| contact  |  home

Projectenboek
   
Sociale woningbouw - Overgoo
Geactualiseerd op 12 september 2017

De bouw van tijdelijke sociale woningenProjectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder De Ridder Programma Ruimtelijk
Ambtelijk opdrachtgever Pim Felix Initiatiefnemer / opdrachtgevers Gemeente Leidschendam-Voorburg
Projectleider Arjan Kampschuur    
Projectkarakteristiek
Projectfase Start project Ruimtelijke procedure Bestemmingsplan
Einddatum Eind Q2 2018 Risicoprofiel deze graag invullen
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 5 juli 2016 Volgende raads- / commissie-behandeling
Besluitvorming Op basis van de businesscase is het programma voor de locatie vastgesteld. 
Afwijking tov besluitvorming
Doelstelling en gewenst resultaat

Doel

Voor urgent woningzoekenden (o.a. statushouders, jongeren en starters) op de woningmarkt voorzien in behoefte aan een betaalbare woning. Voorkomen van een tekort aan goedkope huurwoningen, met bevordering van de doorstroming uit de bestaande voorraad en zo min mogelijke wachttijd voor toewijzing. Hierbij is het doel om deze wachttijd in ieder geval niet te laten oplopen ten opzichte van de huidige wachttijden. Hiervoor heeft de raad op 5 juli 2016 besloten op de locaties Rijnlandlaan, De Star en Overgoo soaciale woningbouwt realiseren. Deze drie alternatieven zijn in het projectenboek als zelfstandige projecten opgenomen.

Het nevendoel voor de gemeente is het zorgen voor een aantrekkelijk beeld en het technisch mogelijk maken van de realisatie van de woningen. Er moet een goede ruimtelijke koppeling zijn met de omgeving.

Resultaat

Het resultaat is de planologische voorbereiding (omgevingsvergunning) voor en oplevering van tijdelijke sociale woningen (voor maximaal 10 jaar) voor statushouders, jongeren en starters op de locatie Overgoo in Leidschendam.

De planologische voorbereiding en het bouw- en woonrijp maken van de locatie ligt bij de gemeente. De realisatie van de woningen ligt bij de woningbouwcorporatie.


Stand van zaken

In de businesscase sociale woningbouw van 2016 is Overgoo aangewezen als locatie voor tijdelijke sociale woningbouw, gelet op de in de ruimtelijke structuurvisie gewenste herontwikkelingsopgave voor het gebied.
Bij de start van de uitvoering van het raadsbesluit hebben de marktpartijen in het gebied de ambitie geuit om, mede door strategische aankopen en gemaakte investeringen, tot integrale gebiedsontwikkeling van het zogenoemde Fleetpark, inclusief het gemeentelijke plandeel Overgoo, over te gaan. Het college heeft vervolgens samen met Impact Ontwikkeling IV B.V. (verder te noemen Impact) gezocht naar ruimte om twee ogenschijnlijk conflicterende trajecten met elkaar te verbinden zodat er meerwaarde ontstaat voor de belanghebbenden in het gebied.

Impact is verzocht een voorstel te doen voor invulling van het gemeentelijk plandeel Overgoo met een permanente duurzame bouw van woningen voor de doelgroep jongeren, studenten, statushouders en ander urgent woningzoekenden. Op deze manier wordt voorkomen dat een deel van het gebied voor langere tijd met tijdelijke gebouwen wordt ingericht, en er direct een duurzame oplossing kan worden gecreëerd met de daarbij behorende positieve uitstraling. Uitgangspunt is dat het aantal sociale woningen als genoemd in de businesscase gehandhaafd blijft.

Op dit moment wordt gewerkt aan de afronding van de intentieovereenkomst met de marktpartijen. Na vaststelling van de intentieovereenkomst (naar verwachting vierde kwartaal van dit jaar) kan gestart worden met visievorming en opstellen van het ruimtelijk kader (spelregelkaart).


Financiën

Vanuit de business case Sociale Woningbouw voor de locatie Overgoo is € 50.000,- aan voorbereidings- begeleidings- en onderzoekskosten en € 700.000,- voor het dichten van het exploitatietekort beschikbaar gesteld (raadsbesluit met kenmerk 1541501).

Nu met Impact Ontwikkeling IV BV wordt onderhandeld over de totale aanpak van het projectgebied Fleetparc (waaronder locatie Overgoo), komt het bedrag van € 700.000,- voor het dichten van het exploitatietekort vrij te vallen.


Planning

De geplande oplevering van de sociale huurappartementen op de locatie Overgoo in het raadsvoorstel over de businesscase van de sociale woningbouw was 4de kwartaal 2016. Vanwege de gesprekken met de eigenaren van het omliggende gebied Overgoo en daarmee de mogelijkheid dat de sociale woningbouw opgenomen/meegenomen wordt in de ontwikkeling van het totale gebied Overgoo (zie ook Stand van zaken), staat dit project 'on hold' en wordt deze planning niet gehaald.
Wanneer de gesprekken met de eigenaren van het omliggende bedrijventerrein er uiteindelijk niet toe leiden dat de sociale woningbouw opgenomen/meegenomen wordt in de ontwikkeling van het totale gebied Overgoo, zal voor de realisatie van de tijdelijk huurwoningen een nieuwe planning worden opgesteld, waarbij actief gestuurd zal worden op de gewenste versnelde procedure en realisatie.


Communicatie

Wanneer meer duidelijkheid is over het resultaat van de gesprekken met de initiatiefnemers voor de ontwikkeling van het gebied Overgoo, zal nader over de realisatie van de sociale woningbouw op de locatie Overgoo gecommuniceerd worden (zie ook Planning). Naar verwachting zal er in het vierde kwartaal 2017 meer duidelijkheid zijn.


Risicomanagement

Parallel aan de start van dit project worden er met de eigenaren van het omliggende gebied Overgoo gesprekken gevoerd of de realisatie van de sociale woningen opgenomen kan worden in de totale ontwikkeling van Overgoo. Totdat hier duidelijkheid over is, staat dit project 'on hold'. Dit levert reeds vertraging op. Er is sprake van een maatschappelijk risico als gevolg van een mogelijk gebrek aan draagvlak in de omgeving. Door het organiseren van een inloopavond over het stedenbouwkundig plan voor bewoners en ondernemers uit de omgeving wordt geprobeerd het aantal bezwaren tegen het plan te beperken.Bezwaren die zich pas in een laat stadium in het proces aandienen blijven een potentieel risico vormen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities