap. Huidige ondernemers en grondeigenaren zijn uitgenodigd met plannen te komen die een verkleuring van de Meeslouwerpolder naar een mix van groen, recreatie, wonen, glastuinbouw en lokale bedrijvigheid mogelijk maken.


Doelstelling en gewenst resultaat

Onderzoek wijst uit dat de glastuinbouw in de Meeslouwerpolder in Stompwijk zich anders zal ontwikkelen dan voorzien. Een combinatie van tuinders, andere lokale bedrijvigheid en wonen lijkt het meeste economisch perspectief te hebben. De gemeente heeft daarom samen met ondernemers en andere betrokkenen in het glastuinbouwgebied de mogelijke ontwikkelrichtingen voor het gebied verkend. De inzet van de gemeente is gericht op het faciliteren van een compacte, economisch vitale en aantrekkelijke Meeslouwerpolder met voldoende ruimte voor de goed functionerende tuinders. En met andere, meer waardevolle functies voor verouderde en leegstaande opstallen. Deze ontwikkeling draagt bij aan het behoud van Stompwijk als vitale kern in het landelijk gebied, met perspectief voor inwoners en ondernemers.


Stand van zaken

Aanpak

Om te komen tot een compacte en economisch vitale Meeslouwerpolder, volgt de gemeente twee sporen.

  • Aanpassing van het provinciale beleid om andere functies in het glastuinbouwgebied mogelijk te maken. De gemeente is daarom in gesprek met de Provincie Zuid-Holland over de mogelijkheden en voorwaarden. De provincie is bereid de ontwikkelingen mogelijk te maken door een beleidsaanpassing.
  • De gemeente heeft geen grondpositie in het gebied. Mogelijke ontwikkeling is afhankelijk van het ondernemerschap in het gebied. De gemeente is een proces gestart met ondernemers, bewoners en andere betrokkenen in het gebied. Ondernemers en bewoners zijn uitgedaagd om met initiatieven te komen die waarde creëren in het gebied. Er zijn afspraken op basis waarvan de ontwikkeling van het gebied over een periode van ongeveer 15 jaar vorm kan krijgen. De gezamenlijk opgestelde uitgangspunten en spelregels geven de kaders aan waarbinnen ontwikkelingen kunnen plaatsvinden.

Regelmatig vindt informatie-uitwisseling plaats over de stand van zaken. De gesprekken met zowel de provincie als de ondernemers verlopen constructief en er is draagvlak voor de beoogde ontwikkeling.

Proces tot nu toe

De raad heeft op 1 juli 2015 ingestemd met de aanpak om de ontwikkeling van het glastuinbouwgebied in de Meeslouwerpolder op gang te brengen en hiervoor budget beschikbaar gesteld (raadsvoorstel 1350551).

De raadsbrief van juni 2016 (raadsbrief 1609177) licht de eerste fase van het proces toe. Vanuit de identiteit van het gebied is gekeken naar scenario's om het gebied een kwaliteitsimpuls te geven en het goed functioneren in de toekomst te waarborgen. De notitie bij de raadsbrief is hieronder te vinden.

Het vervolgproces was gericht op het opstellen van heldere afspraken tussen ondernemers, de gemeente en de provincie over het ontwikkelen van (nieuwe) functies die waarde creëren voor het gebied, de businesscase, de (ruimtelijk-juridische) beleidsruimte en andere instrumenten die de gemeente inzet om de ontwikkeling te faciliteren. Er hebben daarvoor verschillende gesprekken plaatsgevonden afgelopen periode, met individuele ondernemers en met alle bewoners en ondernemers in het gebied. Deze manier van werken krijgt waardering. Het draagt bij aan betere relaties tussen alle betrokkenen en draagvlak voor het gebiedsproces.

Het gebiedsproces is in 2016 opgestart met externe procesbegeleiding. In nauwe samenwerking met de gemeente wordt samen met ondernemers en eigenaren stap voor stap gewerkt aan een duurzaam toekomstperspectief. Omdat deze aanpak een leerproces is voor de gemeente, is het gebiedsproces een pilot in het kader van de Omgevingswet (1774124). Afgelopen maanden is een pilotteam steeds meer betrokken bij het gebiedsproces. Sinds de zomer van 2017 is de procesbegeleiding overgedragen aan het pilotteam.

Actueel

Op 19 september 2017 heeft de raad de uitgangspunten en spelregels voor mogelijke transformatie in het gebied vastgesteld. De provincie ondersteunt het gebiedsproces en de doelsteling om te komen tot een compacte, economisch vitale en aantrekkelijke Meeslouwerpolder. Zij onderschrijft de opgestelde spelregels. De provincie is bereid de ontwikkelingen mogelijk te maken door een beleidsaanpassing mee te nemen in de actualisatie van de Visie ruimte en mobiliteit (VRM). De verwachting is dat de geactualiseerde versie van de VRM in april 2018 wordt vastgesteld.

Aansluitend op de beleidsaanpassing door de provincie, wil de gemeente een nieuw bestemmingsplan presenteren. De voorbereidingen hiervoor zijn gestart.

De op samenwerking gerichte aanpak heeft geleid tot initiatieven van ondernemers in de Meeslouwerpolder. Het eerste initiatief dat verder kan worden uitgewerkt, in afwachting van een nieuw bestemmingsplan, gaat over het gebied tussen de Kniplaan en Tuinbouwweg. Met toepassing van de ruimte-voor-ruimteregeling willen de initiatiefnemers de opstallen saneren en het gebied inrichten voor kleinschalig recreatief gebruik. De sanering van opstallen wordt gecompenseerd met de toevoeging van (ruimte-voor-ruimte)woningen aan de Tuinbouwweg.

Gedurende het lopende proces zijn nog meerdere initiatieven mogelijk.


Bestanden:
Notitie Op weg naar compacte vitale MP jun16.pdf (9,76 Mb)

Financiën
Omschrijving Beschikbaar Uitgaven Verplichtingen Saldo
Gebiedsproces Meeslouwerpolder € 90.000 € 119.273 € 22.205 € -51.478
Totaal€ 90.000€ 119.273€ 22.205€ -51.478

Er was een voorbereidingsbudget (raadsvoorstel 1350551) om uitvoering te geven aan de eerste benodigde stappen voor de ontwikkeling van de Meeslouwerpolder. Omdat de gesprekken met de provincie, ondernemers, bewoners en andere betrokkenen over de ontwikkeling constructief verlopen en er draagvlak is voor de beoogde ontwikkeling, heeft het college voortzetting van de procesbegeleiding georganiseerd vanuit het beschikbare budget voor ruimtelijke inititatieven. Daarnaast wordt een deel van de dekking van het gebiedsproces voorzien vanuit het programma Omgevingswet. Het gebiedsproces biedt kansen om komende jaren de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit in het gebied aanzienlijk te verbeteren. Omdat het proces – in de geest van de Omgevingswet - gestuurd wordt vanuit ondernemerschap, is er beperkte zekerheid over het tempo en daarmee het moment waarop kostenverhaal aan de orde is. Heel 2017 en een deel van 2018 zal nog nodig zijn om het eerste initiatief verder uit te werken op basis van de spelregels. In het meest gunstige scenario kunnen eind 2018 de eerste kassen gesaneerd worden.


Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
AfsprakenkaderJuni 201719 september 2017Ja 
BestemmingsplanVoorjaar 2018September 2018Ja 

Vanaf augustus 2016 werkt de gemeente met alle betrokkenen aan de uitwerking van scenario's die waarde creëren voor het gebied en voor Stompwijk. De uitgangspunten en spelregels voor transformatie in het gebied zijn op 19 september 2017 in de raad vastgesteld. De uitgangspunten en spelregels vormen het handelingskader voor de uitwerking van initiatieven in het gebied. Initiatiefnemers kunnen op basis van de spelregels voorstellen voor functieverandering of transformatie indienen bij de gemeente. Vervolgens worden de spelregels per initiatief en per deelgebied uitgewerkt. Hierbij worden de gangbare procedures gevolgd. In januari en februari 2018 volgt een nieuwe ronde gesprekken in het gebied om de stand van zaken van de initiatieven op te halen zodat het nieuwe bestemmingsplan, daar waar mogelijk, hier op afgestemd kan worden.


Communicatie

Het gebiedsproces is opgezet als een open en interactief proces met ondernemers, bewoners en andere betrokkenen op basis van heldere, eenduidige procesafspraken. In december 2016 is het proces tot dan toe vastgelegd in een kort filmverslag. De open houding van de gemeente naar alle betrokkenen in het gebied heeft een goede basis gelegd in het gebied. Voortzetting van goede en heldere communicatie met alle betrokkenen is essentieel voor het vervolg van het gebiedsproces en te komen tot ontwikkeling van initiatieven, met behoud van draagvlak in het gebied.


Risicomanagement

Er zijn de volgende risico's:

  • Financieel: de beschikbare financiële middelen bij de betrokken ondernemers en eigenaren om de ontwikkeling te realiseren en bij de gemeente om de ontwikkeling te faciliteren
  • Organisatorisch: de beschikbare organisatiekracht bij de betrokken ondernemers en eigenaren en de continuïteit van de procesbegeleiding vanuit de gemeente
  • Draagvlak: betrokkenheid van diverse partijen bij de ontwikkeling van het glastuinbouwgebied in de Meeslouwerpolder
  • Beleidsruimte: de mogelijkheden om de bestemming te verruimen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities