| contact  |  home

Projectenboek
   
Herontwikkeling Schakenbosch
Geactualiseerd op 18 november 2017

Onderzoek naar de haalbaarheid van de herontwikkeling van het gebied Schakenbosch langs de Veursestraatweg in LeidschendamProgrammastructuur
Portefeuillehouder Wethouder De Ridder Programma Economische en ruimtelijke kansen
Interne opdrachtgever Jeroen van de Ven Initiatiefnemer Schakenbosch BV
Accounthouder Arjan Kampschuur    
Programmakarakteristiek
Planfase Definitiefase (ruimtelijk kader) Ruimtelijke procedure Wijziging bestemmingsplan
Einddatum 2017 Risicoprofiel
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling Nvt Volgende raads- / commissie-behandeling 4 juli 2017
Intentieovereenkomst 24 oktober 2016
Anterieure overeenkomst N.n.b.

 

Gemeentelijke rol

De gemeente heeft samen met de initiatiefnemer (Schakenbosch BV) een intentieovereenkomst afgesloten om de haalbaarheid van de herontwikkeling van het gebied Schakenbosch  te onderzoeken.  De initiatiefnemer wil voor eigen rekening en risico het gebied herontwikkelen. De gemeente neemt procesmatig een leidende rol om te komen tot een planologisch besluit. In de intentieovereenkomst is afgesproken de haalbaarheid van deze herontwikkeling te onderzoeken en een ruimtelijk kader op te stellen. In het ruimtelijk kader staan de voorwaarden (spelregels)  waaraan het plan moet voldoen.

Taken van de gemeente zijn:
- het managen van de gemeentelijke begeleiding van de voorgenomen herontwikkeling;
- het opstellen van een ruimtelijk kader en het ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad;
- het voeren van overleg en communicatie over de herontwikkeling met omwonenden en in algemene zin met derden;
- het toetsen van het stedenbouwkundig plan, schetsontwerp en het inrichtingsplan;
- het opstellen van (eventuele) vervolgovereenkomsten, zoals een anterieure overeenkomst;
- het opstellen van een kostenbegroting vanwege het wettelijk verplichte kostenverhaal;
- het eventueel opstellen van divers kaartmateriaal.

Taken van de initiatiefnemers:
- het uitvoeren van de diverse onderzoeken die nodig zijn voor de beoogde bestemmingsplanwijziging of het beoogde planologisch besluit;
- het verrichten van marktonderzoek met het oog op de product-marktcombinatie;
- het voeren van overleg en communicatie over de herontwikkeling met de gemeente en met derden;
- het opstellen van een inrichtingsplan, stedenbouwkundig plan inclusief eventuele particuliere parkeervoorzieningen;
- het uitvoeren van een onderzoek naar de mogelijkheden tot het verkrijgen van alle benodigde vergunningen, ontheffingen en toestemmingen noodzakelijk om de herontwikkeling te kunnen realiseren.


Doelstelling en gewenst resultaat

Doel is het faciliteren van een ruimtelijk initiatief en daarmee uitvoering geven aan de publiekrechtelijke taak van de gemeente bij verzoeken (initiatieven) van derden die in strijd zijn met het bestemmingsplan.

De ambitie van de ontwikkelaar voor het gebied is een hoogwaardige en duurzame herontwikkeling van Schakenbosch. Behalve woningbouw streeft de ontwikkelaar ernaar ook een zorgvoorziening in het gebied te realiseren. Hierbij wil de ontwikkelaar het groene karakter van het gebied behouden en versterken.
In het door de raad vast te stellen ruimtelijk kader worden de spelregels voor deze herontwikkeling beschreven.


Stand van zaken

Op dit moment wordt uitvoering gegeven aan de afspraken die zijn vastgelegd in de intentieovereenkomst. De gemeente is samen met de initiatiefnemer in gesprek over de herontwikkeling van het gebied.
Voor het opstellen van het ruimtelijk kader zijn op 7 november 2016  en op 20 april 2017  informatieavonden voor omwonenden georganiseerd. Op 29 agustus is vooruitlopend op besluitvorming in het college een Open RaadshuisAvond over het concept ruimtelijk kader georganiseerd.
Op 10 oktober 2017 is het ruimtelijk kader besproken in de commissie Openbaar Gebied.
Voor inhoudelijke informatie over het concept ruimtelijk kader wordt verwezen naar de projectpagina op de gemeentesite: www.lv.nl/schakenbosch


Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
Ruimtelijk kaderDecember 2017Raad12 december 2017 
BestemmingsplanQ4 2018-RaadQ3/Q4 2018 
Anterieure overeenkomstQ1 2018-College  

Daar het concept ruimtelijk kader voorafgaand aan besluitvorming door het college eerst in de Open RaadhuisAvond (ORA) wordt gepresenteerd en besproken, is de besluitvorming over het ruimtelijk kader, ten opzichte van de eerdere planning, met ca. een half jaar vertraagd. De planning is hierop aangepast.


Communicatie

Door middel van inloopavonden, nieuwsbrieven en de gemeentelijke website worden omwonenden geïnformeerd over het vervolg van de herontwikkeling en de hiervoor te doorlopen procedure.
Om ter voorbereiding op het opstellen van het ruimtelijk kader wensen en suggesties van omwonenden te verzamelen is op 7 november 2016 een inloopavond georganiseerd. Met een inloopavond op 20 april 2017 zijn omwonenden geïnformeerd over het opgestelde (concept) ruimtelijk kader en kon men hierop reageren. Vooruitlopend op vaststelling door het college is op 29 augustus een Open RaadhuisAvond georganiseerd.
Na de vaststelling van het ruimtelijk kader wordt met de initiatiefnemer in de anterieure overkomst afspraken gemaakt over de communicatie met en het betrekken van omwonenden over/bij de verdere planontwikkeling en -uitvoering.


Risicomanagement

De initiatiefnemer ontwikkelt voor eigen rekening en risico. De gemeente heeft geen eigendom op het terrein en de kosten van de gemeentelijke werkzaamheden worden verhaald via een intentie- en anterieure overeenkomst.
De gemeente heeft hierdoor geen directe financiële risico’s met betrekking tot dit project.
In de anterieure overeenkomst zullen afspraken worden gemaakt over het (groen)beheer van het gebied.

Er is mogelijk wel sprake van een maatschappelijk risico. Men goede communicatie naar omwonenden wordt getracht dit risico te voorkomen. Zo wordt, naast de reguliere communicatie via nieuwsbrieven en de gemeentelijk projectpagina, voor de uitwerking van het ruimtelijk kader een klankbordgroep van omwonenden samengesteld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities