| contact  |  home

Projectenboek
   
Rioolgemaal van Ruysdaellaan
Geactualiseerd op 15 mei 2018

Het rioolgemaal aan de van Ruysdaellaan is aan het einde van zijn technische levensduur en moet daarom worden vervangen.Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Stemerdink Programma Groene Woongemeente
Ambtelijk opdrachtgever Rob Gussekloo Initiatiefnemer / opdrachtgevers Gemeente Leidschendam-Voorburg
Projectleider Robert Bruin    
Projectkarakteristiek
Projectfase Realisatiefase Ruimtelijke procedure -
Einddatum Mei 2018 Risicoprofiel Midden
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling - Volgende raads- / commissie-behandeling -
Besluitvorming -
Afwijking tov besluitvorming -


Het gemeentelijk rioolgemaal aan de Van Ruysdaellaan staat sinds 2008 op de nominatie in zijn geheel (bouwkundig, mechanisch en elektrisch) vervangen te worden. De huidige locatie van dit rioolgemaal is dicht bij woningen en geeft regelmatig geuroverlast. Sinds 2008 is de gemeente bezig geweest de gewenste technische vervangingsvariant vast te stellen. In de afgelopen periode is het blikveld gaandeweg veranderd van een puur technische vervangingsmaatregel naar een maatregel met meer ruimtelijke en maatschappelijke aspecten. Daarbij krijgen de aspecten zoals; omgeving, de landelijk gewenste samenwerking in de (afval-) waterketen, ruimtegebruik en toekomstgerichte kostenbesparing een steeds grotere rol in de variant-keuze. Vooral het aspect samenwerken is geheel in lijn met de landelijke tendens van samenwerking in de afvalwaterketen zoals deze in het Bestuursakkoord Water (2011) door de Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is vastgelegd.

Het resultaat van al de bovenstaande overwegingen is dat het gemaal niet zonder meer wordt vervangen maar dat het ook op een andere locatie komt. Het gemaal wordt verplaatst naar het gemaal van Hoogheemraadschap van Delfland (HHD) aan de Noordsingel, naast het Shell-tankstation bij het Grootzijde park. Ook wordt de rioolleiding tussen tussen de huidige en nieuwe locatie vervangen en aangelegd door middel van een ondergrondse boring langs de Noordsingel. Er is voor een boring gekozen om zo min mogelijk overlast te veroorzaken op de Noordsingel. De huidig rioolleiding wordt vanwege de verkeerde diepte ligging verlaten.


Doelstelling en gewenst resultaat

Doel

Het uiteindelijk doel is het gemaal aan de Van Ruysdaellaan vanwege de overschrijding van de technische levensduur te vervangen. Het gemeentelijke rioolgemaal aan de Van Ruysdaellaan ligt op ongeveer 1100 meter van het Delflandse rioolgemaal aan de Noordsingel. In het kader van meer samenwerken in de afvalwaterketen hebben Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente de mogelijkheid onderzocht om beide gemalen te combineren.

Naast de technische aspecten zijn ook de ruimtelijke, maatschappelijke, financiële en contractuele aspecten van belang bij de keuze van een voorkeursvariant voor de vervanging van het rioolgemaal. Daarbij zijn zowel de korte termijn (de daadwerkelijke investering) als de langere termijn (beheer, onderhoud en exploitatie van het nieuwe gemaal) van belang. Naar aanleiding van al deze aspecten is gekozen om het gemeentelijk rioolgemaal in de toekomst te integreren in het eindgemaal van Delfland.

Resultaat

In 2012 is bestuurlijk (BO Water 18 juni 2012) een gezamenlijke voorkeur uitgesproken voor de verdere technische uitwerking van een variant waarbij het gemeentelijk rioolgemaal komt te vervallen. Het Delflandse gemaal is in 2009, met uitzondering van het bouwkundige deel, volledig gerenoveerd. Het bouwkundige deel kan hierdoor pas na 2033 worden vervangen. Tot die tijd wordt een bijgemaal geplaatst tegen het gemaal van Delfland aan en door Delfland overgenomen in beheer en onderhoud. De gemeente blijft nog wel eigenaar. Wanneer Delfland zijn gemaal vervangt dan worden beide gemalen geïntegreerd en komt het gemaal daarmee volledig in beheer en eigendom van Delfland.


Stand van zaken

Gemaal

Over de gehele lengte van het tracé is de boring gerealiseerd en daarmee de leiding aangebracht. Hiermee is de verbinding gerealiseerd tussen het voormalige gemaal van Ruysdaellaan en de het nieuwe bijgemaal aan de Noordsingel. Het bouwkundige deel van het bijgemaal is geplaatst. Gestart is met installatie van de technische componenten (pompen, aansturing en aansluitingen op de leidingen). Vanwege het niet tijdig verkrijgen van toegang tot het gemaal van Delfland is de aannemer niet volgens planning kunnen starten met de elektrotechnische verbinding (de aansturing en energie voorziening) tussen het gemaal van Delfland en het bijgemaal. Deze vertraging heeft niet tot al te grote problemen geleid voor de algehele planning. In mei 2018 wordt de technische installatie geplaatst waarna eind mei het systeem wordt getest. Hierbij zijn alle stakeholders bij betrokken.


Omgeving

Onlangs is er ook gestart met de herstelwerkzaamheden aan het groen langs het tracé. Tegenover het Shell-tankstation zijn bomen terug geplant. De Bouwlocatie Sweelincklaan is opgeschoond en wordt het ketenpark verwijderd en het terrein weer terugbracht in oorspronkelijk staat. Op de locatie van de laatste bouwkuip t.h.v. de Prins Hendriklaan (vml. Locatie RG van Ruysdaellaan) wordt het terrein conform de wens van de bewoners ingericht als parkeerterrein, omzoomd met groen. De sloop van het oude gemaal start zodra de testen van het nieuwe systeem goed zijn bevonden. Tot die tijd moet het oude gemaal nog blijven functioneren om de afvoer te garanderen. De totaal werkzaamheden worden naar verwachting eind juni 2018 afgerond.


Financiën
Omschrijving Beschikbaar Uitgaven Verplichtingen Saldo
Vervanging rioolgemaal Van Ruysdaellaan € 3.890.000 € 2.799.186 € 875.544 € 215.270
Totaal€ 3.890.000€ 2.799.186€ 875.544€ 215.270

Toelichting:

Voor dit project is in het Water- en Rioleringsplan 2015-2021 een krediet opgenomen van € 3.890.000,00. Van dit krediet is inmiddels

€ 2.799.186,00 uitgegeven aan onderzoeken, engineering, verleggen van kabels& leidingen en termijnenbetalingen aan de aannemer.


Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
Realisatiefasemei 2017 - juni 2018n.v.t.n.v.t. 

Voor toelichting op de planning zie ook de stand van zaken.


Communicatie

Voor de herinrichting van de oude gemaallocatie aan de Van Ruysdaellaan is in samenspraak met de buurt een inrichtingsplan opgesteld waarvoor begin febrauri een omgevingsvergunning is aangevraagd en verleend.

Tussen de gemeente en de aannemer vindt afstemming plaats over de manier waarop communicatie plaatsvindt met bewoners en gebruikers langs de route van het project tijdens de uitvoering van het project. Aannemer Van der Ven heeft hiervoor een omgevingsmanager aangesteld en een communicatieplan opgesteld.


Risicomanagement

Kabels en leidingen

Op diverse locaties zijn er conflicten met deze kabels en leidingen. In het budget is rekening gehouden met € 200.000,00 verlegkosten. Ondanks dat getracht wordt de kosten van verleggingen zo laag mogelijk te houden bestaat de kans dat de kosten hoger uitvallen dan geraamd. Door wijzigingen in het ontwerp is de hoogte (diepte) ligging is toch noodzakelijk gebleken kabels & leidingen te verleggen.

Uitvoeringsproces

Tijdens het uitvoeringsproces kunnen er onvoorziene zaken naar voren komen. Om daarop in te kunnen spelen is de gemeente nauw betrokken bij het ontwerpproces van de aannemer, zie ook de opmerking bij de stand van zaken. De samenwerking in dit proces is er ook op gericht om de planning zoveel mogelijk aan te houden. Verder is het aan de contractmanager om de vorderingen van het ontwerp- en uitvoeringsproces in de gaten te houden. Omdat deze vorm van contract nieuw is binnen de gemeente wordt het projectteam ondersteund door een ingehuurde specialist. Tot nu toe is het uitvoeringsproces met 1 maand verlengd en daarmee de oplevering met ca. 1 maand uitgesteld. Reden het technisch ontwerp van het bijgemaal in relatie tot het bestaande stelsel heeft langer geduurd dan verwacht. Dit had vooral te maken met de afstemming tussen aannemer, gemeente, Delfland en Delfluent (de uiteindelijke beheerder).

Bij het uitvoeren van de boring onder de rijbaan van de Noordsingel is een gat in de asfaltverharding ontstaan, hierdoor is een rijstrook langdurig afgezet voor het verkeer. In overleg met de wegbeheerder is een herstelplan opgesteld conform dit plan is het herstel uitgevoerd. Ook vindt er een monitoring op de stabiliteit van de ondergrond plaats. Om indien nodig tijdig een afzetting te plaatsen en de calamiteit op te lossen.

Bestaande gemaal Van Ruysdaellaan

Volgens het contract is het beheer en onderhoud overgedragen aan Van der Ven. Intussen heeft Van der Ven al enkele beheermaatregelen uitgevoerd om het functioneren van het huidige gemaal te kunnen garanderen. Het is niet uitgesloten dat er nog enkele andere maatregelen moeten worden genomen. Ook over dit beheer is nauw contact tussen aannemer en gemeente. De kosten die hiermee gemoeid zijn worden gedekt uit het reguliere onderhoudsbudget.

Volgens de beheerovereenkomst met Delfland blijft de gemeente aansprakelijk voor schade aan het bestaande gemaal van Delfland als gevolg van de plaatsing van het bijgemaal. De kans van optreden is beperkt tot minder dan 1x in de 10 jaar waardoor acceptabel.

Het oude gemaal heeft eind december 2017 niet gefunctioneerd, waardoor het afvalwater in het oppervlaktewater is terecht gekomen. Dit is weer opgeruimd en de aannemer is hierop aangesproken. Verbeteringsmaatregelen zijn inmiddels getroffen en uitgevoerd.

De consequenties van een veranderende markt voor de aanbesteding van civieltechnische werken is enkel van toepassing op de ingediende meerwerken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities