| contact  |  home

Projectenboek
   
Grip op grondstof
Geactualiseerd op 26 februari 2018

Invoering van omgekeerd inzamelen in de gemeente ten behoeve van het verbeteren van het afval scheidingsresultaat van huishoudelijk afval.Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Stemerdink Programma Groene Leefomgeving
Ambtelijk opdrachtgever Rob Gussekloo Initiatiefnemer / opdrachtgevers
Projectleider Lennert van Dien    
Projectkarakteristiek
Projectfase Uitvoering Ruimtelijke procedure NVT
Einddatum 31-12-2020 Risicoprofiel Midden
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 26-4-2016 Volgende raads- / commissie-behandeling NB
Besluitvorming
Afwijking tov besluitvorming

 

Doelstelling en gewenst resultaat

Het project 'Grip op Grondstof' geeft uitvoering aan het besluit van de gemeenteraad om samen met de andere Avalexgemeenten het Omgekeerd Inzamelen en Alternerend inzamelen in te voeren.
Samen noemen we dit 'Het Nieuwe Inzamelen' of kortweg HNI.

Alternerend Inzamelen: 
Dit betreft het harmoniseren van de inzamelfrequentie met de andere gemeenten. Van wekelijks naar één keer per twee weken inzamelen van minicontainers voor Rest- en GFT afval.
In de zomermaanden (juli-augustus) blijft de wekelijkse inzameling van GFT.

Omgekeerd Inzamelen:
Betreft het omvormen van de (grijze) minicontainer voor Restafval naar een PMD container. Ook worden er méér voorzieningen voor gescheiden afval (de grondstoffen: GFT, Papier en PMD) geplaatst voor de hoogbouw.
Restafval wordt voor alle huishoudens ingezameld middels ondergrondse containers. Dit voeren we per wijk in. Omgekeerd inzamelen start als eerste in de buurt Voorburg-Midden.

Het doel van het nieuwe inzamelen is betere afvalscheiding, waardoor minder kosten gemaakt hoeven worden voor het verbranden van restafval en meer opbrengsten gegenereerd worden vanuit de gescheiden grondstoffen.


Stand van zaken

Op dit moment is het project Grip op Grondstoffen in de uitvoeringsfase. De stand van zaken per onderdeel is als volgt:

Alternerend inzamelen
Alternerend inzamelen leidde in het begin tot veel verkeerd aanbieden door bewoners. Ook vanuit de inzameling zijn er in de eerste weken in een aantal problemen geweest.
Na de eerste inzamelrondes is het beeld dat de inzameling nu goed verloopt en dat nagenoeg iedereen op de juiste dagen de bakken aanbied.  Deze fase in het project is hiermee afgerond.

Omgekeerd inzamelen: Voorburg-Midden
- In Voorburg-Midden is het nieuwe inzamelen als eerste wijk in gegaan in oktober 2017. Er worden nog enkele locaties later geplaatst, hier staan nu tijdelijke voorzieningen.
- De druk op met name de PMD voorzieningen is heel hoog omdat mensen beter afval scheiden dan verwacht. Avalex en de gemeente zijn in gesprek over oplossingen zoals: vaker legen, meer voorzieningen en communicatie.
- Er zijn in de wijk aanloopproblemen met verschillende oorzaken:  de lediging is soms onvoldoende en mensen plaatsen onterecht (grof) afval naast de container (dumpingen en bijplaatsingen).  Avalex is aangesproken op de ledigingsproblemen en de frequentie is  aangepast door Avalex. De bijplaatsingen en dumpingen worden op dit moment aangepakt door het CleanTeam van Avalex en zeer intensieve handhaving van de gemeente op de hotspots.  

- In de loop van 2018 vindt een evaluatie plaats betreffende het invoeren van omgekeerd inzamelen in deze wijk.

Omgekeerd inzamelen: vervolgwijken
- De eerste bewonersbijeenkomst in de Prinsenhof/ De Heuvel is goed verlopen, maar had een beperkte opkomst.  Het plan is aangepast op diverse punten die tegemoet komen aan de wensen van bewoners, zoals het plaatsen van meer locaties voor glasinzameling.
- De gemeente gaat nog in gesprek met partijen in de wijk (Moskee, Woej) om meer mensen te betrekken bij het nieuwe inzamelen,  dit is nodig omdat bewoners en het Buurt Preventie Team aangeven dat het belangrijk is om eerst meer mensen te bereiken voor we HNI invoeren.
- De uitvoering voor de Prinsenhof/De Heuvel wordt iets naar achteren gezet in de planning (3e 4e kwartaal 2018), voor die tijd pakken we De Rietvink en Voorburg-West op en zorgen we voor extra communicatie in de Prinsenhof/De Heuvel..
Financiën
Omschrijving Beschikbaar Uitgaven Verplichtingen Saldo
Projectbudget € 296.000 € 78.000 € 68.000 € 160.000
Totaal€ 296.000€ 78.000€ 68.000€ 160.000

Het lokale uitvoeringsbudget voor 2017 is voldoende om Grip op Grondstof te kunnen invullen, ook voor de volgende jaren is voldoende budget beschikbaar.
De kosten voor projectleiding zijn tot nu toe lager dan verwacht.  Kosten voor communicatie en aanpassen van infrastructuur zijn conform verwachting.

N.B. Dit gaat om de lokale uitvoeringskosten. Over de resultaten van Grip op Grondstof rapporteert Avalex conform afspraken in Grip Op Grondstof.
*verplichtingen zijn incl. verwachte kosten aanpassingen openbare ruimte.


Planning

Het jaarplan voor 2016/2017 is volgens planning uitgevoerd. De tussenstappen zijn wel wat later in het jaar gerealiseerd dan verwacht maar eind dit jaar is Voorburg-Midden over op het nieuwe inzamelen,  is alternerend inzamelen ingevoerd en zijn de voorbereidingen voor de vervolgwijken in volle gang.
In hoofdlijnen ziet de planning voor de komende periode er als volgt uit:

2018
- Januari/Februari:  Verdere voorbereidingen vervolgwijken en planning bewonersavonden voor o.a. de Rietvink en Voorburg-West.
- Maart/April:  Formele besluitvorming Prinsenhof/De Heuvel en bewonersavonden De Rietvink/Voorburg-West.
- Mei/Juni: Besluitvorming De Rietvink/Voorburg-West
- Juli: Uitvoering De Rietvink/Voorburg-West
- Derde en vierde kwartaal:  Uitvoering Prinsenhof/De Heuvel.

2019-2020
In 2019-2020 wordt in de hele gemeente, per wijk, het omgekeerd inzamelen ingevoerd. De vervolgwijken worden in het volgende jaarplan opgenomen welke bij het volgende projectenboek beschikbaar zal zijn.  Deze investeringsplanning zorgt ervoor dat wijken waar veel geïnvesteerd moet worden in containers niet allemaal tegelijk aan de beurt komen. Zo worden de financiële risico’s (voor Avalex) goed beheersd.Bestanden:
Jaarplan 2016 LV_Def.pdf (1,34 Mb)

Communicatie

- De algemene communicatiecampagne loopt:  met berichten in de media, online en door acties in winkelcentra en middels advertenties op straat.

- Bewoners ontvangen informatie zodra er in hun wijk wordt gestart met de procedure voor plaatsing inzamelmiddelen;

- Het ontwerp locatieplan Prinsenhof en de Heuvel wordt in procedure gebracht net als de wijken De Rietvink en Voorburg-West.

- Na invoering van omgekeerd inzamelen is de grondstofcoach van Avalex regelmatig in de wijk beschikbaar voor vragen.

- De evaluatie van Voorburg-Midden wordt een half jaar na de invoering gestart (eind april).


Risicomanagement

Risico's kunnen worden uitgesplitst naar algemene risico's bij het invoeren van Grip op Grondstof en lokale risico's in Leidschendam-Voorburg.

Risico's algemeen Grip op Grondstof

Avalex rapporteert over de algemene risico's van het project via het DB als onderdeel van de P&C cyclus.  De belangrijkste (financiele) risico's zijn de benodigde investeringen en de planning daarvan;  de (autonome) ontwikkelingen van kosten/opbrengsten van grondstoffen en de verbranding van restafval. Ook wordt de planning van vervolgwijken met de gemeentecoordinatoren besproken zodat de kapitaalintensieve wijken (waar veel nieuwe ondergrondse containers nodig zijn)  worden verspreid in de planning.

Risico's Uitvoering in Leidschendam-Voorburg

Uitvoeringskosten gemeente
De risico's voor de lokale uitvoeringskosten zijn beperkt. Er zijn naar verwachting voldoende middelen geraamd om aanpassingen in de openbare ruimte te doen als dat nodig is voor de plaatsing van ondergrondse containers. In het concept plan voor Voorburg-Midden hoeven minder kabels verlegd te worden dan vooraf ingeschat maar de kosten voor communicatie (extra brieven, extra bewonersavonden)  en van veranderingen in de openbare ruimte  zijn hoger.  In de Prinsenhof en De Heuvel zetten we extra in op communicatie/participatie en proberen we aansluiting te vinden bij het project 'Dit is jouw buurt'. Het project verloopt binnen budget.

Ledigingsproblemen
De huidige problemen met het op tijd legen van containers en een toename in onterechte dumpingen van (grof)afval naast containers leiden tot imagoproblemen voor het nieuwe inzamelen. Dit kan gevolgen hebben voor de resultaten en de voortgang van het project.
Avalex en de gemeente zetten momenteel fors extra in om deze ontwikkeling tegen te gaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities