| contact  |  home

Projectenboek
   
Herinrichting Groenzone Heuvelweg
Geactualiseerd op 27 februari 2018

Herinrichting van water en groen in de zone langs de Heuvelweg.Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Kist Programma Economische en ruimtelijke kansen
Ambtelijk opdrachtgever Jeroen van de Ven Initiatiefnemer / opdrachtgevers Gemeente Leidschendam-Voorburg
Projectleider Anne-Mette Jurgens    
Projectkarakteristiek
Projectfase Definitiefase Ruimtelijke procedure Nee
Einddatum 1e kwartaal 2018 Risicoprofiel Laag
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling Uitvoeringsprogramma groenstructuurplan incl. investeringsagenda vastgesteld 27-03-2012 Volgende raads- / commissie-behandeling N.v.t.
Besluitvorming
Afwijking tov besluitvorming

 

Doelstelling en gewenst resultaat

Lekker wandelen, picknicken en spelen in de groene strook langs de Heuvelweg en Graaf Willem de Rijkelaan. Dit is de inzet van de gemeente die een extra kwaliteitsimpuls wil geven aan deze groene parkrand. Er komt nog meer ruimte voor (avontuurlijk) spel, water en groen. Leuk onderdeel is dat kinderen zelf de speel- en sportplek achter de Patrijslaan mochten ontwerpen met behulp van een online tool. Met een toelichting kon een kind zijn speelplek promoten zodat het eigen ontwerp door andere kinderen kon worden ‘ge-liked’. De winnende ontwerpen voor de speel- en sportplek zijninmiddels bekend en worden momenteel uitgewerkt naar een concreet uitvoeringsplan.

Naast ruimte voor de speelplek achter de Patrijslaan staat in de ontwerptekening nog veel meer ingetekend. Zo zijn er ook andere speelplekken, waaronder een trapveldje en een boomgaard met ruimte om te spelen en te picknicken. Voor wie van meer avontuurlijk spelen houdt denkt de gemeente aan een crossparcours voor fietsen. Ook een bloemenplukweide en in het gras gemaaide wandelpaden zijn in het ontwerp opgenomen. Kleurrijke struiken met bessen moeten samen met bloembollen extra kleur geven aan het gebied. Op opvallende plaatsen komen bomen met extra sierwaarde en langs de grenzen van de weg komt extra groene beplanting. Door wintergroene beplanting en in bosjes meer ruimte voor boomstammen en ondergroei wordt het parkgevoel verder versterkt. Natuurvriendelijke oevers en de vervanging van een duiker door een brug geven ook het waterelement een extra impuls.

De faciliteiten zijn voor jong en oud. Behalve voor mensen is de groene strook een aantrekkelijke verblijfplaats voor vogels, vissen, insecten en andere kleine beestjes. Hiervoor wordt extra water aangelegd. Maar ook de keuze voor bepaalde boomsoorten kan de aantrekkingskracht van vogels en andere dieren vergroten.


Stand van zaken

Tijdens de inloopbijeenkomsten op donderdag 6 april zijn omwonenden in de gelegenheid gesteld de ontwerptekening te bekijken, vragen te stellen en suggesties te doen. Het ontwerp is op grond van de inspraakreacties op enkele onderdelen bijgesteld. Het college van B&W heeft het ontwerp vastgesteld. Het schetsontwerp is vervolgens uitgewerkt in een staat van hoeveelheden. De uitvoering start op korte termijn. De vewijdering van 42 populieren (vanwege hoge leeftijd een gevaar voor wandelaars en weggebruikers) is in gang gezet. Tien jaar geleden zijn tussen de populieren al vervangende bomen geplant.

In de groenzone wordt een duiker vervangen door een brug en een stuk watergang. Voor deze bodemingreep dient op basis van het bestemmingsplan een rapport te worden overlegd waarin wordt aangetoond dat er geen archeologische waarden worden bedreigd. De gemeente heeft reeds opdracht gegeven dit onderzoek uit te voeren en hieruit is gebleken dat er geen archeologische resten worden verwacht. Op basis van deze rapportage wordt op dit moment het archeologisch onderzoek voor het vervangen van de duiker voor een brug en waterpartij als afgerond beschouwd. De verplichting Melding toevalsvondst blijft van kracht.Financien
Omschrijving Beschikbaar Uitgaven Verplichtingen Saldo
De Heuvel, groen € 100.000 € 19.204 € 4.133 € 76.663
De Heuvel, waterplan 2007-2015 € 150.000 € 7.728 € 63.606 € 78.666
De Heuvel, Speelplan € 65.000 € 3.017   € 61.983
De Heuvel, Groenrenovatie € 67.500     € 67.500
Totaal€ 382.500€ 29.949€ 67.739€ 284.812

Voor de herinrinrichting groenzone heuvelweg is er in totaal €382.500 beschikbaar. Dit budget is opgebouwd uit twee exploitatiebudgetten voor de herinrichting (€100.000) en renovatie van het groen (€67.500) en twee  investeringskredieten voor het Waterplan 2007-2015 (€ 150.000) en het Speelplan (€65.000). De uitgaven ten behoeve van het waterplan komen voor de helft ten laste van het Hoogheemraadschap Rijnland.  Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
Vaststellen projectplanEerste kwartaal 2017Intern  
Uitvoering groenzone1e kwartaal 2018 start uitvoeringNee  
Aanbesteding 1e kwartaal 2018Nee  
Uitwerken PvE + definitieve ontwerpen 1e kwartaal 2017 en 2e kwartaal 2017Ja  

De uitvoering start in 1e kwartaal 2018.


Communicatie

Belangrijkste belanghebbenden in het project zijn de omwonenden. Deze zijn in een eerder stadium betrokken geweest bij de tot standkoming van de gebiedsvisie Heuvelweg. Gedurende het project zullen zij via inloopavonden, informatiebrieven en de gemeentelijke website op de hoogte worden gehouden. Vanuit Stadsbeheer heeft iedere wijk een accounthouder voor de communicatie over beheerszaken. De accounthouder heeft daarom ook een belangrijke rol in het communicatietraject bij het project.


Risicomanagement

De risico’s voor dit project lijken klein en beheersbaar.

  • Er is een bedrag van € 100.000,- gereserveerd vanuit het Groenfonds voor de ingrepen in deze zone.  Hiernaast is er in totaal nog € 150.000,- gereserveerd vanuit het waterplan 2007-2015 en Rijnland (ieder € 75.000,-) voor het verwijderen van een duiker ter hoogte van Valkhof die op verkeerd afschot ligt.
  • Zoals bij alle ruimtelijke projecten kan ‘flora en fauna’ vertraging opleveren en extra kosten met zich meebrengen. Door hier bewust van te zijn en deze aspecten actief te monitoren, worden verrassingen voorkomen.
  • Een aantal van de eerder genoemde risico's lijken inmiddels afgedekt (budget, weerstand en archeologisch onderzoek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities