| contact  |  home

Projectenboek
   
CBS-locatie
Geactualiseerd op 19 februari 2018

Er is een initiatiefnemer die de CBS-locatie wenst te transformeren van kantoren naar wonen. Dit sluit aan bij de ambitie van de gemeente zoals beschreven in de Structuurvisie Ruimte voor Wensen, herijking 2012.Programmastructuur
Portefeuillehouder Wethouder De Ridder Programma Economische en ruimtelijke kansen
Interne opdrachtgever Jeroen van de Ven Initiatiefnemer Schouten & de Jong / BPD / RVB
Accounthouder Arjan Kampschuur    
Programmakarakteristiek
Planfase Ontwerpfase Ruimtelijke procedure Bestemmingsplan
Einddatum 2de helft 2017 Risicoprofiel
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 12 april 2016 Volgende raads- / commissie-behandeling 2e kwartaal 2017
Intentieovereenkomst 6 maart 2015
Anterieure overeenkomst 23 mei 2016


Bij dit project is er sprake van faciliterend grondbeleid

Doelstelling en gewenst resultaat  ¿

Belang gemeente

In de Structuurvisie is de CBS-locatie benoemd als knoop met het accent op wonen. De gemeente heeft als belang dat er op die plek een transformatie plaatsvindt van werken naar wonen. De ambities die daarbij horen zijn:

 • de groene woonstad te versterken
 • de groei van de bevolking faciliteren in binnenstedelijk gebied
 • streven naar het behoud en versterking van het groene karakter
 • verbreding van de woonmilieus en diversiteit binnen de wijken

Verder is het belang van de gemeente dat stakeholders voldoende inbreng kunnen leveren in het planproces.


Doelen

Het initiatief heeft als doel het bestaande kantoorgebouw te slopen en bovenop de te handhaven parkeergarage woningen te realiseren. Het betreft verschillende typen woningen in verschillende prijsklassen en zowel koop als huur: eensgezinswoningen, appartementen, beneden- en bovenwoningen. Bij oplevering is er een nieuwe autoluwe woonwijk gerealiseerd met een diversiteit aan woningen met daartussen een openbaar toegankelijke ruimte die goed is aangesloten op de bestaande of vernieuwde (parkzijde en Waterspoorpark) openbare ruimte. Het woningbouwprogramma bevordert onder meer de doorstroming vanuit de bestaande woningvoorraad.

Werkzaamheden op korte termijn zijn:

 • nadere uitwerking van het plan;
 • voorbereiden en opstellen van het ontwerpbestemmingsplan.

Gemeentelijke rol

De initiatiefnemer wil voor eigen rekening en risico de bestaande bebouwing slopen en vervolgens woningen bouwen. De gemeente heeft procesmatig een faciliterende rol en stelt als randvoorwaarde dat er voor de plannen breed draagvlak is bij in ieder geval de bewoners en ondernemers in het gebied.

Op basis van de afgesloten anterieure overeenkomst zijn als taken te noemen:

Taak gemeente:

 1. het toetsen van het stedenbouwkundig plan of voorlopig ontwerp, en het inrichtingsplan;
 2. het (laten) opstellen en in procedure brengen van een ontwerpbestemmingsplan.

Taak ontwikkelaar:

      Het vervaardigen of laten vervaardigen van:

 1. het stedenbouwkundigplan en inrichtingsplan als onderlegger voor het bestemmingsplan;
 2. de benodigde onderzoeken als onderlegger voor het (gewijzigde) bestemmingsplan dat wordt opgesteld overeenkomstig het ruimtelijk kader.

In de nadere uitwerking van de afspraken hebben gemeente en ontwikkelaar afgesproken dat de ontwikkelaar in overleg met de de gemeente het concept bestemmingsplan laat opstellen.

Stand van zaken

Wat is er al gedaan?

 • In augustus 2015 zijn het RVB en het College akkoord gegaan met de samenwerking van Schouten met BPD (voormalig Bouwfonds) voor de ontwikkeling en realisatie van de locatie.
 • De concept anterieure overeenkomst is in augustus 2015 opgesteld en is onderwerp van gesprek in overleg tussen ontwikkelaars en gemeente.
 • De uitwerking van een duurzame woonwijk is verder geconcretiseerd; ook is het instrument GPR Stedenbouw ingevuld en besproken en er is een partij gezocht om nul-op-de-meter te realiseren.
 • Op 16 oktober 2015 hebben de initiatiefnemers het concept Masterplan gepresenteerd en ter beoordeling aan het gemeentelijk projectteam overhandigd.
 • Schouten en BPD hebben op 21 november 2015 de eerste informatiebijeenmarkt voor potentiële kopers georganiseerd om woonwensen te inventariseren.
 • Het Masterplan is door het gemeentelijk projectteam beoordeeld en daarop door de ontwikkelaars aangepast en afgerond.
 • Aan de hand van GPR Stedenbouw is de duurzaamheidsambitie voor de herontwikkeling van deze locatie opgesteld.
 • Op 29 maart 2016 heeft het college kennisgenomen van het Masterplan. Het college heeft besloten in te stemmen met het afsluiten van de anterieure overeenkomst en legt het Ruimtelijk Kader voor aan de gemeenteraad.
 • Belangstellenden zijn op 20 april tijdens een 2e inloopavond in de gelegenheid gesteld de plannen en het Ruimtelijk Kader te bekijken.
 • De raadscommissie Openbaar Gebied heeft op 12 april 2016 het Ruimtelijk Kader en het Masterplan behandeld en de raad heeft op 26 april 2016 het ruimtelijk kader vastgesteld.
 • De ontwikkelaars organiseerden op 28 mei 2016 een tweede informatiedag voor belangstellenden / potentiele kopers.
 • Op 23 mei 2016 hebben de partijen de anterieure overeenkomst ondertekend.
 • Het stedenbouwkundig plan is nader uitgewerkt.
 • Omwonenden zijn op 7 december 2017 tijdens een informatieavond over de stand van zaken van het proces en het stedenbouwkundig plan geïnformeerd. 
 • Gewerkt wordt aan de voorbereiding van de bestemmingsplanprocedure.

Waar staat de komende maanden te doen:

 • Communicatie met omwonenden over het ontwerpbestemmingsplan en vervolgproces .
 • Starten met de bestemmingsplanprocedure.
 • Het plan wordt door de ontwikkelaar verder uitgewerkt.
Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
Concept stedenbouwkundig plan afrondeneind oktober 2015- nvt 
Ruimtelijk Kader afrondeneind oktober 2015-29 maart 2016 in College26 april 2016 
Anterieure overeenkomst gereedeind oktober 2015-29 maart 2016 in College  
Vaststellen bestemmingsplantweede helft 2018Raad  
Omgevingsvergunning1ste kwartaal 2019College  
Ondertekening anterieure overeenkomsteind 201529 maart 2016 in College  
Inloopbijeenkomst over (concept) ontwerpbestemmingsplan1ste kwartaal 2018NeeNee 
Besluitvorming en terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan1ste kwartaal 2018College  Communicatie

In de periode rondom de Transformatievisie is uitgebreid overleg gevoerd met diverse stakeholders. Belangstellenden hebben tijdens de inloopavond van 29 april 2015 (en later op 20 april 2016) gereageerd op het stedenbouwkundig plan en het Ruimtelijk Kader. De ontwikkelaar heeft tijdens een informatiedag voor potentiele kopers woonwensen opgehaald.

Omwonenden hebben tijdens de stakeholdersbijeenkomsten en informatiebijeenkomsten reacties gegeven die betrekking hebben op de uitvoeringsperiode. Overeengekomen is dat de ontwikkelaar tegen die tijd overleg zal voeren met omwonenden over de sloop, de bouwplaats en de activiteiten tijdens de bouwperiode.
De naast de locatie gelegen bedrijven zijn op 30 november 2017 in een informatiebijeenkomst over het stedenbouwkundig plan geïnformeerd en op 5 februari 2018 is met hen nader gesproken over de bereikbaarheid van de bedrijven.
Op 7 december 2017 zijn omwonenden in een informatiebijeenkomst geinformeerd over de stand van zaken van het proces en het stedenbouwkundig plan.
Wanneer het ontwerpbestemmingsplan in procedure gaat (naar verwachting eind eerste kwartaal 2018) zal hierover tijdens een inloop- of informatieavond met omwonenden gecommuniceerd worden.

De ontwikkelaar zal verder in haar gebiedscommunicatie enerzijds het plan onder de aandacht brengen ten behoeve van toekomstige verkoop en anderzijds bij potentiele kopers woonwensen ophalen om mee te nemen in de planontwikkeling.Risicomanagement

De transformatie is een initiatief van Schouten Projectontwikkeling B.V. in samenwerking met BPD. Zij hebben daarover afspraken gemaakt met de eigenaar van de locatie. Bij de uitwerking van het Stedenbouwkundig Plan naar het bestemmingsplan kan het risico zich voordoen dat die uitwerking niet gaat passen bij de randvoorwaarden zoals Schouten/BPD en Rijksvastgoedbedrijf (RVB) die voor zichzelf en naar elkaar toe hebben vastgelegd. Zij zullen hierin een eigen afweging maken waarbij de gemeente vanuit haar faciliterende rol kan ondersteunen binnen de grenzen van de planologische procedure.
In het geval het de ontwikkelaar niet lukt om tot een haalbare ontwikkeling te komen, loopt de gemeente het risico van imagoschade; het grootste leegstaande kantoorgebouw kan niet worden herontwikkeld. Om dit risico te voorkomen, communiceren alle partijen tijdig en transparant over de keuzes die gemaakt worden om tot een haalbare ontwikkeling te komen.

Een ander risico is dat de belangen van de stakeholders niet met elkaar verenigbaar zijn. Ook hiervoor geldt dat de stakeholders daarin een eigen afweging moeten maken. De gemeente loopt een politiek/bestuurlijk risico dat college of raad gezien wordt als de partij die die afstemming voor haar rekening moet nemen en, indien belangen niet kunnen worden verenigd, dit hen wordt aangerekend. Maatregelen zijn: de communicatie en het overleg zodanig voeren dat gezocht kan blijven worden naar mogelijkheden om die belangen wel op elkaar af te stemmen; nadrukkelijk sturen op varianten en opties zolang het kan; transparant afwegen van keuzes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities