| contact  |  home

Projectenboek
   
Sociale woningbouw - Rijnlandlaan
Geactualiseerd op 12 september 2017

De bouw van permanente sociale woningen en nieuwbouw Veurs Voorburg en Kinderdagopvang PinkeltjeProjectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder De Ridder Programma Bouwen en wonen (VHROSV)
Ambtelijk opdrachtgever Pim Felix Initiatiefnemer / opdrachtgevers Gemeente Leidschendam-Voorburg
Projectleider Arjan Kampschuur (PL sociale woningbouw), Mariet de  laaf/Marlies Bruinstroop (PL Sociale woningbouw Rijnlandlaan)    
Projectkarakteristiek
Projectfase Definitiefase Ruimtelijke procedure Uitgebreide omgevingsvergunning (2 fasen) met GRO
Einddatum Q2 2019 Risicoprofiel Midden
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 5 juli 2016 Volgende raads- / commissie-behandeling
Besluitvorming Op 5 juli 2016 is door de raad de ‘Businesscase sociale woningbouw’ (verseon 1541501) vastgesteld. Onderdeel van het besluit is de notitie ‘Proces versnelling realisatie permanente woningbouw’ en twee ruimtelijk kaders (voor De Star en Rijnlandlaan). Ook is besloten dat wanneer het uiteindelijke plan voldoet aan het vastgestelde ruimtelijk, geen verklaring van bedenkingen door de raad behoeft te worden afgegeven.
Afwijking tov besluitvorming


Als gevolg van de reacties van de omwonenden op het in februari gepresenateerde planvoorstel voor voor de locatie is de status van "planning" en "externe partijen" een "Aandachtspunt".


Bestanden:
 Raadsvoorstel Businesscase sociale woningbouw (1541501, 06-06-2016).pdf (0,05 Mb)
 Raadsbesluit Businesscase sociale woningbouw (1604595, 05-07-2016).pdf (0,18 Mb)

Doelstelling en gewenst resultaat

Doel

Voor reguliere woningzoekenden op de woningmarkt voorzien in de behoefte aan betaalbare woningen. Voorkomen van een tekort aan goedkope huurwoningen, met bevordering van de doorstroming uit de bestaande voorraad en zo min mogelijk wachttijd voor toewijzing. Hierbij is het doel om deze wachttijd in ieder geval niet te laten oplopen t.o.v. de huidige wachttijden.

Hiervoor heeft de raad op 5 juli 2016 besloten op de locaties Rijnlandlaan, De Star en Overgoo sociale woningbouw te realiseren. Uitgaande van een versnelling van het ruimtelijke proces is bij dit besluit voor Rijnlandlaan (evenals voor De Star) ook een basis Ruimtelijk Rader vastgesteld. Wanneer in de planvorming voldaan wordt aan de voorwaarden in het Ruimtelijk Kader, hoeft geen verklaring van geen bedenkingen te worden aangevraagd/afgegeven. De drie initiatieven zijn in het projectenboek als zelfstandige projecten opgenomen. 

Behalve de realistatie van sociale woningbouw maken ook de nieuwbouw van VMBO Veurs Voorburg en kinderopvang Pinkeltje deel uit van het project Rijnlandlaan.

Resultaat

De planologische voorbereiding en oplevering van permanente sociale woningen en nieuwbouw Veurs Voorburg en kinderopvang Pinkeltje  op de locatie Rijnlandlaan . Het aantal en het type woningen (eengezinswoningen, appartementen of een mix hiervan) zal in overleg met de woningcorporaties worden bepaald aan de hand van een te verrichten stedenbouwkundige studie.

De planologische voorbereiding en het bouw- en woonrijpmaken van de locatie ligt bij de gemeente.
Woningcorporatie Vidomes is verantwoordelijk voor de realisatie en het beheer van de woningen.
Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de bouw van de school en het bestuur van de kinderopvang is verantwoordelijk voor de bouw van de kinderdagopvang Pinkeltje.

Opmerking

Nadat de stedenbouwkundiege planvoorming voor de locatie gereed is en de situering van de woningen, school en kideropvang vastgesteld is, is het voornemen dat de deelprojecten als zelstandige projecten verder gaan.


Stand van zaken

De locatie Rijnlandlaan wordt onderscheiden in een deel sociale woningbouw en een deel voor maatschappelijke voorzieningen. Het totale gebied wordt begrensd door de Delflandlaan, Hendrik van Boeijenlaan, Prinses Irenelaan en de bestaande en toekomstige bebouwing aan de Scheltuslaan. Op de locatie moeten de volgende functies worden gerealiseerd:

  • Sociale huurwoningen
  • Nieuwbouw VMBO Veurs Voorburg
  • Nieuwbouw kinderdagverblijf Pinkeltje.
  • Nieuwbouw Dijsselbloemschool en turnhal (separaat proces, enkele ruimtelijke aspecten vallen onder het project)
  • Optioneel / in onderzoek: Vlinderhof (woonzorgproject voor ouderen)

Het stedenbouwkundig bureau De Nijl heeft een stedenbouwkundig plan gemaakt voor de gehele locatie. Bij het opstellen van dit plan is rekening gehouden met de richtlijnen voor geluid, verkeer en parkeren (incl. deel van de parkeeropgave van de turnhal) en de wateropgave. Daarnaast wordt invulling gegeven aan de wens van schoolbestuur, omwonenden en raad om vergroting en vrije ligging van het schoolplein van basisschool De Dijsselbloem.  De nieuwbouw van de Dijsselbloem en turnhal is verder een separaat proces/project.

Op 20 februari 2017 heeft een inloopavond voor omwonenden plaatsgevonden om het 1e concept stedenbouwkundig plan te presenteren. Naar aanleiding van deze presentatie zijn 11 schriftelijke reacties binnengekomen. Op 4 en 10 april 2017 zijn de bewoners die een reactie hebben ingediend, uitgenodigd voor overleg. Inmiddels zijn de reacties schriftelijk beantwoord in de uitwerking van het stedenbouwkundig plan. Naar aanleiding van de ingekomen reacties en de input vanuit het overleg met bewoners op het 1e stedenbouwkundig ontwerp zijn enkele alternatieve modellen ontworpen, die nu nader worden onderzocht. De afwegingen die moeten worden gemaakt zijn (mede gezien de reacties van omwonenden) gericht op het programma (o.a. businesscase en ruimtelijk kader), bebouwingsdichtheid, bouwhoogte, situering van de woningen en maatschappelijke voorzieningen en hoeveelheid/omvanggroen, speelplekken en schoolterreinen) en verkeersveiligheid.

Na vaststelling van het stedenbouwkundig plan wordt de woningbouwopgave losgekoppeld van de realisatie van de maatschappelijke voorzieningen.


Bestanden:
begrenzing locatie Rijnlandlaan.pdf (0,26 Mb)

Financiën
Omschrijving Beschikbaar Uitgaven Verplichtingen Saldo
Voorbereidings-, begeleidings- en onderzoekskosten € 50.000 € 44.213 € 12.510 € -6.723
Totaal€ 50.000€ 44.213€ 12.510€ -6.723
 

Planning

Volgens de planning in het raadsvoorstel over de businesscase sociale woningbouw is de oplevering van de woningen gedacht in het vierde kwartaal 2017. Einde eerste kwartaal 2017 was het 1e stedenbouwkundig ontwerp voor het gebied gereed. Gezien de reacties van omwonenden op het planvoorstel, is de ontwerpfase nog niet afgerond. In het vierde kwartaal van 2017 is het stedenbouwkundig ontwerp voor het gebied, waarin de reacties van omwonenden en belangstellenden zijn verwerkt, naar verwachting definitief gereed. Vanaf dat moment gaan de deelprojecten als zelfstandige projecten met een eigen ruimtelijke procedure (en planning) verder. Hiermee wordt voorkomen dat vertraging in de ruimtelijke procedure van een onderdeel, ook vertraging voor een of beide andere onderdelen zal opleveren.
In de eerste helft van 2018 is het Definitief Ontwerp voor het bouwplan gepland en kan de procedure voor de aanvraag van een Omgevingsvergunning starten. De vergunningverlening loopt door tot in het vierde kwartaal van 2018. Aansluitend kan de bouw starten en is oplevering verwacht in het eerste helft van 2019.   

De voorlopige planning voor de woningbouw is:
-         Procedure omgevingsvergunningen               1ste-3de kwartaal 2018
        en zienswijzentermijnen
-         Start bouw                                                       4de kwartaal 2018
-         Start oplevering                                               eertse helft 2019

De voorlopige globale planning voor de kinderdagopvang is:
-         Procedure omgevingsvergunningen               2018
        en zienswijzentermijnen
-         Start bouw                                                       2019
-         Oplevering                                                       2de helft 2019

De voorlopige globale planning voor de school is:
-         Procedure omgevingsvergunningen               2018
        en zienswijzentermijnen
-         Start bouw                                                       2019
-         Oplevering                                                       2de helft 2020


Communicatie

Het (concept) stedenbouwkundig plan is tijdens een inloopavond op 20 februari 2017 aan omwonenden en belangstellenden voorgelegd. Over deze inloopavond is een nieuwsbrief verschenen.

Daarnaast heeft op 3 en 10 april 2017 overleg plaatsgevonden met de bewoners die een schriftelijke reactie hebben gestuurd.

Op de projectpagina op de gemeentelijke website staat een overzicht met de beantwoording van alle vragen tijdens de inloopbijeenkomst en uit de ontvangen reacties van bewoners. De ontvangen reacties worden gebruikt om te kijken of het plan verbeterd kan worden binnen voorwaarden die de raad aan het college heeft meegegeven. Eventuele wijzigingen in het plan worden met omwonenden en belangstellenden tijdens een inloopavond gedeeld.

Het voornemen is in oktober 2017 planvoorstellen met omwonenden te bespreken.


Risicomanagement

Planning

Over de daadwerkelijke aanpak van de realisatie sociale woningbouw en de bijbehorende taakverdeling zijn afspraken gemaakt met woningcorporaties Vidomes en Wooninvest. In een projectplanning worden doorlooptijd en kritische momenten van de verschillende werkzaamheden en projectfases in beeld gebracht.  Deze projectplanning laat zien dat de doorlooptijd volgens het raadsvoorstel over de businesscase niet gehaald wordt. Gebleken is dat de opstartfase van het project meer tijd heeft gevraagd dan vooraf gedacht. Daarnaast treedt vertraging op door (o.a.) de tijd die benodigd is voor aanpassingen van het (concept) stedenbouwkundig plan naar aanleiding van de reacties uit de buurt. Zodra duidelijkheid is over het planvoorstel voor het gebied (en daarmee de situering van de verschillende planonderdelen) worden doorlooptijden en kritische momenten van de verschillende werkzaamheden en projectfases in beeld gebracht. De verwachting is dat in het 4de kwartaal 2017 duidelijkheid is over het te realiseren planvoorstel voor het gebied. Door de projectleiding wordt actief gestuurd op het realiseren van de snelst mogelijke planning.

Maatschappelijk draagvlak

Er is door buurtbewoners kritisch gereageerd op de tijdens een inloopavond gepresenteerde plannen voor de bouw van sociale huurwoningen. Onderzocht wordt op welke manier in het (concept) stedenbouwkundig plan tegemoet kan worden gekomen aan de genoemde aandachtspunten. De uitkomst hiervan wordt tijdens een nog te plannen inloopavond besproken met de buurt en andere stakeholders. Hierbij wordt ook gemotiveerd wanneer aandachtpunten niet tot planwijzigingen hebben geleid. Goede communicatie is van belang om inzicht te geven in de afweging van de belangen van de verschillende stakeholders.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities