| contact  |  home

Projectenboek
   
Sociale woningbouw - Rijnlandlaan
Geactualiseerd op 19 december 2017

De bouw van permanente sociale woningen en nieuwbouw Veurs Voorburg en Kinderdagopvang PinkeltjeProjectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder De Ridder Programma Bouwen en wonen (VHROSV)
Ambtelijk opdrachtgever Pim Felix Initiatiefnemer / opdrachtgevers Gemeente Leidschendam-Voorburg
Projectleider Arjan Kampschuur (PL sociale woningbouw), Mariet de  Laaf/Marlies Bruinstroop (PL Sociale woningbouw Rijnlandlaan)    
Projectkarakteristiek
Projectfase Definitiefase Ruimtelijke procedure Uitgebreide omgevingsvergunning (2 fasen) met GRO
Einddatum Q2 2019 Risicoprofiel Midden
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 5 juli 2016 Volgende raads- / commissie-behandeling Q1 2018
Besluitvorming Op 5 juli 2016 is door de raad de ‘Businesscase sociale woningbouw’ (verseon 1541501) vastgesteld. Onderdeel van het besluit is de notitie ‘Proces versnelling realisatie permanente woningbouw’ en twee ruimtelijk kaders (voor De Star en Rijnlandlaan). Ook is besloten dat wanneer het uiteindelijke plan voldoet aan het vastgestelde ruimtelijk, geen verklaring van bedenkingen door de raad behoeft te worden afgegeven.
Afwijking tov besluitvorming


Als gevolg van de reacties van de omwonenden op het in februari gepresenteerde planvoorstel voor de locatie is de status van "planning" en "externe partijen" een "aandachtspunt".

Bij de uitwerking van de stedenbouwkundige varianten voor de invulling van het gebied is gebleken dat de sociale woningbouw, afhankelijk van het definitieve exacte woningaantallen, budgettair neutraal of met een beperkt tekort gerealiseerd kan worden. Voor de maatschappelijke voorzieningen, de school en het kinderdagverblijf, is het echter nodig kosten te maken voor bouwrijp maken en het inrichten van de openbare ruimte rond deze voorzieningen. Deze kosten waren bij de besluitvorming van de raad op 5 juli 2016 nog niet aan de orde. Om deze reden is de status voor "budget" een "aandachtspunt".


Bestanden:
 Raadsvoorstel Businesscase sociale woningbouw (1541501, 06-06-2016).pdf (0,05 Mb)
 Raadsbesluit Businesscase sociale woningbouw (1604595, 05-07-2016).pdf (0,18 Mb)

Doelstelling en gewenst resultaat

Doel

Voor reguliere woningzoekenden op de woningmarkt voorzien in de behoefte aan betaalbare woningen. Voorkomen van een tekort aan goedkope huurwoningen met bevordering van de doorstroming uit de bestaande voorraad en zo min mogelijk wachttijd voor de woningtoewijzing. Hierbij is het doel om deze wachttijd in ieder geval niet te laten oplopen t.o.v. de huidige wachttijden.

Hiervoor heeft de raad op 5 juli 2016 besloten op de locaties Rijnlandlaan, De Star en Overgoo sociale woningbouw te realiseren. Uitgaande van een versnelling van het ruimtelijke proces is bij dit besluit voor Rijnlandlaan (evenals voor De Star) ook een basis Ruimtelijk Rader vastgesteld. Wanneer in de planvorming voldaan wordt aan de voorwaarden in het Ruimtelijk Kader, hoeft geen verklaring van geen bedenkingen te worden aangevraagd/afgegeven. De drie initiatieven zijn in het projectenboek als zelfstandige projecten opgenomen. 

Behalve de realistatie van sociale woningbouw maken ook de nieuwbouw van VMBO Veurs Voorburg en kinderopvang Pinkeltje deel uit van het project Rijnlandlaan.

Resultaat

De planologische voorbereiding en oplevering van permanente sociale woningen en nieuwbouw Veurs Voorburg en kinderopvang Pinkeltje op de locatie Rijnlandlaan. Het aantal en het type woningen (eengezinswoningen, appartementen of een mix hiervan) zal in overleg met de woningcorporaties worden bepaald aan de hand van een te verrichten stedenbouwkundige studie.

De planologische voorbereiding en het bouw- en woonrijpmaken van de locatie ligt bij de gemeente.
Woningcorporatie Vidomes is verantwoordelijk voor de realisatie en het beheer van de woningen.
Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de bouw van de school en het bestuur van de kinderopvang is verantwoordelijk voor de bouw van de kinderdagopvang Pinkeltje.

Opmerking

Nadat de stedenbouwkundige planvoorming voor de locatie gereed is en de situering van de woningen, school en kinderopvang is vastgesteld, is het voornemen dat de deelprojecten als zelfstandige projecten verder gaan.


Stand van zaken

De locatie Rijnlandlaan wordt onderscheiden in een deel sociale woningbouw en een deel voor maatschappelijke voorzieningen. Het totale gebied wordt begrensd door de Delflandlaan, Hendrik van Boeijenlaan, Prinses Irenelaan en de bestaande en toekomstige bebouwing aan de Scheltuslaan. Op de locatie moeten de volgende functies worden gerealiseerd:

  • Sociale huurwoningen
  • Nieuwbouw VMBO Veurs Voorburg
  • Nieuwbouw kinderdagverblijf Pinkeltje.
  • Nieuwbouw Dijsselbloemschool en turnhal (separaat proces, enkele ruimtelijke aspecten vallen onder het project)
  • Optioneel / in onderzoek: Vlinderhof (woonzorgproject voor ouderen)

Het stedenbouwkundig bureau De Nijl heeft een stedenbouwkundig plan gemaakt voor de gehele locatie. Bij het opstellen van dit plan is rekening gehouden met de richtlijnen voor geluid, verkeer en parkeren (incl. een deel van de parkeeropgave van de turnhal) en de wateropgave. Daarnaast wordt invulling gegeven aan de wens van schoolbestuur, omwonenden en raad om vergroting en vrije ligging van het schoolplein van basisschool De Dijsselbloem. De nieuwbouw van de Dijsselbloem en turnhal is een separaat proces/project.

Op 20 februari 2017 heeft een inloopavond voor omwonenden plaatsgevonden om het 1e concept stedenbouwkundig plan te presenteren. Naar aanleiding van deze presentatie zijn 11 schriftelijke reacties binnengekomen. Op 4 en 10 april 2017 zijn de bewoners die een reactie hebben ingediend, uitgenodigd voor overleg. Inmiddels zijn de reacties schriftelijk beantwoord met de mededeling dat wordt gezocht naar aanpassing van het 1e concept stedenbouwkundig plan. Naar aanleiding van de ingekomen reacties en de input vanuit het overleg met bewoners op het 1e stedenbouwkundig plan zijn in nauwe samenwerking met de woningcorporaties Vidomes en WoonInvest enkele alternatieve modellen ontworpen. De afwegingen hierbij zijn (mede gezien de reacties van omwonenden) gericht op het programma (o.a. businesscase en ruimtelijk kader), bebouwingsdichtheid, bouwhoogte, situering van de woningen en maatschappelijke voorzieningen \lsmede met de hoeveelheid/omvang groen, speelplekken en schoolterreinen) en de verkeersveiligheid.

Het onderzoek naar eventuele vestiging van de Vlinderhof aan de Rijnlandlaan is afgerond. Het voorstel van de woningcorporaties om één van de geplande appartementengebouwen aan de Rijnlandlaan exclusief toe te wijzen aan ouderen en één of twee appartementen als gemeenschappelijke functies te gebruiken, sloot onvoldoende aan bij de wensen van de Initiatiefgroep Vlinderhof.

Op 29 november 2017 zijn tijdens een informatieavond voor omwonenden, andere belanghebbenden en belangstellenden  diverse varianten besproken voor de stedenbouwkundige inrichting van het gebied. Bij de uitwerking van de varianten is gebleken dat de sociale woningbouw, afhankelijk van het definitieve exacte woningaantallen, budgettair neutraal of met een beperkt tekort gerealiseerd kan worden. Voor de maatschappelijke voorzieningen, de school en het kinderdagverblijf, is het echter nodig kosten te maken  voor bouwrijp maken en het inrichten van de openbare ruimte rond deze voorzieningen. Deze kosten waren bij de besluitvorming van de raad op 5 juli 2016 nog niet aan de orde. Gelet op de noodzaak van snelle realisatie van de school, het kinderdagverblijf en de sociale woningbouw legt het college in januari 2018 de businesscase voor de ontwikkeling van het het totale gebied aan de raad voor. Hierin zullen de diverse varianten gepresenteerd worden, inclusief de bijbehorende financiële consequenties.

Na vaststelling van het stedenbouwkundig plan wordt de woningbouwopgave losgekoppeld van de realisatie van de maatschappelijke voorzieningen.


Bestanden:
begrenzing locatie Rijnlandlaan.pdf (0,26 Mb)

Financiën
Omschrijving Beschikbaar Uitgaven Verplichtingen Saldo
Voorbereidings-, begeleidings- en onderzoekskosten € 50.000 € 44.213 € 12.510 € -6.723
Totaal€ 50.000€ 44.213€ 12.510€ -6.723
 

Planning

Volgens de planning in het raadsvoorstel over de businesscase sociale woningbouw is de oplevering van de woningen gedacht in het vierde kwartaal 2017. Einde eerste kwartaal 2017 was het 1e stedenbouwkundig ontwerp voor het gebied gereed. Gezien de reacties van omwonenden op het planvoorstel, is de ontwerpfase nog niet afgerond. In het eerste kwartaal van 2018 is het stedenbouwkundig plan voor het gebied met verwerking van de reacties van omwonenden en belangstellenden, naar verwachting definitief gereed. Vanaf dat moment gaan de deelprojecten als zelfstandige projecten met een eigen ruimtelijke procedure (en planning) verder. Hiermee wordt voorkomen dat vertraging in de ruimtelijke procedure van één onderdeel ook vertraging oplevert voor een of beide andere onderdelen.
In de eerste helft van 2018 is het Definitief Ontwerp voor het bouwplan gepland en kan de procedure voor de aanvraag van een Omgevingsvergunning starten. De vergunningverlening loopt door tot in het vierde kwartaal van 2018. Aansluitend kan de bouw starten en is oplevering verwacht in het eerste helft van 2019.   

De voorlopige planning voor de woningbouw is:
-         Procedure omgevingsvergunningen              Q1-Q3 2018
        en zienswijzentermijnen
-         Start bouw                                                      Q4 2018
-         Start oplevering                                              eerste helft 2019

De voorlopige globale planning voor de kinderdagopvang is:
-         Procedure omgevingsvergunningen               2018
        en zienswijzentermijnen
-         Start bouw                                                       2019
-         Oplevering                                                       2de helft 2019

De voorlopige globale planning voor de school is:
-         Procedure omgevingsvergunningen               Q1 - Q3 2019
        en zienswijzentermijnen
-         Start bouw                                                       Q4 2019
-         Oplevering                                                       Q2 2021


Communicatie

Het (concept) stedenbouwkundig plan is tijdens een inloopavond op 20 februari 2017 aan omwonenden en belangstellenden voorgelegd. Over deze inloopavond is een nieuwsbrief verschenen.

Daarnaast heeft op 3 en 10 april 2017 overleg plaatsgevonden met de bewoners die een schriftelijke reactie hebben gestuurd.

Op de projectpagina op de gemeentelijke website staat een overzicht met de beantwoording van alle vragen tijdens de inloopbijeenkomst en uit de ontvangen reacties van bewoners. De ontvangen reacties worden gebruikt om te kijken of het plan verbeterd kan worden binnen voorwaarden die de raad aan het college heeft meegegeven. Eventuele wijzigingen in het plan worden met omwonenden en belangstellenden tijdens een inloopavond gedeeld.

Een tweede nieuwsbrief met de stand van zaken rond de aanpassing van het eerste stedenbouwkundig plan is op 23 juni 2017 verschenen.

Op 29 november 2017 zijn tijdens een informatieavond voor omwonenden, andere belanghebbenden en belangstellenden  diverse varianten besproken voor de stedenbouwkundige inrichting van het gebied. Over deze avond en de geplande besluitvorming zal gecommuniceerd worden via de website en een nieuwbrief.


Risicomanagement

Planning

Over de daadwerkelijke aanpak van de realisatie sociale woningbouw en de bijbehorende taakverdeling zijn afspraken gemaakt met woningcorporaties Vidomes en Wooninvest. In een projectplanning worden doorlooptijd en kritische momenten van de verschillende werkzaamheden en projectfases in beeld gebracht.  Deze projectplanning laat zien dat de doorlooptijd volgens het raadsvoorstel over de businesscase niet gehaald wordt. Gebleken is dat de opstartfase van het project meer tijd heeft gevraagd dan vooraf gedacht. Daarnaast treedt vertraging op door (o.a.) de tijd die benodigd is voor aanpassingen van het (concept) stedenbouwkundig plan naar aanleiding van de reacties uit de buurt. Zodra duidelijkheid is over het planvoorstel voor het gebied (en daarmee de situering van de verschillende planonderdelen) worden doorlooptijden en kritische momenten van de verschillende werkzaamheden en projectfases in beeld gebracht. De verwachting is dat in het 1ste kwartaal 2018 duidelijkheid is over het te realiseren planvoorstel voor het gebied. Door de projectleiding wordt actief gestuurd op het realiseren van de snelst mogelijke planning.

Maatschappelijk draagvlak

Er is door buurtbewoners kritisch gereageerd op de tijdens een inloopavond gepresenteerde plannen voor de bouw van sociale huurwoningen. Onderzocht is op welke manier in het (concept) stedenbouwkundig plan tegemoet kan worden gekomen aan de ingebrachte kritiekpunten. De uitkomst hiervan zijn tijdens een inloopavond op 29 november 2017 besproken met de buurt en andere stakeholders. Hierbij is ook gemotiveerd welke aandachtspunten tot welke planwijzigingen hebben geleid. Goede communicatie is van belang om inzicht te geven in de afweging van de belangen van de verschillende stakeholders.

Kosten bouw- en woonrijpmaken

Bij de uitwerking van de stedenbouwkundige voorstellen blijkt dat de sociale woningbouw, afhankelijk van het definitieve exacte woningaantal, budgettair neutraal of met een beperkt tekort gerealiseerd kan worden. Voor de maatschappelijke voorzieningen, de school en het kinderdagverblijf, is het echter nodig kosten te maken voor bouwrijp maken en het inrichten van de openbare ruimte rond deze voorzieningen, die bij de besluitvorming van de raad op 5 juli 2016 nog niet aan de orde waren. Volgens een voorlopige, indicatieve kostenraming kunnen de kosten mogelijk oplopen tot ca. € 600.000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities