| contact  |  home

Projectenboek
   
Grip op grondstof
Geactualiseerd op 16 mei 2018

Invoering van omgekeerd inzamelen in de gemeente ten behoeve van het verbeteren van het afval scheidingsresultaat van huishoudelijk afval.Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Stemerdink Programma Groene Leefomgeving
Ambtelijk opdrachtgever Rob Gussekloo Initiatiefnemer / opdrachtgevers
Projectleider Lennert van Dien    
Projectkarakteristiek
Projectfase Uitvoering Ruimtelijke procedure NVT
Einddatum 31-12-2020 Risicoprofiel Midden
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 26-4-2016 Volgende raads- / commissie-behandeling NB
Besluitvorming
Afwijking tov besluitvorming

 

Doelstelling en gewenst resultaat

Het project 'Grip op Grondstof' geeft uitvoering aan het besluit van de gemeenteraad om samen met de andere Avalexgemeenten het Omgekeerd Inzamelen en Alternerend inzamelen in te voeren.
Samen noemen we dit 'Het Nieuwe Inzamelen' of kortweg HNI.

Alternerend Inzamelen: 
Dit betreft het harmoniseren van de inzamelfrequentie met de andere gemeenten; van wekelijks naar één keer per twee weken inzamelen van minicontainers voor Rest- en GFT afval.
In de zomermaanden (juli-augustus) blijft de wekelijkse inzameling van GFT bestaan. Alternerend inzamelen is eind 2017 ingevoerd.

Omgekeerd Inzamelen:
Betreft het omvormen van de (grijze) minicontainer voor Restafval naar een PMD container. Ook worden er méér (ondergrondse) voorzieningen voor gescheiden afval (de grondstoffen: GFT, Papier en PMD) geplaatst voor de hoogbouw.
Restafval wordt voor alle huishoudens ingezameld middels ondergrondse containers. Dit voeren we per wijk in. Omgekeerd inzamelen is als eerste gestart in de buurt Voorburg-Midden.

Het doel van het nieuwe inzamelen is betere afvalscheiding, waardoor minder kosten gemaakt hoeven worden voor het verbranden van restafval en meer opbrengsten gegenereerd worden vanuit de gescheiden grondstoffen.


Stand van zaken

Op dit moment is het project Grip op Grondstoffen in de uitvoeringsfase. De stand van zaken per onderdeel is als volgt:

Omgekeerd inzamelen: Voorburg-Midden

 • In Voorburg-Midden is het nieuwe inzamelen als eerste wijk in gegaan in oktober 2017. Er worden nog enkele locaties later geplaatst, hier staan nu tijdelijke voorzieningen.
 • De druk op met name de PMD voorzieningen is heel hoog omdat mensen beter afval scheiden dan verwacht. Avalex en de gemeente zijn in gesprek over oplossingen zoals: vaker legen en meer voorzieningen. 
 • Ook worden er vanaf mei sensoren in de containers geinstalleerd. Hiermee kan Avalex de bak legen voordat de container te vol raakt.
 • Er zijn in de wijk aanloopproblemen met verschillende oorzaken:  de lediging is soms onvoldoende en mensen plaatsen onterecht (grof) afval naast de container (dumpingen en bijplaatsingen).  Avalex is aangesproken op de ledigingsproblemen en de frequentie is  aangepast door Avalex. De bijplaatsingen en dumpingen worden op dit moment aangepakt door het CleanTeam van Avalex en zeer intensieve handhaving van de gemeente op de hotspots.  
 • De evaluatie van de eerste wijken wordt voorbereid door Avalex.

Omgekeerd inzamelen: vervolgwijken

 • De eerste bewonersbijeenkomst in de Prinsenhof/ De Heuvel is goed verlopen, maar had een beperkte opkomst.  Het plan is aangepast op diverse punten die tegemoet komen aan de wensen van bewoners, zoals het plaatsen van meer locaties voor glasinzameling.
 • De gemeente gaat nog in gesprek met partijen in de wijk (Moskee, Woej) om meer mensen te betrekken bij het nieuwe inzamelen,  dit is nodig omdat bewoners en het Buurt Preventie Team aangeven dat het belangrijk is om eerst meer mensen te bereiken voor we HNI invoeren.
 • Voorburg-West en de Rietvink zijn als vervolgwijk gepresenteerd aan de bewoners. Er blijken op diverse punten aanpassingen nodig en we moeten maatwerk leveren. Dit kost extra tijd maar levert een veel beter plan op.

Planning algeheel

De uitvoering voor de vervolgwijken in de gemeente Leidschendam-Voorburg is iets naar achteren geschoven vanwege de behoefte aan maatwerkoplossingen. Het totale project in de deelnemende gemeenten kan vertraging oplopen omdat dit in de andere deelnemende gemeenten ook speelt om diverse redenen. Er bestaat een kans dat de uitvoering hierdoor later gereed zal zijn dan gepland. Dit is een aandachtspunt.


Financiën
Omschrijving Beschikbaar Uitgaven Verplichtingen Saldo
projectbudget € 296.000 € 78.000 € 68.000 € 160.000
Totaal€ 296.000€ 78.000€ 68.000€ 160.000

Het lokale uitvoeringsbudget voor 2018 is voldoende om Grip op Grondstof te kunnen invullen, ook voor de volgende jaren is voldoende budget beschikbaar.
De kosten voor projectleiding zijn tot nu toe lager dan verwacht.  Kosten voor communicatie en aanpassen van infrastructuur zijn conform verwachting.
Een eventuele uitloop in planning heeft geen gevolgen voor het lokale uitvoeringsbudget; dit blijft toereikend.

N.B. Dit gaat om de lokale uitvoeringskosten. Over de resultaten van Grip op Grondstof rapporteert Avalex conform afspraken in Grip Op Grondstof.
*verplichtingen zijn incl. verwachte kosten aanpassingen openbare ruimte.


Planning

Het jaarplan voor 2016/2017 is volgens planning uitgevoerd. De tussenstappen zijn wel wat later in het jaar gerealiseerd dan verwacht maar eind dit jaar is Voorburg-Midden over op het nieuwe inzamelen,  is alternerend inzamelen ingevoerd en zijn de voorbereidingen voor de vervolgwijken in volle gang.
De verwachting is dat de planning iets uitloopt ten opzichte van eerdere prognoses omdat we in de voorbereiding tegen situaties aan lopen die om maatwerk vragen.


In hoofdlijnen ziet de planning voor de komende periode er als volgt uit:

2018

 • Zomer:  Formele besluitvorming Prinsenhof/De Heuvel en bewonersavonden De Rietvink/Voorburg-West.
 • Zomer: Besluitvorming De Rietvink/Voorburg-West
 • Derde en vierde kwartaal: Uitvoering De Rietvink/Voorburg-West
 • Derde en vierde kwartaal:  Uitvoering Prinsenhof/De Heuvel.

2019-2020
In 2019-2020 wordt in de hele gemeente, per wijk, het omgekeerd inzamelen ingevoerd. De vervolgwijken worden in het volgende jaarplan opgenomen welke bij het volgende projectenboek beschikbaar zal zijn. Deze investeringsplanning zorgt ervoor dat wijken waar veel geïnvesteerd moet worden in containers niet allemaal tegelijk aan de beurt komen. Zo worden de financiële risico’s (voor Avalex) goed beheersd.Bestanden:
Jaarplan 2016 LV_Def.pdf (1,34 Mb)

Communicatie
 • De algemene communicatiecampagne loopt:  met berichten in de media, online en door acties in winkelcentra en middels advertenties op straat.
 • Bewoners ontvangen informatie zodra er in hun wijk wordt gestart met de procedure voor plaatsing inzamelmiddelen.
 • Het ontwerp locatieplan Prinsenhof en de Heuvel wordt in procedure gebracht net als de wijken De Rietvink en Voorburg-West.
 • Na invoering van omgekeerd inzamelen is de grondstofcoach van Avalex regelmatig in de wijk beschikbaar voor vragen.
 • De evaluatie van Voorburg-Midden wordt een half jaar na de invoering gestart (eind april).

Risicomanagement

Risico's kunnen worden uitgesplitst naar algemene risico's bij het invoeren van Grip op Grondstof en lokale risico's in Leidschendam-Voorburg.

Risico's algemeen Grip op Grondstof

Avalex rapporteert over de algemene risico's van het project via het DB als onderdeel van de P&C cyclus.  De belangrijkste (financiele) risico's zijn de benodigde investeringen en de planning daarvan;  de (autonome) ontwikkelingen van kosten/opbrengsten van grondstoffen en de verbranding van restafval. Ook wordt de planning van vervolgwijken met de gemeentecoordinatoren besproken zodat de kapitaalintensieve wijken (waar veel nieuwe ondergrondse containers nodig zijn)  worden verspreid in de planning.

Het project is in alle gemeenten onderdeel geweest van de verkiezingen. Als naar aanleiding van een nieuwe bestuurlijke situatie in onze of  een van de andere deelnemende gemeenten een aanpassing nodig is van het beleid zal dit gevolgen hebben voor de planning en financiën. Dit is een aandachtspunt.

Risico's Uitvoering in Leidschendam-Voorburg

Uitvoeringskosten gemeente
De risico's voor de lokale uitvoeringskosten zijn beperkt. Er zijn naar verwachting voldoende middelen geraamd om aanpassingen in de openbare ruimte te doen als dat nodig is voor de plaatsing van ondergrondse containers. In de Prinsenhof en De Heuvel zetten we extra in op communicatie/participatie en proberen we aansluiting te vinden bij het project 'Dit is jouw buurt'. Voor Voorburg-West en de Rietvink zijn qua financiele risico's geen bijzonderheden. Het project verloopt binnen budget.

Ledigingsproblemen
De problemen met het op tijd legen van containers en een toename in onterechte dumpingen van (grof)afval naast containers leiden tot imagoproblemen voor het nieuwe inzamelen. Dit kan gevolgen hebben voor de resultaten en de voortgang van het project.
Avalex en de gemeente zetten momenteel fors extra in om deze ontwikkeling tegen te gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities