Julianabaan
Geactualiseerd op 01 februari 2021

In overleg met de overige eigenaren in het gebied het toekomstig bestendig maken van het winkelcentrum Julianabaan.Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Van Eekelen Programma
Ambtelijk opdrachtgever Peter Wassenaar Initiatiefnemer / opdrachtgevers
Projectleider Corneel Jonkers    
Projectkarakteristiek
Projectfase Onderzoeksfase Ruimtelijke procedure nog niet van toepassing
Einddatum 2021/2022 Risicoprofiel laag
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling Informatieve raadsbrief 18 juni 2019 Volgende raads- / commissie-behandeling nader te bepalen
Besluitvorming Voor kennisgeving aangenomen 
Afwijking tov besluitvorming
Belangrijkste wijzigingen
Het stedenbouwkundig adviesbureau heeft een voorkeursscenario uitgewerkt met de eigenaren in het gebied, waaronder ook de gemeente. 


In het coalitieakkoord is opgenomen dat wordt ingezet op een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en leefomgeving in het winkelcentrum De Julianabaan. In oktober 2018 is daarom het proces geïntensiveerd om samen met de vastgoedeigenaren van de Julianabaan te komen toteen toekomstbestendig winkelgebied. Na verkennende gesprekken is gebleken dat er voldoende draagvlak is om gezamenlijk toe te werken naar een visie op het centrum. Daarvoor is er een “concept” schetsontwerp inrichtingsplan gemaakt met verbeelding en beeldkwaliteitsplan voor de openbare ruimte en de gevels van de panden binnen het winkelcentrum. Tevens is er een volumestudie uitgevoerd om inzicht te geven in locaties die zich op korte of langere termijn mogelijk lenen voor herontwikkeling. Dit in relatie tot de urgente woningbouwopgave en om richting te kunnen geven aan initiatieven uit de markt.


Doelstelling en gewenst resultaat

Het in samenspraak met alle betrokkenen in het gebied opstellen van een definitief ontwerp voor de herinrichting van de openbare ruimte van het gebied winkelcentrum De Julianabaan. Een beeldkwaliteitsplan zal hier ook onderdeel van zijn. Deze documenten worden opgesteld ter besluitvorming door de Raad. Tegelijkertijd wordt er een visie en spelregelkaart opgesteld, die zal gaan over de mogelijkheden om woonvolume toe te voegen in het gebied. Ook deze documenten worden ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. Uiteindelijk werken we zo stap voor stap toe naar een toekomstbestendig gebied winkelcentrum De Julianabaan.


Stand van zaken

Op 9 april 2020 heeft er een online gesprek met de vastgoedeigenaren plaatsgevonden waarin de architect de drie scenario's heeft toegelicht. Deze eerste verkenning met de eigenaren biedt voldoende aanknopingspunten voor een vervolg overleg in de eerste helft van mei. In dit vervolgoverleg zal worden toegewerkt naar één gedragen voorkeursscenario en wordt met name ook ingegaan op de financiële kant ervan.

Inmiddels hebben de eigenaren, die betrokken zijn bij het toekomstbestendig maken van het gebied, zich enthousiast uitgesproken over de globale plannen van SUM Architecten om de openbare ruimte en de winkelpuien toekomstbestendig te maken en is er gekozen voor één voorkeursscenario. Ook worden er door de eigenaren mogelijkheden gezien om eventueel woonvolume te realiseren op de aangewezen locaties. Dit vraagt echter nog veel nadere studie en is ook afhankelijk van politieke besluitvorming en participatie. Eind januari 2021 is in een beeldvormende raad een plan van aanpak gepresenteerd voor zowel de transformatie van de openbare ruimte als de mogelijke toevoeging van extra woningen.

In december 2020 is brede participatie opgestart om bij de bewoners, winkeliers en andere belanghebbenden op te halen hoe hun toekomstbestendig winkelgebied De Julianabaan eruit ziet. De resultaten van deze participatie worden verwerkt in het voorlopig ontwerp, dat nu zal worden opgesteld.

Daarnaast is er een participatiegroep opgericht, waarvoor 12 deelnemers zich hebben aangemeld. Zij denken mee over hoe we participatie vormgeven in het verdere verloop van het proces


Financiën

In 2019 is 50.000 euro ter beschikking gesteld voor een eerste verkenning met de vastgoed eigenaren in het winkelcentrum. Hieruit zijn inmiddels de proces- en begeleidingskosten vanuit de gemeente en het onderzoek naar de drie scenario's (op basis van een verdeelsleutel) gedekt.

In de Turap 2020 en de begroting 2021  is geld vrijgemaakt voor het proces dat doorlopen wordt om te komen tot een definitief ontwerp voor de openbare ruimte en verkenning van het toevoegen van woningen.


Planning

In overleg met de eigenaren is de keuze gemaakt voor één voorkeurscenario. In februari 2021 vindt verder overleg plaats met de ontwikkelende eigenaren en  wordt er verder  toegewerkt naar een definitief ontwerp openbare ruimte inclusief beeldkwaliteitsplan in mei en visie en spelregelkaart voor extra woningen in april. Deze documenten worden dan voorgelegd aan het college en de raad.


Communicatie

Alle belanghebbenden worden gedurende het proces betrokken bij de verdere uitwerking van het ontwerp. Dit gebeurt door breed opgezette participatie, winkeliersbijeenkomsten tot bijeenkomsten in kleinere setting, 1 op 1 gesprekken en middels 'ingesprekmetlv.nl' .

De raad is eind januari 2021 in een beeldvormende vergadering geinformeerd.


Risicomanagement

Risico's die bij het project spelen zijn:

  1. Risico dat betrokken eigenaren afhaken en zich niet meer actief willen inzetten voor het vernieuwen van de winkelpuien.

  2. Conflicterende belangen in het gebied, die zorgen voor een tragere procesgang en moeizame besluitvorming.

  3. De invloed van Corona op o.a. de bereidwilligheid om te investeren.

In geval één van deze situaties zich onverhoopt voordoen wordt er teruggevallen op een basisscenario waarin wel een transformatie van de openbare ruimte plaatsvindt en door de eigenaren via een gefaseerde transformatie van de winkelpuien op basis van het beeldkwaliteitsplan. E.e.a. na goedkeuring door de raad.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities