Leidsenhage / Westfield Mall of the Netherlands
Geactualiseerd op 25 januari 2021

Winkelcentrum Leidsenhage wordt herontwikkeld tot een kwalitatief hoogwaardig overdekt topregionaal winkelcentrum "Westfield Mall of the Netherlands". De gemeente is faciliterend. Unibail-Rodamco-Westfield realiseert en exploiteert.


1 tot 1 van 2 elementen
vorige12volgende

Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Stemerdink Programma Economische en ruimtelijke kansen
Ambtelijk opdrachtgever Rob Gussekloo Initiatiefnemer / opdrachtgevers Eigenaren/Unibail-Rodamco
Projectleider Paula van der Ark    
Projectkarakteristiek
Projectfase Realisatiefase Ruimtelijke procedure Bestemmingsplan
Beeldkwaliteitsplan
omgevingsvergunning
allen afgerond
Einddatum 2021 Risicoprofiel Laag
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 7 mei 2019 presentatie bereikbaarheid Volgende raads- / commissie-behandeling
Besluitvorming
Afwijking tov besluitvorming
Belangrijkste wijzigingen
Belangrijkste wijzigingen t.o.v. de vorige keer:
Door de huidige crisis zijn veel winkels in the Mall gesloten en loopt het parkeerbeleid om omliggende wijken vertraging op. De bouw loopt nog wel op schema. De officiële opening van het noordelijk deel van de Mall is verplaatst naar het 1e kwartaal van 2021.


Inhoud project

Als grootste eigenaar van het winkelcentrum werkt Unibail-Rodamco-Westfield (URW) momenteel aan de realisatie van Westfield Mall of the Netherlands (het nieuwe Leidsenhage) om de positie van het winkelcentrum in de regio te versterken en te zorgen dat het klaar is voor de toekomst.
Daarvoor is circa 30.000 m2 BVO aan kantoren gesloopt. URW voegt ca. 25.000 m2 BVO aan winkels aan het centrum toe. Uitgangspunt daarbij is het toevoegen van vernieuwende winkelconcepten en internationale retailers. Verder wordt een bioscoop en extra horecaprogramma toegevoegd. De bestaande bebouwing zal volledig worden gerenoveerd en dezelfde look en feel krijgen als de nieuwbouw. Op 6 maart 2014 ondertekenden de gemeente en (toen nog) Unibail-Rodamco de anterieure overeenkomst, waarin de afspraken over de grondverkoop, herontwikkeling en realisatie zijn vastgelegd. Uitgangspunt is dat URW voor haar rekening en risico ontwikkelt en realiseert en de gemeente faciliteert (faciliterend grondbeleid).


Doelstelling en gewenst resultaat

De doelstelling van het project is om Leidsenhage weer te laten uitgroeien tot een Topregionaal winkelcentrum en regionale ontmoetingsplek. Door het sterk onderscheidende, on-Nederlandse concept, nemen de bezoekersaantallen en de verblijfsduur van de bezoekers naar verwachting substantieel toe.

Het resultaat van het project is een volledig overdekt en vernieuwd Topregionaal winkelcentrum "Westfield Mall of the Netherlands". Dit winkelcentrum krijgt in totaliteit ca 4000 parkeerplaatsen (waarvan 1300 onder het centrum), onderscheidende (internationale) winkelformules, extra horecaprogramma en leisure voorzieningen waaronder een bioscoop,  integratie met het Groot-Zijdepark en de vijver, services en een interessant activiteitenprogramma.


Stand van zaken

Opening winkels

Door de coronacrisis is de opening van het noordelijk deel uitgesteld tot 18 maart 2021, uiteraard voor zover de dan geldende maatregelen dit toelaten.

Veiligheid

Het integraal veiligheidsplan is een levend document en wordt regelmatig getoetst en aangepast aan de actualiteit. De C2000 installatie voor de hulpdiensten is goedgekeurd en in bedrijf gesteld. Alleen in de ondergrondse parkeergarage is deze nog niet optimaal werkzaam, maar dit probleem zal naar verwachting voor de opening zijn verholpen.

Openbare ruimte

Zoals in eerdere versies van het projectenboek aangegeven is het ruimtelijk- en veiligheidstechnisch niet mogelijk een volledig vrij liggend tweezijdig fietspad van 3 meter breed op het Weigelia te realiseren. Het gedeelte voor de paviljoens is te smal, zodat hier geen vrij liggend fietspad is aangelegd. Wel mogen fietsers hier, net als voorheen, op het trottoir rijden.

Ook is in een eerdere versie van het Projectenboek  aangegeven dat het geplande éénzijdige fietspad aan de winkelzijde van de Banninglaan om redenen van verkeersveiligheid er niet kan komen. De oorzaak hiervan zijn  de verkeersbewegingen bij de expeditiehoven en de entrees van de parkeergarage en het parkeerterrein aan de Banninglaan welke voor kruisende fietsers niet aanvaardbare risico’s tot gevolg zouden kunnen hebben.

Het manoeuvreren van vrachtwagens die de expeditiehof bij de Jumbo in willen, geeft regelmatig overlast en opstoppingen op de Banninglaan, omdat de wagens niet kunnen keren vanwege geparkeerde busjes, dan wel omdat niet duidelijk is hoe aan te rijden. In overleg met URW en omwonenden wordt gewerkt aan een oplossing voor deze problemen.

Inmiddels is gestart met de aanleg van een tweezijdig geasfalteerd fietspad van 3 meter breed aan de noordzijde van de Banninglaan. Naar verwachting wordt dit begin maart 2021 opgeleverd en in gebruik genomen.

Er wordt nog hard gewerkt aan het parkeerterrein P1 bij de Heuvelweg. Deze zal voor de opening gereed zijn en in gebruik worden genomen.

Parkeerdrukmeting/enquête

In september 2020 heeft een parkeerdrukmeting in de avond plaatsgevonden in de woonwijken rondom the Mall. Inmiddels zijn ook parkeersensoren aangebracht die ook een beeld geven van de drukte in de wijken. Nog in januari 2021 zal een enquête onder de bewoners worden verspreid, waarmee ook een goed beeld van de ervaring van de parkeerdrukte kan worden verkregen.  Op basis van deze resultaten zal een voorstel voor parkeerbeleid voor deze wijken worden opgesteld.

Werkzaamheden

De actuele werkzaamheden kunnen gevolgd worden op "De BouwApp" van Mall of the Netherlands en op Leidsenhagevernieuwt.nl.
Aanvragen en vergunningen voor avondwerk e.d worden gepubliceerd op https://overuwbuurt.overheid.nl/.


Financiën
Omschrijving Beschikbaar Uitgaven Verplichtingen Saldo
       
       
Bijdragen ten behoeve van vergroting van het Publiek en Privaat Gebied aan de Weigelia € 300.000   € 300.000  
UVP fietsroute Weigelia € 380.000   € 350.000 € 30.000
verbetering Groot Zijdepark € 225.000 € 200.000 € 11.000 € 15.000
Totaal€ 905.000€ 200.000€ 661.000€ 45.000


.


Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
herinrichting openbare ruimteuitvoering gefaseerd in aansluiting op nieuwbouw / renovatiegunning werk op 1 september 2016 oplevering maart 2021
omgevingsbijeenkomst over eventuele parkeermaatregelen omliggende wijken3e kwartaal 2020college Enquête januari 2021, omgevingsbijeenkomst 1e kwartaal 2021
oplevering tweezijdig foetspad Banninglaanbegin maart 2021   
opening noordelijk deel Westfield Mall of the Netherlands18 maart 2021   

De enquête en omgevingsbijeenkomst zijn vanwege de Coronacrisis vertraagd. Ook gedurende het proces van realisatie wordt op regelmatige basis overleg gevoerd met omwonenden en andere stakeholders. Omdat URW het project uitvoert, heeft de gemeente geen invloed op de planning van de nieuwbouw.


Communicatie
Communicatie momenten Omgeving Raad Toelichting
2e kwartaal 2021 omgevingsbijeenkomst eventuele parkeermaatregelenomwonenden en belanghebbenden Door de coronacrisis heeft de parkeerdrukmeting in de wijken rondom het winkelcentrum pas in het najaar van 2020 plaatsgevonden. In januari 2021 wordt een enquête over de parkeerdruk onder de bewoners verspreid.
18 februari 2020 Workshop parkeren omliggende wijkenvertegenwoordigers van omliggende wijken, politie, ziekenhuis Workshop over eventuele parkeermaatregelen bij overlast na de grande opening
overleg met Platform voor lokale democratie over bereikbaarheid the Malldiverse belangengroeperingen overleg over maatregelen bereikbaarheid
uitvoering bouwplan en inrichtingsplanklankbordgroepen Via Verdi, Banninghaege, Schout van Eijklaan, Heuvelweg, werkgroep Toegankelijkheid, Fietsersbond en winkeliers overleg wanneer nodig, verder nieuwsbrieven gedurende het gehele jaar
nieuwsbrief Unibail-Rodamco-Westfieldbelangstellenden en klankbordgroepen maandelijks ~ Aanmelden op www.leidsenhagevernieuwt.nl
bouwapp van Unibail-Rodamco-Westfield omwonenden, winkeliers, belangstellenden via deze bouw app kan snel kennis worden genomen van de actuele werkzaamheden in het centrum.
informatie Mall of the Netherlandsomwonenden, belangstellenden, winkeliers open op zaterdagen van 11.00 tot 16.00 uur

Door Unibail-Rodamco-Westfield (URW) is in samenwerking met de gemeente een communicatieplan opgesteld. Dit plan omvat de communicatieaanpak voor de fasen ontwerp tot en met realisatie, waarbij URW verantwoordelijk is voor de communicatie over de gehele vernieuwing, inclusief de herinrichting van de openbare ruimte.


Risicomanagement

De ontwikkeling en realisatie van de vernieuwing van Leidsenhage komt geheel voor rekening en risico van Unibail-Rodamco-Westfield. De gemeente loopt daar geen financiële risico's, echter indien de gemeente meer wil dan is overeengekomen dat de daaraan verbonden kosten wel voor de gemeente zijn. Hiervoor is op dit moment geen budget aanwezig.

De gemeente heeft een risicoanalyse opgesteld, met het oog op de opening. Deze analyse heeft alleen betrekking op de gemeentelijke processen en wat nodig is om die processen binnen de gewenste termijnen te realiseren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities