| contact  |  home

Projectenboek
Bereikbaar Stompwijk
Geactualiseerd op 15 februari 2018

Realisatie van een duurzame en toekomstbestendige weginfrastructuur in Stompwijk.


1 tot 1 van 2 records
vorige12volgende

Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Bremer Programma Economische en Ruimtelijke kansen
Ambtelijk opdrachtgever Rob Gussekloo Initiatiefnemer / opdrachtgevers Gemeente Leidschendam-Voorburg
Projectleider Carl de Koning    
Projectkarakteristiek
Projectfase Voorbereiding en realisatie   Ruimtelijke procedure Bestemmingsplanprocedure Verbindingsweg en diverse vergunningen t.b.v. de realisatie van de wegprojecten
Einddatum 2020 Risicoprofiel Hoog
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 4 juli 2017 (Raad): onteigeningsplan Verbindingsweg Volgende raads- / commissie-behandeling -
Besluitvorming Raadsbesluit van 15 december 2015: renoveren kadewand Stompwijkseweg (de delen die hiervoor niet in aanmerking komen worden vervangen).

Raadsbesluit van 26 april 2016: vaststellen van het inrichtingsontwerp Huyssitterweg (als onderdeel van de Verbindingsweg)

Raadsbesluit van 13 december 2016: vaststelling bestemmingsplan Verbindingsweg.

Raadsbesluit van 4 juli 2017: vaststelling verzoekbesluit voor de start van de administratieve onteigeningsprocedure Verbindingsweg.

Afwijking tov besluitvorming


Dit project is door de raad aangewezen als "groot project" in het kader van de Procedureregeling Grote Projecten. In dit Projectenboek wordt uitgebreid gerapporteerd over de stand van zaken zoals aangegeven in het Startdocument van september 2015. In financiële zin wordt tevens gerapporteerd over aanbestedingsresultaten en de aanwending van de posten “onvoorziene kosten” (deel uitmakend van de projectbegroting). Ter afronding van het project wordt te zijner tijd een evaluatienotitie voorgelegd.


Doelstelling en gewenst resultaat

Doelstelling van het project is het verbeteren van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid van de kern en het buitengebied van Stompwijk. Tevens wordt een bijdrage geleverd aan de recreatieve ontwikkeling van het  gebied met behoud van de agrarische functie en wordt een economische impuls gegeven aan de bedrijvigheid in Stompwijk.

De projectmaatregelen zijn gericht op het realiseren van een duurzame en toekomstbestendige reconstructie van de Stompwijkseweg, een nieuwe inrichting van de Dr. Van Noortstraat en de aanleg van een nieuwe Verbindingsweg tussen de N206 via de Meeslouwerpolder naar de Dr. van Noortstraat. Genoemde opgaven worden in samenhang voorbereid en uitgevoerd. Bewoners en ondernemers in Stompwijk worden hierbij nadrukkelijk betrokken.


Stand van zaken

Met de besluiten van de raad van 1 juli 2015 en 26 april 2016 is de scope van het project vast komen te staan. Hieronder een overzicht van zaken die na dit besluit in gang zijn gezet:


A. Aanbesting van werken

Over de wijze van aanbesteden (contractvorm) en de diverse aan te besteden werken van de planonderdelen is een Inkoopplan opgesteld. Kort samengevat zijn er vier aan te besteden werken voorzien:

1. Reconstructie Stompwijkseweg

De aannemer van het werk is BAM Infra te Gouda. Deze aannemer is, na een voorbereidingsperiode van 6 maanden, eind februari 2017 gestart met de renovatie en de vernieuwing van de kadedelen langs de Stompwijksevaart. De kadewerkzaamheden zijn eind juli 2017 grotendeels afgerond. Eind augustus 2017 is gestart met de wegwerkzaamheden. Deze werkzaamheden per wegvak bestaan uit het openbreken van de weg, het saneren van het grondpakket waar nodig, het aanbrengen van een nieuwe fundering en tot slot het bestraten met nieuwe klinkers. De beoogde oplevering is bepaald op 4 april 2018

Stagnatie

Eind december 2017 heeft de aannemer kenbaar gemaakt dat het werk niet vóór gestelde datum kan worden opgeleverd. Er zijn kabels en leidingen aangetroffen op locaties die niet waren voorzien en het belemmeren om de versterkingsbuizen ten behoeve van de kaderenovatie te plaatsen. De nutsbedrijven is gevraagd om passende maatregelen te treffen. In overleg met de aannemer wordt gezocht naar de meest passende oplossing per locatie. Nadat de nutsbedrijven opdracht is verstrekt voor het aanpassen van hun netwerk en daarvoor de benodigde vergunningen zijn verkregen kan tot uitvoering worden overgegaan. Naar verwachting zal dat in Q3 2018 het geval zijn. Direct aansluitend op de nutswerkzaamheden zal de aannemer in Q4 2018 de resterende kadewerkzaamheden kunnen uitvoeren. Voor het plaatsen van de buispalen zal de Stompwijkseweg opnieuw worden afgesloten, naar verwachting ca. 30 werkdagen. Voor alle andere werkzaamheden die hiermee verband houden zal een halve rijbaan afzetting toereikend zijn. Op 15 februari 2018 heeft de aannemer een nieuwsbrief uitgebracht over beschreven situatie. Aan een meer concrete planning en aanpak wordt de komende tijd gewerkt.

Als opdrachtgever van dit werk zijn we teleurgesteld in de uitloop van het werk en de negatieve gevolgen daarvan voor de omgeving. We zullen er op sturen dat de restant-werkzaamheden worden uitgevoerd op een voor de omgeving minst belastende wijze.  De uitgestelde oplevering van het werk wijkt af van de contractuele afspraken met BAM Infra. De juridische consequenties daarvan worden thans in beeld gebracht en zijn inmiddels onderwerp van gesprek met de aannemer

2. Realisatie Verbindingsweg

Met het besluit van de Raad van 26 april 2016 (planoptimalisatie Huyssitterweg) is het tracé van de Verbindingweg vast komen te staan. Het referentie ontwerp van de Verbindingsweg is afgerond en wordt in februari 2018  ter vaststelling voorgelegd aan B&W. Het wegontwerp zal de basis vormen voor de aanbesteding van het werk.

Allereerst wordt het tracé voorbelast met grond (tijdelijke ophoging met grond om voldoende draagkracht voor de weg te verkrijgen). De technische onderzoeken zijn inmiddels verricht en de wijze van het voorbelasten is bepaald. Er wordt vooralsnog uitgegaan van een periode van voorbelasting van ca. 9 tot 12 maanden. De voorbelasting wordt gefaseerd uitgevoerd omdat nog niet alle percelen in eigendom zijn verkregen. In de maanden maart en april 2018 zal dit werk worden aanbesteed.De planning is er op gericht om in juni 2018 te starten met het voorbelasten van de reeds aangekochte percelen.

3. Herinrichting Dr. Van Noortstraat.

Na de aanleg van de Verbindingsweg kan de Dr. Van Noortstraat verder worden ontlast van verkeer en wordt tot herinrichting van dit planonderdeel (als sluitstuk van dit wegenproject) overgegaan.


B. Grondaankopen

Voor de voorbelasting van het tracé en de daadwerkelijke realisatie van de Verbindingsweg moeten gronden in eigendom worden verkregen. De doelstelling om eind 2016 alle benodigde gronden langs minnelijke weg te hebben aangekocht is niet gehaald. Op 4 juli 2017 heeft de Raad besloten om het middel van onteigening in te zetten.  Inmiddels heeft Rijkswaterstaat Corperate Dienst de onteigeningsprocedure opgestart. Het betreft de administratieve procedure die erop is gericht om in augustus 2018 te komen tot het zogenaamde Koninklijk Besluit. Dit beslit is de basis voor de rechtbankprocedure ter daadwerkelijke verkrijgen van de benodigde percelen. Gedurende de onteigeningsprocedure worden de onderhandelingen langs minnelijke weg voortgezet. Inmiddels heeft dit geleid tot een aantal nieuwe grondaankopen.


C. Bestemmingsplan Verbindingsweg

Zoals in de vorige rapportage is gemeld, heeft het bestemmingsplan in oktober 2017 de onherroepelijke status verkregen.


D. Risicoregister

De actualisatie van het risicoregister is een continu proces. De risico’s zijn gekoppeld aan beheermaatregelen. Zie daarvoor het hoofdstuk Risicomanagement.


Financiën
Omschrijving Beschikbaar Uitgaven Verplichtingen Saldo
Voorbereidingsbudget Stompwijk € 800.000 € 801.342   € -1.342
Investeringskrediet Stompwijkseweg € 13.250.000 € 5.590.243 € 1.741.260 € 5.918.497
Investeringskrediet Dr. Van Noortstraat € 1.280.000 € 10.683   € 1.269.317
Investeringskrediet Verbindingsweg € 10.730.000 € 3.288.779 € 70.411 € 7.370.809
VAT kosten € 2.960.000 € 1.671.705 € 311.648 € 976.647
Totaal€ 29.020.000€ 11.362.752€ 2.123.319€ 15.533.928

Bij besluit van 1 juli 2015 (nr. 1348067) is de definitieve scope van het project vastgesteld en het daarvoor benodigde uitvoeringskrediet van afgerond € 29 mln. beschikbaar gesteld. Voor de dekking van het totale projectbudget ontvangt de gemeente een bijdrage van het Hoogheemraadschap van Rijnland van € 0,53 mln en is door de MRDH een subsidie gereserveerd van € 0,54 mln. Het bedrag van verkoopopbrengsten en diverse overige baten is € 0,36 mln. Het overgrote deel van het projectbudget wordt gedekt uit de reserve "Bereikbaarheid Stompwijk", die is gevormd bij de 2e Tussentijdserapportage 2015 (nr. 1418493).

Het resultaat van de in februari 2018 geactualiseerde projectbegroting is weergegeven in bovenstaande tabel.

De projectbegroting wordt periodiek - dat wil zeggen per kwartaal - geactualiseerd. Actualisatie gebeurt op basis van de voortschrijdende inzichten en prognoses en na periodieke bijstelling van het risicodossier.

Conform het Startdocument in het kader van de procedureregeling Grote Projecten (september 2015) , wordt langs deze weg gerapporteerd (en verantwoord) welke kosten ten laste worden gebracht van de posten "onvoorzien":

In eerdere rapportages is melding gemaakt van een viertal mutaties: meerwerk poldergemaal (€55.000), nieuwe bestrating Stompwijkseweg (€185.000), bijstelling van de VAT-kosten (€310.000) en planoptimalisaties Huyssitterweg (onderdeel van de Verbindingsweg, € 160.000). In de tussentijd is dit onveranderd gebleven. In geld uitgedrukt:

- budget onvoorzien Stompwijkseweg: € 2.065.000

- budget onvoorzien Dr. Van Noortstraat: € 70.000

- budget onvoorzien Verbindingsweg: € 365.000

De resultaten van de actualisatie van het risicodossier (september2017 en januari 2018) worden momenteel verwerkt in de projectadministartie. Het budget onvoorzien Stompwijkseweg zal aanzienlijk worden afgewaardeerd omdat de voornaamste risico's inmiddels worden beheerst danwel zich niet of in mindere mate  hebben voorgedaan. De budgetten onvoorzien voor de andere twee deelprojecten zullen worden verhoogd op basis van de thans beschikbare nadere (technische)  informatie. In de vorige rapportage is gemeld dat de post VAT kosten (die voorziet in de kosten voor onder meer de ambtelijke en externe inzet, onderzoekskosten en communicatie) onder druk staat. Extra inhuur, verhoogde interne uurtarieven en de langere doorlooptijd van dit project liggen hieraan te grondslag. Thans is vastgesteld dat de post VAT kosten dient te worden opgehoogd. Binnen het huidige krediet is voldoende ruimte om deze tegenvaller op te vangen. In de komende voortgangsrapportage zal hier nader op worden ingegaan.Tevens zal de bijstelling van de posten onvoorzien nader worden toegelicht en verantwoord.


Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
Reconstructie Stompwijkseweg: realisatiefasestart werk: feb 2017 bestaande uit: kadeconstructies: feb - jul 2017 wegverbetering: aug 2017 - apr 2018 restant werkzaamheden Q3/Q4 2018ja (gunning werk)nee 
Herinrichting Dr. Van Noortstraataanbesteding: Q3 en Q4 2019 voorbereiding: Q1 2020 realisatie: Q2 - Q4 2020ja (gunning werk)nee 
Afronding wegwerkzaamhedenQ4 2020neenee 
Verbindingsweg: wegrealisatieaanbesteding: Q4 2018 en Q1 2019 voorbereiding aannemer: Q1/Q2 2019 realisatie: Q2 2019 -Q1 2020ja, BW (vaststelling van het wegontwerp)nee 
Bestemmingsplan Verbindingswegvaststelling raad: dec 2016 beroepstermijn: jan/feb 2017 beroepsprocedure RvS: Q3 2017 bestemmingsplan onherroepelijk: Q4 2017JaJa, vaststelling bestemmingsplan (dec. 2016) 
Grondverwerving/Onteigeningaankoop langs minnelijke weg: vanaf Q3 2015 (doorlopend) onteigeningsprocedure: Q4 2017 - Q1 2019 (inschrijving vonnis en overgang eigendom)jaja (onteigeningsbesluit, d.d. 4 juli 2017) 
Verbindingsweg: voorbelasten grondgunning werk: maart-april 2018 voorbereiding aannemer: april-mei 2018 realisatie: juni 2018 t/m Q2 2019neenee 

Bovenstaand overzicht is ontleend aan de projectplanning van januari 2018 en recente inzichten. De belangrijkste bijstelling is de stagnatie van de reconstructie van de Stompwijkseweg zoals beschreven in het hoofdstuk "stand van zaken".

De status van het deelproject Stompwijkseweg is dan ook omgezet van "aandachtspunt" naar "bijsturen". Alle andere in het overzicht vermelde mijlpalen zijn onveranderd.


Communicatie
Communicatie momenten Omgeving Raad Toelichting
reconstructie Stompwijksewegjanee 
planuitwerking Verbindingsweg en Dr. Van Noortstraatjanee 

Belanghebbenden worden nadrukkelijk betrokken bij de reconstructie van de Stompwijkseweg. De komende tijd zal de nadruk worden gelegd op de tijdelijke openstelling van de weg en de restant-werkzaamheden in de tweede helft van 2018. Ook wordt er met bewoners en bedrijven op individuele basis gesproken over hun bereikbaarheid tijdens de uitvoering en de te nemen tijdelijke maatregelen.

Gedurende de uitvoering wordt met matrixborden informatie verschaft over de per fase verschillend zijnde locaties van wegafzettingen. Voor de meest actuele informatie is een app ingesteld. Verder organiseert de aannemer een wekelijkse inloopmiddag om zaken omtrent de uitvoering te bespreken en wordt periodiek een nieuwsbrief uitgebracht.

De wijze waarop in Q2 2018 de voorbelasting van de Verbindingsweg zal worden uitgevoerd zal met informatiebijeenkomsten met de omgeving worden afgestemd. Ook de realisatie van de wegwerkzaamheden van de Verbindingsweg en de Dr. van Noortstraat wordt met informatiebijeenkomsten met de omgeving afgestemd.

Met de Klankbordgroep wordt 2-maandelijks de voortgang van het project besproken. Ook de Adviesraad Stompwijk is in het lopende proces betrokken. Een aantal leden van de Adviesraad heeft zitting in de Klankbordgroep. En de stand van zaken van het project wordt regelmatig geagendeerd voor de vergaderingen van de Adviesraad. Inwoners van Stompwijk worden tevens op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen via publicaties in de Dorpsketting. De projectpagina Bereikbaar Stompwijk op de gemeentelijke website wordt actueel gehouden.

Er is (als uitvoering van het Communicatieplan) een Communicatiekalender opgesteld waarin de inzet van de communicatiemiddelen omtrent de belangsrijkste mijlpalen van het project zijn benoemd. De opgestelde beeldkwaliteitsplannen Stompwijkseweg en Verbindingsweg visualiseren de vormgeving en inpassing. Deze plannen worden ingezet ter ondersteuning bij de planpresentaties.Risicomanagement

In mei 2015 is het risicoregister opgeleverd met de belangrijkste risico’s voor het projectresultaat. Dit register beschrijft in de meest brede zin de mogelijke risico’s voor dit project: juridisch, technisch, sociaal-maatschappelijk, organisatorisch en politiek-bestuurlijk. Aan elk risico is een “gewicht” gehangen, resulterend in een ranking. Mede op basis van deze informatie is de hoogte van de posten “onvoorzien” geraamd. Aan de benoemde risico’s zijn beheermaatregelen gekoppeld. Periodiek wordt het register bijgesteld en aangescherpt.Het beheer van het risicoregister blijft een dynamisch proces. Naarmate het project vordert worden diverse beheermaatregelen verder aangescherpt en/of bijgesteld. Bepaalde risico’s verdwijnen, maar er kunnen zich ook nieuwe risico’s voordoen als gevolg van nieuwe inzichten en gewijzigde omstandigheden. Deze zullen aan het register worden toegevoegd. Het risicoregister c.q. de beheermaatregelen en de vertaling in geld zijn dan ook een vast onderdeel van de projectteam-overleggen en worden gedeeld met de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever.

In september 2017 en januari 2018 is het risicoregister geactualiseerd. Op basis van de huidige stand van zaken en inzichten worden momenteel:

1. de projectrisico's met betrekking tot de reconstructie van de Stompwijkseweg verder afgewaardeerd;
2. de projectrisico's voor de deelprojecten Verbindingsweg en Dr. van Noortstraat herijkt;
3. de gevolgen van de stagnatie van grondaankopen (VAT kosten en posten "onvoorzien") nader benoemd;
4. de consequenties van een veranderende markt voor de aanbesteding van civieltechnische werken  verwerkt.

De belangrijkste 5 risico's zijn thans:

1. Risico: Stagnatie grondaankopen

Beheermaatregelen

1. inzet middel onteigening
2. intensiveren van de minnelijke onderhandelingen

2. Risico: langere periode van voorbelasten Verbindingsweg

Beheermaatregelen:

1. gedegen technisch vooronderzoek naar de eigenschappen van de bodemgesteldheid

2. periodieke monitoring van het zettingsproces en indien nodig treffen van aanvullende maatregelen

3. Risico: Onderhoud en verleggen kabels en leidingen

Beheermaatregelen:

1. structureel overleg met kabels- en leidingen exploitanten over de voortang en aanpak van het project
2. nauwkeurig in beeld brengen van de nutstracés d.m.v. aanvullend onderzoek
3. afspraken met nutspartijen omtrent het eventueel verleggen en onderhoud formaliseren en bewaken

4. Risico: Afspraken met Hoogheemraadschap van Rijnland

Beheermaatregelen:

1. (tussentijdse) afspraken over de technische uitgangspunten van de projectmaatregelen vastleggen
2. de geformaliseerde afspraken aan te merken als basis voor verkrijging van de (water)vergunningen

5. Risico: Afkalvend draagvlak bij de bewoners en de bedrijven als gevolg van projectmaatregelen en doorlooptijden

Beheermaatregelen:

1. structureel overleg met Klankbordgroep en afstemming met de Adviesraad
2. tijdige informatieverstrekking naar belanghebbenden over te nemen projectmaatregelen en waar mogelijk hen betrekken bij de te maken keuzes.
3. inzet van communicatiemiddelen om snel en adequaat te kunnen inspelen op gewijzigde omstandigheden
4. de vochtproblematiek van woningen is een belangrijk item voor bewoners Dr. van Noortstraat. Belanghebbenden tijdig betrekken bij de te nemen oplossingsrichtingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities