| contact  |  home

Projectenboek
   
Waterspoorpark
Geactualiseerd op 26 februari 2018

Project uit het Waterplan 2007-2015 waarin de spoorstrook ten gunste van extra waterberging wordt getransformeerd tot een waterrijk park.Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Kist Programma Groene woongemeente
Ambtelijk opdrachtgever Jeroen van de Ven Initiatiefnemer / opdrachtgevers LV, Hoogheemraadschappen van Delfland en Rijnland
Projectleider René Jonker    
Projectkarakteristiek
Projectfase uitvoeringsfase Ruimtelijke procedure n.v.t.
Einddatum 30-06-2017 Risicoprofiel gemiddeld
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling MEDIO 2011 Volgende raads- / commissie-behandeling n.v.t.
Besluitvorming waterplan 2-10-2007
mid-term evaluatie medio 2011 (verseon 6080270)
Afwijking tov besluitvorming


De realisatie van het Waterspoorpark deelgebied 2 is gereed. In een eerstvolgend projectenboek wordt dit project niet meer opgenomen.


Doelstelling en gewenst resultaat

In dit project wordt de spoorstrook langs de Nicolaas Beetslaan getransformeerd van een volkstuinen- en gazonstrook naar een waterrijk park met ruimte voor waterberging en natuurontwikkeling. In de strook wordt een nieuwe wandelroute aangelegd, een hondenstrandje en verbrede waterpartijen met natuurvriendelijke oevers. De herinrichting levert een belangrijke bijdrage aan de hoofddoelen uit het waterplan: "het watersysteem is duurzaam en robuust; het water is schoon en aansprekend".


Stand van zaken

In maart 2016 is gestart met de realisatie van het Waterspoorpark.

De realisatie van het Waterspoorpark in de spoorstrook is in november 2016 afgerond. De uitkijkheuvel in de kop van park ’t Loo is na een zettingsperiode van een half jaar vanaf mei 2017 verder ingericht. De paden zijn in juli als laatste aangelegd. Begin augustus 2017 is ook dit deel van het project gereed.

In maart 2015 is de volkstuinvereniging vanuit de spoorstrook verhuisd naar de nieuwe stadstuin in de kop van park 't Loo. In 2015 is de stadstuin verder ontwikkeld en hebben de volkstuinders optimaal gebruik kunnen maken van de stadstuin. In juli 2016 is in de stadstuin nog een tweetal steigers, een tweetal pergola's en een voetgangersbrug aangelegd. Deze voetgangersbrug is na de realisatie van de uitkijkheuvel in gebruik genomen.

Op het uitkijkpunt is in oktober een informatieplateau aangebracht. Hierna vinden nog enkele herstelwerkzaamheden plaats

In de grond op en rond de uitkijkheuvel zijn sporen puin en glas aangetroffen. In enkele gevallen gaat het om grove delen. Dit puin e.d. wordt d.m.v. raapacties zo veel als mogelijk verwijderd. Deze raapacties worden gecontinueerd zolang de grasmat nog niet volledig dicht is en het puin nog steeds zichtbaar is.


zettingsperiode = de periode die de opgebrachte grond in de heuvel nodig heeft om te zetten (in te klinken). Zodra de grond, waarmee de heuvel is opgebouwd, niet meer inklinkt kan de heuvel verder ingericht worden.


Bestanden:
P1010694.JPG (3,72 Mb)

Financiën
Omschrijving Beschikbaar Uitgaven Verplichtingen Saldo
herinrichting Waterspoorpark deelgebied 2 € 1.538.501 € 1.377.451 € 42.151 € 118.899
herinrichting Waterspoorpark deelgebied 3 € 195.946 € 16.935   € 179.011
herinrichting Waterspoorpark deelgebied 4 € 397.830 € 16.770   € 381.060
Totaal€ 2.132.277€ 1.411.156€ 42.151€ 678.970

Het Waterspoorpark (deelgebied 2,3 en 4) maakt onderdeel uit van het Waterplan.

Binnen het Waterplan worden de projecten gerealiseerd vanuit een samenwerkingsovereenkomst gemeente Leidschendam-Voorburg – Hoogheemraadschap van Delfland. Het Hoogheemraadschap van Delfland levert een bijdrage aan de realisatie van het Waterspoorpark van € 1.062.500 en vanuit het Groenfonds Haaglanden ontvangt de gemeente een subsidiebijdrage van € 122.800 in de kosten voor het opheffen van het bergingstekort.

Waterspoorpark Deelgebied 2 (Nicolaas Beetslaan)

Als gevolg van een aangetroffen bodemverontreiniging, een langere voorbereidingstijd en een ongunstige aanbesteding zijn voorbereidingskosten en uitvoeringskosten hoger dan geraamd. Ook de kosten voor de realisatie van de stadstuin en het verplanten van 18 lindes zijn hoger uitgevallen dan voorzien. Binnen het Waterspoorpark deelgebied 2 is hierdoor een tekort van € 560.000 ontstaan. Voor de dekking van het ontstane tekort is gezocht naar mogelijke versoberingen en verschuivingen binnen de programma's Water en Groen. In de raadsvergadering van 15-12-2015 heeft de raad ingestemd met het dekkingsvoorstel ‘Aanbesteding Waterspoorpark deelgebied Nicolaas Beetslaan’ (verseon 1428685).


Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
DO deelgebied Nic Beetslaanapril 2015nvtnvt 
Aanbesteding deelgebied Nic beetslaandecember 2015gunning na collegebesluit op 17 novembernvt 
start realisatiefase deelgebied Nic Beetslaanstart voorbereiding dec. 2015. Start uitvoering febr. 2016nvtnvt 
overdracht van spoorstrook aan Stadsbeheerfebruari 2018nvtnvt 
oplevering uitkijkheuvelaugustus 2017nvtnvt 
start inrichten uitkijkheuvelapril 2017nvtnvt 
aanbrengen informatieplateauoktober 2017nvtnvt  
oplevering waterspoorpark langs spoorstrookdecember 2016nvtnvt 

De realisatie van het waterspoorpark aan de Nicolaas Beetslaan is in maart 2016 gestart. Vooruitlopend op de herinrichtingswerkzaamheden heeft een bodemsanering plaatsgevonden. Het parkdeel langs de spoorsloot is in december 2016 opgeleverd. De uitkijkheuvel is circa zeven maanden voorbelast geweest alvorens tot inrichten van de heuvel kon worden overgegaan.  Op 2 september heeft er een feestelijk evenement plaatsgevonden ter viering van de oplevering van dit park. In oktober is het informatieplateau op het uitkijkpunt aangebracht.

Op een enkel restpunt na is de realisatie van het waterspoorpark Nicolaas Beetslaan gereed.

In februari 2018 wordt het beheer en onderhoud van de spoorstrook overgedragen aan Stadsbeheer. Het beheer en onderhoud van de uitkijkheuvel blijft de komende drie jaar nog bij de aannemerCommunicatie

In de schetsontwerpfase is in 2012 het ontwerp voorgelegd aan de inwoners, vervolgens is het definitief schetsontwerp vastgesteld waarbij inspraakreacties zo mogelijk zijn meegenomen.

In de uitvoeringsfase van het project wordt gecommuniceerd via een door de gemeente en het Hoogheemraadschap goedgekeurd communicatieplan van de aannemer. Hieronder valt ook de digitale nieuwsbrief welke door de gemeente wordt verzorgd. Voor het Waterspoorpark wordt deze nieuwsbrief inmiddels gecombineerd met de nieuwsbrief voor Waterplan Park 't Loo omdat deze gebieden in elkaar overlopen. In januari 2017 is de laatste versie van de nieuwsbrief uitgegaan. In maart 2017 heeft een update van de website  plaatsgevonden. In de nieuwsbrief voor de wijk Bovenveen wordt met regelmaat in het kort aandacht besteed aan het waterspoorpark.

Ook wordt Facebook ingezet om het Waterspoorpark te laten zien.


Risicomanagement

Het project kende een tweetal risico’s die betrekking hebben op planning en financiën. Door de genomen beheersmaatregelen is het project in control gebleven.

Door de extra kosten die gemaakt zijn in de voorbereiding, het aantreffen van bodemverontreiniging, extra uitgaven aan de stadstuin en een tegenvallende aanbesteding is het beschikbaar gestelde budget niet toereikend gebleken. Er heeft onderzoek plaatsgevonden hoeveel aanvullend budget nodig is en er is een voorstel geschreven hoe dit gedekt kan worden. De raad heeft 15 december 2015 hierover positief besloten. Het risico dat het budget ontoereikend is om de deelgebieden 3 en 4 in het Waterspoorpark te realiseren is hiermee geminimaliseerd.

In de kop van de Loozone wordt met vrijkomende grond een acht meter hoge heuvel gebouwd. De verwachting is dat er in deze heuvel een half jaar lang zettingen optreden. Pas na zeven maanden kan de heuvel definitief ingericht worden. Dit risico is afgekocht. Het beheer en onderhoud ligt nog drie jaar na aanleg bij de aannemer.

In de grond op en rond de uitkijkheuvel zijn sporen puin en glas aangetroffen. In enkele gevallen gaat het om grove delen. Dit puin e.d. wordt d.m.v. raapacties zo veel als mogelijk verwijderd. Deze raapacties worden gecontinueerd zolang de grasmat nog niet volledig dicht is en het puin nog steeds zichtbaar is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities