| contact  |  home

Projectenboek
   
Grip op grondstof
Geactualiseerd op 29 november 2017

Invoering van omgekeerd inzamelen in de gemeente ten behoeve van het verbeteren van het afval scheidingsresultaat van huishoudelijk afval.Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Stemerdink Programma Groene Leefomgeving
Ambtelijk opdrachtgever Rob Gussekloo Initiatiefnemer / opdrachtgevers
Projectleider Lennert van Dien    
Projectkarakteristiek
Projectfase Uitvoering Ruimtelijke procedure NVT
Einddatum 31-12-2020 Risicoprofiel Midden
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 26-4-2016 Volgende raads- / commissie-behandeling NB
Besluitvorming
Afwijking tov besluitvorming

 

Doelstelling en gewenst resultaat

Het project 'Grip op Grondstof' geeft uitvoering aan het besluit van de gemeenteraad om samen met de andere Avalexgemeenten het Omgekeerd Inzamelen en Alternerend inzamelen in te voeren.
Samen noemen we dit 'het nieuwe inzamelen'.

Alternerend Inzamelen: 
Dit betreft het harmoniseren van de inzamelfrequentie met de andere gemeenten. Van wekelijks naar één keer per twee weken inzamelen van minicontainers voor Rest- en GFT afval.
In de zomermaanden (juli-augustus) blijft de wekelijkse inzameling van GFT.

Omgekeerd Inzamelen:
Betreft het omvormen van de (grijze) minicontainer voor Restafval naar een PMD container. Ook worden er méér voorzieningen voor gescheiden afval (de grondstoffen: GFT, Papier en PMD) geplaatst voor de hoogbouw.
Restafval wordt voor alle huishoudens ingezameld middels ondergrondse containers. Dit voeren we per wijk in. Omgekeerd inzamelen start als eerste in de buurt Voorburg-Midden.


Stand van zaken

Op dit moment is het project Grip op Grondstoffen in de uitvoeringsfase. De stand van zaken per onderdeel is als volgt:

Alternerend inzamelen
Alternerend inzamelen leidde in het begin tot veel verkeerd aanbieden door bewoners. Ook vanuit de inzameling zijn er in de eerste weken in een aantal problemen geweest.
Na de eerste inzamelrondes is het beeld dat de inzameling nu goed verloopt en dat meer dan 95% van de bewoners bakken op de juiste dagen aanbieden.

Omgekeerd inzamelen
- In Voorburg-Midden is het nieuwe inzamelen als eerste wijk in gegaan. Er worden nog enkele locaties later geplaatst, hier staan nu tijdelijke voorzieningen.
- De ondergrondse restafvalcontainers worden per medio november vaker geleegd om te zorgen dat de containers altijd beschikbaar zijn. Dit gaat nu goed.
- De druk op met name de PMD voorzieningen is heel hoog omdat mensen beter afval scheiden dan verwacht.  Avalex en de gemeente zijn in gesprek over oplossingen zoals: vaker legen, meer voorzieningen en communicatie.
- De eerste bewonersbijeenkomst in de Prinsenhof/ De Heuvel is goed verlopen, maar had een beperkte opkomst.  De gemeente gaat nog in gesprek met partijen in de wijk (Moskee, Woej) om meer mensen te betrekken bij de plannen.
- Zorgen die bewoners uitten op het voorgestelde plan in de Prinsenhof/De Heuvel zijn het bijplaatsen van afval en te weinig voorzieningen voor glas. Dit laatste wordt aangepast en in de uitvoering zal extra aandacht gegeven worden aan het aanbiedgedrag.


Financiën
Omschrijving Beschikbaar Uitgaven Verplichtingen Saldo
Projectbudget € 296.000 € 78.000 € 68.000 € 160.000
Totaal€ 296.000€ 78.000€ 68.000€ 160.000

Het lokale uitvoeringsbudget voor 2017 is voldoende om Grip op Grondstof te kunnen invullen, ook voor de volgende jaren is voldoende budget beschikbaar.
De kosten voor projectleiding zijn tot nu toe lager dan verwacht.  Kosten voor communicatie en aanpassen van infrastructuur zijn conform verwachting.

N.B. Dit gaat om de lokale uitvoeringskosten. Over de resultaten van Grip op Grondstof rapporteert Avalex conform afspraken in Grip Op Grondstof.
*verplichtingen zijn incl. verwachte kosten aanpassingen openbare ruimte.


Planning

Het jaarplan voor 2016/2017 is volgens planning uitgevoerd. De tussenstappen zijn wel wat later in het jaar gerealiseerd dan verwacht maar eind dit jaar is Voorburg-Midden over op het nieuwe inzamelen,  is alternerend inzamelen ingevoerd en zijn de voorbereidingen voor de vervolgwijken in volle gang.
In hoofdlijnen ziet de planning voor de komende periode er als volgt uit:

2017-2018
- December: Plan voor de Heuvel/Prinsenhof gereed, start formele besluitvorming.
- December/Januari:  Tijdelijke voorzieningen Voorburg-Midden worden vervangen door permanente oplossingen.
- Januari/Februari:  Verdere voorbereidingen vervolgwijken en bewonersavonden voor o.a. de Rietvink en Voorburg.
- Februari:  Formele besluitvorming Prinsenhof/De Heuvel afgerond
- Juli:  Uitvoering Prinsenhof/De Heuvel.
- Derde en vierde kwartaal:  Uitvoering vervolgwijken.

2019-2020
In 2019-2020 wordt in de hele gemeente, per wijk, het omgekeerd inzamelen ingevoerd. De vervolgwijken worden in het volgende jaarplan opgenomen welke bij het volgende projectenboek beschikbaar zal zijn.  Deze investeringsplanning zorgt ervoor dat wijken waar veel geïnvesteerd moet worden in containers niet allemaal tegelijk aan de beurt komen. Zo worden de financiële risico’s (voor Avalex) goed beheersd.Bestanden:
Jaarplan 2016 LV_Def.pdf (1,34 Mb)

Communicatie

- De algemene communicatiecampagne loopt:  met berichten in de media, online en door acties in winkelcentra en middels advertenties op straat.

- Bewoners ontvangen informatie zodra er in hun wijk wordt gestart met de procedure voor plaatsing inzamelmiddelen;

- Het ontwerp locatieplan Prinsenhof en de Heuvel wordt dit jaar nog in procedure gebracht;

- Na invoering van omgekeerd inzamelen is de grondstofcoach van Avalex regelmatig in de wijk beschikbaar voor vragen.Risicomanagement

Risico's kunnen worden uitgesplitst naar algemene risico's bij het invoeren van Grip op Grondstof en lokale risico's in Leidschendam-Voorburg.

Risico's algemeen Grip op Grondstof

Avalex rapporteert over de algemene risico's van het project via het DB als onderdeel van de P&C cyclus.  De belangrijkste (financiele) risico's zijn de benodigde investeringen en de planning daarvan;  de (autonome) ontwikkelingen van kosten/opbrengsten van grondstoffen en de verbranding van restafval. Ook wordt de planning van vervolgwijken met de gemeentecoordinatoren besproken zodat de kapitaalintensieve wijken (waar veel nieuwe ondergrondse containers nodig zijn)  worden verspreid in de planning.

Risico's Uitvoering in Leidschendam-Voorburg

Beleidswijzigingen
Door de beleidswijziging van het mogen weigeren van een papiercontainer worden mogelijk de opbrengsten van grondstoffen verlaagd. Uit ervaring blijkt dat mensen met een minicontainer het hoogste percentage papier scheiden. Ongeveer 20% van de bewoners heeft de container geweigerd en het effect hangt af van hoe goed zij gebruik maken van alternatieven. Bij een volgende meting van hoe goed mensen afval scheiden (sorteeranalyse) wordt duidelijk of er een effect is.

Uitvoeringskosten gemeente
De risico's voor de lokale uitvoeringskosten zijn beperkt. Er zijn naar verwachting voldoende middelen geraamd om aanpassingen in de openbare ruimte te doen als dat nodig is voor de plaatsing van ondergrondse containers. In het concept plan voor Voorburg-Midden hoeven minder kabels verlegd te worden dan vooraf ingeschat maar de kosten voor communicatie (extra brieven, extra bewonersavonden)  en van veranderingen in de openbare ruimte  zijn hoger.  In de Prinsenhof en De Heuvel zetten we extra in op communicatie/participatie en proberen we aansluiting te vinden bij het project 'Dit is jouw buurt'. Het project verloopt binnen budget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities