| contact  |  home

Projectenboek
   
Leidschendam Centrum
Geactualiseerd op 22 mei 2018

Herstructureringsproject voor het historisch centrum van Leidschendam.1 tot 1 van 2 records
vorige12volgende

Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Kist Programma Economische en ruimtelijke kansen
Ambtelijk opdrachtgever André Huykman Initiatiefnemer / opdrachtgevers Vof Leidschendam Centrum en gemeente Leidschendam-Voorburg
Projectleider Paula van der Ark    
Projectkarakteristiek
Projectfase Openbaar gebied in  Realisatie / beheer.
Bouwkavels: Ontwerp
Ruimtelijke procedure Diverse omgevingsvergunningen voor de bouwplannen
Einddatum Uitgifte laatste kavel medio 2019, afronding project 2020. Risicoprofiel Financieel laag
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 31 oktober 2017 Volgende raads- / commissie-behandeling
Besluitvorming Parkeerbalans LDC vastgesteld
Afwijking tov besluitvorming

 

Doelstelling en gewenst resultaat

Het (laten) realiseren van het plan Leidschendam Centrum zoals verwoord in het Masterplan (april 2004, het bestemmingsplan 2005) en de verschillende contracten. De hoofddoelstellingen zijn het versterken van de functionele, ruimtelijke en economische structuur, het verbeteren van de leefbaarheid, kwaliteit, sfeer, uitstraling en imago van het historisch centrum van Leidschendam. Het gaat dan concreet over de sloop en nieuwbouw van woningen, realisatie van een ondergrondse parkeergarage en commerciële ruimten op het Damplein (opgeleverd in 2012), de realisatie van basisschool de Zonnewijzer (opgeleverd in 2008) en de volledige herinrichting van het openbaar gebied (grotendeels opgeleverd).

Het historische centrum moet ruimte bieden aan kwalitatief hoogwaardige winkel-, culturele en horeca/uitgaansvoorzieningen naast de gebruikelijke dagelijkse winkels. In plaats van filialisering en uitbreiding van “harde horeca” (snackbars, koffieshops, disco’s, e.d.) wordt hier duidelijk gekozen voor sfeerbepalende, kleinschalige, kwaliteitswinkels en hoogwaardige dag- en avondhoreca. Hiervoor is nodig een algehele kwaliteitsverbetering van het woningaanbod (ca 550 nieuwbouwwoningen), de woonomgeving, de openbare ruimte, de mogelijkheden tot ontspanning en culturele activiteiten, de verkeerssituatie en het winkelaanbod (ca 3.000 m2 nieuwbouw). Het historische centrum moet een duidelijke positionering krijgen ten opzichte van de andere centra in Leidschendam en omstreken.


Stand van zaken

Openbare ruimte


De eerste fase van de herinrichting van de Schoorlaan is het deel dat ligt tussen Zaagmolenstraat en Houtwerf. De herinrichting van dit deel van de Schoorlaan is afgerond. De verkeersbrug is gerealiseerd en begin maart 2018 opgeleverd. De werkzaamheden van de tweede fase starten naar verwachting in 2019 en de derde fase in 2020, afhankelijk van de oplevering van de woningbouw.

Kunstwerk op brug Plaspoelhaven

Omwonenden hebben een voorkeur uitgesproken voor het kunstwerk "Havennest" van Space Cowboys. Besloten is de voorkeur van de omwonenden te volgen en de kunstenaars van Space Cowboys het kunstwerk op de brug verder te laten uitwerken.

Woonboten

De verplaatsing van de woonboten staat gepland voor 5 en 6 juni 2018.

Bouwplannen

De volgende bouwplannen zijn in behandeling:

Molenpad (J)                - 26 woningen + 4 appartementen + 2 winkelruimten (behandeling zienswijzen).

Rijnlandstraat Noord    - 25 appartementen + 12 eengezinswoningen (bouwplan ingetrokken door ontwikkelaar)

Gronduitgifte bouwkavels

Er is uitstel verleend voor de grondlevering Schoorlaan tot 1 april 2019. Dit heeft geen nadelige gevolgen voor de grondexploitatie van de Vof, omdat de indexering van de grondprijzen hoger is dan de rente die betaald moet worden. Met de eigenaren / bewoners van de Damlaan is nog geen overeenstemming bereikt over de inpassing van een zakelijk recht (recht van weg) in het bouwplan Rijnlandstraat-Noord. Het laatst ingediende bouwplan is ingetrokken. SJB studeert momenteel op een aanpassing van het plan, waarbij het recht van weg gerespecteerd kan worden.

Parkeren Leidschendam Centrum

Op 31 oktober 2017 heeft de raad de nieuwe parkeerbalans vastgesteld als toetsingskader voor de nog komende bouwplannen in Leidschendam Centrum. Tijdens de behandeling in de commissie OG heeft SJB toegezegd in een viertal komende bouwplannen deelauto's te plaatsen en mee te verkopen, waardoor er minder eigenaren een 2e auto zullen aanschaffen. Dit zal naar verwachting de parkeerdruk verminderen. Op 5 en 19 februari en 12 maart hebben bijeenkomsten met de klankbordgroep voor het parkeerbeleid in Leidschendam Centrum plaatsgevonden. De eindconclusie van de klankbordgroep is dat de enige oplossing om de parkeerdruk te verlichten het realiseren van extra parkeerplaatsen is. De klankbordgroep is voorts in meerderheid tegen een uitbreiding van de blauwe zone, maar wel voor maatregelen in de parkeergarage Damplein, bij voorkeur via privaatrechtelijke weg. Eind mei vindt over dat laatste een overleg met de VVE Damplein plaats.


Juridische procedures, staatssteun

Staatssteunprocedure Damplein

In een laatste poging om toch meer proceskosten terug te krijgen van de Europese Commissie (EC), heeft GMW advocaten (voorheen de huisadvocaat) op 2 februari 2018 nog een brief gestuurd aan de EC met verzoek om een hogere kostenvergoeding. Eerder kende de EC slechts een fractie van de kosten toe. Het wachten is nu weer op de reactie van de EC op deze brief.

Procedures tegen bouwplannen

Momenteel geen.Woningmarkt 

De volgende plannen zullen in 2018/2019  nog in verkoop komen:

- Molenpad: 26 eengezinswoningen en 4 appartementen (is in verkoop)

- Rijnlandstraat Noord: 12 eengezinswoningen en 25 appartementen

- Schoorlaan: 22 eengezinswoningen

- Leytsehof: ca 100 woningen

- Damlaan: 9 appartementen 


Economische aangelegenheden

Er staan nog steeds te veel panden leeg in het centrum. De leegstand valt buiten de scope van het project, maar heeft wel de aandacht van de gemeente.


Scopewijzigingen

Geen.


Financiën
Omschrijving Beschikbaar Uitgaven Verplichtingen Saldo
juridische ondersteuning en advisering € 424.582 € 387.872   € 36.710
verplaatsing woonboten € 310.000 € 219.201 € 6.584 € 84.215
Totaal€ 734.582€ 607.073€ 6.584€ 120.925

Financiële afwikkeling tussen gemeente en VOF
In opdracht van de VOF heeft de gemeente gronden verworven in het gebied. Daarnaast draagt de VOF in opdracht van de gemeente zorg voor het woon- en bouwrijp maken van deze gronden. De boekwaarden van deze gronden, inclusief de bijkomende kosten, staan daarom op de balans van de gemeente. Hier tegenover staat een schuld van de gemeente aan de VOF in de vorm van een door de VOF aan de gemeente verstrekte geldlening. De gemeente verkoopt in delen de gronden aan de VOF. De opbrengsten uit deze verkopen worden gebruikt om de lening af te lossen. Aan het einde van het project is de lening geheel afgelost met de verkoopopbrengsten.

De hoogte van de vergoeding van proceskosten van de Staatsteunzaak is nog niet definitief.

Voor het transport van de woonboten is een aparte zware hijsconstructie nodig, waardoor ook zwaardere (en duurdere) hijskranen nodig zijn. De kosten voor het berekenen en maken van die constructie waren niet voorzien, evenals de extra kosten voor de kranen. Bij de 1e turap is daarvoor een extra budget aangevraagd van € 55.000. 


Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
herziening bestemmingsplan Damcentrumna vergunningverlening alle nieuwbouw in    
start 2e fase herinrichting Schoorlaan2019   
gronduitgifte Rijnlandstraat noord2e kwartaal 2018besluitvorming in de Vof  
kunstwerk op brug plaspoelhaven20196 maart 2018 keuze uit drie ontwerpen  
verplaatsing woonboten Bolderin de week van 4 juni 2018 5 juli 2016 
gronduitgifte Schoorlaan G2 fase 23e kwartaal 2018besluitvorming in de Vof  
2e fase aanleg Plaspoelhaven2019   
gronduitgifte Leytsehofjuni 2019   
gronduitgifte Molenpad2e kwartaal 2018besluitvorming in de Vof  Communicatie
Communicatie momenten Omgeving Raad Toelichting
terugkoppeling besluit over ontwerp kunstwerkaanwezigen presentatieavond, belangstellenden en omwonenden.  

In 2014 is de papieren nieuwsbrief van de Vof afgeschaft. Onlangs is ook de website van de Vof gestopt. De URL van deze website is op verzoek van de Ondernemersvereniging OLC aan hen overgedragen, in oktober is de laatste digitale nieuwsbrief verzonden waarin dit is aangekondigd.

Informatie over werkzaamheden van de Vof wordt verspreid via de digitale nieuwsbrief van Leidschendam-Zuid van de gemeente en zonodig via huis aan huis berichten.

De Damlounge op de Damlaan wordt gebruikt door SJB voor de verkoopinformatie en verkoopbijeenkomsten.Aansturing en beheersing van het project

Samenwerking

Voor het herstructureringsproject is een Samenwerkingsovereenkomst gesloten met Schouten & de Jong Bouwfonds (SJB), ING, WoonInvest en Vidomes en de Vof Leidschendam centrum (vof). De rechten in de Samenwerking van zowel ING als WoonInvest zijn overgedragen aan SJB. Bouwfonds heeft een naamswijziging ondergaan en heet tegenwoordig BPD. De Vof bestaat uit de gemeente en SJB en is verantwoordelijk voor de uitgifte van gronden aan de marktpartijen en de volledige herinrichting van het openbaar gebied. De marktpartijen zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling, verkoop en realisatie van de nieuwbouw in het centrum.

Vof Leidschendam Centrum

Besluitvorming vindt plaats door de VOF-directie, waarin de drie vennoten (gemeente, Schouten De Jong Projectontwikkeling en BPD) elk een vertegenwoordiger in hebben. Voorbereiding van besluiten in de directie vindt plaats in o.a de werkgroep financiën en het Managementteam van de Vof. Het Managementteam vormt het dagelijks bestuur van de Vof en bestaat uit de projectmanager van de gemeente, de projectleiders openbare ruimte (eveneens van de gemeente) en een projectmanager vanuit de ontwikkelingscombinatie Schouten de Jong/BPD.


Risicomanagement

Er is geen sprake van grote risico’s. Mogelijk kleine risico’s kunnen zich nog voordoen met betrekking tot archeologie. Ook kunnen tegenvallers in de uitvoering tot extra plankosten leiden. In de VOF grondexploitatie zit echter nog voldoende “onvoorzien” om dit op te vangen. Er moeten nog grote investeringen in het openbaar gebied gedaan worden. De kans is groter dat hier meevallers op worden gehaald dan dat er tegenvallers zullen zijn. Dat is ook in de afgelopen maanden gebleken bij de aanbesteding van een deel van het openbaar gebied. Ook de aanbesteding van de haven Plaspoelkade is ruim binnen budget gebleven.

Een andere risico is de vertraging van bouwplannen door juridische procedures tegen de bouwplannen, onder andere vanwege de parkeerdruk die bewoners momenteel ervaren in het centrum.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities