| contact  |  home

Projectenboek
   
Project Snippergroen
Geactualiseerd op 11 september 2017Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Bremer Programma
Ambtelijk opdrachtgever mevr. S. Julen Initiatiefnemer / opdrachtgevers Afdeling Handhaving
Projectleider mevr. M. van de Vate    
Projectkarakteristiek
Projectfase eerste fase uitvoering Ruimtelijke procedure n.v.t.
Einddatum medio 2019 Risicoprofiel
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling Volgende raads- / commissie-behandeling
Besluitvorming
Afwijking tov besluitvorming

 

Doelstelling en gewenst resultaat

De afgelopen 20 jaar is er niet tot nauwelijks actief opgetreden tegen oneigenlijk grondgebruik. Om hier verandering in te gaan brengen heeft het college bij besluit d.d. 10 november 2015 extra (incidentele) middelen voor handhaving beschikbaar gesteld. Dit budget is mede bestemd voor de aanpak van illegaal gebruik van gemeentegrond. Dit budget is aangesproken om te inventariseren in hoeveel gevallen sprake is van oneigenlijk grondgebruik. Een extern bureau heeft de inventarisatie uitgevoerd en de resultaten vervat in een businesscase die een duidelijk overzicht geeft van de verschillende soorten situaties van oneigenlijk gebruik van 855 adressen. Daarnaast is in deze businesscase een voorstel opgenomen voor een projectmatige aanpak.

De hoge aantallen oneigenlijk grondgebruik maakten duidelijk dat dit het moment is om actief op te treden tegen oneigenlijk grondgebruik. De voornaamste redenen om oneigenlijk grondgebruik aan te pakken zijn het voorkomen van verjaring en het creëren van rechtsgelijkheid. Er moet namelijk voorkomen worden dat de ene burger zonder consequenties zomaar gemeentegrond in gebruik kan nemen, terwijl een ander die zich netjes aan de regels houdt dit niet kan. Daarnaast is het voor de beeldkwaliteit binnen de gemeente van belang om een wildgroei van carports, schuttingen, tuinhuisjes e.d. op gemeentegrond te voorkomen.


Stand van zaken

Eerste fase pilot Essesteijn

In september 2016 is de pilot Essesteijn gegund aan Eiffel. Hierbij is gekozen voor 'full service'-aanpak, wat inhoudt dat Eiffel het oneigenlijk grondgebruik in de wijk Essesteijn oplost voor een vast bedrag per dossier. Eiffel neemt deze dossiers in behandeling vanaf het communicatietraject tot eventuele (notariële) overdracht, ontruiming of erkenning van verjaring. Uitzonderingen zijn de gevallen van vermoedelijk oneigenlijk gebruik bij huurwoningen en bij adressen waar sprake is van het aanleggen van een steiger. In deze situaties voert Eiffel het project uit op basis van een vast uurtarief.

Na een voorbereidingsperiode van circa anderhalve maand vond de aftrap van de eerste fase plaats op 30 november 2016 met een bewonersavond in woonzorgcentrum De Mantel. Hiervoor zijn bewoners uitgenodigd van met name de Wilgendreef, Rozentuin en Tulpentuin waarbij het vermoeden bestaat dat er sprake is van oneigenlijk grondgebruik. Ook eventuele andere geïnteresseerden zijn voor deze bewonersavond uitgenodigd.

Bewoners van deze adressen waarbij het vermoeden bestond dat er sprake is van oneigenlijk grondgebruik zijn allen voor 1 maart 2017 benaderd door het projectteam voor het maken van een afspraak om de situatie gezamenlijk te bekijken. Deze dossiers zijn op dit moment nog in behandeling en hiervan wordt tweemaandelijks de stand van zaken gedeeld met de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever.

Tweede fase pilot Essesteijn

De aftrap van de tweede fase van het project vond plaats op 5 april 2017. Dit betreft de vermoedelijke gevallen van oneigenlijk grondgebruik bij woningen aan de Elzendreef, Populierendreef, Distelweide, Klaverweide en Appelgaarde. De bewoners van de adressen die behandeld worden in de tweede fase zijn uiterlijk 1 juli 2017 aangeschreven door het projectteam voor het maken van een afspraak om de situatie rondom hun woning gezamenlijk te bekijken.


 Financiën
Omschrijving Beschikbaar Uitgaven Verplichtingen Saldo
Snippergroen (handhaving) € 270.000 € 97.164 € 26.869 € 145.967
Totaal€ 270.000€ 97.164€ 26.869€ 145.967

De raad heeft een budget van €90.000,- per jaar beschikbaar gesteld voor de handhaving van snippergroen. BIjgaand een overzicht van de uitgaven.

Voor het project Snippergroen (Handhaving) is 270.000 euro beschikbaar gesteld, waarvan de uitgaven op schema liggen. Daarnaast zijn we eind 2016 gestart met het pilotproject Essesteijn, waarvoor de kosten op basis van een no-cure-no-pay overeenkomst worden gedekt door de inkomsten. Via de 2e tussentijdse rapportage wordt aan de raad voorgesteld de raming voor deze pilotkosten (en gelijke opbrengsten) op de begroting te brengen.


Planning

Planning pilot Essesteijn

Op 15 november 2016 heeft de raad ingestemd met de beleidslijn voor snippergroen en adoptiegroen en de tijdelijke projectprijs voor de verkoop van snippergroen gedurende de looptijd van de pilot en het project Snippergroen. Daarmee is de pilot Essesteijn van start gegaan. Ook heeft de raad op 4 juli 2017 ingestemd met de tijdelijke projectprijs voor de verkoop van percelen snippergroen groter dan 50 m². Aangezien het inzake de pilot ca. 350 vermoedelijke gevallen van oneigenlijk grondgebruik betreft, is de verwachting dat de pilot ca. 1,5 jaar in beslag zal nemen.

De pilot wordt opgeknipt in drie verschillende fases. De eerste fase is van start gegaan op 30 november, de tweede fase op 5 april en de derde fase zal najaar 2017 worden opgestart. De exacte datum zal afhankelijk zijn van de voortgang en afronding van de eerste twee fases.

Planning evaluatie eerste fase en aanpassing Notitie verkoop snippergroen

Na afronding van de eerste fase zal worden geëvalueerd wat er goed ging en wat verbeterd kan worden in het verdere verloop van het project. Naar aanleiding van de ervaringen zal de Notitie verkoop snippergroen (hierna: het snippergroenbeleid) worden aangescherpt, daar waar dat noodzakelijk blijkt te zijn. De verwachting is dat de evaluatie en een nieuwe versie van het snippergroenbeleid eind Q1 van 2018 aan de raad zal worden voorgelegd.

Aanbesteding restant project Snippergroen

Het restant van het project Snippergroen zal meervoudig onderhands worden aanbesteed. De planning is om de opdracht eind Q4 defintief te gunnen.


Communicatie

Een belangrijkst aspect in het project is de communicatie. Zeker wanneer de gemeente grond actief wil uitgeven, is de ervaring van het projectbureau dat goede communicatie richting bewoners sterk bijdraagt aan het positieve verloop van het project. Onderdeel van de aanpak van het projectbureau is dan ook om op brede manier te communiceren met bewoners/belanghebbenden, bijvoorbeeld door het uitdelen van informatieflyers, het plaatsen van krantenberichten, het organiseren van een informatieavond en het voeren van persoonlijke gesprekken (indien noodzakelijk). Uitgangspunt hierbij is een positieve houding, waarbij we bewoners wijzen op geconstateerde afwijkingen, die we graag hersteld willen zien.

Na besluitvorming door de raad is een collegeflits uitgegaan waarbij is aangekondigd dat inwoners grond konden aankopen tegen een gereduceerd tarief. Dit bericht bleek achteraf echter iets te positief te zijn opgesteld. De gemeente hanteert namelijk wel de uitgangspunten van het snippergroenbeleid om te beoordelen of een perceel grond wel of niet verkocht kan worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities