| contact  |  home

Projectenboek
   
Nieuwbouw IKC Heeswijkstraat
Geactualiseerd op 11 september 2017

Het realiseren van nieuwbouw van een Integraal Kindcentrum.Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder De Ridder Programma Sociale Structuur
Ambtelijk opdrachtgever Peter Wassenaar Initiatiefnemer / opdrachtgevers Gemeente Leidschendam-Voorburg
Projectleider Anne Pool    
Projectkarakteristiek
Projectfase Ontwerpfase architect en adviseurs Ruimtelijke procedure Omgevingsvergunning
afwijking van bestemmingsplan
Einddatum 3e kwartaal 2020 Risicoprofiel Hoog
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling kadernota juli 2017 Volgende raads- / commissie-behandeling
Besluitvorming Krediet beschikbaar gesteld
Afwijking tov besluitvorming

 

Doelstelling en gewenst resultaat

Primair wil de gemeente bereiken dat in de vraag naar onderwijshuisvesting wordt voorzien voor de doelgroep van de basisschool Pius X. De huisvesting bestaat uit een les- en gymnastiekgebouw. Secundair wil de gemeente bereiken dat het nieuwe gebouw geschikt is als integraal kindcentrum. Een integraal kindcentrum kent één onderwijskundige en pedagogische visie.

Het resultaat bestaat uit een nieuw gebouw inclusief een nieuw gymnastieklokaal ten behoeve van 14 basisschoolgroepen. In het derde kwartaal van 2020 zijn de leerlingen adequaat gehuisvest. Leerlingen en personeel hebben de beschikking over een gebouw dat minimaal voldoet aan de bepalingen van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs LV en het Bouwbesluit. Het gebouw heeft een levensduur van 40 jaar.


Stand van zaken

Voor het maken van een ontwerp heeft een aanbesteding plaatsgevonden. Spring Architecten heeft de aanbesteding gewonnen en er wordt binnenkort gestart met het ontwerpproces.Financiën
Omschrijving Beschikbaar Uitgaven Verplichtingen Saldo
beschikbaar gesteld krediet kadernota 2016 € 4.085.815      
aanvullend krediet kadernota 2017 € 200.000      
Totaal€ 4.285.815€ 0€ 0€ 0

De becijfering van het benodigde aanvullende krediet voor IKC doeleinden vindt in het 4e kwartaal 2017 en 1e kwartaal 2018 plaats. Deze uitgave komt ten laste van het beschikbare krediet "Integraal Kindcentra".


Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
Opstellen Programma van Eisen1e kwartaal 2017   
Selecteren architect en adviseurs2e kwartaal 2017   
Ingebruikname nieuwbouw3e kwartaal 2020   
start nieuwbouw3e kwartaal 2019   
Sloop bestaand gebouw1e kwartaal 2019   
 

Communicatie
Communicatie momenten Omgeving Raad Toelichting
informatieavondenJaNee 
klankbordgroep omgevingJaNee 
ingebruikname nieuwbouwJaJa 
Start sloop en nieuwbouwJaJa 
oplevering nieuwbouwJaNee 
verhuizing naar tijdelijke huisvestingJaNee 
 

Risicomanagement

Aandachtspunt in het risicomanagement vormt, als gevolg van de aantrekkende economie, prijssteigingen door marktontwikkelingen.

Hieronder nog een aantal van de risico's die bij het project spelen:

-Mogelijke vertraging in verband met uitkomsten onderzoeken op het gebied van flora en fauna.
-Mogelijke vertraging in verband met uitkomsten archeologische en milieukundige onderzoeken.
-Mogelijke vertraging in verband met aanbestedingen en eventueel benodigde bezuinigingrondes.
-Mogelijke vertraging door beschikbaarstelling eventueel benodigde aanvullende budgetten voor bijvoorbeeld; asbestsanering, damwanden en bemaling.
-Mogelijke vertraging door langere bouwtijd.
-Mogelijke vertraging ivm vergunningsrisico's en duur eventueel benodigde bemalingsvergunning.
-Mogelijke vertraging indien voorziening tijdelijke huisvesting niet tijdig beschikbaar is.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities