| contact  |  home

Projectenboek
   
Waterplan Park 't Loo
Geactualiseerd op 11 september 2017

In dit Waterplanproject wordt het stadspark heringericht met veel extra waterpartijen, natuurvriendelijke oevers en nieuw groen. Doel is extra waterberging realiseren en de aantrekkelijkheid en gebruikswaarde van het park verbeteren.Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Kist Programma Groene woongemeente
Ambtelijk opdrachtgever Jeroen van de Ven Initiatiefnemer / opdrachtgevers Gemeente Leidschendam-Voorburg, hoogheemraadschappen van Delfland en Rijnland
Projectleider René Jonker    
Projectkarakteristiek
Projectfase Besteks-fase Ruimtelijke procedure n.v.t.
Einddatum Begin 2018 Risicoprofiel gemiddeld
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 02-10-2007 Volgende raads- / commissie-behandeling n.v.t.
Besluitvorming Vaststelling Waterplan juli 2007
Afwijking tov besluitvorming

 

Doelstelling en gewenst resultaat

Doel van het project is het realiseren van een waterrijk park, gericht op landschaps- en natuurbeleving en recreatie met ecologische waarden. Toename van de waterberging en verbetering van de waterkwaliteit door verbreding van de bestaande watergangen en de aanleg van nieuwe watergangen over de volledige lengte van het park. Het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en het visualiseren van de cultuurhistorische waarden.


Stand van zaken

In de afgelopen periode heeft het ingenieursbureau het door het college goedgekeurde Voorontwerp uitgewerkt naar een definitief ontwerp. Eind mei is gestart met het vervaardigen van het bestek. De aanbesteding is half augustus gestart. De verwachting is dat de aannemer half oktober start met de realisatie van de herinrichting. In het tweede kwartaal van 2018 zal de realisatie van de herinrichting van park 't Loo gereed zijn.


Bestanden:
Tekening Loozone eindversie 2.0_versoberd_totaal 2016.pdf (4,79 Mb)

Financiën

Het Park 't Loo maakt onderdeel uit van het Waterplan. Dit waterplan wordt mede gefinancierd door het Hoogheemraadschap van Delfland. Met het waterschap wordt nog gesproken over het medefinancieren bij het realiseren van meer water.  
Voor dit project ontsluiten wij op dit moment verder geen financiële gegevens vanwege concurrentieoverwegingen bij de aanbestedingsprocedure.


Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
vaststellen SOdec 2014college  
uitwerken VO naar DOnovember 2016 - mei 2017n.v.t.n.v.t. 
vaststellen VO24 mei 2016B&W besluit  
opleveringtweede kwartaal van 2018n.v.t.n.v.t 
Aanbestedingsfasejuni - september 2017n.v.t.n.v.t. 
start realisatiefaseoktober 2017n.v.t.n.v.t. 
 

Communicatie

In januari 2017 is de laatste digitale nieuwsbrief verstuurd. In deze nieuwsbrief is kort verslag gedaan van de Open Wijkbijeenkomst Bovenveen van 5 november 2016 en zijn de definitieve versie van het ontwerp, de planning en het voorstel voor de hondenloslooproute gepresenteerd.

De website is aangepast. Wanneer er binnen het project ontwikkelingen zijn die afwijken van wat er op de website beschreven staat zal de website aangepast worden.

In september wordt enkele weken voor de start van de uitvoering in de wijken Voorburg-midden en Bovenveen een bewonersbrief verspreid. Gedurende de uitvoering zal met regelmaat de website bijgewerkt worden

De communicatiestrategie wordt afgestemd met de afdeling communicatie.


Risicomanagement

De grootste bedreiging voor de voortgang van het project is op dit moment de aanwezigheid van archeologische waarden binnen de projectgrenzen.

Het project kent inhoudelijk de volgende risico's:

- Haalbaarheid ontwerpBewaken dat het ontwerp technisch en financieel haalbaar en doelmatig blijft en gedragen wordt door de toekomstig gemeentelijke beheerders
- Kabels en LeidingenVoor de ontwerpfase zijn K&L in beeld gebracht. Echter de werkelijke ligging kan afwijken en voor problemen of vertraging zorgen.
- VerkeersdoorstromingTijdens de realisatie is het verkeerscirculatieplan van toepassing. Dit plan wordt na de aanbesteding door de aannemer opgesteld.
- Archeologie
Onderzoeken of archeologische historie aanwezig is. Dit kan planningstechnisch een risico vormen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities