Ruimtelijke ontwikkelingen aan de gemeentegrens
Geactualiseerd op 03 februari 2021

De gemeente Den Haag zet in op verstedelijking. Deze vindt ook plaats aan de grens met Leidschendam-Voorburg. Daarbij gaat het in het bijzonder om ontwikkelingen in de Binckhorst, het Central Innovation District (CID) en de Vlietzone.Programmastructuur
Portefeuillehouder Wethouder Kist Programma Ruimtelijke Ontwikkeling 
Interne opdrachtgever Jeroen van de Ven  Initiatiefnemer Gemeente Den Haag
Accounthouder Vlietzone : Annieke Geel
Binckhorst: Don de Greef
Laan van NOI: Vacant
   
Programmakarakteristiek
Planfase Divers Ruimtelijke procedure Divers. Omgevingsplan en Bestemmingsplan.
Einddatum n.v.t. Risicoprofiel Midden, afhankelijk van fase
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling N.v.t.  Volgende raads- / commissie-behandeling N.v.t.
Intentieovereenkomst N.v.t.
Anterieure overeenkomst N.v.t. 
Belangrijkste wijzigingen
Gemeentelijke rol

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft beperkte rol bij het ontwikkelen van ruimtelijk beleid door de gemeente Den Haag. Hetzelfde geldt ook voor ruimtelijke initiatieven op Haags grondgebied. Een aantal ontwikkelingen op de Binckhorst, in het Central Innovation District (CID) en ook in de Vlietzone, raakt belangen van Leidschendam-Voorburg direct. Op die vlakken vindt frequente ambtelijk en bestuurlijke afstemming tussen Leidschendam –Voorburg en Den Haag plaats.


Doelstelling en gewenst resultaat

Betere betrokkenheid Leidschendam-Voorburg:

De gemeente Leidschendam-Voorburg zet in op een aantrekkelijke, gevarieerde woonomgeving voor iedereen. De stedelijke ontwikkelingen binnen de gemeente Den Haag bieden wat dat betreft kansen. Nadelen kunnen ontstaan door bouwhoogte en een gebrek aan (parkeer) voorzieningen aan Haagse kant. Onze gemeente zet zich in voor betere communicatie en participatie richting belanghebbenden uit onze gemeente.


Stand van zaken

 Binckhorst

 • Omgevingsplan Binckhorst is vastgesteld door de Haagse raad. Ontwikkelende partijen werken deelplannen verder uit. Participatieleidraad Binckhorst is door het Haagse college behandeld en aan de raad voorgelegd;
 • De afgelopen maanden heeft overleg plaatsgevonden over een initiatief aan het Maanplein. Gesprekken tussen de initiatiefnemer, de gemeente Den Haag en Leidschendam-Voorburg met omwonenden (ook uit Voorburg West) hebben tot op heden niet tot overeenstemming geleid;
 • Er is een nieuw gebiedspaspoort opgesteld voor de woningbouwontwikkelingen aan de Maanweg en Junopark. Participatie vindt plaats vanaf september 2020, waarbij ook inwoners van Leidschendam-Voorburg actief benaderd worden.
 • Inzet van Leidschendam-Voorburg is dat participatie bij planontwikkeling en – uitwerking vanaf het begin moet plaatsvinden.

Central Innovation District (CID)

 • Notitie Aanpak Prioritaire gebieden Central Innovation District (CID) is vastgesteld;
 • Ontwerp Structuurvisie CID is vastgesteld, waarop gereageerd is. Procedure van de milieu-effectrapportage zal worden doorlopen.
 • Naast Laan van NOI wordt gekeken naar nieuwe woningen in het 'SoZaWe'-gebouw
 • Voor het stationgebied rondom Laan van NOI wordt een verbetertraject voorgesteld. Dit gaat over verbetering openbare ruimte, maar ook over nieuwe bebouwing aan de Voorburgse kant van het spoor.
 • Verlenging Velostrada komt voort uit de No-Regret verkeersmaatregelen in Binckhorst, maar heeft een verbinding met de ontwikkeling van het stationsgebied Laan van NOI.

Vlietzone

 • Provincie Zuid-Holland heeft motie en amendement aangenomen om samen met betrokken gemeenten en belanghebbenden, waaronder de Vlietzoomalliantie te komen tot en integraal gebiedsplan en - visie. Hiertoe is een startdocument opgesteld. Hierin komen gebiedspartijen samen tot overeenstemming komen over wat er opgesteld gaat worden, met wie en hoe de partijen dit samen gaat doen (19 november 2019 gereed);
 • In het eerste kwartaal van 2020 is samen met de gebiedspartijen gewerkt aan de procesafspraken om te komen tot toekomstbeelden. Deze fase is aan het einde van Q1 afgerond met een bestuurlijk overleg waarbij behalve betrokken overheden ook andere gebiedspartijen zijn uitgenodigd.
 • Vervolgens is er in verschillende werkgroepen verder gewerkt aan de toekomstbeelden.
 • December 2020 heeft een bestuurlijk overlg plaatsgevonden. In dat overleg is afgesproken dat er een Plan van Aanpak en een aanpak voor participatie wordt opgesteld.
 • Eind Q1 2021 vindt het volgende bestuurlijk overleg plaats dan staan de plannen van aanpak op de agenda.

Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
CID – Algemeen Mei – Juni 2019N.v.t.Zienswijze via B&WZienswijze is ingediend.
CID – Deelplan AnnA (SOZA gebouw) 2019- 2020n.t.b. n.t.b. Plan Uitvoeringskader (PUK) gereed. Verwacht in het derde kwartaal van 2020. Daarna wordt het Bestemmingsplan gemaakt. Eventueel kan een procedure worden doorlopen.
CID - stationsgebied Laan van NOIQ3 2020n.v.tneeDen Haag maakt een stedenbouwkundig plan voor het stationsgebied
CID – Structuurvisie Begin 2020n.v.t.n.v.t.De gemeente Den Haag stelt een Structuurvisie op voor het CID, inclusief milieueffectrapportage. L-V heeft gereageerd op de ontwerp-structuurvisie in juni 2020
Binckhorst - Participatieleidraad Juli 2019N.v.t.N.v.t. 

De planning van deze initiatieven wordt bepaald door initiatiefnemers die in Den Haag actief zijn, in overleg met de gemeente Den Haag.


Communicatie
Communicatie momenten Omgeving Raad Toelichting
CID - Plan AnnABreed uitgenodigdn.v.t.Webinar plan AnnA is gehouden op 21 april.
Informatiemarkt Structuurvisie CIDDen Haag, Leidschendam-VoorburgN.v.t.Tweede informatiemarkt over het CID op 10 september. Belanghebbenden kunnen vragen stellen en zich laten informeren.
Gebiedspaspoort MaanwegDen Haag, Voorburg-Westn.v.t. 

Communicatie wordt verzorgd door initiatiefnemers die actief zijn in Den Haag, doorgaans in overleg met de gemeente Den Haag.


Risicomanagement

Ruimtelijke ontwikkelingen aan de gemeentegrens zijn complex. Het abstractieniveau varieert sterk, van visievorming tot concrete (bouw)plannen. Ook de schaalgrootte loopt uiteen van kleinschalig tot grootstedelijk . De gemeente Leidschendam-Voorburg zet zich in om aan de voorkant bij  ontwikkelingen te worden betrokken. Dat  doet zij ook voor belanghebbenden die aan de Leidschendams-Voorburgse kant van de gemeentegrens wonen. Er vindt regelmatig ambtelijke en bestuurlijke afstemming plaats. Ook de komende tijd blijft Leidschendam-Voorburg de gemeente Den Haag aandacht vragen voor de rol van initiatiefnemers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities