Pleunis-locatie
Geactualiseerd op 26 januari 2021

Ontwikkeling van woningbouw op het terrein van de voormalige tegelhandel Pleunis aan het Westeinde te Voorburg.Programmastructuur
Portefeuillehouder Wethouder Rouwendal Programma Economische en ruimtelijke kansen
Interne opdrachtgever Pim Felix Initiatiefnemer De Vries en Verburg Ontwikkeling BV
Accounthouder Rosa Goossens    
Programmakarakteristiek
Planfase Omgevingsvergunning aangevraagd met uitgebreide voorbereidingsprocedure  Ruimtelijke procedure Uitgebreide WABO procedure.
Einddatum Q2 2021 Risicoprofiel Laag
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 19 januari Verklaring van geen bedenkingen en zienswijzennota bespreekstuk gemaakt ipv hamerstuk Volgende raads- / commissie-behandeling 16 februari 2021
Intentieovereenkomst 22 juli 2014
Anterieure overeenkomst Overgenomen 28 augustus 2019
Belangrijkste wijzigingen
Op 7 juli heeft de raad de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en ontwerp omgevingsvergunning vastgesteld voor de realisatie van vier appartementen en twee eengezinswoningen aan het Westeinde. Op 8 december 2020 heeft college ingestemd met Verklaring van geen bedenkingen en zienswijzennota. 


Bij dit project is er sprake van faciliterend grondbeleid

Doelstelling en gewenst resultaat

Eigenaar van de Pleunislocatie is De Vries en Verburg Ontwikkeling BV. De Vries en Verburg is van plan de locatie te herontwikkelen tot woningbouw. De eigenaar heeft de overeenkomsten (IOK & AOK) met de vorige eigenaar Suo Marte overgenomen en is door de gemeente als contractpartij aangemerkt. De Vries en Verburg heeft op 18 oktober de omgevingsvergunning voor de realisatie van 2 eengezinswoningen en 4 appartementen ingediend bij de gemeente. Op 7 juli heeft de raad ingestemd met de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en ontwerp omgevingsvergunning. Tijdens inzageperiode zijn er zienswijzen ingediend. In december is de zienswijzennota vastgesteld door college. Begin 2021 wordt beluit in de raad verwacht.

Resultaat

 • een afgeronde planologische procedure (uitgebreide omgevingsvergunning);
 • verlening omgevingsvergunning;
 • realisatie 6 woningen;
 • inrichten woonomgeving.


Gemeentelijke rol

Op 17 november 2015 is het ruimtelijk kader voor de herontwikkeling van de Pleunislocatie door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin zijn de uitgangspunten/randvoorwaarden voor de herontwikkeling vastgelegd. De omwonenden zijn via werkgroepen en inloopavonden betrokken geweest bij de tot stand koming ervan. In het tweede kwartaal van 2019 is het projectgebied van eigenaar gewisseld.
De huidige initiatiefnemer ontwikkelt op eigen rekening en voor eigen risico. De gemeente neemt procesmatig een faciliterende rol en stelt als randvoorwaarde dat goed gecommuniceerd wordt met bewoners en ondernemers in het gebied. Hierop dient de ontwikkelaar actief actie te ondernemen en met hen goede afspraken te maken over erfafscheiding, bereikbaarheid van het terrein en de bouwfase.

Taken gemeente:

 • het opstellen van een ruimtelijk kader (programma van eisen) en eventueel een beeldkwaliteitsplan (vastgesteld 17-11-2015);
 • het toetsen van het stedenbouwkundig plan, inrichtingsplan en het voorlopig ontwerp;
 • het toetsen van de ruimtelijke onderbouwing;
 • het opstellen van een kostenbegroting op grond van het in de Wro wettelijk verplichte kostenverhaal;
 • het voeren van overleg en communicatie over de (her)ontwikkeling in algemene zin met derden;
 • het opstellen van (eventuele) vervolgovereenkomsten, zoals een anterieure overeenkomst (anterieure overeenkomst ondertekend 13-02-2019 & sinds 28-8-2019 op naam van de Vries en Verburg);
 • het eventueel opstellen van een ontwerp planologisch besluit
  (inclusief het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing op basis van de noodzakelijke door de ontwikkelaar verrichte onderzoeken) ;
 • het managen van de gemeentelijke begeleiding van de voorgenomen (her)ontwikkeling;
 • het eventueel opstellen van divers kaartmateriaal;
 • afstemming met betrekking tot civieltechnische werkzaamheden.

Taken initiatiefnemer:

 • het uitvoeren van de diverse onderzoeken die nodig zijn voor de beoogde bestemmingsplanwijziging of het beoogde planologisch besluit, zoals onderzoeken op het gebied van flora en fauna, monumenten, archeologie, bodemkwaliteit, fijnstof, kabels/leidingen, geluid en waterhuishouding;
 • het doen van alle overige onderzoeken om te kunnen voldoen aan de eisen die een goede ruimtelijke onderbouwing vereist;
 • het verrichten van marktonderzoek met het oog op de produkt-marktcombinatie;
 • het opstellen van een stedenbouwkundig plan, inclusief eventuele particuliere parkeervoorzieningen;
 • het opstellen van een inrichtingsplan;
 • het uitvoeren van een onderzoek naar de mogelijkheden tot het verkrijgen van alle benodigde vergunningen, ontheffingen en toestemmingen noodzakelijk om de (her)ontwikkeling te kunnen realiseren;
 • het uitvoeren van een onderzoek naar eventuele veroorzaakte planschade en de omvang daarvan;
 • het voeren van overleg en communicatie over de (her)ontwikkeling in specifieke gevallen met derden;
 • het opstellen van een schetsontwerp en een voorlopig ontwerp.

Stand van zaken

De gemeente heeft op 17 november 2015 het ruimtelijk kader vastgesteld voor de herontwikkeling. Het kader is tot stand gekomen op basis van input van de ontwikkelaar, een inloopavond voor belanghebbenden en een werkgroep die drie keer bijeen is geweest (met o.a. ontwikkelaar, enkele omwonenden en stedenbouwkundige van de gemeente). Het concept ruimtelijk kader is aan de belanghebbenden tijdens een inloopavond op 9 juli 2015 gepresenteerd. De reacties die zijn binnengekomen zijn voor zover mogelijk verwerkt in het definitieve ruimtelijk kader.

De ontwikkelaar meent dat het plan, rekening houdend met de uitgangspunten in het ruimtelijk kader, haalbaar is. Verdere afspraken over het project zijn vastgelegd in de anterieure overeenkomst tussen gemeente en ontwikkelaar. De afspraken betreffen ondermeer plankostenverhaal, taak- en rolverdeling, planning, de planologische procedure en planschade. 
De anterieure overeenkomst is 13 februari 2019 ondertekend.

In het tweede kwartaal van 2019 heeft Suo Marte de locatie verkocht aan een andere ontwikkelaar. Dit is de Vries en Verburg. Zij zijn de huidige contractpartij voor de gemeente.
In de zomer 2019 heeft De Vries en Verburg een bewonersbijeenkomst gehouden om zich voor te stellen en haar plan aan de buurt te presenteren. Dit plan wijkt niet af van het eerder opgestelde plan van Suo Marte. De Vries en Verburg heeft de verkoopprocedure voor de woningen opgestart.

Op 18 oktober 2019 heeft De Vries en Verburg de omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente. Deze wordt middels een uitgebreide WABO procedure afgehandeld. Op 7 juli heeft de raad de ontwerpverklaring van geen bedenkingen vastgesteld. De stukken liggen tussen 6 augustus en 16 september ter inzage. Op 8 september is er een bewoners informatiebijeenkomst om hen te informeren over het plan en de realisatie ervan. Er zijn 6 zienswijzen ingediend. In de geformuleerde zienswijzennota is reactie op de zienswijzen geformuleerd. Op 8 december heeft het college ingestemd met zienswijzennota en ongewijzigde verklaring van geen bedenkingen. Begin 2021 volgt besluitvorming in de raad.


Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
Vaststellen ruimtelijk kader2de helft 2015Ja17 november 2015 
Anterieure overeenkomst13 februari 2019Ja, door college  
Nieuwe contractpartij28 augustus 2019-  De Vries en Verburg Ontwikkeling BV is nieuwe eigenaar
Planologische procedureQ4 2019 - Q2 2020Ja7 juli 2020In overleg met de ontwikkelaar is gekozen voor een uitgebreide Wabo-procedure. Mogelijke vertraging ivm aangepast vergaderschema raad ivm Corona
Planologische procedureQ1 2021Ja9 maart 2021Verklaring van geen bedenkingen en zienswijzennota
Start bouwQ2 2021-Nee Onder voorbehoud afronding planologische procedure
Oplevering2022-Nee  Communicatie

Omwonenden hebben tijdens inloopavonden, gesprekken en een werkgroep input kunnen leveren voor het ruimtelijk kader. Het concept ruimtelijk kader is tijdens een inloopavond op 9 juli 2015 aan belanghebbenden gepresenteerd. Omwonenden zijn eind november 2015 per brief geïnformeerd over de besluitvorming omtrent het ruimtelijk kader. Gekoppeld aan de vaststelling van het ruimtelijk kader is een nieuwsflits uitgebracht. In de zomer van 2019 heeft de nieuwe ontwikkelaar zich voorgesteld.

Door middel van ondermeer het projectenboek en de projectpagina op de gemeentesite, nieuwsbrieven en inloopavonden worden omwonenden over het verloop van het project.
De ontwikkelaar communiceert over het bouwproces naar omwonenden. In het voorjaar en zomer van 2020 hebben de gemeente en ontwikkelaar gezamenlijk verschillende gesprekken gevoerd met omwonenden voor de afstemming van de realisatie van het plan. Ook is er op 8 september een informatiebijeenkomst om bewoners te infomeren over de actuele status van het plan, de bouwfase en daarbij de gelegenheid te bieden hun vragen te stellen. Via de gemeentelijke nieuwsbrief is gecommuniceerd over de planologische procedure en instemming van college met verklaring van geen bedenkingen en zienswijzennota.


Risicomanagement

Het project is een initiatief van derden. De gemeente heeft hierdoor geen directe financiële risico’s met betrekking tot dit project. Wel is er sprake van een maatschappelijk risico als gevolg van een mogelijk gebrek aan maatschappelijk draagvlak. Met goede communicatie naar omwonenden wordt getracht dit risico zo veel mogelijk te voorkomen. Doordat er meerdere bouwplannen in de omgeving gepland staan vraagt de omgeving de gemeente om een goede afstemming tussen de realisatie van deze plannen om overlast en druk op de leefomgeving te voorkomen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities