Verkoop gemeentelijke gebouwen 
Geactualiseerd op 09 februari 2021Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Rouwendal Programma Bouwen en Wonen (VHROSV) 
Ambtelijk opdrachtgever Sheraida Julen Initiatiefnemer / opdrachtgevers Gemeente Leidschendam-Voorburg
Projectleider Vacature    
Projectkarakteristiek
Projectfase Definitiefase Ruimtelijke procedure N.v.t.
Einddatum N.v.t. Risicoprofiel Laag
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling N.v.t. Volgende raads- / commissie-behandeling N.v.t.
Besluitvorming N.v.t.
Afwijking tov besluitvorming N.v.t.
Belangrijkste wijzigingen
Afstootlijst 2020 is vastgesteld.

 

Stand van zaken

Het college heeft ingestemd met het verkoopproces en bijbehorende verkoopstrategie per object. Het verkoopproces wordt op dit moment uitgevoerd. In november 2020 heeft de college de Afstootlijst 2020 vastgesteld. De gemeenteraad is door middel van een raadsbrief over de geactualiseerde Afstootlijst geïnformeerd.

Afstootlijst 2020


AdresWijze van afstootStand per 1 februari 2021
Fluitpolderplein 10-10a te Leidschendam1. Verkoop aan huurder of 2. Verkoop in verhuurde staat met mogelijkheid bestemmingsplanwijziging. Verhuurd aan ID college.
Fluitpolderplein 12 te LeidschendamVerkoop met mogelijkheid bestemmingsplanwijziging.Leegstand.
Gravin Catharinalaan 1 te LeidschendamVerkoop t.b.v. herontwikkeling (woon-/zorgvoorziening of woongebouw met collectief particulier opdrachtgeverschap).In onderzoek.
Van Alphenstraat 63 te Voorburg1. Verkoop aan huurder of 2. Verkoop in verhuurde staat aan belegger.Aangeboden aan de huidige huurder.
Van Santhorststraat 1-3 te StompwijkVerkoop t.b.v. herontwikkeling (sociale huurwoningen).In onderzoek.
Zustersdijk 18 te StompwijkVerkoop t.b.v. herontwikkeling (in aansluiting op Ontwikkelvisie Stompwijk, 2016).In onderzoek.
Zustersdijk 21 te StompwijkVerkoop t.b.v. herontwikkeling (in aansluiting op Ontwikkelvisie Stompwijk, 2016).In onderzoek.
Bouwrechten regeling Ruimte voor RuimteNader te bepalen.In onderzoek.

Doelstelling en gewenst resultaat

De gemeente heeft een aantal panden en gronden in eigendom die in de huidige vorm niet bijdragen aan het gemeentelijk beleid. Het overzicht van deze panden en gronden wordt jaarlijks geactualiseerd en door de raad vastgesteld middels de statuslijst vastgoed. Doel van het project is het afstoten van de panden en gronden waarover hiertoe besloten is ten uitvoer te brengen onder de voor de gemeente meest gunstige voorwaarden.


Financiën

De kosten worden voor de verkoop van gemeentelijke gebouwen worden gedekt uit het daarvoor bestemde structurele budget 'Afstoten gemeentelijke gebouwen'. De opbrengst van de verkoop van gemeentelijke gebouwen wordt, onder aftrek van de restant boekwaarde, toegevoegd aan de algemene reserve vrij besteedbaar. Door de verkoop van een gemeentelijk eigendom vervallen de (eventuele) structurele baten (opbrengst uit verhuur) en lasten (afschrijving – en rente, onderhoud – en beheerskosten). De verkoopopbrengst en de structurele gevolgen voor de exploitatie, als gevolg van een verkoop van een gemeentelijke eigendom, worden bij de eerstvolgende bijstelling van de begroting verwerkt.


Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
Afronden voorstel strategie per pandQ2 2017B&WNeeBestuurlijk besluit verkoopstrategie.
Verkoop pandenQ2 2017 - Q4 2022B&WJaBestuurlijk besluit voor elk te verkopen pand. De raad stelt de hieruit volgende mutaties van de algemene reserve vast.
 

Communicatie

Afhankelijk van de per pand gekozen verkoopstrategie worden potentiële kopers en omgeving geïnformeerd. Goede en tijdige informatieverstrekking aan de buurt is hierbij uitgangspunt.


Risicomanagement

De risico’s bestaan uit het niet kunnen waar maken van verkoopprognoses. De risicobeheersing wordt georganiseerd door de panden te taxeren op basis van de gekozen verkoopstrategie. Hiermee wordt een realistisch te verwachten verkoopopbrengst bepaald.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities