| contact  |  home

Projectenboek
   
Waterplan Park 't Loo
Geactualiseerd op 09 mei 2018

In dit Waterplanproject wordt het stadspark heringericht met veel extra waterpartijen, natuurvriendelijke oevers en nieuw groen. Doel is extra waterberging realiseren en de aantrekkelijkheid en gebruikswaarde van het park verbeteren.Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Kist Programma Groene woongemeente
Ambtelijk opdrachtgever Jeroen van de Ven Initiatiefnemer / opdrachtgevers Gemeente Leidschendam-Voorburg, hoogheemraadschappen van Delfland en Rijnland
Projectleider René Jonker    
Projectkarakteristiek
Projectfase Besteks-fase Ruimtelijke procedure n.v.t.
Einddatum Begin 2018 Risicoprofiel gemiddeld
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 02-10-2007 Volgende raads- / commissie-behandeling n.v.t.
Besluitvorming Vaststelling Waterplan juli 2007
Afwijking tov besluitvorming

 

Doelstelling en gewenst resultaat

Doel van het project is het realiseren van een waterrijk park, gericht op landschaps- en natuurbeleving en recreatie met ecologische waarden. Toename van de waterberging en verbetering van de waterkwaliteit door verbreding van de bestaande watergangen en de aanleg van nieuwe watergangen over de volledige lengte van het park. Het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en het visualiseren van de cultuurhistorische waarden.


Stand van zaken

In september 2017 heeft de aanbesteding voor de herinrichting van Park 't Loo plaatsgevonden. De aannemer is begin november gestart.Door een zeer natte periode in november en december 2017 is stagnatie ontstaan. Deze stagnatie heeft er voor gezorgd dat niet alle bomen en heesters voor april 2018 gepoot konden worden. De heesters kunnen ook nog wel na 1 april gepoot worden. Het restant van de bomen wordt in het najaar 2018 gepoot. Eind juni mei 2018 zal de realisatie van de herinrichting gereed zijn.


Bestanden:
Tekening Loozone eindversie 2.0_versoberd_totaal 2016.pdf (4,79 Mb)

Financiën
Omschrijving Beschikbaar Uitgaven Verplichtingen Saldo
herinrichting Park 't Loo € 1.547.630 € 242.378 € 851.121 € 454.131
Totaal€ 1.547.630€ 242.378€ 851.121€ 454.131

Het Park 't Loo maakt onderdeel uit van het Waterplan.

Binnen het Waterplan worden de projecten gerealiseerd vanuit een samenwerkingsovereenkomst gemeente Leidschendam-Voorburg – Hoogheemraadschap van Delfland.


Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
vaststellen SOdec 2014college  
uitwerken VO naar DOnovember 2016 - mei 2017n.v.t.n.v.t. 
start realisatiefasenovember 2017n.v.t.n.v.t. 
opleveringjuni 2018n.v.t.n.v.t. 
Aanbestedingsfasejuni - september 2017n.v.t.n.v.t. 
vaststellen VO24 mei 2016B&W besluit  
herstart werkzaamhedenfebruari 2018-n.v.t.n.v.t 
 

Communicatie

In oktober is vooruitlopend op de start van de uitvoering in de wijken Voorburg-midden en Bovenveen een bewonersbrief verspreid. Tevens is er een drietal informatieborden geplaatst. Gedurende de uitvoering wordt met regelmaat de website bijgewerkt en de nieuwsbrief verstuurd. Ook is er voor de realisatie van Park 't Loo ruimte gecreëerd op de facebookpagina van Stadsbeheer. 

De communicatiestrategie is afgestemd met de afdeling communicatie.


Risicomanagement

Het project kent inhoudelijk de volgende risico's:

- Haalbaarheid ontwerpBewaken dat het ontwerp technisch en financieel haalbaar en doelmatig blijft en gedragen wordt door de toekomstig gemeentelijke beheerders
- Kabels en LeidingenVoor de ontwerpfase zijn K&L in beeld gebracht. Echter de werkelijke ligging kan afwijken en voor problemen of vertraging zorgen.
- VerkeersdoorstromingTijdens de realisatie is het verkeerscirculatieplan van toepassing. Dit plan is na de aanbesteding door de aannemer opgesteld en getoestst en akkoord bevonden door de verkeerskundige.
- ArcheologieOnderzoek heeft uitgewezen dat er geen archeologische historie aanwezig is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities