| contact  |  home

Projectenboek
   
Programma Samenwerken in het sociaal domein
Geactualiseerd op 29 augustus 2017

Het programma bestaat uit twee projecten gericht op de reorganisatie en de verdere in- en externe ontwikkeling van de dienstverlening. Programmastructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder de Ridder Programma Sociaal domein 
Ambtelijk opdrachtgever Michiel Gorsse Initiatiefnemer / opdrachtgevers
Programma-manager Yvonne Bakkers    
Programmakarakteristiek
Programmafase Realisatiefase Ruimtelijke procedure
Einddatum 1 juli 2017 Risicoprofiel
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling Bespreking Contourenplan dienstverlening sociaal domein in commissie MA 29 september 2016 Volgende raads- / commissie-behandeling
Besluitvorming
Afwijking tov besluitvorming


Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor vrijwel de gehele maatschappelijke ondersteuning aan inwoners (decentralisatie van zorg- en jeugdhulp). Dit is een omvangrijke operatie waarbij naast de directe uitvoering van de nieuwe taken en de daadwerkelijke maatschappelijke ondersteuning, ook zaken als inkoop van de nieuwe voorzieningen en monitoring en verantwoording van kwaliteit en budgetten moeten worden georganiseerd. Het programma ondersteunt en faciliteert binnen de gemeentelijke organisatie een aantal zaken. Het gaat hierbij onder andere om de doorontwikkeling van de toegang en toeleiding naar ondersteuning, de begeleiding van multi-problem huishoudens, de ontwikkeling en uitvoering van monitoring op het sociaal domein (incl. control) en de ontwikkeling van inkoop- en contractmanagement.


Doelstelling en gewenst resultaat
Het programma heeft zeven doelstellingen:

1. Adviseren en stimuleren van integrale maatschappelijke ondersteuning en verder ontwikkelen van de Lokale Kamer;
2. Stimuleren van innovatie op het gebied van maatschappelijke ondersteuning;
3. Verbinden uitvoering maatschappelijke ondersteuning met beleid sociaal domein;
4. Inzichtelijk maken van de voor- en nadelen van verdere samenwerking tussen de drie gemeenten in de uitvoering van dienstverlening in het sociaal domein;
5. Sturingsmogelijkheden/instrumenten ontwikkelen en toepassen voor het beheersen van kwaliteit en kosten van de maatschappelijke ondersteuning/dienstverlening;
6. Inzicht en kennis genereren van kosten en resultaten van maatschappelijke ondersteuning;
7. Risicobeheersing en control (financieel, juridisch, bestuurlijk, organisatorisch, communicatief) op verantwoordelijkheden binnen programma en adviseren over risicobeheersing en control aan lijnafdelingen.

Resultaat: Input (cijfermatig, financiën en inhoud) vanuit de verschillende onderdelen van het programma maar ook organisatie breed vanuit de verschillende sectoren, moet  inzicht geven in de effectiviteit van de uitvoering van de dienstverlening en maatschappelijke ondersteuning in het sociaal domein. Op basis hiervan zal het programma adviseren over de verdere inrichting en ontwikkeling van de dienstverlening.

Stand van zaken

De dienstverlening in het sociaal domein is een essentieel onderdeel van de transformatieopgave. Eind augustus 2016 heeft het programma aan het college een "Contourenplan dienstverlening sociaal domein" opgeleverd waarin geschetst wordt op welke wijze de dienstverlening verbeterd en georganiseerd kan worden en hoe verder invulling gegeven wordt aan de gebiedsgerichte samenwerking met onze maatschappelijke partners. Bestaand beleid en het dienstverleningsmodel zoals dat in 2014 door de raad is vastgesteld, vormen hierbij het kader. De raad is via een raadsbrief geïnformeerd, bespreking van het Contourenplan heeft plaatsgevonden in de commissie van 29 september. De OR heeft in oktober nog een advies opgeleverd dat uiteindelijk samen met het Contourenplan op 8 november definitief door het college is vastgesteld. Daarbij heeft het college ook kennis genomen van het "ambtelijk voornemen tot reorganisatie". Hiermee is de reorganisatie naar één afdeling voor de uitvoering in het sociaal domein gestart. Werk en Inkomen, het jeugdteam en het (Wmo) zorgloket worden onder één aansturing gebracht waardoor een integrale werkwijze in het sociaal domein beter gefaciliteerd kan worden.

Drie maatschappelijke organisaties, te weten Kwadraad, Woej en Stichting MEE, hebben gezamenlijk het Sociaal Servicepunt opgericht, zowel in Leidschendam als in Voorburg. De intentie is om de aansluiting tussen de gemeentelijke dienstverlening in het sociaal domein en de medewerkers van het Sociaal Servicepunt volgens gebiedsgerichte samenwerking vorm te geven.

De samenwerking in het programma met de Werkorganisatie Duivenvoorde is afgerond per 1 januari 2017. Beide organisaties hebben in het programma een advies opgeleverd over de verdere ontwikkeling dienstverlening sociaal domein en zijn al overgegaan met de inrichting ervan. Daarmee eindigt het gezamenlijke programma en gaat iedere organisatie apart verder met de definitieve inrichting.

Vanuit de beleidsafdeling is het Sociaal Kompas opgesteld. Dit is een beleidsplan voor het sociaal domein voor 2017-2020, waarin de richting wordt aangegeven hoe de gemeente Leidschendam-Voorburg, samen met partners, organisaties en inwoners bouwt aan een samenleving waar iedereen meetelt en kan meedoen. De belangrijkste maatschappelijke doelen genoemd in het Sociaal Kompas zijn:

  1. Inwoners groeien gezond en veilig op en kunnen zich maximaal ontwikkelen

  2. Inwoners kunnen zo lang mogelijk regie over hun eigen leven houden en zelfstandig functioneren

  3. Leidschendam-Voorburg is een solidaire en inclusieve gemeente

  4. Inwoners die hulp nodig hebben krijgen de juiste hulp op tijd

Vanuit het programma wordt rekening gehouden met de doelen uit het Sociaal Kompas en waar mogelijk versterkt.

De reorganisatie is per 1 juli 2017 afgerond. De nieuwe afdeling Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg (WIJZ) is per 1 juli 2017 van start gegaan. Het huidige programma is hiermee beëindigd. Bij de beëindiging van het programma is teruggekeken op het programmatisch werken en is het programma geëvalueerd.

Er komt een nieuw programma Sociaal Domein, om verder inhoud te geven aan de organisatieontwikkeling. Het nieuwe programma Sociaal Domein heeft daarmee een ander doel en een andere insteek dan dit programma. Voor het nieuwe programma staan, net als voor de overige twee programma’s, de volgende uitgangspunten centraal:

  1. Externe focus:  minder aandacht voor de interne organisatie, meer voor inwoners

  2. Transformatiegedachte: een andere manier van werken: integraal werken en de klant centraal.

Het richtinggevend kader voor het verder transformeren in het sociaal domein is het Sociaal Kompas.Financiën

Het programmabudget bestaat uit drie onderdelen: de budgetten Lokale Kamer, ACT Team en het algemene programma. Bij de tweede tussentijdse rapportage zijn de budgetten ACT Team en Lokale Kamer bijgesteld. Daarbij is het totale budget 2016 met € 285.000 afgeraamd. In de vorige projectactualisatie werd een positief verschil op het bijgestelde budget verwacht van € 30.000. Dit heeft nu geresulteerd in een positief resultaat van € 60.000 op het totaalbudget Lokale Kamer en ACT Team.

Daarnaast is er een budget van ongeveer € 600.000 ten behoeve van het algemene programma. De projectresultaten benoemd voor 2016 zijn gerealiseerd. Op het algemene programmabudget werd in de laatste rapportage verwacht dat er € 20.000 niet besteed zou worden. Bij de jaarrekening is het budget met € 47.000 overschreden.

De uiteindelijke besteding van het totale programmabudget wijkt daarmee iets af van de verwachtingen bij de laatste projectactualisatie. Het jaar is per saldo afgesloten met een positief resultaat van € 13.000 op het totale programmabudget.

Het programma met de Werkorganisatie Duivenvoorde is in september beëindigd en afgerond. De laatste helft van het jaar is een start gemaakt met de voorbereidingen op de reorganisatie. Deze zullen doorlopen in 2017 en hier zullen projectkosten voor worden gemaakt.

De reorganisatie is op 1 juli 2017 afgerond en daarmee is het hele programma beëindigd en afgerond. De financiële afronding van het programma wordt in de planning & control cyclus meegenomen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities