| contact  |  home

Projectenboek
   
Zürich-gebouw
Geactualiseerd op 17 november 2017

De eigenaar van het Zürich-gebouw wil dit kantoorgebouw slopen en hier 24 grondgebonden woningen bouwen.Programmastructuur
Portefeuillehouder Wethouder De Ridder Programma Bouwen en Wonen (VHROSV)
Interne opdrachtgever Jeroen van de Ven Initiatiefnemer H.O.G. Utrecht Lage Weide B.V.
Accounthouder Marlies Bruinstroop / Mariët de Laaf    
Programmakarakteristiek
Planfase Sloop & voorbereiding bouw Ruimtelijke procedure Bestemmingsplan
Einddatum Sloop kantoor: 2017
Start bouw: 2018
Risicoprofiel
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 11-04-2017 (vaststellen bestemmingsplan) Volgende raads- / commissie-behandeling n.v.t.
Intentieovereenkomst 10-3-2014
Anterieure overeenkomst 12-08-2016


Bij dit project is er sprake van faciliterend grondbeleid
Bestanden:
 Ruimtelijk kader Zürichlocatie 14 april 2015.pdf (8,47 Mb)

Gemeentelijke rol

De initiatiefnemer wil op eigen rekening en voor eigen risico het Zurich-gebouw slopen en daarna op dit perceel woningen bouwen. De gemeente neemt inhoudelijk en procesmatig een leidende rol en stelt als randvoorwaarde dat er voor de plannen breed draagvlak is bij in ieder geval de bewoners en ondernemers in het gebied.


Doelstelling en gewenst resultaat

Doel is het faciliteren van een ruimtelijk initiatief en daarmee uitvoering geven aan de publiekrechtelijke taak van de gemeente bij verzoeken van derden die in strijd zijn met het bestemmingsplan.

Het te realiseren nieuwbouwproject moet qua schaal en structuur aansluiten bij de laagbouw van de aangrenzende buurt 't Lien. De nieuwbouw moet verder een herkenbare verschijningsvorm krijgen i.v.m. de ligging in de Centrale Groene Zone.


Stand van zaken

Het afgelopen jaar heeft de beoogd ontwikkelaar (Van Wijnen Projectontwikkeling Oost B.V.) getekend aan zijn bouwplan. Het ontwerp is diverse keren besproken met het gemeentelijke planteam en verkennend met de Welstandscommissie. Punten van overleg vormden o.a. de vormgeving van de koppen van de woningen aan de Veurse Achterweg, de herinrichting van de openbare ruimte rondom het plangebied en de rooilijn aan de kant van de Noordsingel. Het ontwerp voldoet aan het Ruimtelijk Kader. 

Om het bouwplan mogelijk te maken moest het bestemmingsplan worden gewijzigd. Alle voor de bestemmingsplanprocedure benodigde onderzoeken (archeologie, bodem, verkeer etc.) zijn door de ontwikkelaar uitgevoerd en door de gemeente geaccordeerd. Op 11 april 2017 heeft de raad het Bestemmingsplan Zürich-locatie vastgesteld. Er is zijn geen zienswijzen ontvangen en er is geen beroep aangetekend. Op 26 juni 2017 is de omgevingsvergunning voor de bouw van de 24 eengezinswoningen verleend. De ontwikkelaar is van plan de woningen te verkopen aan een belegger die de woningen vervolgens gaat verhuren.

Begin september 2017 is de aannemer begonnen met de asbestverwijdering aan de binnenkant van het gebouw. In week 42 is begonnen met het slopen van het gebouw. De sloop moet in week 48 (begin december 2017) zijn afgerond. Daarna wordt de grond bouw- en woonrijp gemaakt. In februari 2018 wordt gestart met de bouw van de 24 woningen. Afhankelijk van de aanlevering van materialen en het weer zullen de woningen in de zomer van 2018 worden opgeleverd. Het gebouw wordt duurzaam gesloopt, waarbij de kraan (met sproeikop en waternevelkanon) verdieping voor verdieping verwijdert. Het puin wordt zoveel mogelijk hergebruikt.

 Bestanden:
20160129_Leidschendam_Zurich-locatie_VO_LR.pdf (5,81 Mb)

Planning

Sloop van het bestaande kantoorgebouw: september - december 2017

Bouwrijp maken grond: december 2017 - januari 2018

Start bouw 24 eengezinswoningen: februari 2018

Start verhuur: zomer 2018


Communicatie

Om alle meningen, wensen en suggesties uit de buurt te verzamelen zijn er 2 bewonersbijeenkomsten georganiseerd. De hier opgehaalde wensen en suggesties zijn meegenomen bij het opstellen van het ruimtelijk kader. Ook is er een klankbordgroep samengesteld, bestaande uit 10 omwonenden van de locatie. Deze klankbordgroep is de afgelopen jaren betrokken bij de planvorming. In december 2016 is er een inloopbijeenkomst voor de buurt georganiseerd om mensen te informeren over en te betrekken bij de wijziging van het bestemmingsplan. In september 2017 is de klankbordgroep bijeen geweest om met de ontwikkelaar afspraken te maken over het sloopproces (werktijden, bouwverkeer etc).

Communicatie met de buurt vindt verder plaats via www.lv.nl/zurich.


Risicomanagement

De initiatiefnemer ontwikkelt voor eigen rekening en risico. De gemeente heeft geen eigendom en de kosten van de gemeentelijke werkzaamheden zijn verhaald via de intentie- en anterieure overeenkomst. De gemeente heeft hierdoor geen directe financiële risico’s met betrekking tot dit project. Wel is er sprake van een maatschappelijk risico qua draagvlak in de omgeving. De omwonenden zijn echter actief betrokken bij de planvorming en de meeste mensen zijn positief gestemd dat het grote kantoorgebouw plaats zal gaan maken voor eengezinswoningen. Dit risico is daarom naar verwachting beperkt.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities