| contact  |  home

Projectenboek
   
Sociale woningbouw - De Star
Geactualiseerd op 11 september 2017

De bouw van permanente sociale woningenProjectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder De Ridder Programma Ruimtelijk
Ambtelijk opdrachtgever Pim Felix Initiatiefnemer / opdrachtgevers Gemeente LV
Projectleider Marja Oudshoorn    
Projectkarakteristiek
Projectfase Start project Ruimtelijke procedure Uitgebreide omgevingsvergunning (2 fasen) met GRO
Einddatum Q4 2018 Risicoprofiel
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 5 juli 2016 Volgende raads- / commissie-behandeling
Besluitvorming Op basis van de businesscase is het programma voor de locatie vastgesteld. Ook is het (basis) ruimtelijk kader vastgesteld, waarbij is besloten dat geen verklaring van geen bedenkingen door de raad behoeft te worden afgegeven, wanneer voldaan wordt aan het ruimtelijk kader. 
Afwijking tov besluitvorming


Als gevolg van de reacties van de omwonenden op het in februari gepresenateerde planvoorstel voor voor de locatie is de status van "planning" en "externe partijen" een aandachtspunt.


Doelstelling en gewenst resultaat

Doel

Reguliere woningzoekenden op de woningmarkt voorzien in de behoefte aan betaalbare woningen. Voorkomen van een tekort aan goedkope huurwoningen, met bevordering van de doorstroming uit de bestaande voorraad en zo min mogelijke wachttijd voor toewijzing. Hierbij is het doel om deze wachttijd in ieder geval niet te laten oplopen t.o.v. de huidige wachttijden.

Hiervoor heeft de raad op 5 juli 2016 besloten op de locaties Rijnlandlaan, De Star en Overgoo sociale woningbouw te realiseren.Uitgaande van een versnelling van het ruimtelijke proces is bij dit besluit voor De Star (evenals voor Rijnlandlaan) ook een basis Ruimtelijk Kader vastgesteld. Wanneer in de planvorming voldaan wordt aan de voorwaarden in het ruimtelijk kader, hoeft geen verklaring van geen bedenkingen te worden aangevraagd/afgegeven. De drie initiatieven zijn in het projectenboek als zelfstandige projecten opgenomen.

Resultaat

De planologische voorbereiding en oplevering van sociale huurwoningen op de locatie De Star. Het uiteindelijke aantal en het type woningen (eengezinswoningen, appartementen of een mix hiervan) wordt in overleg met de woningcorporaties bepaald aan de hand van een te verrichten stedenbouwkundige studie.

De planologische voorbereiding en bouw- en woonrijpmaken van de locatie ligt bij de gemeente.

De realisatie van de woningen ligt bij de woningcorporatie.


Stand van zaken

Door stedenbouwkundig bureau De Nijl is een eerste stedenbouwkundig plan voor de locatie gemaakt. Dit plan is op 23 februari 2017 tijdens een inloopavond voorgelegd aan omwonenden en belangstellenden. Naar aanleiding van schriftelijke reacties van diverse omwonenden heeft op 5 april 2017 met hen een gesprek plaatsgevonden.
Onderzocht wordt op welke in het stedenbouwkundig ontwerp tegemoet kan worden gekomen aan de reacties van omwonenden.


Gezien de reacties van omwonenden over (o.a.) de geluidsbelasting van rijksweg A4 en de bereikbaar van en uit de wijk worden deze twee aspecten nader onderzocht.
Uit het onderzoek naar de geluidsbelasting van de A4 blijkt deze belasting ernstiger dan aanvankelijk gedacht. Er moeten extra geluidwerende maatregelen getroffen worden om te voldoen aan de gestelde geluidseisen. Onderzoek naar oplossingsmogelijkheden hiervoor vindt momenteel plaats.
Het onderzoek naar de bereikbaarheid van  de wijk is nog niet afgerond.

De verwachting is dat in het 4de kwartaal 2017 duidelijkheid is over de oplossingsmogelijkheden voor de geluidsoverlast door de A4 en de bereikbaarheid van de wijk. Dan kan ook bepaald worden wat de consequenties hiervan zijn voor de planvorming.


Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
Aanpassen stedenbouwkundig plan n.a.v. reacties buurt en onderzoekenQ4 2017Goedkeuren aangepast stedenbouwkundig plan  
Deftinitief stedenbouwkundig planQ4 2017Vaststellen definitief stedenbouwkundig plan  
Aanpassen bestemmingsplan bedrijvenlocatie De StarQ4 2017-Q1 2018Goedkeuren aangepast bestemmingsplanVaststelling aangepast bestemmingsplan 
Opleveren woningenEerste helft 2019   
Procedure omgevingsvergunningQ1-Q3 2018Vaststellen omgevingsvergunning  
Start uitvoering bouwwerkzaamheden Q3 2018 / Q1 2019   
Definitief ontwerp bouwplanQ1 2018Vaststellen ontwerp bouwplan  

Als gevolg van de onderzoeken naar de oplossingsmogelijkheden voor de geluidsbelasting van de A4 en de bereikbaarheid van de wijk, is de planning opgeschoven. Er wordt van uitgegaan dat deze onderzoeken in het vierde kwartaal van 2017 (voldoende) afgerond zullen zijn om de planvorming voort te zetten.


Financiën
Omschrijving Beschikbaar Uitgaven Verplichtingen Saldo
Voorbereidings-, begeleidings- en onderzoekskosten € 50.000 € 36.874 € 7.058 € 6.069
Totaal€ 50.000€ 36.874€ 7.058€ 6.069
 

Communicatie

Het (concept) stedenbouwkundig plan is tijdens een inloopavond op 23 februari 2017 aan omwonenden en belangstellenden voorgelegd. Over deze inloopavond is een nieuwsbrief verschenen.
Daarnaast heeft op 5 april 2017 overleg plaatsgevonden met de bewoners die een schriftelijke reactie hebben gestuurd.

Op de projectpagina op de gemeentelijke website staat een overzicht met de beantwoording van de vragen tijdens de inloopbijeenkomst en de daarna ontvangen reacties van bewoners. De reacties worden gebruikt om te kijken of het plan verbeterd kan worden binnen voorwaarden die de raad aan het college heeft meegegeven. Eventuele wijzigingen in het plan worden voor reacties aan omwonenden en belangstellenden voorgelegd.

Verdere communicatie, zoals de nieuwsbrieven, besluiten en verslagen, zijn te vinden op de gemeentelijke website 'Sociale woningbouw De Star'.


Risicomanagement
 • Planning
  Over de aanpak van het project en de bijbehorende taakverdeling zijn afspraken gemaakt met woningcorporaties Vidomes en Wooninvest. In een projectplanning worden doorlooptijd en kritische momenten van de verschillende werkzaamheden en projectfases in beeld gebracht.  Deze projectplanning laat zien dat de doorlooptijd volgens het raadsvoorstel over de businesscase niet gehaald wordt. Gebleken is dat de opstartfase van het project meer tijd heeft gevraagd dan vooraf gedacht. Daarnaast treedt vertraging op door (o.a.) de tijd die benodigd is voor aanvullende onderzoeken (milieu en bereikbaarheid), aanpassingen van het (concept) stedenbouwkundig plan en voor het wijzigen van het bestemmingsplan. Door de projectleiding wordt actief gestuurd op het realiseren van de snelst mogelijke planning.

 • Maatschappelijk draagvlak
  Er is door buurtbewoners kritisch gereageerd op de tijdens een inloopavond gepresenteerde plannen voor de bouw van sociale huurwoningen. Onderzocht wordt op welke manier in het (concept) stedenbouwkundig plan tegemoet kan worden gekomen aan de genoemde aandachtspunten. De uitkomst hiervan wordt tijdens een nog te plannen inloopavond gepresenteerd aan de buurt. Hierbij wordt ook gemotiveerd wanneer aandachtpunten niet tot planwijzigingen hebben geleid.

 • Milieuaspecten
  De ter plaatse geldende milieuaspecten kunnen invloed hebben op bouwmogelijkheden en, afhankelijk van de te nemen maatregelen, ook op de planning.
  De omvang, gevolgen en aanpak van de regulier en locatie gerelateerde risico's worden en zijn nader uitgezocht, zoals:

  • de in de naastgelegen bedrijvenlocatie gehanteerde milieucategorie;

  • de gestelde geluidscontouren van de snelweg A4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities