Proces ''Bereikbaarheid Damcentrum"
Geactualiseerd op 29 januari 2021

Het proces ''Bereikbaarheid Damcentrum" heeft 4  samenhangende onderdelen. 1. Parkeren; 2. Uitvoeren van enkele maatregelen uit 'Benutten zoals bedoeld'; 3. Onderzoek naar bereikbaarheid en doorstroming in Damcentrum; 4. Leefbaarheid en levendigheid.Programmastructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Bouw Programma Verkeer en Vervoer
Ambtelijk opdrachtgever Jeroen van de Ven Initiatiefnemer / opdrachtgevers N.v.t.
Programma-manager Anne-Mette Jurgens    
Programmakarakteristiek
Programmafase Initiatief Ruimtelijke procedure N.v.t.
Einddatum nader te bepalen Risicoprofiel Midden
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling kan per onderdeel verschillen Volgende raads- / commissie-behandeling kan per onderdeel verschillen
Besluitvorming afhankelijk van onderdeel
Afwijking tov besluitvorming n.v.t.
Belangrijkste wijzigingen
Het voorstel voor de vervolgstappen is voorgelegd in het raadsvoorstel Bereikbaarheid Damcentrum (1331) en het raadsvoorstel Bereikbaarheid Damcentrum: Benutten zoals bedoeld (1841). Over beide voorstellen heeft de gemeenteraad op 28 oktober 2020 besluiten genomen. De wijzigingen als gevolg van deze besluiten zijn in deze versie verwerkt.

 

Doelstelling en gewenst resultaat

De problematiek rondom bereikbaarheid, parkeren, leefbaarheid & levendigheid en veiligheid rondom de oeververbindingen en de wegen daartoe in de gemeente Leidschendam-Voorburg speelt al jaren. Op 15 november 2016 is door de Raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg een besluit genomen om de verkeersdruk over de Vlietbruggen te ontlasten door maatregelen te treffen op de bestaande infrastructuur.

Om deze maatregelen nader uit te werken is het programma ''Benutten zoals bedoeld'' gestart. Dit programma bestaat uit een samenhangend pakket aan maatregelen en heeft als doel het doorgaand verkeer over de Vlietbruggen te verminderen en leefbaarheid en veiligheid rondom de Vlietbruggen te bevorderen.


Stand van zaken

In het coalitieakkoord is het voornemen uitgesproken de discussie over het verbeteren van de bereikbaarheid, leefbaarheid en levendigheid van Leidschendam centrum zonder taboes opnieuw te voeren. Op 25 september 2018 is het procesplan (ook wel: masterplan) Bereikbaarheid Damcentrum aan de raad aangeboden (685). Het procesplanbehandelt vier onderwerpen die samen bijdragen aan de bereikbaarheid, doorstroming en leefbaarheid van het Damcentrum en Leidschendam-Zuid:

 1. Parkeren
 2. Uitvoeren van enkele maatregelen uit ‘Benutten zoals bedoeld’
 3. Onderzoek naar bereikbaarheid en doorstroming in Damcentrum
 4. Leefbaarheid en levendigheid.

Op verzoek van de raad is gewerkt aan een verdere verkenning en uitwerking van selectieve toegang en een nieuwe brug over de Vliet op diverse aspecten, zoals financiële en juridische aspecten en draagvlak, waarbij geen onomkeerbare besluiten zijn genomen (1196).Het uitbreken van de coronacrisis heeft tijdelijk impact gehad op de processtappen om te komen tot besluitvorming. Het proces is hervat en het voorstel voor de vervolgstappen is voorgelegd in het raadsvoorstel Bereikbaarheid Damcentrum (1331). Dit voorstel is op 28 oktober niet aangenomen. De in dit voorstel opgenomen voorbereidingskosten (totaal € 800.000) en participatiekosten (€ 50.000) zijn daarom uit de begroting 2021-2024 verwijderd.

De uitvoering van enkele maatregelen uit ‘Benutten zoals bedoeld’ en aanvullende maatregelen zijn toegelicht in het voorstel Bereikbaarheid Damcentrum: Benutten zoals bedoeld (1841). Het onderdeel parkeren kwam aan de orde in het voorstel Parkeren Damcentrum en Leidschendam Zuid (1157). Deze twee voorstellen zijn wel aangenomen en de maatregelen worden momenteel conform deze besluiten verder uitgewerkt en gerealiseerd.


Financiën

In de begroting 2017 is voor Benutten zoals Bedoeld een investeringskrediet van € 1,9 miljoen beschikbaar gesteld voor investeringen in doorgangsregulering, voor verschillende aanpassingen aan de infrastructuur en een dynamisch route informatiesysteem (DRIP, dynamische route informatie paneel). Hierbij werd uitgegaan van een gemiddelde afschrijvingstermijn van 25 jaar. Inmiddels zijn de volgende uitgaven gedaan uit dit krediet (aangepast op basis van laatste overzicht uit jaarrekening):

 • € 249.000 voor verkeersregelinstallaties met een afschrijvingstermijn van 15 jaar
 • € 108.000 voor pilot DRIP’s met een afschrijvingstermijn van 10 jaar.
 • € 246.000 voor plateaus op de kruispunten in het Damcentrum en infrastructuur Molenpad met een afschrijvingstermijn van 30 jaar

Er resteert een bedrag van ca. € 1,28 mln. Dit krediet wordt bij de jaarrekening over het jaar 2020 afgesloten. Het restant wordt ingezet voor de investeringen in de Displays, voor brugsignalering en DRIP's (conform raadsvoorstel 1841 – post vrijval kapitaallasten).

Het college had de raad in het voorstel Bereikbaarheid Damcentrum gevraagd om:

 • Een voorbereidingsbudget van € 800.000 voor de aanleg van de nieuwe brug (gefaseerd over 5 jaar á € 160.000)een budget voor participatie van € 50.000 (ten laste van de Algemene reserve vrij besteedbaar en te verwerken in de begroting 2021-2024).
 • In de Algemene Reserve vrij besteedbaar een bedrag van € 19,7 miljoen te labelen voor een later in te stellen Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Mobiliteit / Bereikbaarheid.

Aangezien het voorstel niet is aangenomen is het voorbereidingsbudget en het budget voor participatie uit de begroting 2021-2024 verwijderd. De bestemmingsreserve Mobiliteit is wel in stand gebleven. Het college komt in het tweede kwartaal van 2021 met een bestedingsplan voor deze bestemmingsreserve.

In het kader van de maatregelen Benutten zoals bedoeld heeft de raad besloten:

 • een investeringskrediet van € 80.000 voor displays voor de brugsignalering
 • een investeringskrediet van € 278.000 voor de DRIPs.

Voor het onderdeel parkeren is onderhandeld met de Ontwikkelingscombinatie Damcentrum CV (SJB) over de realisatie van een parkeergarage onder het bouwplan Rijnlandstraat-Noord (1157)


Planning
 • Dit jaar worden vier ‘brug open’ borden geplaatst. Deze komen te staan rondom het kwadrant (de Bachlaan en Oude Trambaan) en op de Vlietweg.
 • De DRIP’s en PRIS worden uitgewerkt en aanbesteed
 • Op uitbreiding van de blauwe zone vindt momenteel participatie plaats.

Communicatie

Voor het participatietraject voor het vergroten van de blauwe zone in Damcentrum hebben twee werksessies plaatsgevonden waarbij inwoners en ondernemers (in totaal circa 80) uit het gebied actief hebben meegedacht over de tijden, de begrenzing, de ontheffingen voor ondernemers en bewoners en de bezoekerspassen. Alle suggesties zijn meegenomen in een conceptbeleid. Betrokkenen van de werksessies zijn na het uitbreken van de coronacrisis geïnformeerd over uitstel van het participatietraject. Nu participatie weer aan de orde is, is men geïnformeerd over de mogelijkheden om te reageren. Ook is hierover gecommuniceerd via de Gemeenterubriek en de interactieve website over het proces: https://www.ingesprekmetlv.nl/damcentrum. Bij de inrichting van de participatietrejacten wordt rekening gehouden met wat op basis van Corona mogelijk is.De communicatie verloopt verder volgens de gebruikelijke verslaglegging en via dit projectenboek. Via de centrummanager is nauw contact met de ondernemers.


Risicomanagement

Het programma is zeer complex door de verschillende onderdelen en door de verschillende belangen die spelen. Maatregelen in een bepaald gebied, hebben ook altijd gevolgen voor een ander gebied.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities