Bereikbaar Stompwijk
Geactualiseerd op 27 januari 2021

Realisatie van een duurzame en toekomstbestendige weginfrastructuur in Stompwijk.Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Van Eekelen Programma Economische en Ruimtelijke kansen
Ambtelijk opdrachtgever Hermen Borst Initiatiefnemer / opdrachtgevers Gemeente Leidschendam-Voorburg
Projectleider Carl de Koning    
Projectkarakteristiek
Projectfase Voorbereiding en realisatie   Ruimtelijke procedure Bestemmingsplanprocedure Verbindingsweg en diverse vergunningen t.b.v. de realisatie van de wegprojecten
Einddatum 2022 Risicoprofiel midden
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling Planpresenatie aan de Raad d.d. 8 december 2020 Volgende raads- / commissie-behandeling -
Besluitvorming Raadsbesluit van 1 juli 2015: kredietbesluit en aanwijs als "groot project  in de zin van de Procedureregeling Grote Projecten.
Raadsbesluit van 15 december 2015: renoveren kadewand Stompwijkseweg (de delen die hiervoor niet in aanmerking komen worden vervangen).
Raadsbesluit van 26 april 2016: vaststellen van het inrichtingsontwerp Huyssitterweg (als onderdeel van de Verbindingsweg
Raadsbesluit 4 juli 2017: besluit tot onteigening percelen Verbindingsweg
Afwijking tov besluitvorming -
Belangrijkste wijzigingen
1. Financiën: kostenstijging Veenpoldersweg
2. Planning: stappenplan opgesteld voor deelproject Herinrichting Dr. van Noortstraat
3. Communicatie: wegomleidingen in Q1 2021
4. Risicomanagement: verhoogd risico kostenverhogende maatregelen Veenpoldersweg


Dit project is door de raad aangewezen als "groot project" in het kader van de Procedureregeling Grote Projecten. In dit Projectenboek wordt uitgebreid gerapporteerd over de stand van zaken zoals aangegeven in het Startdocument van september 2015. In financiële zin wordt tevens gerapporteerd over aanbestedingsresultaten en de aanwending van de posten “onvoorziene kosten” (deel uitmakend van de projectbegroting). Ter afronding van het project wordt een evaluatienotitie opgesteld.


Doelstelling en gewenst resultaat

Doelstelling van het project is het verbeteren van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid van de kern en het buitengebied van Stompwijk. Tevens wordt een bijdrage geleverd aan de recreatieve ontwikkeling van het gebied met behoud van de agrarische functie en wordt een economische impuls gegeven aan de bedrijvigheid in Stompwijk.

De projectmaatregelen zijn gericht op het realiseren van een duurzame en toekomstbestendige reconstructie van de Stompwijkseweg, een nieuwe inrichting van de Dr. Van Noortstraat en de aanleg van een nieuwe Verbindingsweg tussen de N206 via de Meeslouwerpolder naar de Dr. van Noortstraat. Genoemde opgaven worden in samenhang voorbereid en uitgevoerd. Bewoners en ondernemers in Stompwijk worden hierbij nadrukkelijk betrokken.

Inmiddels is de werknaam "Verbindingsweg" omgezet naar een straatnaam: Veenpoldersweg. In deze rapportage wordt voortaan de straatnaam aangehouden.


Stand van zaken

Met de besluiten van de raad van 1 juli 2015 en 26 april 2016 is de scope van het project vast komen te staan. Op 8 december jl. is aan de Raad een nadere toelichting gegeven over het verloop van dit project aan de hand van de stand van zaken.

Met name is ingegaan op het planproces voor de aanleg van de Veenpoldersweg. Tevens is het stappenplan voor de herinrichting van de Dr. van Noortstraat toegelicht. Het laatste deelproject dat in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland wordt ontwikkeld. Verder zijn de financiën besproken. Met name is ingegaan op de hogere kosten voor de aanleg van de Veenpoldersweg en de dekking van deze tegenvallers binnen het beschikbare totaalbudget voor dit project. In de financiële paragraaf daarover de laatste ontwikkelingen.


A. Aanbesting van werken

Over de wijze van aanbesteden (contractvorm) en de diverse aan te besteden werken van de planonderdelen is een Inkoopplan opgesteld. Kort samengevat bestaat het project uit vier werken. De stand van zaken wordt hierna beschreven. Deze ontwikkelingen zijn nader toegelicht in de planpresantie aan de Raad van december 2020.

1. Reconstructie Stompwijkseweg

Het werk is voltooid (en financieel afgesloten). In december 2018 vond de eindoplevering plaats en volgens het contract heeft de aannemer (BAM Infra b.v.) na 18 maanden onderhoud enkele wegvakken herstraat. Diverse verzakkingen en onregelmatigheden in de rijbaan en in de fietssuggestiestroken zijn voor rekening van de aannemer hersteld. Het onderhoud en beheer wordt in februari 2021 overgedragen aan de gemeente.

2. Voorbelasting Veenpoldersweg

In de periode van oktober 2018 tot juli 2020 is het wegtracé voorbelast met grond (tijdelijke ophoging met zand om voldoende draagkracht voor de weg te verkrijgen). Het zettingsproces is in die periode gemonitord. Op basis van de zettingsresultaten is vast komen te staan dat extra maatregelen getroffen moesten worden om tot een voldoende zettingvrij tracé te komen. Een aantal wegdelen is zwaarder voorbelast. Desondanks voldoet een locatie langs de Westeinderweg (ca. 250 meter) niet aan de eisen. De voorbelasting heeft ter plaatse niet geleid tot voldoende stevigheid. Hier zal de weg onderheid worden. Op andere wegdelen is het noodzakelijk gebleken om extra grondwerkzaamheden uit te voeren om de benodigde stabiliteit van het grondlichaam te verkrijgen.

De extra grondwerkzaamheden en de beschreven probleemlocatie langs de Westeinderweg leiden tot hogere uitvoeringskosten. In de financiële paragraaf meer hierover.

3. Wegrealisatie Veenpoldersweg

Het werk wordt uitgevoerd door KWS Infra b.v. te Vianen. Deze aannemer is in juli 2020 gestart met de aanleg van de Veenpoldersweg (lengte van 2,1, km). En de realistie van bruggen over de Nieuwe Vaart en Stompwijkseweg. Allereerst is het wegtracé gestabiliseerd en op hoogte gebracht. Daarna is gestart met de bouw van de Veenpoldersbrug over de Stompwijksevaart nabij de N206 en de aanleg van de Gemaalbrug over de Nieuwe Vaart. In januari 2021 is gestart met het vervangen van de Tuinbouwbrug. Voor dit werk is de Dr. van Noortstraat tot en met half maart 2021 op sommige momenten voor doorgaand verkeer afgesloten. Op delen van het wegtrecé zijn inmiddels ook de onderlagen van asfalt aangebracht. De verwachting is dat de weg in september 2021 kan worden opengesteld voor verkeer. Dat is ca. 3 maanden later dan in de vorige rapportage is aangegeven. Deze stagnatie is onder meer het gevolg van het feit dat de probleemlocatie Westeinderweg moet worden verstevigd middels een onderheide paalcontructie hetgeen een ingrijpende aanpassing is van de oorspronkelijke opdracht.

4. Herinrichting Dr. Van Noortstraat.

Na de aanleg van de Veenpoldersweg kan de Dr. Van Noortstraat verder worden ontlast van verkeer en wordt tot herinrichting van dit planonderdeel (als sluitstuk van dit wegenproject) overgegaan. Inmiddels is gestart met de planvoorbereidingen. Deze verlopen in nauw overleg met het Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR). Het HHR heeft namelijk een opgave om ter plaatse de waterveiligheid te verbeteren. In februari 2020 heeft het HHR aangegeven om haar (nader te bepalen) maatregelen aan de kade te willen betrekken bij de gemeentelijke herinrichtingsplannen voor deze straat. De komende maanden worden de plannen en meekoppelkansen van het HHR verder concreet gemaakt en volgt een participatietraject met betrokken bewoners en bedrijven om nader input op de plannen te verkrijgen. Uiteindelijk wordt de scope van deze opgave vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst met het HHR. Met het HHR is een stappenplan opgesteld dat er op is gericht dat in het tweede kwartaal van 2021 een bestuurlijk akkoord wordt bereikt over het herinrichtingsplan. Daarna kan het aanbestedingstraject in gang worden gezet. De uitvoeringsperiode is thans gepland voor de tweede helft van 2022.B. Grondaankopen

Voor de realisatie van de Veenpoldersweg zijn de benodigde percelen aangekocht. Op 4 juli 2017 heeft de Raad besloten om het middel van onteigening in te zetten. Inmiddels zijn alle kavels in eigendom verkregen. Zoals eerder vermeld is het perceel Huijssitterweg 12 onteigend. Op 18 november jl. heeft de rechtbank het eindvonnis gewezen in deze zaak. Het eindvonnis heeft geresulteerd in een hogere schadeloosstelling.  Met de raadsbrief d.d. 1 december 2020 is de Raad nader geïnformeerd over vonnis van de rechter.


C. Bestemmingsplan Verbindingsweg

Het bestemmingsplan heeft in oktober 2017 de onherroepelijke status verkregen.


D. Risicoregister

De actualisatie van het risicoregister is een continu proces. De risico’s zijn gekoppeld aan beheermaatregelen en worden financieel vertaald in de projectbegroting. Zie daarvoor de navolgende hoofstukken "financiën" en "risicomanagement".


Financiën
Omschrijving Beschikbaar Uitgaven Verplichtingen Saldo
Voorbereidingsbudget Stompwijk € 800.000 € 800.000    
Investeringskrediet Stompwijkseweg € 7.600.000 € 7.330.000   € 270.000
Investeringskrediet Dr. Van Noortstraat € 1.860.000 € 10.000   € 1.850.000
Investeringskrediet Veenpoldersweg € 13.020.000 € 9.450.000 € 3.540.000 € 30.000
VAT kosten € 3.750.000 € 3.390.000 € 90.000 € 270.000
post onvoorzien algemeen € 1.970.000     € 1.970.000
Totaal€ 29.000.000€ 20.980.000€ 3.630.000€ 4.390.000

  Bij besluit van 1 juli 2015 (nr. 1348067) is de definitieve scope van het project vastgesteld en het daarvoor benodigde uitvoeringskrediet van afgerond € 29 mln. beschikbaar gesteld. Voor de dekking van het totale projectbudget is rekening gehouden met een bijdrage van het Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR), vastgesteld op € 275.000,-- en een MRDH-subsidie van € 540.000,--. Het overgrote deel van het projectbudget wordt gedekt uit de reserve "Bereikbaarheid Stompwijk", die is gevormd bij de 2e Tussentijdse rapportage 2015 (nr. 1418493).

De projectbegroting wordt in beginsel ieder kwartaal geactualiseerd. Actualisatie gebeurt op basis van de voortschrijdende inzichten, prognoses en na periodieke bijstelling van het risicodossier.

In de projectpresentatie aan de raad is in dat kader een aantal aandachtspunten aan de orde gesteld:

 1. Reconstructie Stompwijkseweg: dit deelproject is afgerond met een onderschrijding van het beschikbare krediet, zijnde een bedrag van € 3,2 mln. Deze buffer blijft voor de realisatie van de andere twee deelprojecten beschikbaar. In de tabel opgenomen als de post onvoorzien algemeen.

 2. Veenpoldersweg: voor wat betreft dit deelproject is in de vorige rapportage gesteld dat het beschikbare krediet ontoereikend is. Tegenvallende aanbestedingsresultaten (marktmechanisme) en hogere kosten voor het voorbelasten en stabiliseren van de wegconstructie zijn daarvan de voornaamste oorzaken. Bovendien is alsnog besloten om de weg volledig te voorzien van openbare verlichting. Ten tijde van de bepaling van de scope van het project (2015) was een grotendeels onverlichte weg nog uitgangspunt. Derhalve is het budget Veenpoldersweg verhoogd met een bedrag van € 1.140.200,--, gedekt uit de post onvoorzien algemeen, ontstaan uit de niet bestede middelen Stompwijkseweg.

 3. Dr. van Noortstraat: de eisen en voorwaarden vanuit het HHR kunnen leiden tot scopewijzigingen en hogere uitvoeringskosten. Zoals in deze rapportage is vermeld, bestaat hierover de komende maanden meer duidelijkheid.

 4. VAT kosten: het resterende budget zal niet toereikend zijn om te voorzien in de de kosten voor externe inhuur van deskundigen en technisch onderzoek.  De kosten voor de juridische begeleiding van de onteigeningsprocedure, nadere grondonderzoeken in het kader van de voorbelasting van de Veenpoldersweg en de ontwikkeling van stijgende tarieven voor de inhuur van deskundigen liggen hieraan ten grondslag. De kostenoverschrijding is ook een gevolg van de langere doorplooptijd van het project en het feit dat de projectbegroting is gebaseerd op prijspeil 2015 (kredietbesluit) zonder indexering van de ramingen voor de duur van dit project. Deze tegenvallers kunnen worden opgevangen door inzet van middelen uit de post onvoorzien algemeen.


Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
Reconstructie Stompwijksewegfeb 2017 - dec 2018ja (gunning werk)neeHet werk is in dec 2018 door de aannemer opgeleverd. Herstelwerkzaamheden vonden plaats in Q4 2020.
Veenpoldersweg: voorbelasten wegtracéQ4 2018 - Q2 2020neeneeDe voorbelasting heeft niet geleid tot een zettingvrije situatie voor het gehele tracé. Bovendien zijn extra grondwerkzaamheden verricht om de benodigde stabiliteit te verkrijgen. Ook dient een deel van de weg extra te worden verstevigd met heipalen.
Veenpoldersweg: wegrealisatiegunning: juli 2019 voorbereiding aannemer: Q3 2019-Q1 2020 start realisatie: juli 2020 oplevering: september 2021ja, BW 27 feb 2018 (vaststelling referentie ontwerp) en 16 juli 2019 BW-besluit tot gunning werkneeDe langere voorbereidingsperiode heeft ertoe geleid dat het werk in juli 2020 is gestart, ruim 3 maanden later dan verwacht.
Herinrichting Dr. Van Noortstraatbestuurlijk akkoord met HHR: Q2 2021 planvorming/aanbesteding: Q3 2021 t/m Q1 2022 realisatie: Q2 tot Q4 2022BW Q2 2021 (bestuurlijk akkoord met HHR omtrent het maatregelenplan)afhankelijk van de uiteindelijke scope en omvang van dit deelprojectDeze planning kan mogelijk gaan wijzigen i.v.m. de beoogde samenwerking met het HHR.
Afronding wegwerkzaamhedenQ4 2022neeneeOnder voorbehoud van bovenstaande afhankelijkheden
Bestemmingsplan Verbindingswegbestemmingsplan onherroepelijk: Q4 2017JaJa, vaststelling bestemmingsplan (dec. 2016)Het bestemmingsplan is per 4 oktober 2017 onherroepelijk.
Grondverwerving/Onteigeningalle kavels zijn per 15 feb 2019 in eigendom verkregenjaja (onteigeningsbesluit, d.d. 4 juli 2017)1 kavel is door middel van onteigening in eigendom verkregen (raadsbrief 1 december 2020)

Bovenstaand overzicht is ontleend aan de projectplanning van december 2020 en recente inzichten. Deze ligt grotendeels in lijn met hetgeen in de vorige rapportage is opgenomen. Belangrijkste aandachtspunten:

 • Realisatie Veenpoldersweg: tijdstip van oplevering van het werk is gesteld op september 2021, vanwege beschreven knelpunten ruim 3 maanden later dan vermeld in de vorige rapportage.
 • Herinrichting Dr. van Noortstraat: met het Hoogheemraadschap van Rijnland is hieroor een stappenplan vastgesteld dat erin voorziet dat in Q2 2021 een bestuurlijk akkoord wordt bereikt omtrent een gezamenlijk tot stand gekomen ontwerpopgave. Een vertraging van ca. 4 maanden.

Communicatie
Communicatie momenten Omgeving Raad Toelichting
Voorbelasting Veenpolderswegjaneeomwonenden van de Veenpoldersweg worden door de uitvoerend aannemer regelmatig geïnformeerd over de voortgang van de voorbelasting van het wegtracé.
planuitwerking Veenpoldersweg en Dr. Van Noortstraatjaneeinformatiebijeenkomsten omtrent de planvoorbereidingen en -realisatie inzake beide projecten.

De pijlen zijn thans gericht op de realisatie van de Veenpoldersweg. Op 6 juli 2020 is het werk aangevangen. Voorafgaande daaraan is op 18 juni 2020 een informatiebijeenkomsten gehouden over de planning en het plan van aanpak van het werk. De aannemer informeert middels een app die voor dit project is ingesteld. Tevens is een omgevingsmanager aangesteld voor afstemming over de fysieke voortgang.

In de eerste helft van 2021 zal ook meer bekend worden over de voorgenomen wijze van herinrichting van de Dr. van Noortstraat. De bewoners en betrokkenen zullen nauw worden betrokken bij de totstandkoming van de inrichtingsplannen voor dit deelproject en de samenwerking met het HHR. Een participatietraject wordt thans voorbereid.

De Klankbordgroep bespreekt ieder kwartaal de voortgang van het project. Ook de Adviesraad Stompwijk is in het lopende proces betrokken. Een aantal leden van de Adviesraad heeft zitting in de Klankbordgroep. Inwoners van Stompwijk worden tevens op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen via publicaties in de Dorpsketting. De projectpagina Bereikbaar Stompwijk op de gemeentelijke website wordt actueel gehouden.

Er is (als uitvoering van het Communicatieplan) een communicatiekalender opgesteld waarin de inzet van de communicatiemiddelen omtrent de belangsrijkste mijlpalen van het project zijn benoemd. De opgestelde beeldkwaliteitsplannen Stompwijkseweg en Veenpoldersweg visualiseren de vormgeving en inpassing. Deze plannen worden ingezet ter ondersteuning bij de planpresentaties.


Risicomanagement

In mei 2015 is het risicoregister opgeleverd met de belangrijkste risico’s voor het projectresultaat. Dit register beschrijft in de meest brede zin de mogelijke risico’s voor dit project: juridisch, technisch, sociaal-maatschappelijk, organisatorisch en politiek-bestuurlijk. Aan elk risico is een “gewicht” gehangen, resulterend in een ranking. Mede op basis van deze informatie is de hoogte van de posten “onvoorzien” geraamd. Aan de benoemde risico’s zijn beheermaatregelen gekoppeld. Periodiek wordt het register bijgesteld en aangescherpt.Het beheer van het risicoregister blijft een dynamisch proces. Naarmate het project vordert worden diverse beheermaatregelen verder aangescherpt en/of bijgesteld. Bepaalde risico’s verdwijnen, maar er kunnen zich ook nieuwe risico’s voordoen als gevolg van nieuwe inzichten en gewijzigde omstandigheden. Deze zullen aan het register worden toegevoegd. Het risicoregister c.q. de beheermaatregelen en de vertaling in geld zijn dan ook een vast onderdeel van de projectteam-overleggen en worden gedeeld met de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever.

Ten opzichte van de vorige rapportage zijn de risico's onveranderd. In de uitgevoerde risicoscan van februari 2020 is nadrukkelijker vast komen te staan dat de aan het voorbelastingsproces van de Veenpoldersweg verbonden risico's zich ook daadwerkelijk hebben voorgedaan en ook hebben geleid tot meerwerk. De aantrekkende markt (hierna beschreven onder risico 2) leidt bovendien tot hogere prijzen voor aan te besteden werken.

1. Risico: langere periode van voorbelasten Veenpoldersweg

Beheermaatregelen:

 1. Gedegen technisch vooronderzoek naar de eigenschappen van de bodemgesteldheid.
 2. Periodieke monitoring van het zettingsproces en indien nodig treffen van aanvullende maatregelen.
 3. Voorbereiden van zettingsversnellende maatregelen.

2. Risico: marktontwikkelingen (hogere uitvoeringskosten)

Beheermaatregelen:

 1. opstellen van gedegen kostenramingen rekening houdend met een aantrekkende markt
 2. kostenramingen en aanbestedingsdossiers voorzien van een voorafgaande externe beoordelingen (second opinions)

3. Risico: Onderhoud en verleggen kabels en leidingen

Beheermaatregelen:

 1. structureel overleg met kabels- en leidingen exploitanten over de voortang en aanpak van het project
 2. nauwkeurig in beeld brengen van de nutstracés d.m.v. aanvullend onderzoek
 3. afspraken met nutspartijen omtrent het eventueel verleggen en onderhoud formaliseren en bewaken

4. Risico: Afspraken met Hoogheemraadschap van Rijnland

Beheermaatregelen:

 1. (tussentijdse) afspraken over de technische uitgangspunten van de projectmaatregelen vastleggen
 2. de geformaliseerde afspraken aan te merken als basis voor verkrijging van de (water)vergunningen

5. Risico: Afkalvend draagvlak bij de bewoners en de bedrijven als gevolg van projectmaatregelen en doorlooptijden

Beheermaatregelen:

 1. Structureel overleg met Klankbordgroep en afstemming met de Adviesraad.
 2. Tijdige informatieverstrekking naar belanghebbenden over te nemen projectmaatregelen en waar mogelijk hen betrekken bij de te maken keuzes.
 3. Inzet van communicatiemiddelen om snel en adequaat te kunnen inspelen op gewijzigde omstandigheden
 4. De vochtproblematiek van woningen is een belangrijk item voor bewoners Dr. van Noortstraat. Belanghebbenden tijdig betrekken bij de te nemen oplossingsrichtingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities