| contact  |  home

Projectenboek
   
Programma ''Benutten zoals bedoeld''
Geactualiseerd op 04 mei 2018

Het programma ''Benutten zoals bedoeld'' bestaat uit een samenhangend pakket van maatregelen.Programmastructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Kist Programma Verkeer en Vervoer
Ambtelijk opdrachtgever Jeroen van de Ven Initiatiefnemer / opdrachtgevers N.v.t.
Programma-manager Ronald Bon    
Programmakarakteristiek
Programmafase Initiatief Ruimtelijke procedure N.v.t.
Einddatum 2019 Risicoprofiel Midden
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling November 2016 Volgende raads- / commissie-behandeling
Besluitvorming Voorjaar 2018
Afwijking tov besluitvorming N.v.t.

 

Doelstelling en gewenst resultaat

De problematiek in verkeer, leefbaarheid en veiligheid rondom de oeververbindigen en de wegen daartoe in de gemeente Leidschendam-Voorburg speelt al jaren. Op 15 november 2016 is door de Raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg een besluit genomen om de verkeersdruk over de Vlietbruggen te ontlasten door maatregelen te treffen op de bestaande infrastructuur.

Om deze maatregelen nader uit te werken is het programma ''Benutten zoals bedoeld'' gestart. Dit programma bestaat uit een samenhangend pakket aan maatregelen en heeft als doel het doorgaand verkeer over de Vlietbruggen te verminderen en leefbaarheid en veiligheid rondom de Vlietbruggen te bevorderen. Dit kan door het bevorderen van de doorstroming op de wegen die daar voor bedoeld zijn en door het ontmoedigen van het verkeer op wegen die daar niet voor bedoeld zijn. Het is een samenhangend pakket, hierdoor kan een maatregel op zich dus niet los gezien worden van de andere maatregel.

In het programma ''Benutten zoals bedoeld'' zijn maatregelen opgenomen die onderverdeeld worden in 3 categorieën:

Maatregelen die in 2017/ 2018 kunnen worden uitgevoerd:

 • Nieuwstraat 50 km/h, Damhouderstraat 30 m/h, Damhouderstraat inrichten als 30 km/h straat. De kruising met de Nieuwstraat wordt haaks uitgevoerd. Groot onderhoud in de Nieuwstraat, een deel van de Venestraat en de Damhouderstraat. Een deel van de riolering en het asfalt zal worden vervangen. Er wordt getracht een laanstructuur te creeëren in de Nieuwstraat.  
 • Noordsingel aanpassen VRI's, de verkeerslichten installaties op de Noordsingel tot en met de Dillenburgsingel zijn in 2017 vervangen. Door de nieuwe technieken kan de doorstroming op de Noordsingel en zijtakken worden verbeterd.
 • Handhaving verbod vrachtverkeer Sluisbrug, continue wordt door middel van camera's voor voertuigen zwaarder dan 3500 kg gehandhaafd. Overtredingen worden doorgegeven aan CJIB waarna de overtreder een boete ontvangt.
 • Koningin Julianaweg 30 km/h, de verkeerssnelheid is met eenvoudige middelen teruggebracht zodat de verkeersveiligheid wordt vergroot.

Maatregelen die in samenwerking met de omgeving worden ontwikkeld:

 • Infrastructuur in het Kwadrant; tweerichtingsverkeer op de Bachlaan en de Oude Trambaan, tweerichtingsverkeer op de Bachlaan en de Oude Trambaan: verplaatsing van verkeersstromen vanaf de Voorburgseweg naar de Oude Trambaan. Aanpassing van de kruispunten om de verkeersstromen te verwerken.
 • Verkeersveiligheid Damplein, structuur brengen in het Damplein en daarmee de verkeersveiligheid vergroten.
 • Herinrichting zuidkant Wijkerlaan en Rembrandtlaan als schoolzone t.b.v. verkeersveiligheid, herinrichting van de Wijkerlaan om deze verkeersveiliger te maken voor een verkeersveilige fietsroute.
 • Dynamisch verkeersinformatiesysteem, maatregel om het verkeer vroegtijdig te informeren of er filevorming op een bepaalde route is.
 • Selectieve toegang Vlietbruggen; Sluisbrug, Wijkerbrug en Kerkbrug, met selectieve toegang kan geregeld worden dat op bepaalde tijden en/of momenten in het jaar alleen de bewoners van een bepaald gebied toegelaten worden over de Vlietbruggen. Dit kan op basis van kentekenregistratie.
 • Routering landbouwverkeer, alternatieve route voor tractoren (landbouwvoertuigen) om de Vliet over te steken.

Maatregelen waarbij het besluit bij een andere organisatie ligt:

 • Bediening Vlietbruggen; venstertijden in ochtend en avondspits,
 • Herontwikkeling N14, twee ongelijkvloerse kruispunten.

Alle maatregelen leveren een bijdrage aan het programma ''Benutten zoals bedoeld''.


Stand van zaken

Maatregelen die in 2017/ 2018 kunnen worden uitgevoerd:

Nieuwstraat 50 km/h, Damhouderstraat 30 km/h: de Damhouderstraat wordt ingericht als 30 km/h straat. De kruising met de Nieuwstraat wordt haaks uitgevoerd. Verder bestaat deze maatregel uit het uitvoeren van groot onderhoud in de Nieuwstraat, een deel van de Venestraat en de Damhouderstraat. Een deel van de riolering en het asfalt zal worden vervangen. Er wordt getracht een laanstructuur te creëren in de Nieuwstraat.

Besluit Damhouderstraat: maart 2017, Opstellen ontwerp: start augustus 2017, Realisatie: start september 2018

Noordsingel aanpassen VRI's: de verkeerslichten installaties op de Noordsingel tot en met de Dillenburgsingel zijn in 2017 vervangen. Door de nieuwe technieken kan de doorstroming op de Noordsingel en op zijtakken worden verbeterd.

Handhaving verbod vrachtverkeer Sluisbrug: continue wordt door middel van camera's voor voertuigen zwaarder dan 3500 kg gehandhaafd. Overtredingen worden doorgegeven aan CJIB waarna de overtreder een boete ontvangt.

Koningin Julianaweg 30 km/h: de verkeerssnelheid is met eenvoudige middelen teruggebracht zodat de verkeersveiligheid wordt vergroot.

Maatregelen die in samenwerking met de omgeving worden ontwikkeld:

Voor de uitwerking van de maatregelen die in samenwerking met de omgeving worden ontwikkeld, is op 13 maart 2017 door het college een begeleidingsgroep geïnstalleerd. De begeleidingsgroep bestaat uit bewoners en bedrijven uit directe omgeving en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. In samenwerking met de begeleidingsgroep is een adviesbureau aangewezen. In februari 2018 heeft het adviesbureau het eindrapport opgeleverd. Op basis van de uitkomsten heeft de begeleidingsgroep een advies opgesteld aan het college van Burgemeesters en Wethouders. Het college zal het komend jaar gebruiken om het advies van de begeleidingsgroep nader uit te werken en per onderwerp een voorstel aan de raad aanbieden voor eventuele uitvoering.

Dit heeft betrekking tot de volgende maatregelen: infrastructuur in het Kwadrant, verkeersveiligheid Damplein, herinrichting zuidkant Wijkerlaan en Rembrandtlaan als schoolzone t.b.v. verkeersveiligheid, dynamisch verkeersinformatiesysteem, selectieve toegang Vlietbruggen en routering landbouwverkeer.

Maatregelen waarbij het besluit bij een andere organisatie ligt:

Bediening Vlietbruggen; venstertijden in de ochtend en avondspits. De sluis in Leidschendam wordt voor recreatievaart sinds 23 mei 2017 niet in de avondspits bediend. Deze spitssluiting geldt alleen op werkdagen tussen 16.30 en 18.30. De provincie heeft dit besluit genomen na uitvoerige en constructieve gesprekken met de gemeente Leidschendam-Voorburg en omwonenden van de sluis.

Herontwikkeling N14: Voor de A4 passage en de N14 worden de plannen tussen 2017 en 2019 verder uitgewerkt. De realisatie staat gepland tussen 2023 en 2026. In de studie wordt o.a. gekeken naar twee ongelijkvloerse kruisingen met de N14. Het college heeft contact met de projectorganisatie en blijft betrokken. De planuitwerking voor de ongelijkvloerse kruispunten op de N14 is in 2017 gestart. Het oorspronkelijke ontwerp uit 2012 blijkt niet maakbaar te zijn. Volgens de laatste planning heeft Rijkswaterstaat in het najaar 2018 duidelijkheid of er maakbare en gedragen oplossingen zijn.


Financiën

Het budget voor het programma ''Benutten zoals bedoeld'' bestaat uit meerdere onderdelen: verkeersmaatregelen Vlietbruggen, herinrichting Nieuwstraat/ Damhouderstraat en herinrichting Koningin Julianaweg. Bij de herijking van het Verkeer en Vervoersplan in de Kadernota 2018-2021 zijn de kredieten voor de verkeersmaatregelen Vlietbruggen van € 1,9 miljoen, herinrichting Koningin Julianaweg van € 100.000,- en herinrichting Nieuwstraat/ Damhouderstraat van € 90.000 beschikbaar gesteld. Daarnaast is er nog sprake van structurele dekking van € 116.000 per jaar vanaf 2019 voor onder andere het afgeven van ontheffingen.


Planning

Zie stand van zaken.


Communicatie

Communicatie verliep, voor de maatregelen die in samenhang met de omgeving worden ontwikkeld, via de begeleidingsgroep. De communicatie voor de overige maatregelen verloopt volgens gebruikelijke verslaglegging en verantwoording verlopen via dit projectenboek. De vordering in de ontwikkeling van maatregelen met de begeleidingsgroep wordt gedeeld via onder meer berichten op de website. Communicatie over uitvoering van maatregelen vindt plaats via projectcommunicatie, waarbij de link wordt gelegd met het programma.


Risicomanagement

Het programma is zeer complex door de verschillende onderdelen en door de verschillende belangen die spelen. Indivuele maatregelen, in een bepaald gebied, hebben gevolgen voor een ander gebied. Dat kan betekenen dat niet het ideale wordt gerealiseerd voor één belang. De balans hierin en de belangen groepering hiervan te overtuigen is het grootste risico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities