De (infrastructurele) projecten voor Sport en Bewegen
Geactualiseerd op 04 februari 2021

De (infrastructurele) projecten voor Sport en Bewegen op basis van de visie op sport en bewegen (2016) en het lokale Sportakkoord (2019)Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Stemerdink Programma Sport, cultuur en recreatie
Ambtelijk opdrachtgever Caroline Luberti Initiatiefnemer / opdrachtgevers Gemeente
Projectleider Sander van der Helm, Judith Stoffels, Donny v/d Dussen, Toine van Wieringen    
Projectkarakteristiek
Projectfase Afhankelijk van deelproject Ruimtelijke procedure n.v.t.
Einddatum n.v.t. (jaarlijks actieplan) Risicoprofiel laag
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling n.v.t. Volgende raads- / commissie-behandeling n.v.t.
Besluitvorming Afhankelijk van deelproject
Afwijking tov besluitvorming Over enkele deelprojecten dient definitieve besluitvorming plaats te vinden.
Belangrijkste wijzigingen
Bij de kadernota 2020 zijn budgetten beschikbaar gesteld voor realisatie van ondergenoemde deelprojecten. 


In januari 2016 heeft de raad de Visie op Sport en Bewegen 2016-2020 vastgesteld (1460302), waarna in de loop van 2016 het Strategisch Actieplan (1708956) als concrete uitwerking van deze visie is ontwikkeld. In het Strategisch Actieplan staan enkele besluiten, moties en toezeggingen voor sport en bewegen die uitgewerkt zijn naar een (deel)project.

Deelprojecten actieplan Sport en Bewegen

 1. Fitplaatsen Stompwijk en Leidschendam (Kadernota 2020)
 2. Beach court volleybal (toezegging 1801, Kadernota 2016/2020)
 3. Mountainbikeroute (toezegging 1801, Kadernota 2016)
 4. Veilige sportroutes (Kadernota 2020)
 5. Rugbyveld Voorburgse Rugbyclub (Kadernota 2020)

Stand van zaken

1. Fitplaatsen Stompwijk en Leidschendam

Het totale beschikbare budget hiervoor is € 150.000,- voor fitplaatsen. Deze fitnessplaatsen worden geschikt gemaakt voor zowel ouderen als voor jongeren en geschikt voor zowel beginnende als voor gevorderde sporters. Op dit moment wordt er vorm gegeven aan het participatie traject in samenwerking met de speeltoestellen leverancier en vertegenwoordigers van stakeholders. 

2. Beach court volleybal

Naar aanleiding van de toezegging 1801 (suggesties in 2016 vanuit de commissie Maatschappelijke Activiteiten) is onderzoek verricht naar potentiele locaties en inrichting van een multifunctioneel beachvolleybalveld. Hierbij is gekeken naar de volgende locaties: sportpark ’t Loo, sportpark Duivesteyn en sportpark Westvliet. De uitkomsten van het onderzoek staan in de rapportage: (1959394). Bij de kadernota 2020 is een budget beschikbaar gesteld van € 150.000,- voor de aanleg van een multifunctioneel veld. Er is een businesscase opgesteld voor de realisatie van een beach(volleybal)veld op sportpark Duivesteyn. Het project is nu in de voorbereidende fase en in overleg met de inkoopafdeling en een externe adviseur. De externe adviseur gaat op basis van de beschikbare ruimte een raming maken en onderzoeken of er 3 velden gerealiseerd kunnen op Sportpark Duivesteijn. Vooralsnog wordt verwacht dat de aanleg van de velden eind mei 2021 kan plaatsvinden.

3. Mountainbikeroute

Naar aanleiding van de toezegging 1801 (suggesties in 2016 vanuit de commissie Maatschappelijke Activiteiten) is gestart met onderzoek naar een mountainbikeroute. De mountainbike route (MTB route) is opgenomen in het ‘Meerjarenprogramma Duin Horst & Weide (DHW)’. De MTB route DHW bestaat uit een aangesloten netwerk van bestaande en nieuw te maken MTB-routes in DHW en de buurgemeentes van Duin Horst & Weide. In januari 2018 heeft de Landschapstafel DHW budget beschikbaar gesteld voor realisatie van een MTB route. Uw raad wordt geïnformeerd over de realisatie bij de berichtgeving over het project/programma Duin, Horst en Weide.

4. Maatregelen en veilige (sport)routes sportparken

Hiervoor is bij de Kadernota 2020 door de gemeenteraad € 50.000,- beschikbaar gesteld. Naar verwachting start het vooronderzoek medio 2021.

5. Rugbyveld Voorburgse Rugbyclub

In 2019 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar geschikte locaties binnen de gemeente. Op dit moment is, binnen de huidige beschikbare ruimte, alleen de 'oude ijsbaan' op Westvliet geschikt. De mogelijkheden op deze locatie zijn beperkt, want er is alleen ruimte voor één rugbyveld en moeten het clubgebouw en de kleedkamers ergens anders worden gerealiseerd. Er wordt op dit moment nog gezocht naar een alternatieve locatie voor de huisvesting van de rugbyclub. In het kader van de ontwikkelingen van De Vlietzone is een uitbreiding van de sportvoorzieningen met een rugbyveld een optie, maar dit is nog in onderzoek. Dit onderzoek is naar verwachting eind 2021 gereed.


Doelstelling en gewenst resultaat

Het doel van deze projecten is: het verbeteren van de sport en beweeginfrastructuur in Leidschendam-Voorburg, zowel in de openbare ruimte als in de sportparken.

Het gewenste resultaat van deze projecten: besluitvorming over en oplevering van de lijst van sportvoorzieningen.


Financiën
 1. Fitplaatsen voor Stompwijk en Leidschendam: € 150.000,- beschikbaar gesteld. (jaarlijkse kapitaalslasten: €16.000 vanaf 2021)
 2. Beach court volleybal: € 150.000,- beschikbaar gesteld. (jaarlijkse kapitaalslasten: €16.000 vanaf 2021) Deze investering wordt terugbetaald via verhuur aan de gebruikers van de velden.
 3. Mountainbikeroute: budget binnen het project/programma 'Duin, Horst en Weide'.
 4. Maatregelen en veilige (sport)routes sportparken: € 75.000,- beschikbaar gesteld. (jaarlijkse kapitaalslasten: € 8.000 vanaf 2022)
 5. Rugbyveld Voorburgse Rugbyclub: Voor de aanleg stelt de gemeente naast een budget voor de inzet van tijdelijk personeel in de periode 2021-2023 per 2022 een investeringskrediet van € 200k beschikbaar. (jaarlijkse kapitaallasten: € 8.000 vanaf 2023). 

 


Planning
 1. Fitplaatsen Stompwijk en Leidschendam: Op dit moment vindt voor beide kernen het locatieonderzoek en start van de ontwerpfase plaats. Voor de realisatie en oplevering van de fitplaats in Leidschendam wordt gestreefd naar het 2e kwartaal van 2021. De realisatie en oplevering van de fitplaats in Stompwijk vindt naar verwachting plaats in het 3e kwartaal van 2021. Naar verwachting gaat het traject voor Stompwijk begin maart 2021 starten en is juni 2021 het concept ontwerp gereed. De realisatie van de fitplaats in Stompwijk is naar verwachting Q3 2021. De reden voor de doorlooptijd is het participatietraject.
 2. Beach court volleybal: Op dit moment vindt het locatieonderzoek en start van de ontwerpfase plaats. De realisatie en oplevering vindt naar verwachting plaats in het 2e kwartaal van 2021.
 3. Mountainbikeroute: De planning van deze voorziening staat bij project/programma Duin, Horst en Weide.
 4. Maatregelen en veilige (sport)routes sportparken: Naar verwachting start het vooronderzoek medio 2021.
 5. Rugbyveld Voorburgse Rugbyclub: planning volgt z.s.m.

Communicatie

Naar de omgeving wordt door de gemeente gecommuniceerd over het onderzoek, ontwerp en de realisatie van de projecten. De communicatie over de opening wordt door de gemeente in samenwerking met de betrokken partijen gedaan (o.a. inwoners, verenigingen en stichting Sport en Welzijn). Op de website van desbetreffende verenigingen en stichting Sport en Welzijn worden de programma's en activiteiten bij de gerealiseerde projecten ofwel sport- en beweegvoorzieningen gepubliceerd.

De raad wordt op de hoogte gesteld van de stand van zaken via het projecten- en externe initiatievenboek en bij de P&C-cyclus.


Risicomanagement

De beschikbaar gestelde budgetten zijn taakstellend en daarom is de gemeente extra alert op de kostenbewaking.
De projecten worden zoveel mogelijk in samenspraak met belanghebbenden (sportverenigingen) en omwonenden onderzocht, ontworpen en gerealiseerd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities