| contact  |  home

Projectenboek
   
Nieuwbouw IKC De Tol
Geactualiseerd op 26 februari 2018

Het realiseren van nieuwbouw van een Integraal Kindcentrum.
Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder De Ridder Programma Onderwijs 
Ambtelijk opdrachtgever Peter Wassenaar Initiatiefnemer / opdrachtgevers Gemeente Leidschendam-Voorburg
Projectleider Anne Pool    
Projectkarakteristiek
Projectfase Ontwerpfase architect en adviseurs Ruimtelijke procedure Omgevingsvergunning
Einddatum 2e/3e kwartaal 2020 Risicoprofiel Hoog
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling Raadsvergadering 31 oktober 2017 onderdeel meerjarenbegroting Volgende raads- / commissie-behandeling
Besluitvorming krediet beschikbaar gesteld
Afwijking tov besluitvorming

 

Doelstelling en gewenst resultaat

Primair wil de gemeente bereiken dat in de vraag naar onderwijshuisvesting wordt voorzien voor de doelgroep van de basisschool De Wegwijzer. De huisvesting bestaat uit een les- en gymnastiekgebouw. Secundair wil de gemeente bereiken dat het nieuwe gebouw geschikt is als integraal kindcentrum. Een integraal kindcentrum kent één onderwijskundige en pedagogische visie.

Het resultaat bestaat uit een nieuw gebouw inclusief een nieuw gymnastieklokaal ten behoeve van 14 basisschoolgroepen. In het 2e kwartaal van 2020 zijn de leerlingen adequaat gehuisvest. Leerlingen en personeel hebben de beschikking over een gebouw dat minimaal voldoet aan de bepalingen van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs LV en het Bouwbesluit inclusief aanvullende externe eisen voor duurzame schoolgebouwen. Bedoeld worden de eisen m.b.t. Bijna Energie Neutrale Gebouwen.  Het gebouw heeft een levensduur van 40 jaar.


Stand van zaken

Het Architectenbureau DP6 heeft een Voorlopig Ontwerp met bijhorende kostenraming gemaakt. De kostenraming valt aanzienlijk hoger uit dan het budget, dit wordt met name veroorzaakt door locatiegebonden kosten, extra m2 kinderdagverblijf, prijsstijgingen, marktontwikkelingen en duurzaamheidsambities. De kostenraming en mogelijke bezuinigingen zijn in het 4e kwartaal 2017/1e kwartaal 2018  onderwerp van gesprek  tussen opdrachtgever, gebruikers en architect.  Begonnen is met de uitwerking van het Voorlopig Ontwerp tot een Definitief Ontwerp.


Financiën
Omschrijving Beschikbaar Uitgaven Verplichtingen Saldo
beschikbaar gesteld krediet kadernota 2016 € 3.545.133      
aanvullend krediet kadernota 2017 (ivm verhogen aantal groepen van 12 naar 14 overeenkomstig prognose) € 550.000      
Totaal€ 4.095.133€ 0€ 0€ 0

De becijfering van het benodigde aanvullende krediet voor IKC doeleinden vindt het 1e kwartaal 2018 plaats. Deze uitgave komt ten laste van het beschikbare krediet "Integraal Kindcentra". Het krediet voor IKC doeleinden wordt "terugverdiend" via verhuur. Opgemerkt wordt dat sprake is van stijgende bouwkosten en dat ook extra duurzaamheidseisen kostenverhogend  werken. (zie ook onderdeel risicomanagement)


Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
Opstellen Programma van Eisen1e kwartaal 2017   
Selecteren architect en adviseurs2e kwartaal 2017   
aanbesteding aannemer3e kwartaal 2018   
Start nieuwbouw2e/3e kwartaal 2019   
Ingebruikname nieuwbouw2e/3e kwartaal 2020   
Sloop bestaand gebouw2e/3e kwartaal 2019   
 

Communicatie
Communicatie momenten Omgeving Raad Toelichting
informatieavondenJaNee 
klankbordgroep omgevingJaNee 
ingebruikname nieuwbouwJaJa 
start sloop en nieuwbouwJaJa 
oplevering nieuwbouwJanee 
verhuizing naar tijdelijke huisvestingJaNee 
 

Risicomanagement

Normbedragen voor de bouw van scholen blijken niet meer toereikend voor de volledige financiering van schoolgebouwen. de verwachting is dat recente ontwikkelingen de kosten doen stijgen (indexering/duurzaamheid/autonome kostenstijgingen in de bouw/locatiespecifieke vraagstukken) Zie ook raadsbrief 230218/407 kostenontwikkelingen onderwijshuisvesting.

Hieronder nog een aantal van de risico's die bij het project spelen:

-Mogelijke vertraging in verband met uitkomsten onderzoeken op het gebied van flora en fauna.
-Mogelijke vertraging in verband met uitkomsten archeologische en milieukundige onderzoeken.
-Mogelijke vertraging in verband met aanbestedingen en eventueel benodigde bezuinigingrondes.
-Mogelijke vertraging door beschikbaarstelling eventueel benodigde aanvullende budgetten voor bijvoorbeeld asbestsanering..
-Mogelijke vertraging door langere bouwtijd.
-Mogelijke vertraging ivm vergunningsrisico's en duur eventueel benodigde bemalingsvergunning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities