| contact  |  home

Projectenboek
   
Zürich-gebouw
Geactualiseerd op 22 mei 2018

De eigenaar van het Zürich-gebouw bouwt op de plek van het voormalige kantoor 24 eengezinswoningen in de particuliere huursector.Programmastructuur
Portefeuillehouder Wethouder Kist Programma Bouwen en Wonen (VHROSV)
Interne opdrachtgever Jeroen van de Ven Initiatiefnemer H.O.G. Utrecht Lage Weide B.V.
Accounthouder Marlies Bruinstroop / Mariët de Laaf    
Programmakarakteristiek
Planfase Bouwrijp maken Ruimtelijke procedure Bestemmingsplan
Einddatum Oplevering woningen: zomer 2018. Risicoprofiel Laag
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 11-04-2017 (vaststellen bestemmingsplan) Volgende raads- / commissie-behandeling n.v.t.
Intentieovereenkomst 10-3-2014
Anterieure overeenkomst 12-08-2016


Bij dit project is er sprake van faciliterend grondbeleid
Bestanden:
 Ruimtelijk kader Zürichlocatie 14 april 2015.pdf (8,47 Mb)

Gemeentelijke rol

De initiatiefnemer bouwt  voor eigen rekening en risico op zijn perceel woningen. De gemeente neemt inhoudelijk en procesmatig een leidende rol en stelt als randvoorwaarde dat er voor de plannen breed draagvlak is bij in ieder geval de bewoners en ondernemers in het gebied.


Doelstelling en gewenst resultaat

Doel is het faciliteren van een ruimtelijk initiatief en daarmee uitvoering geven aan de publiekrechtelijke taak van de gemeente bij verzoeken van derden die in strijd zijn met het bestemmingsplan.

Het resultaat is een nieuwbouwproject dat qua schaal en structuur aansluit bij de laagbouw van de aangrenzende buurt 't Lien. De nieuwbouw voorziet in de behoefte aan grondgebonden huurwoningen.


Stand van zaken

Het kantoor is volledig gesloopt. Op dit moment wordt het terrein bouwrijp gemaakt. De heiwerkzaamheden zijn eind maart (week 13) gestart.

De ontwikkelaar verkoopt de woningen aan belegger Daelmans Vastgoed, die de woningen vervolgens gaat verhuren.

Geïnteresseerde huurders kunnen zich aanmelden via de website van Daelmans: www.parkzurich.nl


Bestanden:
20160129_Leidschendam_Zurich-locatie_VO_LR.pdf (5,81 Mb)

Planning

Bouwrijp maken grond: februari 2018

Start bouw: maart 2018

Start verhuur: zomer van 2018


Communicatie

Om alle meningen, wensen en suggesties uit de buurt te verzamelen zijn er 3 bewonersbijeenkomsten georganiseerd. De hier opgehaalde wensen en suggesties zijn meegenomen bij het opstellen van het ruimtelijk kader en bij het ontwerpen van de woningen. Ook is er een klankbordgroep samengesteld, bestaande uit 10 omwonenden van de locatie. Deze klankbordgroep is de afgelopen jaren betrokken bij de planvorming.  In september 2017 is de klankbordgroep voor het laatst bijeen geweest om met de ontwikkelaar afspraken te maken over het sloopproces en de bouwwerkzaamheden (werktijden, bouwverkeer etc).

De omwonenden worden in februari door middel van een huis-aan-huis brief over (de planning van) de bouwwerkzaamheden geinformeerd door de ontwikkelaar. De klankbordgroep is door de gemeente per mail geïnformeerd over de planning van de bouw van de woningen.Risicomanagement

De initiatiefnemer ontwikkelt voor eigen rekening en risico. De gemeente heeft geen eigendom en de kosten van de gemeentelijke werkzaamheden zijn verhaald via de intentie- en anterieure overeenkomst. De gemeente heeft hierdoor geen directe financiële risico’s met betrekking tot dit project. Wel is er sprake van een maatschappelijk risico qua draagvlak in de omgeving. De omwonenden zijn echter actief betrokken bij de planvorming en de meeste mensen zijn positief gestemd dat het grote kantoorgebouw inmiddels is gesloopt. Dit risico is daarom naar verwachting beperkt.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities