| contact  |  home

Projectenboek
   
Sociale woningbouw - Overgoo
Geactualiseerd op 22 mei 2018

De bouw van tijdelijke sociale woningenProjectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Kist Programma Ruimtelijk
Ambtelijk opdrachtgever Pim Felix Initiatiefnemer / opdrachtgevers Gemeente Leidschendam-Voorburg
Projectleider Arjan Kampschuur    
Projectkarakteristiek
Projectfase Start project Ruimtelijke procedure Bestemmingsplan
Einddatum Eind Q2 2018 Risicoprofiel deze graag invullen
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 5 juli 2016 Volgende raads- / commissie-behandeling
Besluitvorming Op basis van de businesscase is het programma voor de locatie vastgesteld. 
Afwijking tov besluitvorming
Doelstelling en gewenst resultaat

Doel

Voor urgent woningzoekenden (o.a. statushouders, jongeren en starters) op de woningmarkt voorzien in behoefte aan een betaalbare woning. Voorkomen van een tekort aan goedkope huurwoningen, met bevordering van de doorstroming uit de bestaande voorraad en zo min mogelijke wachttijd voor toewijzing. Hierbij is het doel om deze wachttijd in ieder geval niet te laten oplopen ten opzichte van de huidige wachttijden. Hiervoor heeft de raad op 5 juli 2016 besloten op de locaties Rijnlandlaan, De Star en Overgoo soaciale woningbouwt realiseren. Deze drie alternatieven zijn in het projectenboek als zelfstandige projecten opgenomen.

Het nevendoel voor de gemeente is het zorgen voor een aantrekkelijk beeld en het technisch mogelijk maken van de realisatie van de woningen. Er moet een goede ruimtelijke koppeling zijn met de omgeving.

Resultaat

Het resultaat is de planologische voorbereiding (omgevingsvergunning) voor en oplevering van sociale woningen voor statushouders, jongeren en starters op de locatie Overgoo in Leidschendam.

De planologische voorbereiding en het bouw- en woonrijp maken van de locatie ligt bij de gemeente. De realisatie van de woningen ligt bij de woningbouwcorporatie.


Stand van zaken

In de businesscase sociale woningbouw van 2016 is Overgoo aangewezen als locatie voor tijdelijke sociale woningbouw, gelet op de in de ruimtelijke structuurvisie gewenste herontwikkelingsopgave voor het gebied.
Bij de start van de uitvoering van het raadsbesluit hebben de marktpartijen in het gebied de ambitie geuit om, mede door strategische aankopen en gemaakte investeringen, tot integrale gebiedsontwikkeling van het zogenoemde Fleetpark, inclusief het gemeentelijke plandeel Overgoo, over te gaan. Het college heeft vervolgens samen met Impact Ontwikkeling IV B.V. (verder te noemen Impact) gezocht naar ruimte om twee ogenschijnlijk conflicterende trajecten met elkaar te verbinden zodat er meerwaarde ontstaat voor de belanghebbenden in het gebied.

Impact is verzocht een voorstel te doen voor invulling van het gemeentelijk plandeel Overgoo met een permanente duurzame bouw van woningen voor de doelgroep jongeren, studenten, statushouders en ander urgent woningzoekenden. Op deze manier wordt voorkomen dat een deel van het gebied voor langere tijd met tijdelijke gebouwen wordt ingericht, en er direct een duurzame oplossing kan worden gecreëerd met de daarbij behorende positieve uitstraling. Uitgangspunt is dat het aantal sociale woningen als genoemd in de businesscase gehandhaafd blijft.

De onderhandelingen met Impact voor de intentieovereenkomst zijn afgerond. Vaststelling van de overeenkomst vindt plaats in november 2017.  Na de vaststelling kan gestart worden met visievorming en opstellen van het ruimtelijk kader (spelregelkaart). De looptijd van de overeenkomst bedraagt 6 maanden. In deze periode worden de ambities vertaald naar concrete plannen en wordt de definitieve haalbaarheid van de integrale ontwikkeling naar een aantrekkelijke woon- en werkomgeving bepaald.


Financiën

Vanuit de business case Sociale Woningbouw voor de locatie Overgoo is € 50.000,- aan voorbereidings- begeleidings- en onderzoekskosten en € 700.000,- voor het dichten van het exploitatietekort beschikbaar gesteld (raadsbesluit met kenmerk 1541501).

De marktpartijen in het zogenoemde Fleetpark, inclusief het gemeentelijk plandeel Overgoo, hebben de ambitie geuit om tot integrale gebiedsontwikkeling over te gaan,  waarbij sprake is van permanente duurzame bouw van woningen in plaats van tijdelijke huisvesting. Daartoe heeft de gemeente een intentieovereenkomst gesloten met Impact Ontwikkeling IV BV. Uitgangspunt is dat het aantal sociale woningen als genoemd in de businesscase gehandhaafd blijft. De beschikbaar gestelde € 700.000 voor tijdelijke huisvesting is daarmee reeds in 2017 vrijgevallen.


Planning

De geplande oplevering van de sociale huurappartementen op de locatie Overgoo in het raadsvoorstel over de businesscase van de sociale woningbouw was 4de kwartaal 2016. Vanwege de gesprekken met de eigenaren van het omliggende gebied Overgoo en daarmee de mogelijkheid dat de sociale woningbouw opgenomen/meegenomen wordt in de ontwikkeling van het totale gebied Overgoo (zie ook Stand van zaken), staat dit project 'on hold' en wordt deze planning niet gehaald.


In Q4 2017 is een intentieovereenkomst met Impact Ontwikkeling IV BV afgesloten. Bij de gehele herontwikkeling van het omliggende gebied is overeengekomen dat het sociale programma als benoemd in de businesscase sociale woningbouw als structureel programma wordt gerealiseerd. De gemeente en Impact Ontwikkeling IV BV nemen 6 maanden de tijd om de haalbaarheid van de integrale ontwikkeling te bepalen.


Communicatie

Wanneer meer duidelijkheid is over het resultaat van de gesprekken met de initiatiefnemers voor de ontwikkeling van het gebied Overgoo, zal nader over de realisatie van de sociale woningbouw op de locatie Overgoo gecommuniceerd worden (zie ook Planning). Naar verwachting zal er in het vierde kwartaal 2017 meer duidelijkheid zijn.


Risicomanagement

Parallel aan de start van dit project worden er met de eigenaren van het omliggende gebied Overgoo gesprekken gevoerd of de realisatie van de sociale woningen opgenomen kan worden in de totale ontwikkeling van Overgoo. Totdat hier duidelijkheid over is, staat dit project 'on hold'. Dit levert reeds vertraging op. Er is sprake van een maatschappelijk risico als gevolg van een mogelijk gebrek aan draagvlak in de omgeving. Door het organiseren van een inloopavond over het stedenbouwkundig plan voor bewoners en ondernemers uit de omgeving wordt geprobeerd het aantal bezwaren tegen het plan te beperken.Bezwaren die zich pas in een laat stadium in het proces aandienen blijven een potentieel risico vormen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities