| contact  |  home

Projectenboek
   
Project Snippergroen
Geactualiseerd op 27 februari 2018

Project regulering grondgebruik gemeentegrondProjectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Bremer Programma
Ambtelijk opdrachtgever mevr. S. Julen Initiatiefnemer / opdrachtgevers Afdeling Handhaving
Projectleider mevr. M. van de Vate    
Projectkarakteristiek
Projectfase eerste en tweede fase in uitvoering Ruimtelijke procedure n.v.t.
Einddatum medio 2019 Risicoprofiel laag
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling Volgende raads- / commissie-behandeling
Besluitvorming 2016/1652683
2016/1680608
2017/1874475
Afwijking tov besluitvorming

 

Doelstelling en gewenst resultaat

De afgelopen 20 jaar is er niet tot nauwelijks actief opgetreden tegen oneigenlijk grondgebruik. Om hier verandering in te gaan brengen heeft het college bij besluit d.d. 10 november 2015 extra (incidentele) middelen voor handhaving beschikbaar gesteld. Dit budget is mede bestemd voor de aanpak van illegaal gebruik van gemeentegrond. Dit budget is aangesproken om te inventariseren in hoeveel gevallen sprake is van oneigenlijk grondgebruik. Een extern bureau heeft de inventarisatie uitgevoerd en de resultaten vervat in een businesscase die een duidelijk overzicht geeft van de verschillende soorten situaties van oneigenlijk gebruik van 855 adressen. Daarnaast is in deze businesscase een voorstel opgenomen voor een projectmatige aanpak.

De hoge aantallen oneigenlijk grondgebruik maakten duidelijk dat dit het moment is om actief op te treden tegen oneigenlijk grondgebruik. De voornaamste redenen om oneigenlijk grondgebruik aan te pakken zijn het voorkomen van verjaring en het creëren van rechtsgelijkheid. Er moet namelijk voorkomen worden dat de ene burger zonder consequenties zomaar gemeentegrond in gebruik kan nemen, terwijl een ander die zich netjes aan de regels houdt dit niet kan. Daarnaast is het voor de beeldkwaliteit binnen de gemeente van belang om een wildgroei van carports, schuttingen, tuinhuisjes e.d. op gemeentegrond te voorkomen.


Stand van zaken

Eerste fase pilot Essesteijn

In september 2016 is de pilot Essesteijn gegund aan Eiffel. Hierbij is gekozen voor 'full service'-aanpak, wat inhoudt dat Eiffel het oneigenlijk grondgebruik in de wijk Essesteijn oplost voor een vast bedrag per dossier. Eiffel neemt deze dossiers in behandeling vanaf het communicatietraject tot eventuele (notariële) overdracht, het aangaan van een huurovereenkomst, ontruiming of erkenning van verjaring. Uitzonderingen zijn de gevallen van vermoedelijk oneigenlijk gebruik bij huurwoningen en bij adressen waar sprake is van het aanleggen van een steiger. In deze situaties voert Eiffel het project uit op basis van een vast uurtarief.

Na een voorbereidingsperiode van circa anderhalve maand vond de aftrap van de eerste fase plaats op 30 november 2016 met een bewonersavond in woonzorgcentrum De Mantel. Hiervoor zijn bewoners uitgenodigd van met name de Wilgendreef, Rozentuin en Tulpentuin waarbij het vermoeden bestaat dat er sprake is van oneigenlijk grondgebruik. Ook eventuele andere geïnteresseerden zijn voor deze bewonersavond uitgenodigd. Bewoners van deze adressen waarbij het vermoeden bestond dat er sprake is van oneigenlijk grondgebruik zijn allen voor 1 maart 2017 benaderd door het projectteam voor het maken van een afspraak om de situatie gezamenlijk te bekijken. Een deel van deze dossiers zijn op dit moment nog in behandeling en hiervan wordt tweemaandelijks de stand van zaken gedeeld met de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever.

Tweede fase pilot Essesteijn

De aftrap van de tweede fase van het project vond plaats op 5 april 2017. Dit betreft de vermoedelijke gevallen van oneigenlijk grondgebruik bij woningen aan de Elzendreef, Populierendreef, Distelweide, Klaverweide en Appelgaarde. De bewoners van de adressen die behandeld worden in de tweede fase zijn uiterlijk 1 juli 2017 aangeschreven door het projectteam voor het maken van een afspraak om de situatie rondom hun woning gezamenlijk te bekijken. Inmiddels zijn de meeste bewoners bezocht. Alle dossiers zijn in behandeling. Ook de voortgang van deze fase wordt elke twee maanden besproken.

Derde fase pilot Essesteijn

In de derde fase zullen met name de huurders en verhuurders van de huurwoningen worden aangeschreven. Deze fase zal aanzienlijk langer duren indien de verhuurder niet bereid is tot aankoop van de grond bij de huurwoningen. In dat gevallen moeten alle adressen namelijk worden aangeschreven om de grond te ontruimen of een huurovereenkomst met de gemeente aan te gaan.


 Financiën
Omschrijving Beschikbaar Uitgaven Verplichtingen Saldo
Projectdeel Essesteijn (extern bureau) € 190.000 € 201.285 € 7.850 € -19.135
Snippergroen (handhaving) € 270.000 € 84.432   € 185.568
Totaal€ 460.000€ 285.717€ 7.850€ 166.433

Voor het project Snippergroen (Handhaving) is 270.000 euro beschikbaar gesteld door de raad. Een deel van dit bedrag is aangewend voor de uitvoering van de eerste fase van het project Snippergroen. Bijgaand een overzicht van de uitgaven.

Eind 2016 zijn we gestart met de eerste fase van het project Snippergroen in de wijk Essesteijn, waarvoor de kosten van het externe bureau in principe worden gedekt door de inkomsten die we genereren door verkoop of verhuur. In dit project gaan de kosten uit voor de baten en is er sprake van een onzekere inkomstenstroom. De inkomsten zijn namelijk afhankelijk van de wens van de gemeente om grond te verkopen en de bereidheid van bewoners om grond aan te kopen. Daarnaast kunnen niet alle kosten vooraf worden bepaald. Bij eventuele geschillen zal slechts een civiele procedure uitkomst bieden in het geschil. In de vertrouwelijke business case is bij de besluitvorming inzicht gegeven in het risico dat de kosten niet gedekt worden door de inkomsten.

De kosten voor de eerste 3 fasen van project Snippergroen zijn in de 2e turap op de begroting gezet.


Planning

Planning pilot Essesteijn

Op 15 november 2016 heeft de raad ingestemd met de beleidslijn voor snippergroen en adoptiegroen en de tijdelijke projectprijs voor de verkoop van snippergroen gedurende de looptijd van de pilot en het project Snippergroen. Daarmee is de pilot Essesteijn van start gegaan. Ook heeft de raad op 4 juli 2017 ingestemd met de tijdelijke projectprijs voor de verkoop van percelen snippergroen groter dan 50 m² in de vorm van een korting op de getaxeerde waarde die gelijk is aan de maximale korting op basis van de projectprijs. Het legaliseren van ca. 350 vermoedelijke gevallen van oneigenlijk grondgebruik in de wijk Essesetijn zou naar verwachting ca. 1,5 jaar in beslag zal nemen. Inmiddels is duidelijk dat we hier langer dan 1,5 jaar voor nodig zullen hebben.

De pilot is opgeknipt in drie verschillende fases. De eerste fase is van start gegaan op 30 november 2016, de tweede fase op 5 april 2017. De huurwoningen in de wijk Essesteijn zullen als derde fase worden opgepakt, vermoedelijk tweede kwartaal 2018. De exacte datum zal afhankelijk zijn van de voortgang en afronding van de eerste twee fases.

Planning evaluatie eerste fase en aanpassing Notitie verkoop snippergroen

Na afronding van de eerste fase zou worden geëvalueerd wat er goed ging en wat verbeterd kan worden in het verdere verloop van het project. Hoewel de eerste fase nog niet is afgerond, heeft een interne evaluatie al wel plaatsgevonden. De bevindingen op basis van de eerste fase en de opstart van de tweede fase zullen leiden tot enkele aanpassingen in de Notitie verkoop snippergroen (hierna: het snippergroenbeleid). Daar waar nodig zal het snippergroenbeleid worden aangescherpt dan wel worden aangevuld om op zoveel mogelijk verschillende situaties van toepassing te zijn en eventuele onduidelijkheden over de strekking van het huidige snippergroenbeleid weg te nemen.  Deze aanpassingen brengen geen wijzigingen met zich mee voor het uitgiftebeleid en de criteria die daaraan ten grondslag liggen. Ook zal aanpassing van het beleid geen gevolgen hebben voor de uitvoering van het project, maar zijn deze aanpassingen voornamelijk gericht op het verduidelijken van het beleid. De verwachting is dat nieuwe versie van het snippergroenbeleid in Q2 van 2018 aan de raad zal worden voorgelegd. In februari is de raad geïnformeerd over de stand van zaken van het project.

Aanbesteding restant project Snippergroen

Het restant van het project Snippergroen zal meervoudig onderhands worden aanbesteed volgens het gemeentelijke inkoopbeleid. De planning is om de opdracht juni 2018 te gunnen.


Communicatie

Een belangrijkst aspect in het project is de communicatie. Wanneer de gemeente grond actief wil uitgeven, is de ervaring van het projectbureau dat goede communicatie richting bewoners sterk bijdraagt aan het positieve verloop van het project. Onderdeel van de aanpak van het projectbureau is dan ook om op brede manier te communiceren met bewoners/belanghebbenden, bijvoorbeeld door het uitdelen van informatieflyers, het plaatsen van krantenberichten, het organiseren van een informatieavond en het voeren van persoonlijke gesprekken (indien noodzakelijk). Uitgangspunt hierbij is een positieve houding ondanks de vervelende boodschap van de gemeente waarbij we bewoners wijzen op geconstateerde afwijkingen in de eigendomsgrenzen.

Ondanks de vele positieve berichten over de communicatie rondom het project Snippergroen, zijn er ook bewoners die hun twijfels hebben bij de wijze van communiceren van de gemeente. Verschillende bewoners hebben zich verenigd en stellen openlijk de vraag of de gemeente het recht heeft om ontruiming van de grond te vorderen. We beantwoorden de vragen van deze bewoners zo goed mogelijk en hopen daarmee tot een oplossing te komen. Helaas lijkt dit niet in alle gevallen tot een voor allen gewenst resultaat te komen. Indien gesprekken met bewoners niet lijden tot het regelen van het gebruik van de gemeentegrond, lijkt het onvermijdelijk dat enkele dossiers zullen leiden tot een civiele procedure.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities