| contact  |  home

Projectenboek
   
Nieuwbouw IKC De Tol
Geactualiseerd op 23 mei 2018

Het realiseren van nieuwbouw van een Integraal Kindcentrum.
Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder De Ridder Programma Onderwijs 
Ambtelijk opdrachtgever Peter Wassenaar Initiatiefnemer / opdrachtgevers Gemeente Leidschendam-Voorburg
Projectleider Anne Pool    
Projectkarakteristiek
Projectfase Ontwerpfase architect en adviseurs Ruimtelijke procedure Omgevingsvergunning
Einddatum 2e/3e kwartaal 2020 Risicoprofiel Hoog
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling Raadsvergadering 31 oktober 2017 onderdeel meerjarenbegroting Volgende raads- / commissie-behandeling
Besluitvorming krediet beschikbaar gesteld
Afwijking tov besluitvorming

 

Doelstelling en gewenst resultaat

Primair wil de gemeente bereiken dat in de vraag naar onderwijshuisvesting wordt voorzien voor de doelgroep van de basisschool De Wegwijzer. De huisvesting bestaat uit een les- en gymnastiekgebouw. Secundair wil de gemeente bereiken dat het nieuwe gebouw geschikt is als integraal kindcentrum. Een integraal kindcentrum kent één onderwijskundige en pedagogische visie.

Het resultaat bestaat uit een nieuw gebouw inclusief een nieuw gymnastieklokaal ten behoeve van 14 basisschoolgroepen. In het 2e kwartaal van 2020 zijn de leerlingen adequaat gehuisvest. Leerlingen en personeel hebben de beschikking over een gebouw dat minimaal voldoet aan de bepalingen van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs LV en het Bouwbesluit inclusief aanvullende externe eisen voor duurzame schoolgebouwen. Bedoeld worden de eisen m.b.t. Bijna Energie Neutrale Gebouwen.  Het gebouw heeft een levensduur van 40 jaar.


Stand van zaken

Het Architectenbureau DP6 heeft een Ontwerp met bijhorende kostenraming gemaakt. De kostenraming valt aanzienlijk hoger uit dan het beschikbare budget, dit wordt met name veroorzaakt door locatiegebonden kosten, extra m2 kinderdagverblijf, prijsstijgingen, marktontwikkelingen en duurzaamheidsambities. De kostenraming en mogelijke bezuinigingen zijn onderwerp van gesprek  tussen opdrachtgever, gebruikers en architect. Het beschikbare budget is ontoereikend.


Financiën
Omschrijving Beschikbaar Uitgaven Verplichtingen Saldo
beschikbaar gesteld krediet kadernota 2016 € 3.545.133      
aanvullend krediet kadernota 2017 (ivm verhogen aantal groepen van 12 naar 14 overeenkomstig prognose) € 550.000      
Totaal€ 4.095.133€ 0€ 0€ 0

De kostenraming voor de nieuwbouw van de school en het gedeelte 0-4 jarigen is inmiddels gereed. De raming is gebaseerd op het, nog niet door het college van burgemeester en wethouders goedkeurde, ontwerp. Er is sprake van een aanzienlijk tekort op het budget. In het ontwerptraject wordt gezocht naar bezuinigingen. Oorzaken van de toenemende kosten: prijsstijgingen in de bouw en aanvullende eisen in het kader van (bijna) energie neutrale schoolgebouwen.

Attentie: bij de Kadernota 2017 is een aanvullend krediet ivm het verhogen van het aantal groepen inmiddels beschikbaar gesteld. Zoals hierboven wordt opgemerkt is de kostenraming voor de nieuwbouw inmiddels gereed, maar nog niet goedgekeurd door het college van b en w. Bij de kadernota 2018 zal opnieuw om extra budget worden gevraagd.  De oorzaken daarvan worden in het onderhavige hoofdstuk IKC De Tol genoemd. Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
Opstellen Programma van Eisen1e kwartaal 2017   
Selecteren architect en adviseurs2e kwartaal 2017   
aanbesteding aannemer3e kwartaal 2018   
Start nieuwbouw2e/3e kwartaal 2019   
Ingebruikname nieuwbouw2e/3e kwartaal 2020   
Sloop bestaand gebouw2e/3e kwartaal 2019   
 

Communicatie
Communicatie momenten Omgeving Raad Toelichting
informatieavondenJaNee 
klankbordgroep omgevingJaNee 
ingebruikname nieuwbouwJaJa 
start sloop en nieuwbouwJaJa 
oplevering nieuwbouwJanee 
verhuizing naar tijdelijke huisvestingJaNee 
 

Risicomanagement

Normbedragen voor de bouw van scholen blijken niet meer toereikend voor de volledige financiering van schoolgebouwen. De kosten stijgen (indexering/duurzaamheid/autonome kostenstijgingen in de bouw/locatiespecifieke vraagstukken) Zie ook raadsbrief 230218/407 kostenontwikkelingen onderwijshuisvesting.

Hieronder nog een aantal van de risico's die bij het project spelen:

-Mogelijke vertraging in verband met uitkomsten onderzoeken op het gebied van flora en fauna.
-Mogelijke vertraging in verband met uitkomsten archeologische en milieukundige onderzoeken.
-Mogelijke vertraging in verband met aanbestedingen en eventueel benodigde bezuinigingrondes.
-Mogelijke vertraging door beschikbaarstelling eventueel benodigde aanvullende budgetten voor bijvoorbeeld asbestsanering..
-Mogelijke vertraging door langere bouwtijd.
-Mogelijke vertraging ivm vergunningsrisico's en duur eventueel benodigde bemalingsvergunning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities