Huygenskwartier Voorburg
Geactualiseerd op 02 februari 2021

Opstellen van een aanpak voor het creëren van een onderscheidend, levendig en levensvatbaar gebied, dat door zoveel mogelijk partijen wordt ondersteund.Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Van Eekelen Programma Economie en ruimtelijke kansen
Ambtelijk opdrachtgever Jeroen van de Ven Initiatiefnemer / opdrachtgevers
Projectleider Margreet Witteveen    
Projectkarakteristiek
Projectfase Definitiefase Ruimtelijke procedure
Einddatum Risicoprofiel Gemiddeld
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 15 november 2016 Volgende raads- / commissie-behandeling
Besluitvorming
Afwijking tov besluitvorming
Belangrijkste wijzigingen
Update in stand van zaken en financiën.

 

Doelstelling en gewenst resultaat

De aanpak voor Huygenskwartier Voorburg heeft de volgende doelstelling: “het Huygenskwartier moet de plek worden waar de inwoner van Leidschendam-Voorburg alsmede de bezoeker graag werkt, winkelt, woont en uitgaat en de bezoeker een bestemming vindt voor een dagje uit”.

Dit doel wordt bereikt met opstellen van een actieprogramma door:

 • Op korte termijn het centrum met een aantal snelle ingrepen (quick wins) een positieve impuls te geven. Dit kan als vliegwiel dienen voor het verdere traject;
 • Voor de middellange en lange termijn samen met stakeholders een actieprogramma opstellen met onderwerpen en acties van uiteenlopende aard dat bijdraagt aan een toename van het aantal bezoekers en de aantrekkelijkheid en levendigheid van het gebied;
 • Op de lange termijn een stabiele situatie creëren voor bezoekers, ondernemers, eigenaren, bewoners en belanghebbenden: een aantrekkelijk, levendig en levensvatbaar centrumgebied.

Stand van zaken

De belangrijkste ontwikkelingen zijn:

 • Tweemaal per jaar vindt er een horecaoverleg plaats waarvoor alle horecaondernemers in het gebied worden uitgenodigd. Onderwerpen die daar besproken worden zijn o.a. evenementen, kwesties inzake openbare orde en veiligheid en onderwerpen zoals blurring/mengvormen horeca. Ook de ontwikkelingen inzake corona komen daar aan de orde.

 • Om de openbare ruimte verder te optimaliseren zullen er in het gebied extra fietsparkeerplekken worden gerealiseerd. Plaatsing zou in voorjaar 2020 worden uitgevoerd, echter door de coronacrisis en het feit dat de gemeente de horeca faciliteert met ruimere terrassen is dit uitgesteld. Inmiddels is een klein deel van de extra fietsparkeerplekken gerealiseerd, de rest zal in 2021 worden geplaatst. Daarnaast is de zichtbaarheid van het gebied verder geoptimaliseerd door de geplaatste vlaggen en banieren aan de Parkweg. Ook wordt de haalbaarheid onderzocht van het verfraaien van de betonnen pilaren onder het station.

 • De uitvoering van het plan Herontwikkeling Herenstraat 42/22 en omgeving is in voorbereiding. Waaijer projectontwikkeling werkt het definitief ontwerp uit voor de nieuwbouw van supermarkt, parkeren en woningen op de plaats van het gemeentekantoor en de huidige supermarkt. Ook stelt zij een plan op voor de fasering van werkzaamheden, zoals de sloop van de bestaande bebouwing, de archeologische onderzoeken, bodemsanering en ook het doorfunctioneren van de Hoogvliet tijdens de bouw. Hierbij is aandacht voor de omgeving, in het bijzonder vanwege de historische gebouwen die vlakbij staan. Eind 2020 is de omgevingsvergunning aangevraagd: een administratieve aanvraag, die later (dit voorjaar) aangevuld wordt met het inhoudelijke voorstel. Het project doorloopt in het traject van de omgevingsvergunning ook een afwijkingsprocedure op het bestaande bestemmingsplan. De raad besluit daarbij over een verklaring van geen bezwaar. Het college heeft aan de raad eind 2020 voorgesteld bij de ontwikkeling van de nieuwbouw ook de bestaande twee percelen aan de Herenstraat te betrekken: het voormalig gemeentehuis (een rijksmonument) en het eraan vast gebouwde pand ernaast. Waaijer heeft met een unsollicited proposal voorgesteld om hier bedrijfsverzamelruimte en woningen te realiseren. Na een akkoord van de raad start de gemeente de onderhandeling over het plan en de voorwaarden voor verkoop aan Waaijer.

 • De focus in 2021 in de stuurgroep zal met name liggen op de verbinding met de Binckhorst en de bekendheid en zichtbaarheid van het gebied door marketing communicatie. Ook de impact van de coronacrisis zal de aandacht hebben.

 • Er is een integraal promotieplan voor recreatie & toerisme ontwikkeld dat heeft geleid tot een campagneconcept "Laat je verrassen".  De campagne dient als verbindend element voor de communicatieuitingen van lokale partners, waaronder het Huygenskwartier. Hiermee krijgen lokale partners een groter podium en tegelijkertijd wordt kruisbestuiving gestimuleerd. Met deze campagne wordt het toeristisch en recreatief aanbod van de gemeente gepromoot. Vanwege de coronacrisis is deze campagne kleinschalig van start gegaan. In 2021 zal verdere uitrol plaatsvinden.

 • Met het verlengen en verzwaren van de maatregelen in het kader van de coronacrisis, is de toch al niet geringe impact op de ondernemers in het Huygenskwartier verder verzwaard. Zo is recentelijk proeflokaal Sijgje gestopt. Verder heeft de verlengde lockdown tot dusver (nog) niet geleid tot gedwongen bedrijfssluitingen Er zijn het laatste half jaar zelfs enkele nieuwe ondernemers gestart. Positief is de veerkracht en inventiviteit van veel ondernemers in het Huygenskwartier. Zo is er gebruik gemaakt van de mogelijkheid van de verkoop van seizoenproducten vóór de vestiging (oliebollen, kerstbomen) en zijn verschillende ondernemers gaan bezorgen. Meerdere pandeigenaren lijken inmiddels  mee te werken aan het verlichten van de vaste lasten door een tegemoetkoming in de maandelijkse huurtermijnen te doen.  Vanuit de gemeente is hierin ook meegedacht door het bedrag van de reclamebelasting te halveren en toch het Ondernemersfonds voldoende promotionele slagkracht te geven door wel het volledige bedrag beschikbaar te stellen. Ook heeft de gemeente gefaciliteerd door cofinanciering van initiatieven vanuit het Ondernemersfonds.


Financiën
Omschrijving Beschikbaar Uitgaven Verplichtingen Saldo
Herinrichting openbare ruimte Herenstraat        
Aanpak Huygenskwartier € 50.000 € 18.964   € 31.036
Onderzoek gebied Huygenskwartier        
UVP-verkeersmaatregelen Huygenskwartier € 28.000 € 12.449   € 15.551
Onderhouden kentekenregistratiesysteem Huygenskwartier € 28.007 € 27.360 € 3.600 € -2.953
Aanpak Huygenskwartier (inzet voor subsidies) € 20.694 € 6.500   € 14.194
Totaal€ 126.701€ 65.273€ 3.600€ 57.828

Het financieel overzicht heeft betrekking op de periode tot 31 december 2020.


Planning

De afgelopen jaren is inzet gepleegd op het bekender maken en aantrekkelijker maken van het gebied met als doel meer bezoekers trekken en het gebied op de kaart zetten. Deze inzet continueren we de komende periode waar de focus ligt op onder meer marketing communicatie en promotie, de verankering in het verzorgingsgebied (aansluiting zoeken bij de ontwikkelingen in de Binckhorst), verdere optimalisatie van het openbaar gebied en het verenigen van eigenaren. Door de coronacrisis en de impact die dit heeft op het Huygenskwartier, kan dit gevolgen hebben voor de focus en de planning.


Communicatie

Marketing communicatie is een belangrijk onderdeel in de aanpak voor het Huygenskwartier. Ook in 2021 wordt hier op in gezet, met daarbij speciale aandacht voor de Binckhorst en de impact van de coronacrisis. De maatregelen inzake corona kunnen invloed hebben op marketing communicatie in het kader van het project Huygenskwartier.


Risicomanagement

De risico's die we op dit moment zien zijn:

 • Draagvlak: hoe behouden we betrokkenheid van diverse partijen bij de opgave voor het Huygenskwartier Voorburg;
 • Continuiteit: hoe zorgen we dat  de inzet die is gepleegd om aan de ambitie voor het Huygenskwartier uitvoering te geven, ook in de toekomst gecontinueerd gaat worden.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities