| contact  |  home

Projectenboek
   
Kulturhus
Geactualiseerd op 08 september 2017

In het Kulturhus werken vanaf 2018 het Dorpshuis Stompwijk, de basisschool Maerten van den Velde, Kinderopvang Zoeterwoude SKZ, Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West en de Bibliotheek aan de Vliet onder één dak samen in Stompwijk.Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Bremer Programma Sociale structuur
Ambtelijk opdrachtgever Rob Gussekloo Initiatiefnemer / opdrachtgevers Gemeente Leidschendam-Voorburg
Projectleider Marian Rood    
Projectkarakteristiek
Projectfase Ontwerp & voorbereidingsfase af te ronden met een aanvangscertificaat conform contract Design, Build, Finance, Maintain and Operate Ruimtelijke procedure Bestemmingsplan is vastgesteld, Omgevingsvergunning is aangevraagd en sloopmelding is geaccepteerd
Einddatum Q1-2018 verschuift
naar Q2-2018
Risicoprofiel Hoog
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 30 mei 2017 Volgende raads- / commissie-behandeling
Besluitvorming Laatste raadsbehandeling betrof een budgetneutrale investering in een kwaliteitssprong naar een energieneutraal en een gezond gebouw en het toewerken naar een integraal kindcentrum.
Afwijking tov besluitvorming Het risico van prijsstijgingen ligt bij de opdrachtnemer volgens het contract dat gesloten is. Er is wel reden om de exploitatie extern te laten toetsen alvorens het aanvangscertificaat te verstrekken.

 

Doelstelling en gewenst resultaat

In Stompwijk is een impuls nodig voor het behoud van de basisvoorzieningen op het gebied van onderwijs, kinderopvang, welzijn en zorg. Investeren in een slimme combinatie van maatschappelijke voorzieningen, informatie en dienstverlening onder één dak is de oplossing voor dit vraagstuk. In het Kulturhus versterken functies elkaar. De deur is vaker open. En elkaar ontmoeten maakt samen iets organiseren makkelijker. Het Kulturhus draagt zo bij aan de leefbaarheid van Stompwijk.

Het Kulturhus voorziet in een centrum voor de dorpsgemeenschap met een basisschool, een peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, een consultatiebureau, een jeugdsoos, een servicepunt van de bibliotheek en multifunctionele ruimtes zoals een grote zaal, een foyer met keuken, een speellokaal en een atelier. Dit centrum komt op de locatie waar nu de basisschool staat.


Stand van zaken

Op 6 april 2017 hebben Slim Scholen Bouwen BV, het geselecteerde consortium, en het schoolbestuur Panta Rhei met de gemeente een DBFMO-contract getekend. Panta Rhei wordt contractmanager voor het maintain- en operatedeel van het DBFMO-contract.

Het consortium heeft samen met Panta Rhei, gemeente en gebruikers een ontwerp gemaakt op basis waarvan de omgevingsvergunning en watervergunning op 6 juni 2017 zijn aangevraagd. In de zomervakantie is het hoofdgebouw en het schoolplein aangepast, zodat alle leerlingen het schooljaar 2017/2018 in het hoofdgebouw les krijgen. De ''kleuterschool'' wordt in de week van 4 september gesloopt. Na afgifte van de omgevingsvergunning en het aanvangscertificaat starten de funderingswerkzaamheden.

De aantrekkende bouw zorgt voor schaarste. Het contracteren van een sloopaannemer en astbestsaneerder bleek daardoor lastiger dan vooraf voorzien en heeft gezorgd voor vertraging. Ook de schaarste aan heipalen speelde mee bij de keuze van Slim Scholen Bouwen voor het boren van de funderingspalen. Hierdoor wordt vertraging als gevolg van lange levertijden voorkomen.


Financiën
Omschrijving Beschikbaar Uitgaven Verplichtingen Saldo
Krediet Kulturhus € 3.260.049 € 499.527 € 2.760.698  
Totaal€ 3.260.049€ 499.527€ 2.760.698€ 0

Het beschikbare krediet is verhoogd met € 266.700 als gevolg van verwerking van het raadsbesluit om budgetneutraal te investeren in een kwaliteitssprong van het Kulturhus: een energieneutrale school met de hoogste klimaatklasse. De verplichtingen bestaan uit de contractueel overeengekomen gemeentelijke bijdrage aan de locatie- en opstalontwikkeling minus de betaalde eerste termijn, de investering in de kwaliteitssprong en de geprognotiseerde boekwaarde van het huidige schoolgebouw op peildatum 31-12-2017.

Het Centrum Jeugd en Gezin, het Dorpshuis Stompwijk, schoolbestuur Panta Rhei en Kinderopvang Zoeterwoude SKZ en Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West betalen jaarlijks huur en/of servicekosten. Het gaat om bedragen die zijn vastgelegd in deelnameverklaringen. Panta Rhei betaalt de vergoeding voor de materiële instandhouding van het primair onderwijs (groepsafhankelijke bijdrage). De gemeente staat garant voor de huurinkomsten ter grootte van € 49.622 voor een periode van 10 jaar. De gemeente heeft in het jaarprogramma onderwijs een bedrag van € 85.000 separaat ter beschikking gesteld (oormerking in de reserve onderwijshuisvesting) voor de asbestsanering.

De subsidieregeling voor peuterspeelzalen is gewijzigd. Voor de situatie in Stompwijk pakt de herverdeling nadelig uit. De gemeente is nu in overleg met kinderopvang Zoeterwoude. De behoefte aan een peuterruimte in het Kulturhus blijft, omdat de gemeente de zorg heeft om peuters in Stompwijk voor- en vroegschoolse educatie aan te bieden.


Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
Start bouw KulturhusQ3-2017De gemeente verstrekt een Aanvangscertificaat vóór start bouw.  
Opening KulturhusQ2-2018De gemeente verstrekt een Beschikbaarheidscertificaat vóórdat gebruikers over het Kulturhus kunnen beschikken.  

De aantrekkende markt (gevulde orderportefeuilles) zet de planning onder druk. De opdrachtnemer was van plan om het kleutergebouw te slopen vóór de aanvang van het nieuwe schooljaar. Met Panta Rhei is afgesproken dat de sloop van de kleuterschool plaats vindt in de week van 4 september. De oplevering van het Kulturhus verschuift naar verwachting van het eerste naar het tweede kwartaal van 2018.


Communicatie

Het project Kulturhus kent een open communicatiestrategie. Dit betekent dat betrokkenen vanaf de start zijn betrokken bij de ontwikkeling van producten en binnen vooraf gestelde kaders daadwerkelijk mogelijkheden hebben de ontwikkeling te beïnvloeden. Mijlpalen en de besluitvorming in het college en raad worden onder de aandacht gebracht met bijvoorbeeld een bericht in de Dorpsketting, een persbericht of via de website. Het schetsontwerp en definitief ontwerp zijn gereed en hebben de instemming van de gebruikers. De ontwerpen zijn in de openbare vergadering van de adviesraad Stompwijk gepresenteerd. Op 15 mei 2017 zijn direct omwonenden in een bijeenkomst geïnformeerd over de laatste stand van zaken en de uitvoering van het project. Er zijn vervolgens twee nieuwsbrieven gepubliceerd in de Dorpsketting.

Een programmacommissie organiseert het Kulturprogramma. Het Kulturprogramma is een platform voor en door Stompwijkers waarin mensen zich kunnen aansluiten en hun talent voor andere Stompwijkers inzetten. Het Kulturprogramma maakt daarmee zichtbaar waar het Kulturhus voor staat. Elkaar ontmoeten en samen invulling geven aan activiteiten die aansluiten bij de behoeftes die er leven op het gebied van welzijn, cultuur, educatie en zorg.


Risicomanagement

De contractvorm voor het Kulturhus, DBFMO, zorgt ervoor dat de opdrachtnemer het ontwerp en de uitvoering af kan stemmen op de gebruiksfase van het object. De opdrachtnemer is zo in staat om de meeste projectspecifieke risico’s te beheersen. In het DBFMO-contract zijn de risico’s toegewezen naar de partij die het risico het best kan beheersen. De meeste projectrisico’s komen daarbij bij de opdrachtnemer te liggen vanuit de redenering dat de partij die het beste in staat is het risico te beheersen dit ook moet doen. Door de verschuiving van risico’s naar de private partij, koopt de publieke partij risico’s op meerwerk, vertraging of budgetoverschrijdingen af. 

Nu de markt aantrekt, heeft de Slim Scholen Bouwen het signaal afgegeven dat de bussinesscase onder druk staat. Zijn verwachting is dat zijn raming ten opzichte van de aanbieding in februari met ongeveer 10% is verslechterd. Slim Scholen Bouwen heeft nog geen definitieve cijfers ingediend. De gemeente laat zich bij de beoordeling van de financiële haabaarheid ondersteunen door een onafhankelijke taxateur. Alleen bij een positieve beoordeling verstrekt de gemeente het aanvangscertificaat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities