| contact  |  home

Projectenboek
   
Nieuwbouw Veurs Voorburg
Geactualiseerd op 12 september 2017

Op de locatie Rijnlandlaan e.o. in Voorburg wordt voor de VMBO-school Veurs Voorburg nieuwbouw gerealiseerd. Het nieuwe gebouw moet ruimte bieden aan 400 leerlingen en bestaat uit een les- en gymnastiekgedeelte.Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder De Ridder Programma Sociale structuur
Ambtelijk opdrachtgever Caroline Luberti Initiatiefnemer / opdrachtgevers Scholengroep Spinoza
Projectleider Bert Drenth    
Projectkarakteristiek
Projectfase Initiatief/definitiefase  Ruimtelijke procedure Uitgebreide omgevingsvergunning (2fasen) met GRO
Einddatum 3e of 4e kwartaal 2020 Risicoprofiel Hoog
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling kadernota juli 2017 Volgende raads- / commissie-behandeling
Besluitvorming
Afwijking tov besluitvorming


De nieuwbouw Veurs Voorburg wordt in samenhang met het project Sociale woningbouw Rijnlandlaan ontwikkeld. (zie voor meer informatie de desbetreffende pagina). Nadat duidelijkheid bestaat over het stedenbouwkundig plan voor de locatie Rijnlandlaan en daarmee de situering van het schoolgebouw op de locatie, wordt het project Veurs Voorburg als zelfstandig project voortgezet en start de voorbereidingsfase (aanbesteding architect en adviseurs).


Doelstelling en gewenst resultaat

De doelstelling van de nieuwbouw Veurs Voorburg is bij te dragen aan voldoende huisvesting voor het voortgezet onderwijs in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Gewenst resultaat is een modern schoolgebouw dat voldoet aan de bouwkundige, duurzaamheids- en technische eisen van deze tijd. Het gebouw moet de leerlingen in staat stellen de 21e eeuwse kennis- en vaardigheden te ontwikkelen.


Stand van zaken

Het nieuwproject ten behoeve van de school moet nog starten. De nieuwbouw ressorteert formeel nog onder het project Rijnlandlaan. Na vaststelling van het stedenbouwkundig plan, wordt het project Veurs Voorburg als zelfstandig project voortgezet.


Financiën

Bij de kadernota 2018-2022 is het investeringskrediet voor de nieuwbouw bepaald op € 7.500.000 (inclusief btw) zie ook opmerking bij risicomanagement


Planning

Vooralsnog is onderstaande planning te geven. Zodra duidelijkheid bestaat over het stedenbouwkundig plan  zal een nauwkeurige planning worden opgesteld. Dan is formeel pas sprake van start van het project nieuwbouw Veurs College.

2017: definitieve locatie keuze en selecteren architect door opdrachtgever (Scholengroep Spinoza); opstellen schets- en voorlopig ontwerp

2018: opstellen definitief ontwerp, vergunningsaanvrraag en start (voorbereidende bouwwerkzaamheden)

2019: bouwwerkzaamheden

2020: bouwwerkzaamheden en oplevering


Communicatie

Communicatie tijdens het bouwproces (vanaf selecteren architect) wordt gecoördineerd door het schoolbestuur. Een klankbordgroep wordt opgericht en informatie-avonden worden georganiseerd voor omwonenden.


Risicomanagement

Door schoolbestuur Spinoza (als opdrachtgever) zal een risico-analyse worden opgesteld. Het benoemen en monitoren van de risico's  zal regelmatig onderwerp van gesprek zijn in de projectorganisatie. Aandachtspunt in het risicomanagement vormt, als gevolg van de aantrekkende economie,  prijsstijgingen door marktontwikkelingen. De beschikbaar gestelde budgetten zijn taakstellend en daarom is de gemeente extra alert op de kostenbewaking.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities