| contact  |  home

Projectenboek
   
Kulturhus
Geactualiseerd op 23 februari 2018

In het Kulturhus werken vanaf 2018 het Dorpshuis Stompwijk, de basisschool Maerten van den Velde, Kinderopvang Zoeterwoude SKZ, Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West en de Bibliotheek aan de Vliet onder één dak samen in Stompwijk.Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Bremer Programma Onderwijs (voorheen Sociale structuur)
Ambtelijk opdrachtgever Rob Gussekloo Initiatiefnemer / opdrachtgevers Gemeente Leidschendam-Voorburg
Projectleider Marian Rood    
Projectkarakteristiek
Projectfase Uitvoeringsfase Ruimtelijke procedure 28 sept. 2017 omgevings-vergunning verleend en op 9 nov. 2017 onherroepelijk
Einddatum Q4-2018 Risicoprofiel Hoog
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 12 december 2017 Volgende raads- / commissie-behandeling
Besluitvorming De raad heeft besloten om gelet op onvoorziene omstandigheden en het belang van het Kulturhus als voorziening in Stompwijk extra middelen beschikbaar te stellen
Afwijking tov besluitvorming

 

Doelstelling en gewenst resultaat

In Stompwijk is een impuls nodig voor het behoud van de basisvoorzieningen op het gebied van onderwijs, kinderopvang, welzijn en zorg. Investeren in een slimme combinatie van maatschappelijke voorzieningen, informatie en dienstverlening onder één dak is de oplossing om de voorzieningen en daarmee de leefbaarheid van Stompwijk op peil te houden. Het Kulturhus voorziet in een centrum voor de dorpsgemeenschap met een basisschool, een peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, een consultatiebureau, een jeugdsoos, een servicepunt van de bibliotheek en multifunctionele ruimtes zoals een grote zaal, een foyer met keuken, een speellokaal en een atelier. Dit centrum komt op de locatie waar nu de basisschool staat. Het nieuwe Kulturhus zal niet alleen een markant punt in het centrum van Stompwijk zijn, maar ook een “huiskamer” voor de hele Stompwijkse gemeenschap, van jong tot oud.

Het Kulturhus wordt een toekomstbestendig, hoogwaardig duurzaam gebouw dat voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van binnenklimaat, licht en akoestiek. Voor het schoolgedeelte betekent dat Frisse Scholen Klasse A. Daarnaast is het Kulturhus door het toepassen van verschillende innovaties en aanbrengen van zonnepanelen op het speciaal daarvoor ontworpen dak een onderhoudsarm, gasloos gebouw, dat bovendien minimaal zijn eigen energie opwekt: energieneutraal dus.Stand van zaken

Het DBFMO-contract, Design, Build, Finance, Maintain and Operate voor het Kulturhus is getekend op 18 april 2017 door Slim Scholen Bouwen BV, schoolbestuur Panta Rhei en de gemeente Leidschendam-Voorburg. De bouw van het Kulturhus is gestart in december 2017. De funderingspalen zijn geboord en de bewapening is aangebracht als voorbereiding op het storten van de kelderwanden- en de keldervloer.Financiën
Omschrijving Beschikbaar Uitgaven Verplichtingen Saldo
Krediet Kulturhus € 3.280.049 € 859.770 € 2.977.800 € -557.521
Totaal€ 3.280.049€ 859.770€ 2.977.800€ -557.521

Het beschikbare krediet van €3.280.049 wordt als gevolg van het raadsbesluit om extra middelen ter beschikking te stellen bij de eerstvolgende kadernota verhoogd met € 560.000. Daarom zie je dat er sprake is van een tekort, omdat de verplichtingen al wel zijn opgehoogd. De verplichtingen bestaan uit de contractueel overeengekomen gemeentelijke bijdrage aan de locatie- en opstalontwikkeling minus de betaalde termijnen, de investering in de kwaliteitssprong en de geprognotiseerde boekwaarde van het huidige schoolgebouw op peildatum 31-12-2017.

Het Dorpshuis Stompwijk, schoolbestuur Panta Rhei, Kinderopvang Zoeterwoude, SKZ, en Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West, JGGZZHW, betalen jaarlijks huur en/of servicekosten. Het gaat om bedragen die zijn vastgelegd in deelnameverklaringen. Panta Rhei betaalt de vergoeding voor de materiële instandhouding van het primair onderwijs (groepsafhankelijke bijdrage). De gemeente staat garant voor de huurinkomsten ter grootte van € 49.622 voor een periode van 10 jaar. In de deelnameverklaring van SKZ is de subsidie van de gemeente als voorwaarde genoemd. Vanaf 2018 is er een nieuwe subsidieregeling voor peuterspeelzalen. Voor SKZ wordt er maatwerk toegepast, zodat peuters naar de opvang in Stompwijk kunnen.

De gemeente heeft in het jaarprogramma onderwijs een bedrag van € 85.000 separaat ter beschikking gesteld (oormerking in de reserve onderwijshuisvesting) voor de asbestsanering die voorafgaand aan de sloop van het hoofdgebouw plaats vindt.


Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
Opening KulturhusQ4-2018De gemeente verstrekt een Beschikbaarheidscertificaat vóórdat gebruikers over het Kulturhus kunnen beschikken.  

In april van dit jaar is de fundering gereed en start de montage van de staalconstructie. Het hoogste punt wordt bereikt in mei van dit jaar. De totale bouwtjd bedraagt negen maanden en vóór de herfstvakantie wordt het Kulturhus aan de gebruikers opgeleverd.


Communicatie

De start van de bouw is gecommuniceerd met een persbericht. Het bereiken van het hoogste punt in mei van dit jaar is de volgende mijlpaal waaraan aandacht wordt besteed.


Risicomanagement

De contractvorm voor het Kulturhus, DBFMO, zorgt ervoor dat de opdrachtnemer het ontwerp en de uitvoering af kan stemmen op de gebruiksfase van het object. De opdrachtnemer is zo in staat om de meeste projectspecifieke risico’s te beheersen. Deze projectrisico’s zijn daarom bij de opdrachtnemer belegd vanuit de redenering dat de partij die het beste in staat is het risico te beheersen dit ook moet doen.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities