| contact  |  home

Projectenboek
   
Leidsenhage
Geactualiseerd op 17 mei 2018

Winkelcentrum Leidsenhage wordt herontwikkeld tot een kwalitatief hoogwaardig overdekt topregionaal winkelcentrum. De gemeente is faciliterend. De eigenaren en namens hen Unibail-Rodamco bereiden dit voor en gaan over tot realisatie en exploitatie.


1 tot 1 van 2 records
vorige12volgende

Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Stemerdink Programma Economische en ruimtelijke kansen
Ambtelijk opdrachtgever Rob Gussekloo Initiatiefnemer / opdrachtgevers Eigenaren/Unibail-Rodamco
Projectleider Paula van der Ark    
Projectkarakteristiek
Projectfase Realisatiefase Ruimtelijke procedure Bestemmingsplan
Beeldkwaliteitsplan
omgevingsvergunning
Einddatum 2019 Risicoprofiel Laag
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 26 april 2016, budget voor kosten bouw- en woonrijp maken Volgende raads- / commissie-behandeling
Besluitvorming
Afwijking tov besluitvorming


Bij dit project is er sprake van faciliterend grondbeleid.

Als grootste eigenaar van het winkelcentrum werkt Unibail-Rodamco (UR) momenteel aan de realisatie van The Mall of the Netherlands (het nieuwe leidsenhage) om de positie van het winkelcentrum in de regio te versterken en te zorgen dat het klaar is voor de toekomst.
Als onderdeel daarvan zal Unibail-Rodamco ca. 25.000 m2 BVO winkels aan het centrum toevoegen. Uitgangspunt daarbij is het toevoegen van vernieuwende winkelconcepten en internationale retailers. Verder wordt een bioscoop en extra horecaprogramma toegevoegd en wordt ca. 30.000 m2 BVO aan kantoren gesloopt. De bestaande bebouwing zal volledig worden gerenoveerd en dezelfde look en feel krijgen als de nieuwbouw. Op 6 maart 2014 ondertekenden de gemeente en Unibail-Rodamco de anterieure overeenkomst, waarin de afspraken over de grondverkoop, herontwikkeling en realisatie zijn vastgelegd. Uitgangspunt is dat Unibail voor haar rekening en risico ontwikkelt en realiseert en de gemeente faciliteert, d.m.v. grondverkoop en een publiekrechtelijke inspanningsverplichting voor het vaststellen van een bestemmingsplan en verlenen van vergunningen.


Doelstelling en gewenst resultaat

De doelstelling van het project is om Leidsenhage weer te laten uitgroeien tot een Topregionaal winkelcentrum en regionale ontmoetingsplek. Door het sterk onderscheidende, on-Nederlandse concept, zullen de bezoekersaantallen en de verblijfsduur van de bezoekers naar verwachting substantieel toenemen.

Het resultaat van het project is een volledig overdekt en vernieuwd Topregionaal winkelcentrum met een ondergrondse parkeergarage, onderscheidende (internationale) winkelformules, extra horecaprogramma en leisure voorzieningen (bioscoop), integratie met het Groot-Zijdepark en de vijver, services en een interessant activiteitenprogramma.


Stand van zaken

Werkzaamheden

De bouw van The Fresh, de nieuwe Jumbo aan de Banninglaan en de ondergrondse parkeergarage aan de Heuvelweg is in volle gang. Voor het droog houden van de bouwput is extra retourbemaling noodzakelijk. Dat betekent dat meer water wordt weggepompt uit de bouwput en via retourleidingen in de omgeving terug gebracht wordt in de grond, op een diepte tussen de 25 en 40 meter. Op drie plaatsen rondom Leidsenhage (burg. Den Haan-Groenpark, Groot Zijdepark en waterspoorpark) zijn werkzaamheden aangevangen voor de plaatsing van deze extra retourbemalingsleidingen. Deze werkzaamheden zijn ongelukkigerwijs niet vooraf gecommuniceerd door UR, zoals te doen gebruikelijk. Dit heeft tot de nodige vragen en klachten van omwonenden geleid. UR heeft omwonenden alsnog geïnformeerd en heeft daarbij excuses gemaakt voor deze gang van zaken. De retourbemaling heeft geen nadelige gevolgen voor de waterhuishouding en leidt niet tot wateroverlast voor omwonenden. Schade aangebracht door de werkzaamheden zal worden hersteld. Het waterspoorpark en de kwispelroute waren in verband met de veiligheid tijdens de werkzaamheden tijdelijk afgesloten. Nu de werkzaamheden zijn afgerond, is het park weer opengesteld.

Soms is het noodzakelijk om vanwege veiligheid, werkzaamheden in de avond en nacht uit te voeren. Daar worden altijd nachtvergunningen voor afgegeven. Op https://overuwbuurt.overheid.nl/ kunnen de bekendmakingen worden ingezien. De actuele werkzaamheden kunnen gevolgd worden op "De BouwApp" van Mall of the Netherlands (Leidsenhage) en op Leidsenhagevernieuwt.nl.

Groot Zijdepark

De werkzaamheden voor de kwaliteitsverbetering van het Groot Zijdepark zijn begin maart aangevangen. De werkzaamheden duren tot en met juni 2018.


Financiën
Omschrijving Beschikbaar Uitgaven Verplichtingen Saldo
plankosten 2017 € 51.306 € 51.306    
bijdragen Weigelia € 300.000   € 300.000  
verbetering Groot Zijdepark € 248.694 € 38.292 € 7.240 € 203.162
Totaal€ 600.000€ 89.598€ 307.240€ 203.162

Naast de bijdrage voor de Weigelia is ook een bijdrage aan UR toegezegd van maximaal € 350.000 voor de aanleg van het tweezijdig fietspad aan de Weigelia. Deze bijdrage bestaat uit max € 175.000 subsidie van de MRDH en € 175.000 geoormerkt in het budget voor het VVP.

De planfase van het project is afgerond. Het restantbudget plankosten 2017 ad € 23.694, zal bij de 1e turap worden overgeheveld naar het budget voor de verbetering van het Groot Zijdepark. 


Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
herinrichting openbare ruimteuitvoering gefaseerd in aansluiting op nieuwbouw / renovatiegunning werk op 1 september 2016  
start uitvoering herinrichting Groot Zijdepark1e kwartaal 2018   
oplevering vernieuwd winkelcentrum Leidsenhage2020   
verplaatsing markt naar definitieve locatie2019-   
oplevering herinrichting Groot Zijdepark2e kwartaal 2018   

Ook gedurende het proces van realisatie zal op regelmatige basis overleg gevoerd worden met omwonenden en andere stakeholders.


Communicatie
Communicatie momenten Omgeving Raad Toelichting
definitieve verplaatsing markt 2019marktkooplieden, marktcommissie  
nieuwsbrief Unibail-Rodamcobelangstellenden en klankbordgroepen  
bouwapp van UR omwonenden, winkeliers, belangstellenden  
informatie Mall of the Netherlandsomwonenden, belangstellenden, winkeliers  
uitvoering bouwplan en inrichtingsplanklankbordgroepen Via Verdi, Banninghaege, Schout van Eijklaan, Heuvelweg, werkgroep Toegankelijkheid, Fietsersbond en winkeliers  

Door Unibail-Rodamco is in samenwerking met de gemeente een communicatieplan opgesteld. Dit plan omvat de communicatieaanpak voor de fasen ontwerp tot en met realisatie. Het gaat ook in op de positionering van het nieuwe Leidsenhage in de markt.


Risicomanagement

De ontwikkeling en realisatie van de vernieuwing van Leidsenhage komt geheel voor rekening en risico van Unibail-Rodamco. De gemeente loopt daar geen financiële risico's, echter indien de gemeente meer wil dan is overeengekomen dat de daaraan verbonden kosten wel voor de gemeente zijn. Hiervoor is op dit moment geen budget aanwezig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities