| contact  |  home

Projectenboek
   
Venestraat en omgeving
Geactualiseerd op 11 september 2017

ISV-project voor verbetering openbare ruimte, bestaande panden, bedrijvigheid en recreatie.


1 tot 1 van 5 records

Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder De Ridder Programma Economische en ruimtelijke kansen
Ambtelijk opdrachtgever Jeroen van de Ven Initiatiefnemer / opdrachtgevers
Projectleider Paula van der Ark    
Projectkarakteristiek
Projectfase uitvoerings fase  Ruimtelijke procedure Nee. Bestemmingsplan Leidschendam-Zuid is vastgesteld
Einddatum december 2018 Risicoprofiel Laag
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 29 maart 2015 Volgende raads- / commissie-behandeling
Besluitvorming
Afwijking tov besluitvorming


De gemeente wil de historische uitstraling en kleinschalige bedrijvigheid van de Venestraat en haar omgeving behouden en versterken. Leidschendam is ooit ontstaan rond de Venestraat. Dit maakt het een historisch belangrijke omgeving. Het gebied ligt centraal; bij het winkelgebied Leidschendam Centrum en vlakbij de aangemeerde pleziervaartuigen bij de sluis. Ook is er relatief veel lokale economie in de Venestraat en op de naastgelegen Sluisplein en Sluiskant aanwezig.
Daarbij is de Venestraat een onderdeel van de recreatieve route tussen het Sluisplein en het groene buitengebied.

Voor het project Venestraat wordt een deel van het investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) aangewend. De ISV- subsidie bedraagt 1,24 miljoen euro. Dit bedrag heeft de gemeente ontvangen van de provincie Zuid-Holland om de leefkwaliteit in de gemeente te verbeteren. Leidschendam-zuid is in het ISV programma aangewezen als aandachtsgebied.


Doelstelling en gewenst resultaat

Doelstelling

Het project kent 4 hoofddoelstellingen:

  1. Het behoud en waar mogelijk versterking van bestaande kleinschalige bedrijvigheid (klein, zzp, specialistisch) in de Venestraat. Inzet is het bevorderen van het ondernemerschap en versterking van de branchering.
  2. Versterking van de identiteit van de cultuurhistorische kern van Leidschendam-Zuid d.m.v. het verbeteren van zowel de openbare ruimte als particuliere panden (woningen en bedrijfspanden) aan de Venestraat, Sluisplein en Leidsekade.
  3. Het versterken van de recreatieve functie van het gebied onder andere d.m.v. het verbeteren van voorzieningen voor de passantenhaven Leidsekade.
  4. In aansluiting op de herinrichting van Leidschendam Centrum verbeteren van de openbare ruimte, de bereikbaarheid en waar mogelijk verminderen van de parkeerdruk.

Resultaat

Het resultaat is een aantrekkelijk kleinschalig woon- en werkgebied in een cultuurhistorische setting, dat complementair en ondersteunend is aan Leidschendam Centrum en een bijdrage levert aan recreatieve mogelijkheden.


Stand van zaken

Recreatie en (water)toerisme

Begin juli is de BeleefRoute app voor de Historische Wandeling Leidschendam opgeleverd. Het aanbrengen van medaillons in de straat ter markering van de route en de hightlights volgt later dit jaar door een probleem in de leverantie. Na aanbrengen van de medaillons is dit deelproject afgerond.

Extra parkeergelegenheid

De gemeente is in goed overleg met de eigenaren van de benodigde percelen grond over de verwerving daarvan. Met een daarvan is inmiddels mondeling overeenstemming bereikt over de verwerving. Nadere details worden nu verder uitgewerkt. Uitvoering van het parkeerterrein zal op zijn vroegst volgend jaar kunnen plaatsvinden en is afhankelijk van het verwervingstraject van de resterende benodigde percelen.   

Oplevering /overdracht deelprojecten

Het deelproject Bedrijvigheid is afgesloten. De vervolgacties zoals het aandacht blijven vragen voor dit gebied voor vestiging van nieuwe  bedrijvigheid, is overgedragen aan de reguliere organisatie van de gemeente.

Eerder al zijn de deelprojecten openbare ruimte en cultuurhistiorie opgeleverd. Na afronding van de historische wandelroute, is ook het deelproject recreatie en toerisme afgerond. Het ISV project Venestraat bestaat dan alleen nog uit het verwerven en realiseren van het parkeerterrein achter de Venestraat. De naam van dit project zal in verband daarmee voortaan ISV project Parkeerterrein Venestraat heten.


Financiën
Omschrijving Beschikbaar Uitgaven Verplichtingen Saldo
ISV, restant LDC passantenhaven en subsidie provincie € 1.597.135 € 913.313 € 12.688 € 671.135
extra budget voor aanleg parkeerplaatsen € 150.000     € 150.000
Totaal€ 1.747.135€ 913.313€ 12.688€ 821.135

Met de provincie zijn afspraken gemaakt over het reserveren van geld voor extra parkeervoorzieningen, zodat dit ook na 2015 beschikbaar is voor het project. Daarvoor is een aparte reservering in de begroting opgenomen.


Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
historische wandelrouteNovember 20152e kwartaal 2016  
realisatie parkeerterreintussen 2017 en 2019   Communicatie
Communicatie momenten Omgeving Raad Toelichting
12 juli 2017 lancering wandelrouteinwoners, ondernemers, belangstellenden  
Open Monumentendag 9 september 2017   

De sub-site voor de Venestraat is opgeheven met de invoering van de nieuwe gemeentelijke website. Op de gemeentelijke website is nog wel informatie te vinden over de subsidieregeling op:  https://www.lv.nl/subsidie-en-lening-stadsherstel

Er zijn om twee promotiefilmpjes gemaakt over het gebied, een iets langere "docuversie" met interviews daarin met ondernemers uit het gebied en een kortere "clipversie" zonder interviews. 

De films zijn te vinden op Leidschendamcentrum.nl en eropuitinleidschendamvoorburg.nl en via onderstaande linkjes:

clipversie : https://youtu.be/u8P9fjHAw3s

docuversie: https://youtu.be/Vp_Fbw4jBeA

De Historische wandelroute Leidschendam is gratis te downloaden in de App store en te vinden onder BeleefRoutes.


Risicomanagement

Als niet tot een minnelijke verwerving kan worden gekomen van de eigendommen die benodigd zijn voor realisatie van het parkeerterrein, zal een onteigeningsprocedure moeten worden gestart. Dit kan geruime tijd in beslag nemen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities