| contact  |  home

Projectenboek
   
Nieuwbouw Veurs Voorburg
Geactualiseerd op 19 december 2017

Op de locatie Rijnlandlaan e.o. in Voorburg wordt voor de VMBO-school Veurs Voorburg nieuwbouw gerealiseerd. Het nieuwe gebouw moet ruimte bieden aan 400 leerlingen en bestaat uit een les- en gymnastiekgedeelte. Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder De Ridder Programma Onderwijs
Ambtelijk opdrachtgever Caroline Luberti Initiatiefnemer / opdrachtgevers Scholengroep Spinoza
Projectleider Bert Drenth    
Projectkarakteristiek
Projectfase Initiatief/definitiefase  Ruimtelijke procedure Uitgebreide omgevingsvergunning (2fasen) met GRO
Einddatum 2e kwartaal 2021 Risicoprofiel Hoog
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling Raadsvergadering 31 oktober 2017 onderdeel meerjarenbegroting)  Volgende raads- / commissie-behandeling
Besluitvorming
Afwijking tov besluitvorming


De nieuwbouw Veurs Voorburg wordt in samenhang met het project Sociale woningbouw Rijnlandlaan ontwikkeld. (zie voor meer informatie en het communicatietraject, de desbetreffende pagina). Nadat duidelijkheid bestaat over het stedenbouwkundig plan voor de locatie Rijnlandlaan en daarmee de situering van het schoolgebouw op de locatie, wordt het project Veurs Voorburg als zelfstandig project voortgezet. Dan start de voorbereidingsfase  zoals het opstellen van een schets- en voorlopig ontwerp..


Financiën.

De gemeenteraad heeft in oktober 2017 het stichtingskostenbedrag van de nieuwbouw verhoogd van € 6.250.000 tot € 7.500.000. Het schoolbestuur, de Spinozagroep, zal op gaan treden als bouwheer voor de nieuwbouw van de school.  Het brutovloeroppervlakte bedraagt bij benadering 4.450m2.

Opgemerkt wordt dat voor de school kosten gemaakt moeten worden voor het inrichten van de openbare ruimte alsmede voor bouwrijp maken. Deze kosten waren bij eerdere besluitvorming nog niet aan de orde omdat de exacte locatie nog niet bekend was. Om die reden wordt in januari 2018 gevraagd om een krediet.  Gelet op de noodzaak van een snelle realisatie van de school legt het college in januari 2018 de businesscase voor de ontwikkeling van het totale gebied Rijnlandlaan aan de raad voor. Hierin komen alle financiële consequenties aan de orde.


Doelstelling en gewenst resultaat

De doelstelling van de nieuwbouw Veurs Voorburg is bij te dragen aan voldoende huisvesting voor het voortgezet onderwijs in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Gewenst resultaat is een modern schoolgebouw dat voldoet aan de bouwkundige, duurzaamheids- en technische eisen van deze tijd. Het gebouw moet de leerlingen in staat stellen de 21e eeuwse kennis- en vaardigheden te ontwikkelen.


Stand van zaken

Het nieuwproject ten behoeve van de school moet nog starten. De nieuwbouw ressorteert formeel nog onder het project Rijnlandlaan. Na vaststelling van het stedenbouwkundig plan, wordt het project Veurs Voorburg als zelfstandig project voortgezet.


Financiën

Bij de meerjarenbegroting 2018-2022 is het investeringskrediet voor de nieuwbouw bepaald op € 7.500.000 (inclusief btw) zie ook opmerking bij risicomanagement.

Zoals hierboven opgemerkt worden de extra kosten voor het inrichten van de openbare ruimte en bouwrijp maken in januari 2018 aan de raad voorgelegd.


Planning

Vooralsnog is onderstaande planning te geven. Zodra duidelijkheid bestaat over het stedenbouwkundig plan  zal een nauwkeurige planning worden opgesteld. Dan is formeel pas sprake van start van het project nieuwbouw Veurs College.

2017/2018 : definitieve locatie keuze en aansluitend selecteren architect door schoolbestuur als opdrachtgever

2018: opstellen voorlopig en definitief ontwerp en voeren procedure omgevingsvergunning en zienswijzetermijnen

2019: start bouw

2020/2021: bouwwerkzaamheden en oplevering 2e kwartaal 2021


Communicatie

Communicatie tijdens het bouwproces (vanaf selecteren architect) wordt gecoördineerd door het schoolbestuur. Een klankbordgroep wordt opgericht en informatie-avonden worden georganiseerd voor omwonenden.


Risicomanagement

Door schoolbestuur Spinoza (als opdrachtgever) zal een risico-analyse worden opgesteld. Het benoemen en monitoren van de risico's  zal regelmatig onderwerp van gesprek zijn in de projectorganisatie. Aandachtspunt in het risicomanagement vormt, als gevolg van de aantrekkende economie,  prijsstijgingen door marktontwikkelingen. De beschikbaar gestelde budgetten zijn taakstellend en daarom is de gemeente extra alert op de kostenbewaking.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities