Meeslouwerpolder
Geactualiseerd op 29 januari 2021

De gemeente wil samen met ondernemers en eigenaren komen tot een compacte en economisch vitale Meeslouwerpolder, waarbij verouderde en leegstaande objecten worden verwijderd en nieuwe functies mogelijk worden, passend bij de identiteit van het gebiedProjectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Van Eekelen Programma Economie
Ambtelijk opdrachtgever Jeroen van de Ven Initiatiefnemer / opdrachtgevers
Projectleider vacant    
Projectkarakteristiek
Projectfase Planvormingsfase Ruimtelijke procedure bestemmingsplan
Einddatum 15 jaar na vaststelling spelregels Risicoprofiel Laag
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 1 september 2016
19 september 2017
Volgende raads- / commissie-behandeling voorjaar 2020
Besluitvorming medio 2020
Afwijking tov besluitvorming
Belangrijkste wijzigingen
De stand van zaken is gewijzigd en de toelichting op de planning is aangepast.


Aanleiding voor het project zijn de uitkomsten van het onderzoek naar de vitaliteit van het gebied. Hieruit blijkt dat de huidige vorm van veelal kleinschalige glastuinbouw in de Meeslouwerpolder in Stompwijk weinig toekomstperspectief kent. De gemeente heeft daarom samen met ondernemers en andere betrokkenen in het glastuinbouwgebied de mogelijke ontwikkelrichingen voor het gebied verkend. Een combinatie van grotere tuinders, andere lokale bedrijvigheid en wonen lijkt de meeste economische waarde aan het gebied te kunnen toevoegen.Doelstelling en gewenst resultaat

De inzet van de gemeente is gericht op het faciliteren van een compacte, economisch vitale en ruimtelijk aantrekkelijke Meeslouwerpolder met voldoende ruimte voor goed functionerende tuinders.


Stand van zaken

Aanpak

Ondernemers en bewoners uit het plangebied zijn op initiatief van de gemeente uitgedaagd om met initiatieven te komen die waarde kunnen creeren in het gebied. De daaruit voortgekomen en gezamenlijk opgestelde uitgangspunten en spelregels geven de kaders aan waarbinnen de ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. Deze kaders blijven 15 jaar geldig. In het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan zullen deze uitgangspunten en spelregels waar mogelijk worden opgenomen.

Proces tot nu toe

De raad heeft op 1 juli 2015 ingestemd met de aanpak om de ontwikkeling van het glastuinbouwgebied in de Meeslouwerpolder op gang te brengen en hiervoor budget beschikbaar gesteld (raadsvoorstel 1350551).

De raadsbrief van juni 2016 (raadsbrief 1609177) licht de eerste fase van het proces toe. Vanuit de identiteit van het gebied is gekeken naar scenario's om het gebied een kwaliteitsimpuls te geven en het goed functioneren in de toekomst te waarborgen. De notitie bij de raadsbrief is hieronder te vinden.

Het vervolgproces was gericht op het opstellen van heldere afspraken tussen ondernemers, de gemeente en de provincie over het ontwikkelen van (nieuwe) functies die waarde creëren voor het gebied, de businesscase, de (ruimtelijk-juridische) beleidsruimte en andere instrumenten die de gemeente inzet om de ontwikkeling te faciliteren. Er hebben daarvoor verschillende gesprekken plaatsgevonden, met individuele ondernemers en met alle bewoners en ondernemers in het gebied. Deze manier van werken krijgt waardering. Het draagt bij aan betere relaties tussen alle betrokkenen en draagvlak voor het gebiedsproces.

Op 19 september 2017 heeft de raad de uitgangspunten en spelregels voor transformatie in het gebied vastgesteld. Op 31 mei 2018 heeft de provincie de actualisatie van de Visie ruimte en mobiliteit vastgesteld, waardoor transformatie in de Meeslouwerpolder mogelijk is geworden.

Omdat de aanpak een leerproces is voor de gemeente, is het gebiedsproces een pilot in het kader van de Omgevingswet (1774124).

Actueel

Er wordt gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan. Hiervoor is een ronde gedaan langs bewoners en ondernemers om de laatste wensen voor het bestemmingsplan op te halen. Naar verwachting wordt het bestemmingsplan in de loop van 2020 gepubliceerd. Een jaar later ligt er dan een juridisch toetsingskader voor het uitvoeren van concrete projecten. De spelregels worden grotendeels als wijzigingsbevoegdheid opgenomen in het bestemmingsplan, omdat er nog geen concrete initiatieven bij de gemeente zijn binnengekomen die passen binnen de planning van het bestemmingsplan. Als er wel sprake is van concrete plannen dan worden deze meegenomen.

Recent hebben een aantal keukentafelgesprekken plaatsgevonden met de initiatiefnemers van het eerste uur. Dit heeft nieuwe inzichten opgeleverd ten aanzien van de economische vitaliteit van de kassen tussen de Kniplaan en de Tuinbouwweg (deelgebied 1 uit de spelregels en uitgangspunten). Deze kassen zijn grotendeels verhuurd aan of in eigendam van ondernemers in de tuinbouwsector. Daarmee lijkt een grootschalige transformatie van deelgebied op korte termijn niet opportuun. Er spelen wel een paar kleine initiatieven die kunnen leiden tot een kwaliteitsverbetering. Deze initiatieven faciliteert de gemeente binnen de kaders van de spelregels en uitgangspunten. Het meest concrete initiatief betreft de sanering van de voormalige kippenloods aan de Meerburgerlaan 2.

Op 1 september 2020 heeft het college het ontwerp bestemmingsplan Meeslouwerpolder vastgesteld en vrijgegeven voor de zienswijzen procedure. Eventueel ingediende zienswijzen zullen door het college worden verwerkt in een zienswijzen nota. Het bestemmingsplan en de zienswijzenota zal vevolgens ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden aangeboden.

De zienswijzennota is in voorbereiding. Een van de zienswijzen heeft aanleding gegeven nog een onderzoek in te stellen. Dit onderzoek ziet toe erop toe op de blootstelling aan gewasbeschermings middelen. Dit is noodzakelijk vanwege de mogelijke combinatie van wonen en de agrarische exploitatiemogelijkheden.


Bestanden:
Notitie Op weg naar compacte vitale MP jun16.pdf (9,76 Mb)

Financiën

Er was een voorbereidingsbudget (raadsvoorstel 1350551) om uitvoering te geven aan de eerste benodigde stappen voor de ontwikkeling van de Meeslouwerpolder. Het gebiedsproces wordt nu georganiseerd vanuit bestaande budgetten, waaronder het programma Implementatie Omgevingswet. Bij toekomstige ontwikkelingen is de gemeente verplicht plankosten te verhalen op de initiatiefnemers. Het tempo waarin de ontwikkelingen zich zullen voordoen wordt bepaald door de initiatiefnemers uit het gebied.


Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
AfsprakenkaderJuni 201719 september 2017JaHet gewenste scenario wordt met alle betrokken partijen langzamerhand uitgewerkt. De uitgangspunten en spelregels voor transformatie zijn vastgelegd.
BestemmingsplanVoorjaar 2020Voorjaar 2021JaDe uitgangspunten en spelregels worden na vaststelling door de raad en de beleidsaanpassing door de provincie verwerkt in een nieuw bestemmingsplan. De formele procedure van het bestemmingsplan is in september 2020 gestart met het ter inzage leggen van het ontwerp bestemmingsplan. De vaststelling van het bestemmingsplan is nu voorzien in het tweede kwartaal van 2021

initiateifnemers kunnen na vaststelling van het bestemmingsplan op basis van de spelregels voorstellen voor functieverandereing indienen bij de gemeente. Vervolgens worden de spelregels per initiatief en per deelgebied uitgewerkt. Hierbij worden de gangbare procedures gevolgd.


Communicatie

Het gebiedsproces is opgezet als een open en interactief proces met ondernemers, bewoners en andere betrokkenen op basis van heldere, eenduidige procesafspraken. In december 2016 is het proces tot dan toe vastgelegd in een kort filmverslag. De open houding van de gemeente naar alle betrokkenen in het gebied heeft een goede basis gelegd in het gebied. Voortzetting van goede en heldere communicatie met alle betrokkenen is essentieel voor het vervolg van het gebiedsproces en te komen tot ontwikkeling van initiatieven, met behoud van draagvlak in het gebied.


Risicomanagement

Er zijn de volgende risico's:

  • Financieel: de beschikbare financiële middelen bij de betrokken ondernemers en eigenaren om de ontwikkeling te realiseren en bij de gemeente om de ontwikkeling te faciliteren
  • Organisatorisch: de beschikbare organisatiekracht bij de betrokken ondernemers en eigenaren
  • Draagvlak: betrokkenheid van diverse partijen bij de ontwikkeling van het glastuinbouwgebied in de Meeslouwerpolder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities