| contact  |  home

Projectenboek
   
Ontzamelen kunstcollectie
Geactualiseerd op 18 mei 2018

Taken die niet per se door de gemeente gedaan moeten worden, organiseren we anders. Zo ook het beheer van de kunstcollectie. In het uitvoeringsprogramma cultuurvisie is opgenomen, dat er ontzameld wordt.Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Bremer Programma Sociale Structuur
Ambtelijk opdrachtgever Caroline Luberti Initiatiefnemer / opdrachtgevers Gemeente LeidschendamVoorburg
Projectleider Arnout Timmerman    
Projectkarakteristiek
Projectfase Eindrapportage Ruimtelijke procedure
Einddatum 1 april 2018 Risicoprofiel Laag
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 12 juni 2018 Volgende raads- / commissie-behandeling
Besluitvorming College, raadsbrief mei 2018
Afwijking tov besluitvorming


De gemeente is een regieorganisatie in wording. Taken die niet per se door de gemeente gedaan moeten worden, organiseren we anders. Eén van die taken is het beheer van de kunstcollectie. In het uitvoeringsprogramma cultuurvisie en in de infomural van het college is reeds stilgestaan bij de collectieverkleining, met een mooi woord: ontzameling. De gemeentelijke buiten- en binnenkunstcollectie is groot, zelfs twee keer zo groot als gebruikelijk in Nederland (per hoofd van de bevolking). Het verkleinen van de collectie volgens de normen van de VNG en LAMO is dan een voor de hand liggende keuze. De kleinere collectie is een doorsnede van de collectie in tijd en getuigt van couleur locale.

Uitgaande van “met kunst gevulde” gemeentelijke ruimtes en een depot dat weinig kunstwerken bevat, schatten we in, dat er circa 7/12 van de collectie kan worden “afgestoten”. De collectie bestaat nu uit circa 1000 binnenkunstwerken en circa 200 buitenkunstwerken (niet zijnde E-collectie). De kerncollectie die overblijft zou in 2018 uit 500 objecten moeten bestaan.

De collectie bestaat uit vijf delen, A tot en met E:

  • De A-collectie omvat werk van aan de gemeente verbonden kunstenaars (zoals Termote), historisch materiaal en werk van uitzonderlijke kwaliteit.
  • De B-collectie dient ter ondersteuning van de A collectie.
  • De C-collectie heeft niets of weinig met de gemeente en dient vooral ter decoratie. De kunstenaars zijn niet of nauwelijks met de gemeente verbonden en de werken ondersteunen de A en B collectie onvoldoende.
  • De D-collectie betreft werken in een zeer slechte staat of van onvoldoende kwaliteit.
  • De E-collectie betreft functionele (historische) objecten zoals klokken, stoelen en kasten.

A en B beide circa 22%, C circa 44% en D 12%.


Doelstelling en gewenst resultaat

De gemeente streeft naar een kleine, flexibele collectie, die in elk geval een doorsnede geeft van tijd en getuigt van couleur locale. Enkele topstukken blijven in gemeentelijk bezit. Op 1 april 2018 is dit project afgerond. De collectie zou teruggebracht moeten zijn van 1200 naar 500 objecten binnen- en buitenkunst met een evenredige verdeling naar A/B/C. De binnenkunstobjecten hangen of staan in de gemeentelijke gebouwen en de buitenkunstobjecten staan onderhouden in de openbare ruimte. Het kwalitatief uitstekende depot wordt gebruikt voor tijdelijke opslag.

Met de Kunstuitleen of een soortgelijke organisatie hebben we afspraken gemaakt over de wisseling van collectiestukken omwille van variatie en wensen. Het beheer van de collectie is ondergebracht bij de afdelingen Stadsbeheer en Facilitaire Zaken of een externe partner, zoals een museum.

In de "Stand van zaken" wordt toegelicht, dat 500 niet haalbaar is gebleken. Dit moet worden bijgesteld naar 880. Na 1 april moet er dan nog werk verzet worden om 380 objecten af te stoten en om de overgebleven collectie te beheren.

Op 15 mei 2018 wordt een raadsbrief met conclusies en aanbevelingen n.a.v. de eindrapportage Ontzameling gemeentelijke kunstcollectie besproken.


Stand van zaken

Het digitaliseren van de administratie van de binnen- en buitenkunstwerken is voltooid. De raad en het Erfgoedpodium zijn in de gelegenheid geweest hun visie op behoud of afstoten te geven na de voor de raadsleden en de leden van het Erfgoedpodium georganiseerde presentatie van 1 februari 2017. Deze visie is daarmee onderdeel van het werk geworden.

Projectenboek

Het project is afgerond en de conclusies en aanbevelingen zijn aan de raad gestuurd.

Stand van zaken ontzameling nu

Het project is afgerond. De lezer wordt naar het eindverslag/raadsbrief verwezen.


Financiën

Vanuit de kadernota 2017-2020 zijn middelen beschikbaar gesteld voor de aanpak/verkleining van de binnen- en buitenkunstcollectie en wel tot 1 april 2018. Binnen het budget Kunst en Cultuur zijn tot aan het einde van 2018 middelen gevonden om het beheer en onderhoud uit te voeren.


Planning

Het project is op 1 april 2018 geëindigd.


Communicatie

In overleg met de Communicatieadviseur kiezen we een moment waarop een persbericht of een nieuwsflits aan de orde is.


Risicomanagement

Zie raadsbrief.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities