| contact  |  home

Projectenboek
   
Nieuwbouw Maartenshal
Geactualiseerd op 12 september 2017

Schoolbestuur Spinozagroep zal optreden als bouwheer voor de nieuwbouw van de Maartenshal aan de Marcellus Emantslaan te Voorburg. De nieuwe hal, bestaande uit 3 lokalen, zal worden gebruikt door leerlingen van het St. Maartenscollege en Novum. Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder De Ridder Programma Sociale Structuur
Ambtelijk opdrachtgever Caroline Luberti Initiatiefnemer / opdrachtgevers Schoolbestuur Spinozagroep
Projectleider Bert Drenth    
Projectkarakteristiek
Projectfase Voorlopig ontwerp Ruimtelijke procedure nog niet bekend
Einddatum 2019 Risicoprofiel Midden
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling Volgende raads- / commissie-behandeling
Besluitvorming
Afwijking tov besluitvorming

 

Doelstelling en gewenst resultaat

Een sporthal die voldoet aan de bouwkundige en technische eisen van deze tijd en voorziet in de behoefte aan  bewegingsonderwijs voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. De hal is primair bedoeld voor het onderwijs maar zal buiten de lestijden worden verhuurd aan derden zoals sportverenigingen. De hal zal ook gebruikt worden voor het afnemen van centraal schriftelijke examens in het voortgezet onderwijs.


Stand van zaken

Het schoolbestuur, als opdrachtgever, heeft inmiddels een architect geselecteerd. Programma's van eisen zijn opgesteld. De architect is gestart met het opstellen van het voorlopig ontwerp.  Nadat duidelijkheid bestaat over de ruimtelijke procedure vindt de formele start plaats van het project.


Financiën

Voor de nieuwbouw is een investeringskrediet van € 2.750.000 (inclusief btw) beschikbaar.


Planning

Voor de nieuwbouw van de Maartenshal geldt onderstaande planning:

1e communicatie met omwonenden en inloopavond Q4 2017 (5 oktober 2017)

Voorlopig ontwerp Q 4 2017

Definitief ontwerp Q 2 2018

Procedure vergunningen Q 2 en Q 3 2018

Bouwvoorbereidende werkzaamheden en uitvoering Q 4 2018 t/m/ Q 3 2019

Ingebruikname Q 4 2019  

(Q = kwartaal)


Communicatie

Het schoolbestuur, als opdrachtgever, is verantwoordelijk voor de communicatie van het project.

Op 5 oktober 2017 vindt 1e informatieavond plaats. Behoeftepeiling voor het oprichten van een klankbordgroep vindt dan plaats. Gedurende het gehele project zullen periodiek info-avonden worden georganiseerd.


Risicomanagement

het schoolbestur als opdrachtgever zal een risico-analyse opstellen. Het benoemen en monitoren van risico's zal regelmatig onderwerp van gesprek zijn in de projectorganisatie.

Aandachtspunt in het risicomanagement vormt, als gevolg van de aantrekkende economie,  prijsstijgingen door marktontwikkelingen. De beschikbaar gestelde budgetten zijn taakstellend en daarom is de gemeente extra alert op de kostenbewaking.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities