Nieuwbouw IKC Heeswijkstraat
Geactualiseerd op 28 januari 2021

Het realiseren van nieuwbouw van een Integraal Kindcentrum.Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Bouw Programma Onderwijs
Ambtelijk opdrachtgever Peter Wassenaar Initiatiefnemer / opdrachtgevers Gemeente Leidschendam-Voorburg
Projectleider Dennis Tonningen    
Projectkarakteristiek
Projectfase Aannemer is geselecteerd, bouwteam is gestart sept. 2020. Volgende stappen: aanvraag omgevingsvergunning  Ruimtelijke procedure Omgevingsvergunning:
afwijking van bestemmingsplan
Einddatum 4e kwartaal 2022 Risicoprofiel Hoog
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 28 januari 2020 Volgende raads- / commissie-behandeling voorjaar 2021
Besluitvorming De gemeenteraad heeft op 28 januari 2020 het definitieve investeringskrediet voor de nieuwbouw vastgesteld.
Ivm afwijking van het bestemmingsplan dient de raad een verklaring van geen bezwaar af te geven
Afwijking tov besluitvorming
Belangrijkste wijzigingen
Bouwteam gestart in september 2020. Doorlooptijd afgifte omgevingsvergunning is langer a.g.v. afwijken van bestemmingsplan.

 

Stand van zaken

Het Definitief Ontwerp voor de nieuwbouw is gereed. Het investeringskrediet is beschikbaar. De aanbesteding voor de selectie van een aannemer voor het bouwteam en de uitvoeringsfase is gewonnen door De Vries en Verburg Bouw B.V. Iin bouwteamverband wordt momenteel gewerkt aan het Technisch Ontwerp. 

Voor de nieuwbouw moet worden afgeweken van het bestemmingsplan. Hiervoor moet de gemeenteraad een verklaring van geen bezwaar afgeven. Hierop volgt een zienswijzeprocedure voor belanghebbenden. De daarop  volgende stap is het verlenen van een omgevingsvergunning.

Omwonenden zijn al in een eerder stadium, meerdere keren, geïnformeerd over het ontwerp.

De omgevingsvergunning betreft niet alleen het bouwwerk, maar ook de inrichting van het buitenterrein. De gemeente, als opdrachtgever van de bouw, was voornemens om op 31 maart 2020 een informatieavond te houden over de inrichting van het buitenterrein (inclusief parkeervoorzieningen). Als gevolg van de Corona beperkingen is afgezien van een inloopavond. Om omwonenden toch te kunnen informeren over de plannen, zijn omwonenden aangeschreven en gewezen op de beschikbaar gestelde informatie met betrekking tot de inrichtingsplannen op de gemeentelijke website. De omwonenden zijn in de gelegenheid gesteld vragen te stellen die vervolgens weer zijn beantwoord.

De leerlingen worden tijdens sloop en nieuwbouw gehuisvest in de tijdelijke huisvesting aan de Oranje Nassaustraat te Voorburg.


Doelstelling en gewenst resultaat

Primair wil de gemeente bereiken dat in de vraag naar onderwijshuisvesting wordt voorzien voor de doelgroep van basisschool Pius X. De huisvesting bestaat uit een les- en gymnastiekgebouw. Secundair wil de gemeente bereiken dat het nieuwe gebouw geschikt is als integraal kindcentrum. Een integraal kindcentrum kent één onderwijskundige en pedagogische visie.

Het resultaat bestaat uit een nieuw gebouw inclusief een nieuw gymnastieklokaal ten behoeve van 14 basisschoolgroepen. Vanaf het schooljaar 2022-2023  zijn de leerlingen adequaat gehuisvest. Leerlingen en personeel hebben de beschikking over een gebouw dat minimaal voldoet aan de bepalingen van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs LV en het Bouwbesluit inclusief aanvullende landelijke eisen voor duurzame schoolgebouwen. Bedoeld worden de eisen met betrekking tot Bijna Energie Neutrale Gebouwen. Het gebouw heeft een levensduur van minimaal 40 jaar.


Financiën
Omschrijving Beschikbaar Uitgaven Verplichtingen Saldo
investeringskrediet school € 6.869.829     € 6.869.829
investeringskrediet kinderdagverblijf € 1.816.963     € 1.816.963
Totaal€ 8.686.792€ 0€ 0€ 8.686.792

Het door de raad op 28 januari 2020 vastgestelde investeringskrediet bedraagt € 8.686.792 (school: € 6.869.829; kinderopvang € 1.816.963). Het bedrag voor kinderopvang wordt door middel van huur terugverdiend. Een 10-jarige huurovereenkomst met de kinderopvangorganisatie wordt afgesloten om risico's af te dekken.Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
Opstellen Programma van Eisen1e kwartaal 2017  gereed.
Selecteren architect en adviseurs2e kwartaal 2017  gereed
Aanbesteding aannemer2e kwartaal 2020  winnaar aanbesteding: De Vries en Verburg
Verhuizing leerlingen naar Oranje Nassaustraat2e kwartaal 2021  afhankelijk van afgifte omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning verkregen3e kwartaal 2021  verklaring van geen bezwaar nodig.
Sloop bestaand gebouw3e kwartaal 2021   
Start nieuwbouw4e kwartaal 2021   
Ingebruikname nieuwbouwschooljaar 2022-2023   
 

Communicatie
Communicatie momenten Omgeving Raad Toelichting
informatieavondenNeeNeeVervangen door digitale voorlichting
klankbordgroep omgevingJaNeeGedurende het hele project zal overleg met een klankbordgroep plaatsvinden. A.g.v. Corona vooralsnog digitaal.
verhuizing naar tijdelijke huisvestingJaNeeCommunicatie verhuizing naar tijdelijke huisvesting.
start sloop en nieuwbouwJaneeCommunicatie start sloop en nieuwbouw.
oplevering nieuwbouwJaNeeCommunicatie oplevering nieuwbouw.
ingebruikname nieuwbouwJaJaCommunicatie ingebruikname nieuwbouw.

Diverse informatie-avonden voor omwonenden hebben plaatsgevonden over het ontwerp van het gebouw. Ook heeft in 2019 een info-avond plaatsgevonden over de samenhang in Voorburg-West met andere actuele projecten zoals de Fonteinkerk, Pleunislocatie en ziekenhuisgebouw).

De volgende infoavond stond gepland voor 31 maart 2020 met als thema de inrichting van de buitenruimte. Aansluitend zou de gemeente, als opdrachtgever, de aanvraag indienen voor de omgevingsvergunning. Als gevolg van de Corona-maatregelen kon deze avond geen doorgang vinden. Om omwonenden toch zo adequaat mogelijk te informeren, zijn bij benadering bewoners van 450 adressen per brief aangeschreven waarin kenbaar werd gemaakt, dat men via de website van de gemeente kennis kon nemen van de voorgenomen inrichting van de buitenruime (speeloppervlakten, groenvoorzieningen en parkeerplaatsen) Tevens werd op de website in een film door de gemeentelijke projectleider uitleg gegeven over het ontwerp aan de hand van een schets. Hierbij ook aandacht voor de planning van de nieuwbouw en op welke wijze men digitaal kon reageren naar de gemeente. De inrichtingsplannen waren overigens mede op basis van eerdere input en overleggen met omwonenden tot stand gekomen.  Toch zijn er naar aanleiding van de publicaties nog diverse vragen en opmerkingen van omwonenden ontvangen. De beantwoording van de zijde van de gemeente is vervolgens weer op de website gepubliceerd: https://www.ingesprekmetlv.nl/projecten/voorburg+projecten/ikc+heeswijk/default.aspx


Risicomanagement
  • Mogelijke vertraging in verband met uitkomsten onderzoeken op het gebied van flora en fauna
  • Mogelijke vertraging in verband met uitkomsten archeologische en milieukundige onderzoeken
  • Mogelijke vertraging door langere bouwtijd
  • Eventuele bezwaren gedurende het vergunningentraject

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities