| contact  |  home

Projectenboek
   
Grip op grondstof
Geactualiseerd op 11 september 2017

Invoering van omgekeerd inzamelen in de gemeente ten behoeve van het verbeteren van het afval scheidingsresultaat van huishoudelijk afval.Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Stemerdink Programma Groene Leefomgeving
Ambtelijk opdrachtgever Rob Gussekloo Initiatiefnemer / opdrachtgevers
Projectleider Lennert van Dien    
Projectkarakteristiek
Projectfase Uitvoering Ruimtelijke procedure NVT
Einddatum 31-12-2020 Risicoprofiel Midden
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 26-4-2016 Volgende raads- / commissie-behandeling NB
Besluitvorming
Afwijking tov besluitvorming

 

Doelstelling en gewenst resultaat

Het project 'Grip op Grondstof' geeft uitvoering aan het besluit van de gemeenteraad om samen met de andere Avalexgemeenten het Omgekeerd Inzamelen en Alternerend inzamelen in te voeren.
Samen noemen we dit 'het nieuwe inzamelen'.

Alternerend Inzamelen: 
Dit betreft het harmoniseren van de inzamelfrequentie met de andere gemeenten. Van wekelijks naar één keer per twee weken inzamelen van minicontainers voor Rest- en GFT afval.
In de zomermaanden (juli-augustus) blijft de wekelijkse inzameling van GFT.

Omgekeerd Inzamelen:
Betreft het omvormen van de (grijze) minicontainer voor Restafval naar een PMD container. Ook worden er méér voorzieningen voor gescheiden afval (de grondstoffen: GFT, Papier en PMD) geplaatst voor de hoogbouw.
Restafval wordt voor alle huishoudens ingezameld middels ondergrondse containers. Dit voeren we per wijk in. Omgekeerd inzamelen start als eerste in de buurt Voorburg-Midden.


Stand van zaken

Op dit moment is het project Grip op Grondstoffen in de uitvoeringsfase. De stand van zaken per onderdeel is als volgt:

Alternerend inzamelen
- Alternerend inzamelen wordt in september ingevoerd. Vanaf 4 september start dit in de hele gemeente.
- De inzameling van losse papierbundels is gestopt nu iedereen minicontainers heeft. De invoering is goed verlopen, er zijn geen problemen geconstateerd. 

Omgekeerd inzamelen
- De formele inspraakprocedure voor Voorburg-Midden is afgerond, er zijn ca. 20 zienswijzen binnen gekomen. Deze zijn behandeld en de indieners worden zsm op de hoogte gesteld.
- Het definitieve besluit is genomen en is na de zomervakantie gepubliceerd (23/8); dit treedt direct in werking en wordt direct uitgevoerd eind augustus/ begin september.
- Vervolgwijken zijn op dit moment uitgewerkt en worden door de gemeente getoetst.
- Nieuwe bewonersbijeenkomsten voor de vervolgwijken worden in september/oktober gepland.


Financiën
Omschrijving Beschikbaar Uitgaven Verplichtingen Saldo
Projectbudget € 296.000 € 56.500 € 8.000 € 231.000
Totaal€ 296.000€ 56.500€ 8.000€ 231.000

Het lokale uitvoeringsbudget voor 2017 is voldoende om Grip op Grondstof te kunnen invullen.  Op dit moment worden meerkosten gemaakt voor de extra bewonersavonden en enkele tijdelijke voorzieningen. 
Echter de verwachting voor Voorburg-Midden is dat fors minder verleggingen noodzakelijk zijn dan vooraf ingeschat. Hier staat tegenover dat in de wijken Prinsenhof en de Heuvel extra ingezet wordt op communicatie/participatie.

N.B. Dit gaat om de lokale uitvoeringskosten. Over de resultaten van Grip op Grondstof rapporteert Avalex conform afspraken in Grip Op Grondstof.


Planning

In hoofdlijnen ziet de planning er als volgt uit:

2017
- Derde kwartaal: Start plaatsing van inzamelmiddelen in Voorburg-Midden.
- Augustus: Uitleveren PMD containers buitengebied;
- September: Start alternerend inzamelen (incl. extra inzameling GFT in de zomermaanden);
- September: Start inzamelen PMD buitengebied.
- September/Oktober: Bewonersbijeenkomsten voor de vervolgwijken.

2018-2020
In 2018-2020 wordt in de hele gemeente, per wijk, het omgekeerd inzamelen ingevoerd. De vervolgwijken zijn in het bijgevoegde jaarplan 2016/2017 opgenomen, deze planning wordt  heroverwogen in verband met afstemming op andere lopende projecten in de gemeente en de investeringsplanning van Avalex. Deze investeringsplanning zorgt ervoor dat wijken waar veel geïnvesteerd moet worden in containers niet allemaal tegelijk aan de beurt komen. Zo worden de financiële risico’s beheersd.

De tussenstap voor het voorbereiden van Voorburg-Midden duurt iets langer maar de verwachting is dat eind 2017 het volledige jaarplan is uitgevoerd en dat het project op schema blijft.


Bestanden:
Jaarplan 2016 LV_Def.pdf (1,34 Mb)

Communicatie

- De algemene communicatiecampagne is gestart met berichten in de media, online en door acties in winkelcentra en middels advertenties op straat.

- Bewoners ontvangen informatie zodra er in hun wijk wordt gestart met de procedure voor plaatsing inzamelmiddelen; dit is in Voorburg-Midden gebeurd.

- Het definitief locatieplan Voorburg-Midden ligt ter inzage tot en met 11 oktober

- Na invoering van omgekeerd inzamelen is de grondstofcoach van Avalex regelmatig in de wijk beschikbaar voor vragen.


Risicomanagement

Risico's kunnen worden uitgesplitst naar algemene risico's bij het invoeren van Grip op Grondstof en lokale risico's in Leidschendam-Voorburg.

Risico's algemeen Grip op Grondstof

Avalex rapporteert over de algemene risico's van het project via het DB als onderdeel van de P&C cyclus.  De belangrijkste (financiele) risico's zijn de benodigde investeringen en de planning daarvan;  de (autonome) ontwikkelingen van kosten/opbrengsten van grondstoffen en de verbranding van restafval. Ook wordt de planning van vervolgwijken met de gemeentecoordinatoren besproken zodat de kapitaalintensieve wijken (waar veel nieuwe ondergrondse containers nodig zijn)  worden verspreid in de planning.

Risico's Uitvoering in Leidschendam-Voorburg

Beleidswijzigingen
Door de beleidswijziging van het mogen weigeren van een papiercontainer worden mogelijk de opbrengsten van grondstoffen verlaagd. Uit ervaring blijkt dat mensen met een minicontainer het hoogste percentage papier scheiden. Ongeveer 20% van de bewoners heeft de container geweigerd en het effect hangt af van hoe goed zij gebruik maken van alternatieven. Hier zal op zijn vroegst bij een volgende sorteeranalyse enig inzicht in ontstaan. .

Uitvoeringskosten gemeente
De risico's voor de lokale uitvoeringskosten zijn beperkt. Er zijn naar verwachting voldoende middelen geraamd om aanpassingen in de openbare ruimte te doen als dat nodig is voor de plaatsing van ondergrondse containers. In het concept plan voor Voorburg-Midden hoeven minder kabels verlegd te worden dan vooraf ingeschat maar de kosten voor communicatie (extra brieven, extra bewonersavonden) zijn iets hoger.  In de Prinsenhof en De Heuvel zetten we ook extra in op communicatie/participatie en proberen we aansluiting te vinden bij het project 'Dit is jouw buurt'.  De verwachting is dat we per saldo binnen budget blijven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities