| contact  |  home

Projectenboek
   
ISV project Parkeerterrein Venestraat
Geactualiseerd op 22 mei 2018

Het realiseren van een parkeerterrein ten behoeve van het gebied Venestraat en omgeving en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse.


1 tot 1 van 5 records

Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Kist Programma Economische en ruimtelijke kansen
Ambtelijk opdrachtgever Jeroen van de Ven Initiatiefnemer / opdrachtgevers
Projectleider Paula van der Ark    
Projectkarakteristiek
Projectfase Ontwerp fase Ruimtelijke procedure Nee. Bestemmingsplan Leidschendam-Zuid is vastgesteld
Einddatum 1e helft 2019 Risicoprofiel Laag
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 29 maart 2015 Volgende raads- / commissie-behandeling
Besluitvorming
Afwijking tov besluitvorming


Voor het project Parkeerterrein Venestraat wordt een deel van het investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) aangewend. De ISV- subsidie bedraagt 1,24 miljoen euro. Het merendeel van dit budget is al besteed aan de deelprojecten openbare ruimte, recreatie en -watertoerisme, bedrijvigheid en versterking cultuurhistorie. Als laatste deelproject resteert nu het ISV project Parkeerterrein Venestraat.Doelstelling en gewenst resultaat

Doelstelling

Het verminderen van de parkeerdruk in het gebied Venestraat en omgeving, waaronder ook Leidschendam Centrum, en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit op het terrein achter de Leidsekade Venestraat.

Resultaat

Een sociaal veilig parkeerterrein van circa 70 parkeerplaatsen, met een verkeersveilige ontsluiting. 


Stand van zaken


Verwerving eigendommen

Met één van de eigenaren is overeenstemming bereikt over de verwerving van het eigendom. Levering van de gronden zal binnenkort plaatsvinden.

De gemeente heeft een bod uitgebracht op de overige benodigde percelen. De verwachting is dat in het 2e kwartaal daarover overeenstemming kan worden bereikt.

Ontwerpplan parkeerterrein en ontsluiting

Na overeenstemming dan worden aangevangen met het ontwerp inrichtingsplan voor het parkeerterrein en de ontsluiting daarvan.

Ter voorbereiding op de uitwerking van deze plannen vinden van 14 mei t/m 27 mei 2018 verkeerstellingen vinden in de directie omgeving plaats.


Financiën
Omschrijving Beschikbaar Uitgaven Verplichtingen Saldo
Restant ISV budget € 1.597.135 € 925.852 € 4.956 € 666.327
extra budget voor aanleg parkeerplaatsen € 150.000     € 150.000
Totaal€ 1.747.135€ 925.852€ 4.956€ 816.327

Met de provincie zijn afspraken gemaakt over het reserveren van geld voor extra parkeervoorzieningen, zodat dit ook na 2015 beschikbaar is voor het project. Daarvoor is een aparte reservering in de begroting opgenomen.


Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
realisatie parkeerterrein1e helft 2019-   
start ontwerp inrichtingsplan2e kwartaal 2018   
afronding verwervingen2e kwartaal 2018college  

Pas nadat de verwerving is afgerond, kan een realistische planning worden afgegeven. gezien de recente ontwikkelingen in de verwerving, is er goede hoop dat realisatie van het parkeerterrein beging 2019 mogelijk is. 


Communicatie

Voor dit project zal gebruik worden gemaakt met de klankbordgroep Venestraat, welke mogelijk wordt aangevuld met nieuwe belanghebbenden.

Er zal nog een communicatieplan worden opgesteld.Risicomanagement

Als toch niet tot een minnelijke verwerving kan worden gekomen van de eigendommen die benodigd zijn voor realisatie van het parkeerterrein, zal een onteigeningsprocedure moeten worden gestart. Dit kan geruime tijd in beslag nemen.

Voorts zal nog een specifieke risicoanalyse worden opgesteld voor de realisatiefase van dit project.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities