Oosteinde - Vronesteijn
Geactualiseerd op 28 januari 2021

Het realiseren van woningbouw.Programmastructuur
Portefeuillehouder Wethouder Rouwendal Programma Economische en ruimtelijke kansen
Interne opdrachtgever Pim Felix Initiatiefnemer n.v.t.
Accounthouder Rosa Goossens    
Programmakarakteristiek
Planfase Overeenkomen anterieure overeenkomst Ruimtelijke procedure Herzien bestemmingsplan
Einddatum n.v.t. Risicoprofiel Midden
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 9-7-2019. Vaststelling ruimtelijk kader Volgende raads- / commissie-behandeling
Intentieovereenkomst 17-09-2012
Anterieure overeenkomst
Belangrijkste wijzigingen
Er is geen anterieure overeenkomst overeengekomen. De ontwikkelaar heeft bij de gemeente aangegeven zich terug te trekken uit dit initiatief.  Als gevolg van de prioriteitendiscussie is dit initiatief tot een nader te bepalen moment on hold gezet.


Bij dit project is er sprake van faciliterend grondbeleid.Bestanden:
 foto coördinatie gebied.docx (0,31 Mb)

Doelstelling en gewenst resultaat

Doel

De grondeigenaar  (Williams Developments B.V.) van de nabij het spoor/de halte van Randstadrail gelegen locatie Oosteinde 241/243/245a had het voornemen deze locatie te herontwikkelen naar een woningbouwlocatie. De gemeente sinds 2012 zich bereid verklaard mee te werken aan dit initiatief door aan de planologische procedure medewerking te verlenen. In het najaar van 2020 heeft de ontwikkelaar de gemeente medegedeeld dat zij haar ontwikkeling op deze locatie staakt en de gronden van plan is te verkopen.

De gemeente is voornemens om het goedgekeurd ruimtelijk kader te ontbinden en daarmee nieuwe initiatieve in de toekomst voor dit terrein mogelijk te maken.

Resultaat

 • Geen realisatie van 5 geschakelde/ vrijstaande woningen op Oosteinde 241/243/245a

Gemeentelijke rol

De grondeigenaar ontwikkelt voor eigen rekening en risico. De gemeente neemt procesmatig een leidende rol om te komen tot een planologisch besluit.

Taken van de gemeente:

 • het managen van de gemeentelijke begeleiding van de voorgenomen herontwikkeling;
 • het voeren van overleg en communicatie over de herontwikkeling met de exploitant en in algemene zin met derden;
 • het toetsen van het voorlopig ontwerp en het inrichtingsplan;
 • het toetsen van de ruimtelijke onderbouwing;
 • het opstellen van (eventuele) vervolgovereenkomsten, zoals een anterieure overeenkomst;
 • het opstellen van een kostenbegroting vanwege het wettelijk verplicht kostenverhaal;
 • het eventueel opstellen van divers kaartmateriaal;
 • het opstellen van het ontwerp planologisch besluit.

Taken van de initiatiefnemer:

 • het doen van alle onderzoeken die vereist zijn voor een goede ruimtelijke onderbouwing;
 • het verrichten van onderzoek naar de mogelijkheden tot het verkrijgen van alle benodigde vergunningen, ontheffingen en toestemmingen noodzakelijk om de herontwikkeling te kunnen realiseren;
 • het voeren van overleg en communicatie over de herontwikkeling met de gemeente en met derden;
 • het opstellen van een inrichtingsplan;
 • het opstellen van een voorlopig ontwerp;
 • het uitvoeren van een onderzoek naar eventueel veroorzaakte planschade en de omvang daarvan;
 • het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing.

Stand van zaken

Op 17 september 2012 is met de ontwikkelaar een intentieovereenkomst getekend om de haalbaarheid van de herontwikkeling van de locatie te onderzoeken.

Tijdens een informatieavond op 4 december 2012 zijn omwonenden en belangstellenden geïnformeerd over het proces rondom het opstellen van een ruimtelijk kader. Vervolgens zijn met de ontwikkelaar gesprekken gevoerd over het ruimtelijk kader voor de nieuwbouw op deze locatie. Met name de financiële en ruimtelijke haalbaarheid van de ontwikkelplannen van de ontwikkelaar binnen de te stellen stedenbouwkundige randvoorwaarden speelden hierbij een rol. Hierdoor is er vertraging opgetreden in de oorspronkelijke planning.
Het concept ruimtelijk kader is op 28 november 2018 tijdens een inloopavond aan omwonenden gepresenteerd, waarbij ook om een reactie gevraagd werd. Op 9 juli 2019 heeft de raad het ruimtelijk kader vastgesteld.

In 2019/ 2020 is er met de ontwikkelaar gesproken over het afsluiten van een anterieure overeenkomst. Deze gesprekken hebben niet geresulteerd in overeenstemming. De ontwikkelaar heeft de gemeente op 8 juni laten weten de ontwikkeling van het terrein te staken. Op dit moment worden de gronden aangeboden via een makelaar aan de markt. Eventueel nieuwe toekomstige initiatiefnemers kunnen zich opnieuw melden bij de gemeente. De gemeente heeft echter wel recent een initiatieven stop afgekondigd. Of er nieuwe initiatieven in behandeling genomen wowrden wordt in het najaar van 2021 opnieuw overwogen.


Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
Intentie overeenkomst17-09-2012College  
Ruimtelijk kader09-07-2019Raad  
Anterieure overeenkomstQ3 2020College Geen anterieure overeenkomst overeengekomen
Planologische procedureQ2RaadOntbinden ruimtelijk kaderOntwikkelaar stopt met realisatie van initiatief.
Start bouwnvt   Communicatie
Communicatie momenten Omgeving Raad Toelichting
Inloopavond concept ruimtelijk kader 28 november 2018  
Vaststelling ruimtelijk kaderQ3 2019Q2 2019 

Communicatie over ontwikkelingen en voortgang van het project vindt plaats via nieuwsbrieven, inloopavonden en de gemeentelijke website.
Tijdens de realisatie van de beoogde woningbouw, verzorgt de ontwikkelaar de communicatie over het bouwproces naar de omwonenden.

Winter 2020 is de omgeving geinformeerd dat ontwikkeling stil is gelegd.


Risicomanagement

Het project is een initiatief van derden. De gemeente heeft hierdoor geen directe financiële risico’s met betrekking tot dit project.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities