| contact  |  home

Projectenboek
   
Leidschendam Centrum
Geactualiseerd op 06 maart 2018

Herstructureringsproject voor het historisch centrum van Leidschendam.1 tot 1 van 2 records
vorige12volgende

Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Kist Programma Economische en ruimtelijke kansen
Ambtelijk opdrachtgever André Huykman Initiatiefnemer / opdrachtgevers Vof Leidschendam Centrum en gemeente Leidschendam-Voorburg
Projectleider Paula van der Ark    
Projectkarakteristiek
Projectfase Openbaar gebied in  Realisatie / beheer.
Bouwkavels: Ontwerp
Ruimtelijke procedure Diverse omgevingsvergunningen voor de bouwplannen
Einddatum Uitgifte laatste kavel medio 2019, afronding project 2020. Risicoprofiel Financieel laag
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 31 oktober 2017 Volgende raads- / commissie-behandeling
Besluitvorming Parkeerbalans LDC vastgesteld
Afwijking tov besluitvorming

 

Doelstelling en gewenst resultaat

Het (laten) realiseren van het plan Leidschendam Centrum zoals verwoord in het Masterplan (april 2004, het bestemmingsplan 2005) en de verschillende contracten. De hoofddoelstellingen zijn het versterken van de functionele, ruimtelijke en economische structuur, het verbeteren van de leefbaarheid, kwaliteit, sfeer, uitstraling en imago van het historisch centrum van Leidschendam. Het gaat dan concreet over de sloop en nieuwbouw van woningen, realisatie van een ondergrondse parkeergarage en commerciële ruimten op het Damplein (opgeleverd in 2012), de realisatie van basisschool de Zonnewijzer (opgeleverd in 2008) en de volledige herinrichting van het openbaar gebied (grotendeels opgeleverd).

Het historische centrum moet ruimte bieden aan kwalitatief hoogwaardige winkel-, culturele en horeca/uitgaansvoorzieningen naast de gebruikelijke dagelijkse winkels. In plaats van filialisering en uitbreiding van “harde horeca” (snackbars, koffieshops, disco’s, e.d.) wordt hier duidelijk gekozen voor sfeerbepalende, kleinschalige, kwaliteitswinkels en hoogwaardige dag- en avondhoreca. Hiervoor is nodig een algehele kwaliteitsverbetering van het woningaanbod (ca 550 nieuwbouwwoningen), de woonomgeving, de openbare ruimte, de mogelijkheden tot ontspanning en culturele activiteiten, de verkeerssituatie en het winkelaanbod (ca 3.000 m2 nieuwbouw). Het historische centrum moet een duidelijke positionering krijgen ten opzichte van de andere centra in Leidschendam en omstreken.


Stand van zaken

Openbare ruimte

De eerste fase van de herinrichting van de Schoorlaan is het deel dat ligt tussen Zaagmolenstraat en Houtwerf. De herinrichting van dit deel van de Schoorlaan is afgerond. Momenteel wordt de verkeersbrug gerealiseerd. De verwachting is dat de werkzaamheden begin maart 2018 zijn afgerond. De werkzaamheden van de tweede fase starten naar verwachting in 2019 en de derde fase in 2020, afhankelijk van de oplevering van de woningbouw.

Kunstwerk op brug Plaspoelhaven

Op 26 januari 2018 heeft een presentatieavond plaatsgevonden, waar drie kunstenaars (Fernando Sanchez Castillo, Spacecowboys en Tom Claassen) hun ontwerp voor het kunstwerk op de brug hebben gepresenteerd aan omwonenden. Omwonenden konden op deze avond hun voorkeur voor een van de drie kunstwerken uitspreken. De speciaal voor dit proces ingestelde kunstadviescommissie heeft op 16 februari een advies aan het college opgesteld, waarbij ook de voorkeur van omwonenden is meegewogen. Dit advies zal in de collegevergadering van 6 maart 2018 worden behandeld. Daarna zal de keuze voor het kunstwerk bekend worden gemaakt.

Woonboten

De belangrijkste voorbereidende werkzaamheden aan het Starrevaartpad (plaatsen damwand, verbeteren bodemkwaliteit, plaatsen bergingen) zijn afgerond. Resteert dat de parkeerplaatsen aan de Star nog moeten nog worden aangelegd, dit is uitgesteld vanwege vorst in de grond, en de aansluitingen van de meterkasten nog moeten worden goedgekeurd. De voorbereiding van de verhuizing zelf vergt meer tijd dan voorzien. De transporteur is momenteel bezig om de berekeningen voor het hijsplan verder concreet uit te werken. De verhuizing zal naar verwachting niet eerder plaatsvinden april 2018.

Bouwplannen

De volgende bouwplannen zijn in behandeling:

Molenpad (J)                          - 26 woningen + 4 appartementen + 2 winkelruimten (aanvraag 1e fase in behandeling + behandeling Vvgb raad januari 2018).

Rijnlandstraat Noord              - 25 appartementen + 12 eengezinswoningen (aanvraag 1e fase ingediend)

SJB heeft op 19 februari 2018 laten weten, definitief af te zien van horeca in het bouwplan Plaspoelkade / Warmoezierstraat A2.  

Voorts worden momenteel de mogelijkheden en (financiele) consequenties onderzocht voor gasloos bouwen in het centrum. 

Gronduitgifte bouwkavels

De grondlevering Schoorlaan G2 fase 2 is enigzins vertraagd, maar zal nu binnenkort plaatsvinden. Dit heeft geen nadelige gevolgen voor de grondexploitatie van de Vof, omdat de indexering van de grondprijzen hoger is dan de rente die betaald moet worden. Met de eigenaren / bewoners van de Damlaan is nog geen overeenstemming bereikt over de inpassing van een zakelijk recht (recht van weg) in het bouwplan Rijnlandstraat-Noord. Momenteel wordt gewerkt aan een aanpassing van het bouwplan waarbij de rechten van deze eigenaren/bewoners worden gerespecteerd, maar geen unanieme instemming van hen vereist is. De grond voor dit bouwplan zal, zoals eerder gemeld, pas worden geleverd nadat de bouwvergunning voor het bouwplan is verleend. De uitgifte van de laatste kavel (Leytsehof) staat gepland voor medio 2019.

Nieuwe Parkeerbalans Leidschendam Centrum

Op 31 oktober 2017 heeft de raad de nieuwe parkeerbalans vastgesteld als toetsingskader voor de nog komende bouwplannen in Leidschendam Centrum. Tijdens de behandeling in de commissie OG heeft SJB toegezegd in een viertal komende bouwplannen deelauto's te plaatsen en mee te verkopen, waardoor er minder eigenaren een 2e auto zullen aanschaffen. Dit zal naar verwachting de parkeerdruk verminderen. Op 5 en 19 februari hebben bijeenkomsten met de klankbordgroep voor het parkeerbeleid in Leidschendam Centrum plaatsgevonden. Naar verwachting zal pas in maart of april een bredere avond voor belanghebbenden over het nieuwe parkeer- en ontheffingenbeleid kunnen plaatsvinden. Dit val


Juridische procedures, staatssteun

Staatssteunprocedure Damplein

In een laatste poging om toch meer proceskosten terug te krijgen van de Europese Commissie (EC), heeft GMW advocaten (voorheen de huisadvocaat) op 2 februari 2018 nog een brief gestuurd aan de EC met verzoek om een hogere kostenvergoeding. Eerder kende de EC slechts een fractie van de kosten toe. Het wachten is nu weer op de reactie van de EC op deze brief.

Procedures tegen bouwplannen

Momenteel geen.Woningmarkt 

De volgende plannen zullen in 2018/2019  nog in verkoop komen:

- Molenpad: 26 eengezinswoningen en 4 appartementen

- Rijnlandstraat Noord: 12 eengezinswoningen en 25 appartementen

- Schoorlaan: 22 eengezinswoningen

- Leytsehof: 109 woningen

- Damlaan: 9 appartementen 

De Vof Leidschendam Centrum heeft o.a. ter stimulering van de woningverkoop een stimuleringsregeling Duurzame Energie vastgesteld. Kopers kunnen via die regeling een bijdrage krijgen voor het plaatsen van zonnepanelen, zonneboiler e.d. Voor informatie zie de website van de Vof : www.leidschendamcentrum.nl . Deze regeling wordt door de gemeente uitgevoerd en bekostigd door de Vof.


Economische aangelegenheden

Er staan nog steeds te veel panden leeg in het centrum. De leegstand valt buiten de scope van het project, maar heeft wel de aandacht van de gemeente.


Scopewijzigingen

Geen.


Financiën
Omschrijving Beschikbaar Uitgaven Verplichtingen Saldo
juridische ondersteuning en advisering € 424.582 € 387.872 € 9.600 € 27.110
verplaatsing woonboten € 310.000 € 218.011 € 7.545 € 84.444
Totaal€ 734.582€ 605.883€ 17.145€ 111.554

Financiële afwikkeling tussen gemeente en VOF
In opdracht van de VOF heeft de gemeente gronden verworven in het gebied. Daarnaast draagt de VOF in opdracht van de gemeente zorg voor het woon- en bouwrijp maken van deze gronden. De boekwaarden van deze gronden, inclusief de bijkomende kosten, staan daarom op de balans van de gemeente. Hier tegenover staat een schuld van de gemeente aan de VOF in de vorm van een door de VOF aan de gemeente verstrekte geldlening. De gemeente verkoopt in delen de gronden aan de VOF. De opbrengsten uit deze verkopen worden gebruikt om de lening af te lossen. Aan het einde van het project is de lening geheel afgelost met de verkoopopbrengsten.

De hoogte van de vergoeding van proceskosten van de Staatsteunzaak is nog niet definitief.


Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
verplaatsing woonboten Bolder1e / 2e kwartaal 2017 5 juli 2016 
herziening bestemmingsplan Damcentrumvaststelling in 2014/2015   
start 2e fase herinrichting Schoorlaan2019   
gronduitgifte Rijnlandstraat noord2e kwartaal 2018besluitvorming in de Vof  
gronduitgifte Leytsehofjuni 2019   
gronduitgifte Molenpad2e kwartaal 2018besluitvorming in de Vof  
gronduitgifte Schoorlaan G2 fase 23e kwartaal 2018   
2e fase aanleg Plaspoelhaven2019   
Kunstwerk op brug plaspoelhaven20196 maart 2018 keuze uit drie ontwerpen  Communicatie
Communicatie momenten Omgeving Raad Toelichting
terugkoppeling besluit over ontwerp kunstwerkaanwezigen presentatieavond, belangstellenden en omwonenden.  
26 februari presentatieavond van 3 ontwerpen voor kunstwerk op brug Plaspoelhavenomwonenden  

In 2014 is de papieren nieuwsbrief van de Vof afgeschaft. Onlangs is ook de website van de Vof gestopt. De URL van deze website is op verzoek van de Ondernemersvereniging OLC aan hen overgedragen, in oktober is de laatste digitale nieuwsbrief verzonden waarin dit is aangekondigd.

Informatie over werkzaamheden van de Vof wordt verspreid via de digitale nieuwsbrief van Leidschendam-Zuid van de gemeente en zonodig via huis aan huis berichten.

De Damlounge op de Damlaan wordt gebruikt door SJB voor de verkoopinformatie en verkoopbijeenkomsten.Aansturing en beheersing van het project

Samenwerking

Voor het herstructureringsproject is een Samenwerkingsovereenkomst gesloten met Schouten & de Jong Bouwfonds (SJB), ING, WoonInvest en Vidomes en de Vof Leidschendam centrum (vof). De rechten in de Samenwerking van zowel ING als WoonInvest zijn overgedragen aan SJB. Bouwfonds heeft een naamswijziging ondergaan en heet tegenwoordig BPD. De Vof bestaat uit de gemeente en SJB en is verantwoordelijk voor de uitgifte van gronden aan de marktpartijen en de volledige herinrichting van het openbaar gebied. De marktpartijen zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling, verkoop en realisatie van de nieuwbouw in het centrum.

Vof Leidschendam Centrum

Besluitvorming vindt plaats door de VOF-directie, waarin de drie vennoten (gemeente, Schouten De Jong Projectontwikkeling en BPD) elk een vertegenwoordiger in hebben. Voorbereiding van besluiten in de directie vindt plaats in o.a de werkgroep financiën en het Managementteam van de Vof. Het Managementteam vormt het dagelijks bestuur van de Vof en bestaat uit de projectmanager van de gemeente, de projectleiders openbare ruimte (eveneens van de gemeente) en een projectmanager vanuit de ontwikkelingscombinatie Schouten de Jong/BPD.


Risicomanagement

Er is geen sprake van grote risico’s. Mogelijk kleine risico’s kunnen zich nog voordoen met betrekking tot archeologie. Ook kunnen tegenvallers in de uitvoering tot extra plankosten leiden. In de VOF grondexploitatie zit echter nog voldoende “onvoorzien” om dit op te vangen. Er moeten nog grote investeringen in het openbaar gebied gedaan worden. De kans is groter dat hier meevallers op worden gehaald dan dat er tegenvallers zullen zijn. Dat is ook in de afgelopen maanden gebleken bij de aanbesteding van een deel van het openbaar gebied. Ook de aanbesteding van de haven Plaspoelkade is ruim binnen budget gebleven.

Een andere risico is de vertraging van bouwplannen door juridische procedures tegen de bouwplannen, onder andere vanwege de parkeerdruk die bewoners momenteel ervaren in het centrum.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities